Deprem Bölgesinde Çalışanlara Ek Hizmet Puanı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte hizmet puanının hesaplanmasına ilişkin maddede yapılan düzenleme ile deprem bölgesinde görev yapan çalışanların hizmet puanlarında, Bakanlıkça belirlenecek süre için en yüksek hizmet puanının % 100 fazlası eklenebilecek.

Deprem Bölgesinde Çalışanlara Ek Hizmet Puanı
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte hizmet puanının hesaplanmasına ilişkin maddede yapılan düzenleme ile deprem bölgesinde görev yapan çalışanların hizmet puanlarında, Bakanlıkça belirlenecek süre için en yüksek hizmet puanının % 100 fazlası eklenebilecek.
 

Söz konusu düzenlemeye göre, savaş, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerdeki personelden bazı kriterleri sağlayanlar, talepte bulundukları halde C ve D bölgelerinde 6 altı aya kadar geçici görevlendirilebilecekler.

"Başka illere re'sen atama" Düzenlemesine Dava Açacağız"

Yönetmelikte yapılan bir diğer düzenleme ise, yönetmeliğin 28. Maddesine getiriliyor. Söz konusu değişiklikte PDC fazlası personelin görev yaptığı ilde boşluk bulunmaması halinde kurum içi naklen atama hükümlerine göre başka illere resen atanabileceği düzenleniyor. Sağlık-Sen, Yönetmeliğin 28. Maddesi başta olmak üzere bazı maddelerine iptal davası açacak.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin getirdiği yenilikler şöyle:
 

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA
 
1. Yönetmeliği 2. maddesine göre bu Yönetmelik Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip ve asistanları kapsamamaktaydı. "Uzman tabip" ibaresi madde metninden çıkarılarak Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan uzman tabipler yönetmelik kapsamına alınmıştır.
 
2. Yönetmeliğin tamamındaki "klinik şefi, klinik şef yardımcısı" ibareleri "eğitim görevlisi" olarak değiştirilmiştir.
 
3. Hizmet puanının hesaplanmasına ilişkin 10. maddeye savaş, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerde görev yapan personele Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanının %100 fazlasıyla verilebileceği hükmü eklenmiştir.4. Geçici görevlendirmelere ilişkin 11. maddeye savaş, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerde görev yapanlar ile boşanma davası devam edenler hakkında hükümler eklenmiştir. Buna göre;

a) Savaş, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerde görev yapan personelden aşağıdaki koşulları sağlayanlar talepte bulunduğu ile altı aya kadar geçici olarak görevlendirilebilir. Bu haller;

. En az sekiz haftalık gebe,

. Ruhsal hastalıklarda yüzde yirmi beş, diğer durumlarda yüzde kırk iş kaybı olduğunu,

. Birinci dereceden bir yakınının engelli olduğunu,

. Birinci dereceden bir yakınının vefat ettiğini,

. Çocuğunun iki yaşından küçük olması veya ilköğretimde eğitim gördüğünü belgelendirmesi halleridir.

b) Boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış personel, şiddete maruz kalıp da, bu durumu adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirmeleri halinde, dava süresince C veya D hizmet grubu illere geçici olarak görevlendirilebilir.
 

5. Yönetmeliğin tamamında geçen "Tıpta Uzmanlık Tüzüğü" hükümleri "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık mevzuatı" olarak değiştirilmiştir.

6. Yönetmeliğin 17. maddesinde "Merkez Teşkilatı kadroları ile kararname ile atama yapılan kadrolara, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Başhekimlik, Depo ve Tamirhane Müdürü, Şube Müdürü, kadrolarına görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla naklen atamalarda kur'a şartı aranmaz." hükmüne yer verilmekte idi. Bu hüküm merkez teşkilatı kadrolarına, kararname ile atama yapılan kadrolara ve il müdürü kadrolarına görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla naklen atamalarda kur'a şartı aranmayacağı şeklinde değiştirilmiştir.

7. Yönetmeliğin eş durumu atamalarına ilişkin 20. maddesindeki eşler arasındaki kıdem sıralamasına uzman tabiplerden sonra gelmek üzere "uzman diş tabipleri" de eklenmiştir.

8. Yönetmeliğin 21. maddesine göre; eşi özel sektörde görev yapanların eş durumu tayinine göre yapılacak yer değiştirmelerinde; işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle dört yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmamaktadır. Bu hükme kısa çalışma ödeneğinin ödendiğini belgelendirenlerde de bu şartların aranmayacağına dair ibare eklenmiştir.

9. Sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle atanmaya ilişkin 22. maddeye göre; Klinik şef, klinik şef yardımcılığı ve başasistanlıktan ayrılmak isteyen uzman tabipler Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri yere her zaman atanabilirler. Yapılan değişiklik ile bu haktan yararlanmak isteyen eğitim görevlisi ve başasistanlıktan ayrılmak isteyen uzman tabiplerin bu görevleri iki yıl sürdürmüş olmaları şartı getirilmiştir.

10. Yönetmeliğin 28. maddesine eklenen hüküm ile PDC fazlası personelin görev yaptığı ilde boşluk bulunmaması halinde kurum içi naklen atama hükümlerine göre başka illere resen atanabileceği düzenlenmiştir.

11. 21.05.2011 tarihinde Yönetmeliğin 30. maddesine eklenen hüküm ile naklen atama talebinde bulunacak personelin aynı anda sadece bir hukuki sebebe dayanarak talepte bulunabileceği, bu atama talebi sonuçlanmadan yeniden başka bir sebebe dayanarak başvuru yapılabilmesi için önceki talebin geri alınması şartı eklenmiş idi. Bu Yönetmelik ile bu şart kaldırılmıştır.

12. Yönetmeliğe eklenen ek 5. madde ile kurum içi ve kurumlar arası naklen atama, alt hizmet bölgesine atama ve karşılıklı yer değiştirme talepleri ile eğitim araştırma hastanelerine atanma talebinde bulunacak uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin, başasistanlık atanma şartlarını taşıdığını belgelendirmesi şartı getirilmiştir. 
Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2015, 19:10YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması