Masrafları başka kurum karşılıyorsa, geçici görev harcırahı ödenmez

Danıştay, masrafların başka bir kurum tarafından karşılanması halinde geçici görev harcırahının ödenmeyeceğine karar verdi.

Masrafları başka kurum karşılıyorsa, geçici görev harcırahı ödenmez
12 Mayıs 2016 Perşembe 10:04

Danıştay 2. dairesi, masrafların bir tüzel kişilik tarafından karşılanması halinde geçici görev harcırahının ödenmeyeceğini belirtti.

Danıştay kararında, tek başına onay alınmış olmasının harcırah için yeterli olmadığı ayrıca memurun maddi külfete katlanmış olmasının gerektiğine dikkat çekildi.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.

DANIŞTAY

İkinci Dairesi

Esas No: 2015/472

Karar No: 2015/11201

Kanun Yararına Temyiz İsteminde Bulunan: Danıştay Başsavcılığı-ANKARA

Davacı: ...

İl Milli Eğitim Müdürlüğü - YALOVA

Davalı: Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA

Vekili: Av. Esma Astarlıoğlu - Aynı yerde

İsteğin Özeti: Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin 24/10/2014 günlü, E :2014/3949,

K:2014/3615 sayılı kararının, Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı İdari

Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Özgür Metin

Düşüncesi: Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile

Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nce verilen kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere

kanun yararına bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde Eğitim Denetmeni olarak görev

yapan davacının, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 19/07/2013 günlü, 1809860 sayılı

oluru ile 27/08/2013-12/09/2013 tarihleri arasında yol hariç 17 gün süre ile

Japonya'da yürütülen afet eğitimi faaliyetlerini yerinde izlemek ve bu amaçla

gerçekleştirilecek eğitim süreçlerine katılmak üzere görevlendirildiğinden bahisle

anılan tarihler arasındaki yol hariç toplam 17 günlük yurtdışı geçici görev

yolluğunun tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı 16/09/2013 günlü başvurusunun

zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile hak edilen yolluğun hesaplanarak yasal

faizi ile birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

Bursa 3. İdare Mahkemesi Hakimi tarafından verilen 29/05/2014 günlü, E:2014/73,

K:2Ö14/669 sayılı kararla; davacının, 27/08/2013-12/09/2013 tarihleri arasında

yol hariç 17 gün süre ile Japonya'da yürütülen afet eğitimi faaliyetlerini yerinde

izlemek ve günlük yol yevmiyesi dışında 17 günlük yurtdışı geçici görev yolluğunun

da tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin dava

konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiş;

yapılan itiraz üzerine davaya bakan Bursa Bölge idare Mahkemesi'nin 24/10/2014

günlü, E :2014/3949, K:20I4/3615 sayılı kararıyla da; 27/08/2013-12/09/2013

tarihleri arasında geçici görevle Japonya'ya gönderilen davacının gidiş-dönüş

uçak ve Japonya'daki transferler ile yeme, içme, konaklama giderleri ve eğitime

ilişkin tüm giderleri ilgili onay çerçevesinde JİCA tarafından karşılanmış ise

de, anılan kuruluş tarafından davacıya herhangi bir ödeme yapılmadığı, söz konusu

ihtiyaçların kısmen veya tamamen karşılanması halinde gündelik miktarının daha

az verilmesi hususunda da davacının yazılı bir beyanının olmadığı açık olup,

söz konusu geçici görev süresince davacıya, mevzuat hükümleri uyarınca gündelik

ödenmesi gerekirken bu yöndeki talebinin zımnen reddine ilişkin dava konusu

işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle itiraz kabul edilerek anılan

kararın bozulmasına, dava konusu işlemin iptali ile davacının yoksun kaldığı

yurt dışı geçici görev yolluğunun başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal

faiziyle birlikte davacıya Ödenmesine hükmedilmiş; karar düzeltme istemi de

aynı Mahkeme'ce verilen 17/02/2015 günlü, E:2Ü15/333, K:2015/491 sayılı kararla

reddedilmiş ve Bursa Bölge idare Mahkemesince verilen karar kesinleşmiştir.

Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin 24/10/2014 günlü, E:2014/3949, K:2014/3615 sayılı

kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek kanun yararına bozulmasının istenilmesi

üzerine Danıştay Başsavcılığı "yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade

eden" sözkonusu kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunünun 51.

maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunünun "Kanun Yararına Temyiz"

başlıklı 51. maddesinde, "(1) İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare

mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar ile istinaf veya temyiz incelemesinden

geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka

aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine

veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir.

Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma

kararı, daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarım kaldırmaz.

Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır."

hükmü yer almaktadır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun "Harcırahın unsurları" başlıklı 5.

maddesinde; harcırahın; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme

masrafım ihtiva ettiği, ilgilinin bu Kanun hükümlerine göre bunlardan birine,

birkaçına veya tamamına hak kazanabileceği hükmüne, "Muvakkat vazife

harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)" başlıklı 14. maddesinde; bu Kanun

kapsanma giren kuramlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt

içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere vazife harcırahı olarak yol

masrafı ile yevmiye verileceğine ve hamal bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli

ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masraflarının da ayrıca

tediye olunacağı hükmüne, "Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı"

başlıklı 34. maddesinde; bu Kanun kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından

ödeme yapıldığı takdirde bu ödemelerin gündeliklerinden indirileceği

hükmüne, "Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katıl anlara verilecek gündelik"

başlıklı 37. maddesinde ise; mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet

mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici

görev gündeliğinin verileceği, bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere

özel anlaşmaları gereğince, yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi

diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemelerin gündeliklerinden

indirileceği hükmüne yer verilmiştir.

Yolluk ödemesi, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda bu hizmet İçin görevlendirilen

kişilerin katlanacakları giderleri karşılamak üzere yapılan parasal bir idari

işlemdir. Başka bir anlatımla, gerektiğinde görevlendirilen kişilere, katlandıkları

zorunlu giderlerin karşılığı olarak yapılan bir ödemedir. Dolayısıyla harcıraha

hak kazanmada görevlendirme tek başına yeterli bir unsur olmayıp, aynı zamanda

kamu görevlisinin bu görevlendirme nedeniyle maddi açıdan bir külfete katlanması

gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde Eğitim Denetmeni

olarak görev yapan davacının, Milli Eğitim Bakanlığının 19/07/2013 günlü, 1809860

sayılı oluru ile 27/08/2013-12/09/2013 tarihleri arasında yol hariç 17 gün süre

ile "Okul Tabanlı Afet Eğitim Projesi" kapsamında Japonya'da yürütülen

eğitim faaliyetlerini yerinde izlemek ve bu amaçla gerçekleştirilecek eğitim

süreçlerine katılmak üzere görevlendirildiği, yapılan görevlendirmeye istinaden

davacıya 2 gün yol gündeliği kapsamında yurt içi transfer ve diğer zorunlu giderlerinin

karşılığı olarak 1.079,75-TL ödendiği, Milli Eğitim Bakanlığı ile Japonya

Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) arasında imzalanan anlaşmaya göre söz

konusu çalışmalara katılan personelin, gidiş-dönüş uçak bileti giderleri, Japonya

içi transfer giderleri, yeme-içme ve konaklama giderleri ile eğitime ilişkin

tüm giderlerinin JİCA tarafından karşılandığı görülmekle birlikte, davacı tarafından,

17 günlük yurtdışı geçici görev yolluğunun tarafına ödenmesi gerektiğinden bahisle

16/09/2013 günlü dilekçe ile yapılan başvurunun zımnen reddi üzerine bakılmakta

olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacının, 27/08/2013-12/09/2013 tarihleri arasında yol hariç 17

gün süre ile Japonya'da yürütülen afet eğitimi faaliyetlerini yerinde izlemek

ve bu amaçla gerçekleştirilecek eğitim süreçlerine katılmak üzere görevlendirildiği

süre boyunca eğitim faaliyeti kapsamındaki tüm giderlerinin, bir başka anlatımla

davacıya ait maddi külfetin Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) tarafından

karşılandığı, dolayısıyla yol hariç 17 günlük bu süre boyunca ayrıca yurtdışı

geçici görev yolluğu ödenmesine yasal olarak olanak bulunmadığı anlaşıldığından,

davacının, 2 günlük yol gündeliği dışında 17 günlük yurtdışı geçici görev yolluğunun

da tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin dava

konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle, Bursa Bölge İdare Mahkemesinin, yürürlükteki hukuka aykırı sonuçlar

ifade ettiği açık bulunan 24/10/2014 günlü, E:2014/3949, K:2014/3615 sayılı

kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin

kabulü ile Bursa Bölge İdare Mahkemesince verilen 24/10/2014 günlü, E:2014/3949,

K:2014/3615 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51.

maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına;

kararın birer suretinin Danıştay Başsavcılığına, Milli Eğitim Bakanlığı ile

davacıya gönderilmesine ve bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına, 30/12/2015

tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.