Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik (yeni)

Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik (yeni)

Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik (yeni)
10 Eylül 2016 Cumartesi 23:29

10 Eylül 2011 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28050

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2011/2101

ÖZETİ: 
 

Sağlık  Bakanlığının  Aile  Hekimliği Uygulaması Kapsamında  Sağlık  Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak  Ödemeler  ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık  Bakanlığının  Aile  Hekimliği Uygulaması Kapsamında  Sağlık  Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak  Ödemeler  ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, söz konusu yönetmeliğin 4. maddesinin (g) ve (ğ) bentlerinde  aile  hekimleri ve  aile  sağlığı elemanlarının görev başında bulunmadığı süreleri açıklamakta kullanılan "benzeri nedenler" ifadesi "diğer nedenler" olarak değiştirildi. 

Kadın  aile  hekimi ve  aile  sağlığı elemanına doğumdan sonra verilen süt iznini düzenleyen hükümde yapılan değişiklikle daha önce "süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır" şeklindeki düzenleme, "Anneye, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir saat süt izni verilir" şeklinde değiştirildi. 

Yönetmeliğin "Sözleşmenin yetkili merci tarafından sona erdirilmesi" başlıklı 13. maddesinde yapılan değişiklikle de " aile  hekimi veya  aile  sağlığı elemanı, sıfatı ve göreviyle bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunması" halinde sözleşmesi sona erdirilecek. 

Sözleşme hükümlerinde belirtilen esaslara uymadıkları için sözleşmesi sona erdirilenler, 5 yıl süreyle yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılmayacaklar. 

Aile  hekimliği  hizmetlerinin  gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, vali, bakanlık müfettişleri veya bakan tarafından en fazla 2 aya kadar sözleşmeleri askıya alınmak suretiyle görevden uzaklaştırılabilecekler. Bu süre içinde tamamlanacak idari soruşturma neticesinde ilgililerin anılan sözleşme hükümlerinde yer alan fiilleri işledikleri sabit görülürse sözleşmeleri sona erdirilecek. 

Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesini düzenleyen maddede yapılan değişiklikle de daha önce "vali" tarafından yapılması öngörülen ihtarın "vali yardımcısı" tarafından yapılması hükmü getirildi. Valilerin verdiği ihtarlara karşı yapılacak itirazlar da bundan böyle "il disiplin kurulu" yerine 

"valiye", Bakanlığın verdiği ihtarlara karşı itirazlar da "yüksek disiplin kurulu" yerine "müsteşara" yapılacak. 

Yönetmeliğin 16. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafıyla (c) bendinin üçüncü paragrafının beşinci cümlesi de şöyle değiştirildi: 

"Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması halinde aile hekimlerine, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (1, 65) katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde kayıtlı kişi sayısının 2 bin 400'den fazla, diğer yerlerde 4 binden fazla olması halinde, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıları aşan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz. Nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile hekimlerine, kayıt tarihine göre ilk bin 350 kişiye kadar kayıtlı olanlar için ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının 2 katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bin 351 ile 2 bin 400 kişiye kadar kayıtlı kişiler için ise ikinci paragrafın son cümlesine göre ödeme yapılır, bu yerlerde kayıtlı kişi sayısının 2 bin 400'den fazla olması halinde kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıyı aşan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz. 

Talebin olumlu sonuçlanması halinde, talebin olumlu sonuçlandığı tarihten itibaren belirlenen yeni grup esas alınarak ödeme yapılır. 

Aile hekimlerinden herhangi birinin, aile sağlığı merkezi giderlerinin kendisine isabet eden kısımlarını ödemediği yönetim karar defteriyle ispatlandığı takdirde, aile sağlığı merkezi giderlerini karşılamak üzere söz konusu aile hekimine yapılan ödemelerden Müdürlükçe kesinti yapılır. " 

Yönetmeliğin 19. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafı da "Ödemeye esas olacak pozisyon planlamasının entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması veya nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile sağlığı elemanlarına, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının 1, 65 katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerle nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde, kayıtlı kişi sayısı 2 bin 400'den fazla, diğer yerlerde 4 binden fazla ise, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıları aşan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz" şeklinde değiştirildİ


Ekli “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 1/7/2011 tarihli ve 22141 sayılı yazısı üzerine, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA

ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan "benzeri nedenlerle" ibareleri "diğer nedenlerle" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının altıncı cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Anneye, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir saat süt izni verilir."

MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin; birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"h) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde yer alan fiil ve hâllerin, anılan maddenin (E) bendinin (g) alt bendinde belirtilenler hariç olmak üzere, işlendiğinin mahkeme kararıyla sabit olması."

"i) Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı sıfatı ve görevi ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak."

"Birinci fıkranın (b), (ç), (g), (ğ), (h) ve (i) bentlerine göre sözleşmesi sona erdirilenler, beş yıl süreyle yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılamaz."

"(5) Birinci fıkranın (g) ve (i) bentlerine münhasır olmak üzere, aile hekimliği hizmetlerinin gerektirdiği hâllerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, vali, Bakanlık müfettişleri veya Bakan tarafından en fazla iki aya kadar sözleşmeleri askıya alınmak suretiyle görevden uzaklaştırılabilir. Bu süre içinde tamamlanacak idari soruşturma neticesinde ilgililerin anılan bentlerde yer alan fiilleri işledikleri sabit görülür ise sözleşmeleri sona erdirilir, aksi halde ilgililer görevlerine iade edilir. Sözleşmenin askıda olduğu sürece, müdürlükçe pozisyona geçici görevlendirme yapılır. Sözleşmeli aile hekimine ve görevlendirilen aile hekimine 17 nci maddeye göre, sözleşmeli aile sağlığı elemanı ve görevlendirilen aile sağlığı elemanına ise 20 nci maddeye göre ödeme yapılır."

MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "vali tarafından" ibaresi "vali yardımcısı tarafından", ikinci fıkrasında yer alan "valinin" ibaresi "vali yardımcısının", "il disiplin kuruluna" ibaresi "valiye", "yüksek disiplin kuruluna" ibaresi "müsteşara" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 ‒ Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafı ile (c) bendinin üçüncü paragrafının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması hâlinde aile hekimlerine, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (1,65) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde kayıtlı kişi sayısının (2.400)'den fazla, diğer yerlerde (4.000)'den fazla olması hâlinde, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıları aşan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz. Nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile hekimlerine, kayıt tarihine göre ilk (1.350) kişiye kadar kayıtlı olanlar için, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (2) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. (1.351) ile (2.400) kişiye kadar kayıtlı kişiler için ise ikinci paragrafın son cümlesine göre ödeme yapılır; bu yerlerde kayıtlı kişi sayısının (2.400)'den fazla olması hâlinde kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıyı aşan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz."

"Talebin olumlu sonuçlanması hâlinde, talebin olumlu sonuçlandığı tarihten itibaren belirlenen yeni grup esas alınarak ödeme yapılır."

"Aile hekimlerinden herhangi birinin, aile sağlığı merkezi giderlerinin kendisine isabet eden kısımlarını ödemediği yönetim karar defteri ile ispatlandığı takdirde, aile sağlığı merkezi giderlerini karşılamak üzere söz konusu aile hekimine yapılan ödemelerden Müdürlükçe kesinti yapılır."

MADDE 6 ‒ Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması hâlinde aile sağlığı elemanlarına, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (1,65) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde kayıtlı kişi sayısının (2.400)'den fazla, diğer yerlerde (4.000)'den fazla olması hâlinde, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıları aşan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz. Nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile sağlığı elemanlarına, kayıt tarihine göre ilk (1.350) kişiye kadar kayıtlı olanlar için, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (2) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. (1.351) ile (2.400) kişiye kadar kayıtlı kişiler için ise ikinci paragrafın son cümlesine göre ödeme yapılır; bu yerlerde kayıtlı kişi sayısının (2.400)'den fazla olması hâlinde kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıyı aşan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz."

MADDE 7 ‒ Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "altı ay süreyle" ibaresi "on ay süreyle" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 ‒ Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 


Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.