İhraç ve iade KHK'sı yayımlandı

İhraç ve iade KHK'sı yayımlandı
14 Temmuz 2017 Cuma 21:17

Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün madalyaları alındı.

Adalet Bakanlığı'nda 418 kişi ihraç edildi

Diyanet'ten 551 kişi ihraç edildi.Dışişleri Bakanlığı'nda 45 kişi ihraç edildi.

Emniyet'ten 2303 kişi ihraç edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 1486 kişi ihraç edildi.

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ihraç edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 789 kişi ihraç edildi.

TRT'den 29, Jandarma'dan 235 kişi ihraç edildi.

Kararname ile toplam 7348 kişi ihraç edildi.

Resmi Gazetede yer alan KHK ile görevinden ihraç edilen isimler arasında; Adil

Öksüz ile karakoldayken görüşen eski Başbakanlık çalışanı Ali İhsan Sarıkoca

da var.

Sarıkoca ifadesi alındıktan Sonra serbest bırakılmıştı.

GÖREVE İADELERAdalet Bakanlığı'nda 49 kişi göreve iade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 36 kişi göreve iade edildi.

KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI

HAKKINDA KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar

Sayısı: KHK/692

Olağanüstü

hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile

25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine

göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 5/6/2017

tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin

tedbirler

MADDE 1 - (1) Terör

örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,

mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı

listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek

kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat

yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2)

Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkümiyet

kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev

yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde

istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler;

bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon,

yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de

sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin

belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu

konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu

kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine

derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince

pasaportlar iptal edilir.

(3)

Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde

taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve

benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve

meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

İade hükümleri

MADDE 2 - (1) Ekli

(2) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde

kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili

kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler

bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde

kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün

içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve

başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe

kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler,

kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde

bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları

tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve

kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak

suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili

bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Rütbesi alınan emekli Türk

Silahlı Kuvvetleri personeli

MADDE 3 - (1) Türk

Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan,

31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

hükümlerine göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alan, Devlet memurluğundan

çıkarılan, sözleşmeleri fesih edilen, müstafi sayılan veya istifa eden

subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, Devlet memuru,

işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile 27/7/1967 tarihli ve 926

sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesi

kapsamında haklarında işlem tesis edilenlerden; terör örgütlerine veya

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti

veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (3)

sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır ve emekli kimlikleri iptal

edilir. Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya

dolaylı görevlendirilemezler. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları

mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına

bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde

bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim

kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır.

Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot

lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu

kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

Kurum ve kuruluşlara ilişkin

tedbirler

MADDE 4 - (1) Ekli

(4) sayılı listede yer alan dernek, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki

listenin ilgili sırasından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname

hükümleri, söz konusu dernek bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte

ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere

ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri

Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Yurtdışında öğrenim görenler

MADDE 5 - (1)

8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe

Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik

Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar

verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla

irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alanların öğrencilikle

ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde

Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin

ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda

gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bunlar

söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı

haklardan yararlanamazlar.

(2) Ekli

(6) sayılı listede yer alan kişi, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki

listenin ilgili sırasından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname

hükümleri, bu kişi bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili

kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış

sayılır.

Geri alınan madalyalar

MADDE 6 - (1) Terör

örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti,

iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (7) sayılı listede yer alan

kişilere 24/10/1983 tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu

kapsamında verilmiş olan madalyalar geri alınmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu

Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu

Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


7 SAYILI LİSTE (MADALYA VE NİŞANLARI ALINANLAR LİSTESİ)
7 SAYILI LİSTE (MADALYA VE NİŞANLARI ALINANLAR LİSTESİ)


 14 Temmuz 2017, 21:36

6 SAYILI LİSTE (ÖĞRENCİLİKLERİ İADE EDİLENLER LİSTESİ)
6 SAYILI LİSTE (ÖĞRENCİLİKLERİ İADE EDİLENLER LİSTESİ)
 14 Temmuz 2017, 21:36

5 SAYILI LİSTE (ÖĞRENCİLİK İLE İLİŞKİLERİ KESİLENLER LİSTESİ)
5 SAYILI LİSTE (ÖĞRENCİLİK İLE İLİŞKİLERİ KESİLENLER LİSTESİ)
 14 Temmuz 2017, 21:36

4 SAYILI LİSTE (AÇILAN DERNEK LİSTESİ)
4 SAYILI LİSTE (AÇILAN DERNEK LİSTESİ)
 14 Temmuz 2017, 21:35

3 SAYILI LİSTE (RÜTBELERİ ALINAN EMEKLİ TSK PERSONELİ LİSTESİ)
3 SAYILI LİSTE (RÜTBELERİ ALINAN EMEKLİ TSK PERSONELİ LİSTESİ)
 14 Temmuz 2017, 21:34

2 SAYILI LİSTE (GÖREVE İADE EDİLEN PERSONEL LİSTESİ)
2 SAYILI LİSTE (GÖREVE İADE EDİLEN PERSONEL LİSTESİ)
 14 Temmuz 2017, 21:34

1 SAYILI LİSTE (İHRAÇ EDİLEN PERSONEL LİSTESİ)
1 SAYILI LİSTE (İHRAÇ EDİLEN PERSONEL LİSTESİ)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.