Tkhk'den Disiplin Cezayısla İlgili Yürütmeyi Durdurma Genelgesi..

TKHK'den disiplin cezayısla ilgili yürütmeyi durdurma genelgesi

Tkhk'den Disiplin Cezayısla İlgili Yürütmeyi Durdurma Genelgesi..

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

Sayı : 49022165-010.99 / 5451.29480
Konu : Yürütmenin Durdurulması Kararı

GENELGE

2014/ 0414/02/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (t) bendinde "Mesai içi çalışılmayan günler: Resmi tatil günleri, nöbet izinleri ile görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi ve hastane yöneticisinin onaylaması halinde kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri, ifade eder." hükmü yer almaktadır.

Yine mezkür Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin beşinci cümlesinde "inceleme heyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan; uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara altı ay süreyle ek ödeme yapılamaz. Ek ödeme yapılmaması işlemine, kesinleşen cezanın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren başlanır" hükmü yer almaktadır.

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası tarafından, mezkur Yönetmeliğin muhtelif hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile Kurumumuz aleyhine açılan davada Danıştay Onbirinci Daire tarafından verilen 05/11/2013 tarihli ve E.2013/1008 sayılı karar ile mezkur Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (t) bendinde yer alan "ve hastane yöneticisinin onaylaması" ibaresi ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin beşinci cümlesinde yer alan "inceleme heyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan; uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara altı ay süreyle ek ödeme yapılamaz. Ek ödeme yapılmaması işlemine, kesinleşen cezanın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren başlanır" ibaresinin yürütmesi durdurulmuş olup, bu karar 04/02/2014 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmiş bulunmaktadır.

Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı muvacehesinde; mezkur Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (t) bendinde yer alan "ve hastane yöneticisinin onaylaması" ibaresi ile "5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 5 inci cümlesinin" uygulanmaması hususunda;

Bilgilerinizi ve konunun Birliğinize bağlı tüm sağlık tesislerine duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU
Kurum Başkanı

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2017, 18:50YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması