SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA

SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA
17 Ekim 2017 Salı 09:01

Başvuru ve Tercihleri Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

1-Adaylar, Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına yönelik başvurularını internet üzerinden e-Devlet aracılığı ile beyan usulüne göre yapar. 2-Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların sisteme veri girişleri, önlisans diplomalarında yer alan bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır.

3-Bu kapsamda, adaylar başvuru ve tercihlerini, Mezuniyet Programı ve Önlisans Mezuniyet Not Ortalamasına göre yapmalıdır.

4-Başvuru ve tercih aşamasında beyan edilen her bilginin sorumluluğu adaya ait olup,kendine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan veren adaylar, başvuru ve yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybetmektedir.

5-Adayların mezun oldukları üniversitenin mezuniyete esas not sistemi 4’lük veya 5’lik ise, mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenen “ 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği” tablosunu esas almaları gerekmektedir.

6-Adayların, herhangi bir hak kaybına uğramamaları için aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

a-Önlisans mezuniyet not ortalamalarının doğru bir şekilde girildiğinden emin olunmalı, b-Başvuru ve tercihler, adayların önlisans diploması ile kazandıkları unvana göre değil, mezun olunan programa göre yapılmalı,

c-Yanıltıcı bilgi vermek suretiyle mezun olunmayan başka bir önlisans programına göre başvuru ve tercihte bulunulmamalı. Başvuru ve Tercihlerin Yapılması SLT kontenjanlarına başvurular aşağıda belirtilen linkten yapılmaktadır.

(1) Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına kimler başvurabilir? 19/11/2014 tarihinden önce Tablo-1’de belirtilen sağlık önlisans programlarından mezun olan adaylar programa başvuru hakkına sahiptirler.

(2) Başvurular nereye ve nasıl yapılmaktadır? Yürütme Kurulu’nda belirlenen alanlara ilişkin kontenjanlar YÖK’ün resmi web sitesinde ilan edilir. Başkanlığımız resmi web sitesi üzerinden ilan edilen programlara başvurular sistem üzerinden beyana dayalı yapılmaktadır.

(3) Yerleştirme işlemleri nasıl olmaktadır? Başvurusu alınan adaylar, tercihleri göz önüne alınarak önlisans mezuniyet alanı ve önlisans not ortalamasına göre merkezi sistemle yerleştirilir.

(4) SLT’ye başvurup bir lisans programına yerleştikten sonra önlisans diplomama ne olacak? Adayın program kapsamında bir lisansa yerleşmiş olmasının, mevcut önlisans diplomalarının geçerliğine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

(5) Önlisans eğitimim sırasında aldığım derslerden lisans eğitimime başlamadan önce muaf tutulur muyum? 19/02/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” 9 uncu maddesinde “Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm uyarınca, ilgili fakülte yönetim kurulunca, öğrencilerin önlisans eğitiminde almış oldukları dersler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin lisans programında almaları gereken derslere muafiyet verilebilir.

(6) Yerleştiğim lisans programından kaç yılda mezun olurum? Kaçıncı sınıftan başlarım? 06/11/1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun m.18/b-5 hükmü uyarınca, öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar verme yetkisi İlgili Fakülte Yönetim Kurulu’na aittir. Bu doğrultuda, adaylar, yerleştirildikleri üniversitelerin belirleyeceği derslerden muaf olup öğrenim görmeye başlarlar. 2547 sayılı Kanun uyarınca bu konudaki takdir yetkisi tamamen üniversiteye aittir.

(7) Kamu / Özel Sektör çalışanıyım. Derslere gitmeden mezun olmak için uzaktan öğretimle açılan programları seçtim. Ancak üniversite bazı uygulamalı dersler, stajlar için beni üniversiteye çağırıyor. Neden? “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” ın 6/1-(e) maddesinde “Yükseköğretim kurumu, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları, stajları veya laboratuar çalışmalarını örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir...” hükmü bulunmaktadır. Bu doğrultuda, program “uzaktan” olarak açılmasına rağmen üniversitenin yüz yüze eğitim verilmesi hususunda takdir yetkisini kullandığı dersler için öğrenciler üniversiteye gitmek zorundadır. Herhangi bir mağduriyet durumunun yaşanmaması için aday öğrencilerin tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerden konu ile ilgili bilgi istemeleri tavsiye olunur.

(8) Kamuda Sağlık Teknikeri unvanı ile istihdam edilmekteyim. Sağlık Alanında Lisans Tamamlama kapsamında “Hemşirelik” lisans programına başvuru yapmama rağmen üniversite kaydımı yapmadı. Neden? Adaylar, program kapsamına alınan lisans programlarını, diploma ile kazandıkları ya da istihdam edilirken kullandıkları unvanlara göre değil, mezun oldukları önlisans programına göre tercih edebilirler. Bu kapsamda, adaylar tercihlerini diplomalarında yazılı olan önlisans programlarına göre yapmalıdırlar. Hemşirelik lisans programına geçiş yapabilen önlisans programları “Hemşirelik” , “Sağlık Memurluğu” ve “Sağlık Teknikerliği”dir. Dikkat edilmesi gereken husus: Buradaki “Sağlık Memurluğu” ve “Sağlık Teknikerliği” ifadeleri adayların kullandıkları ya da diploma ile kazandıkları unvanlar değil, adayların diplomalarında yazan önlisans program adıdır.

(9) 2015 Sağlık Lisans Tamamlama ile bir lisans programına yerleştirildim. Halen okumaktayım. 2016 Sağlık Lisans Tamamlamaya başvuru ve yerleştirme hakkına sahip miyim? 2015 Sağlık Lisans Tamamlama ile bir lisans programına yerleştirilen öğrencilerin, 2016 Sağlık Lisans Tamamlamaya başvurabilmeleri mümkündür. Ancak 2015 yılında bir lisans programına kayıt yaptırdıkları için 2016 yılındaki yerleştirmelerde puanları kesilecektir. Bunun dışında, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik in 23 üncü maddesinde “Örgün öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının birden fazla aynı düzeydeki programına öğrenci kaydı yapılamaz… Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün lisans programında kayıtlı öğrenciler veya bu programlardan mezun olanlar, 19 açık öğretim sistemi ile yürütülmekte olan ve kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları lisans programından farklı olmak kaydıyla açık öğretim lisans veya ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.” hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda, bir öğrencinin, eş zamanlı olarak 1 den fazla örgün lisans programında öğrenim görmesi mümkün değildir. Ancak, biri örgün diğeri açık öğretim metoduyla verilen farklı lisans programlarında öğrenim görmenin önünde mevcut şartlarda herhangi bir engel bulunmamaktadır

. (10) SLT kapsamına alınan önlisans programlarından birinde halen okumaktayım. Mezun olduğumda Sağlık Lisans Tamamlama Programından yararlanabilecek miyim?

Bu yazımızda; sağlık alanında lisans tamamlama hakkında bilgi vermeye çalışacağız.Sağlık alanınsa lisans tamamlama hakkı 26/11/2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’nin 32.maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 69 maddesi gereği verilmiştir.İlgili madde şu şekildedir. ( http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141126-3.htm) ‘’

GEÇİCİ MADDE 69 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.’’

İstanbul Sağlık Der Çalıştayı'na büyük katılım


Bazı İllerde Sağlık Müdürü Atamalarında Sorun Yaşanıyor


Sağlık Bakanı Şanlıurfa'da

Madde Bağımlısı Hastadan Sağlık Çalışınına Dayak

Madde Bağımlısı Hastadan Sağlık Çalışınına Dayak


Sağlık Bakanı: Müdür Atamalarına Başladık

9 sağlık çalışanı FETÖ'den hakim karşısında

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan dava açılan, aralarında doktor, laboratuvar teknisyeni ve teknikeri ile tıbbi sekreterin bulunduğu tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sağlık Memurunu Bu Hale Soktular

Sağlık Memurunu Bu Hale Soktular

(Güncellendi-5 ) Sağlık Müdürü Belli Olan İllerin İsim Listesi


Sağlık Bakanı Yurda Döndü

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Somali'de/Foto Haber

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Somali'de

Ambulans kazası 3 sağlık görevlisi yaralandı

Ambulans kaza yaptı, 3 sağlık görevlisi yaralandı

Sağlık Bakanı Demircan acil servisleri denetledi

Sağlık Bakanı Demircan acil servisleri denetledi

Sağlık Bakanı Somali'ye Gitti

Terör saldırısında yaralananlardan bir kısmının 16 Ekim 2017 Pazartesi akşam saatlerinde Türkiye'de olması bekleniyor

Bazı Sağlık Müdürleri Sözleşme İmzalamak İçin Çağrıldı

Sağlık Bakanından 'yıpranma payı' açıklaması

Sağlık Bakanından 'yıpranma payı' açıklaması

Sağlık Bakanından Çok Önemli Açıklamalar!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gelecek yılın bütçesinde bu yıla göre belli bir oranda artışın ve bütçe sınırları içerisinde personel alımının söz konusu olacağını belirterek, "Bütçede alım var, rakamlar bütçe kesinleşip verildiğinde daha net olacak. Personel açığımızı kapatmaya yönelik geçen seneye göre daha fazla alım olacak." dedi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.