Teknisyen, taşınır kontrol yetkilisi olarak görevlendirilebilir mi?

Teknisyen, taşınır kontrol yetkilisi olarak görevlendirilebilir mi?

Bölge teşkilatı da olan bir Genel Müdürlükte, teknisyen taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilemez

SORU: .... Bölge müdürlüğünde 657 tabi olarak teknisyen kadrosunda çalışmaktayım. Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirildim. Bu görevi ifa etmekteyim, teknisyen kadrosundaki bir memurun taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceğini ilgili kanun maddeleriyle yazarak en kısa zamanda bilgilendirilmek istiyorum. İyi çalışmalar diliyorum.

CEVAP: Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usuller 18.01.2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Taşınır Mal Yönetmeliği" ile belirlenmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin 1-f, 1-n ve 1-p bentleri aşağıdaki gibidir.

"f) Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisini"

"n) Taşınır kayıt yetkilisi: Taşınırları teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri"

"p) Taşınır kontrol yetkilisi: Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri"

Söz konusu yönetmeliğin "Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri" başlıklı 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları aşağıdaki gibidir;(2) Taşınır kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemleri kontrol etmek üzere yardımcılarından veya bunların bir alt kademesindeki yöneticileri arasından görevlendirilir. Personel yetersizliği nedeniyle taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilemeyen harcama birimlerinde ise bu görev harcama yetkilisi tarafından yerine getirilir.

(3) Taşınır kontrol yetkilisi ile taşınır kayıt yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Taşınır kontrol yetkilileri, harcama yetkilisi tarafından (yani birimin en üst yöneticisi tarafından) yardımcıları ya da yardımcılarının bir alt kademesindeki yöneticiler arasından görevlendirilir.

.... Bölge Müdürlüğü teşkilatında harcama yetkilisi bölge müdürüdür. Buna göre ... bölge müdürleri; bölge müdür yardımcıları arasından ya da bir alt kademe yönetici olan şube müdürleri arasından taşınır kontrol yetkilisigörevlendirmek zorundadır.

Teknisyen kadrosundaki bir memurun taşınır kontrol yetkilisi olarak görevlendirilmesi mevzuata aykırıdır.

Kaynak: memurlar net
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması