Soruşturma Görevi zamanında ve Usulüne Uygun Yapılmaz İse Ne Olur

Her kamu kurumunda vardır. Soruşturma süreci ve bunun yapılması ile ilgili bir süreç. Maalesef kamu kurumlarında soruşturma görevini yapan bir çok amir bu yönetmelikleri tam olarak bilmemekte ve sürecin işleyişinde aksaklıklara neden olmaktadır.

Soruşturma Görevi zamanında ve Usulüne Uygun   Yapılmaz İse Ne Olur

Bunlardan bazıları soruşturma yapan muhakikin ifadeyi yanlız almaması, ifade veren kişinin saygınlığını zedeleyecek şekilde bir gurup ortamında alınması ve muhakkik dışında oda da bulunan diğer kişilerin soru sorması, muhakiki yönlendirmesi,bir diğeri ise soruşturmanın zamanında açılmaması ve tamamlanması nedeni ile ortaya cıkması muhtemel aksaklıklar. Çogu zaman soruşturma süreci içersinde tamamlanmaz verilmesi gereken cezalar verilmez. Hatta bazi muhakiklerin elinde bir yıldan fazla bekletilen dosyalar vardır.  Peki bu durumda kurum amiri ne yapar. Çogu zaman hiçbir şey. Peki aslında olması gereken nedir.  Muhakikin zamanında tamlamadığı  soruşturma nedeni ile hak ve kamu zararı oldu ise ve ita amiri bu durumda hiç bir işlem yapmadı ise ne olur? Ne Olmalıdır? Bundan ötesinde yorum yapmayıp 657 Sayılı Devlet memurlar Kanun hükümlerini aynen yazalım. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda "Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 10 uncu maddesinde "Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.
"Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 11 inci maddesinde de "Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
Diğer taraftan; 675 sayılı Kanununun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller (tadat) edilmiştir.

Mezkur 127 inci madde de "Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar."denilmektedir.

Ayrıca, mezkur Kanunun "Karar süresi" başlıklı 128 inci maddesinde "Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;
1-Muhakkikler (Devlet memuru) "verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmak" zorundadırlar.
2- 657 sayılı Kanunun 128 inci maddesi soruşturması tamamlanmış olaylarla ilgili olarak disiplin amirlerinin ve disiplin kurullarının karar verme süresini düzenlemektedir. Bu madde disiplin soruşturmalarının tamamlanma süresini düzenlememektedir.
3- Muhakkikler 657 sayılı Kanunun hak düşürücü zaman aşımı sürelerini dikkate alarak soruşturma dosyalarını tamamlamak zorundadırlar.

 Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamanın  karşılığı657 Sayılı Devlet Memurlar kanunda yayınlanmıştır. 

Muhakikin zamanında tamlamadığı  soruşturma nedeni ile hak ve kamu zararı oldu ise ve ita amiri bu durumda hiç bir işlem yapmadı ise ne olur? Ne Olmalıdır?

Memur mesai geç kaldığında bile işlem yapan yöneticiler bu duruma neden sesiz kalmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2018, 18:04YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması