İşletme Bölümü Hemşirenin Üst öğrenimi Sayılır mı?

Hemşire olarak görev yapan davacı tarafından, mezun olduğu dört yıllık Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nün üst öğrenim sayılarak intibakının yapılması için yaptığı başvurunun reddi işlemine ve bu red işleminin dayanağı olan Yüksek Öğretim Kurulunun Açıköğretim Fakültesi ve diğer üniversitelerin İşletme Bölümünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri” sınıfında yer almadığı için…. hemşire….. gibi sağlık çalışanları için üst öğrenin sayılamayacağına” ilişkin ilgili işlemine karşı iptal davası açılmıştır.

İşletme Bölümü Hemşirenin Üst öğrenimi Sayılır mı?

Danıştay, üniversitelerin işletme fakültesi işletme bölümünden mezun olanların, salt anılan bölümden mezun olmaları nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında istihdam edilmeleri mümkün olmadığından; işletme bölümünü bitiren sağlık görevlilerinin bitirmiş oldukları bu bölümün sağlık çalışanlarının mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığına ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan davacının, bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünün mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olmadığının açık olduğuna karar vermiştir.

Dava, ……..İl Sağlık Müdürlüğü ………. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezinde Hemşire olarak görev yapan davacı tarafından, mezun olduğu dört yılllık Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nün, üst öğrenim sayılarak intibakının yapılması için yapılan başvurunun reddine ilişkin 30.01.2012 tarih ve 21581 sayılı Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü işlemi ile bu işlemin dayanağı 25.11.2009 tarih ve 38646 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı işleminin “04/11/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile Üniversitelerarası Kurulu Başkanlığı’nın bu konudaki görüşü dikkate alınarak, Açıköğretim Fakültesi ve diğer üniversitelerin İşletme Bölümünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri” sınıfında yer almadığı için…. hemşire….. gibi sağlık çalışanları için üst öğrenin sayılamayacağına” ilişkin kısmının iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalınan özlük ve parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince, işletme lisans programı mezunlarının,“Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri” sınıfında yer almadıkları, bu konuda yetkili Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararlarda işletme bölümünün hemşireler için üstöğrenim olarak kabul edilmediği dikkate alındığında, mezun olduğu işletme bölümünün, hemşire olan davacı açısından üst öğrenim sayılmamasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dava konusu 25.11.2009 tarih ve 38646 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı işleminin “04/11/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile Üniversitelerarası Kurulu Başkanlığı’nın bu konudaki görüşü dikkate alınarak, Açıköğretim Fakültesi ve diğer üniversitelerin İşletme Bölümünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri” sınıfında yer almadığı için…. hemşire….. gibi sağlık çalışanları için üst öğrenin sayılamayacağına” ilişkin kısmı hakkında;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 43. maddesinin (b) bendinde, aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunun, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği kuralına yer verilmiş; ‘”Tanımlar” başlığını taşıyan 3. maddesinin (a) bendinde, Yükseköğretimin, milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim – öğretimin tümü olduğu belirtilmiş; aynı maddenin (r) bendinde, ön lisansın, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden; (s) bendinde, lisansın, ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan; t – (1) bendinde ise, yüksek lisansın bir lisans öğretimine dayalı, eğitim – öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretim olduğu belirtilmiş; 44. maddesinin son fıkrasında, lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmelerinin, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre düzenleneceği hükmü yer almıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuatta, önlisans eğitimi ve lisans eğitimi birer yükseköğretim olarak sayılmış ve gerek lise üzerine 4 yıllık müstakil bir önlisans programından mezun olarak, gerekse 8 yarı yıllık lisans öğreniminin ilk 4 yarı yılını bitirerek önlisans diploması alan kişilerin de bir yükseköğrenimi bitirmiş oldukları kabul edilmiş bulunmaktadır.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması