NAKLEN BAŞKA KURUMA GEÇEN MEMUR HARCIRAHINI NEREDEN ALINIR?

NAKLEN BAŞKA KURUMA GEÇEN MEMUR HARCIRAHINI NEREDEN ALINIR?

NAKLEN BAŞKA KURUMA GEÇEN MEMUR HARCIRAHINI NEREDEN ALINIR?

Devlet memurları, memuriyet mahalli dışındaki yerlere kurumlararası naklen atandıklarında, sürekli görev harcırahı alabilmekte, ancak harcırahın hangi kurum tarafından ödeneceği konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların bir kurumdan diğerine naklinin nasıl olacağını ve bir görevin ifası için görev yerinden ayrılan memurların yol giderleri ile gündeliklerinin özel kanun hükümlerine göre ödeneceğini hükme bağlamıştır. 6245 sayılı Harcırah Kanununda ise hangi hallerde, kimlere, ne şekilde harcırah ödeneceği düzenlenmiştir.

Memuriyet mahalli dışına kurumlararası naklen atananların harcırahı

Başka bir kuruma naklen atanan Devlet memurlarına, atandıkları yerin eski memuriyet mahalli dışında bir yer olması halinde; yol masrafı, yevmiye (gündelik), aile masrafı ve yer değiştirme masrafından oluşan sürekli görev harcırahı ödenir.

Harcırahı ödeyecek kurum

Harcırahın, hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödeneceği hususu 6245 sayılı Harcırah Kanununda belirtilmiş ve ayrıca; memurun gidişinde ve ailesinin nakli sırasında harcırahın peşin ödeneceği, harcırah miktarının önceden tam olarak tespit edilemediği hallerde ise yetecek miktarda paranın avans olarak verileceği, harcırah (kesin tutar veya avans olarak) almalarına rağmen çeşitli nedenlerle yeni görev yerlerine 15 gün içinde hareket etmeyenlerin aldıkları parayı derhal iade edecekleri hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, konuyla ilgili olarak Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından verilen bir kararda (24.3.1989 tarihli ve D.21638, T.21749 sayılı karar), naklen atanan memurun harcırahının yeni kurumu tarafından ödenmesi gerektiğine hükmedilmiştir.

Ayrıca, Danıştay 5. Dairesince verilen bir kararda (21.12.1995 tarihli ve E:1993/4987, K:1995/4271); Harcırah Kanununda kurumlar arası nakil suretiyle bir başka yere atanan memurların harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği hususunda herhangi bir hükmün bulunmadığı, bu şekildeki atamada memurun eski kurumuyla hukuki ve fiili irtibatının kesileceği, kamu hizmetini bundan sonra yeni kurumunda sürdüreceği ve hizmetinden artık atandığı kurumun yararlanacağı, memurun harcırah kapsamındaki harcamalarının yeni kurumda göreve başlayabilmesine ilişkin olduğu belirtilerek, harcırahın atandığı kurum tarafından ödenmesinin hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun olacağı ifade edilmiştir.

Bu çerçevede konuyu değerlendirdiğimizde, kurumlararası naklen atam suretiyle başka yerdeki bir göreve atanan ve bu atama nedeniyle sürekli görev harcırahına da hak kazanan memurlara, sürekli görev harcırahının atamayı yapan kurum (yeni kurum) tarafından ödenmesi gerekeceği; atamayı yapan kurumun ilgili memura sürekli görev yolluğunu avans olarak da ödeyebileceği sonucuna ulaşmaktayız.

www.memurunyeri.com

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2018, 19:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER