SGK Görevde Yükselme Sınavının Tarihi Belli Oldu!

Hangi Kadrolarda GYS ve ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ Sınavı Yapılacak? Kaç Adet Kadro Var? Genel ve Özel Şartlar Nelerdir? Hangi Konulardan Sorumlu Olunacak?

SGK Görevde Yükselme Sınavının Tarihi Belli Oldu!
22 Ocak 2016 Cuma 09:47

2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
DUYURUSU

Kurumumuz Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri

doğrultusunda şef ve memur kadroları için görevde yükselme
sınavı; aktüer, avukat, grafiker,

istatistikçi, matematikçi, mühendis, programcı, sağlık teknikeri, tekniker ve teknisyen kadroları

için ise unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

Unvan değişikliği sınavı 24 Nisan 2016 Pazar günü, görevde yükselme sınavı ise 30

Nisan 2016 Cumartesi günü
Ankara’da yapılacaktır.

Sınav başvuruları 25 Ocak – 8 Şubat 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda

alınacaktır.
Kurum personelimizin ekteki sınav duyurusunu dikkatle okumaları ve duyuruda

belirtilen hususlar çerçevesinde başvurularını gerçekleştirmeleri önemle rica olunur.

TC

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

SINAVI DUYURUSU

1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

1.1.1.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar; a) 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak. b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

1.1.2. Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar; a) Şef kadrosuna atanabilmek için; 1. En az iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 2. Kurumun memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, icra memuru, mütercim, grafiker, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık teknikeri, sağlık memuru,
hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam kadrolarında en az üç yıl hizmeti bulunmak. b) Memur kadrosuna atanabilmek için; 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak 2. Kurumda en az bir yıl çalışmış olmak

1.2. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

1.2.1. Unvan Değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

1.2.2. Unvan Değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar; a) Avukat kadrosuna atanabilmek için; 1. Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 2. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

b) Mühendis, istatistikçi ve matematikçi kadrosuna atanabilmek için;

1. Fakültelerin ilgili veya dengi bölümlerinden mezun olmak

c) Tekniker ve sağlık teknikeri kadrolarına atanabilmek için; 1. En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak. d) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için; 1. En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1. En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2. Kurumca belirlenen en az bir programlama dilini (JAVA, COBOL, ORACLE FORM REPORT, PL/I, .Net, C#, C ) bildiğini not dökümü ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası ile belgelemek.

f) Aktüer kadrosuna atanabilmek için;

1. Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların aktüerya, matematik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak.

g) Grafiker kadrosuna atanabilmek için; 1. Fakülte veya yüksekokulların grafik-tasarım ile ilgili bölümlerinin birinden mezun olmak.

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavına başvuruda bulunmak isteyen Personel, 25 Ocak 2016 – 08 Şubat 2016 tarihleri arasında Personel Intra Uygulama sayfasından “Sınav Başvuruları” başlığına tıklayarak girecek oldukları sınavı seçeceklerdir. Gerekli bilgileri giren adaylar Başvur butonuna tıklayarak elektronik başvurularını tamamlayacaklardır. Birimlerdeki personel sorumluları, başvuruları kontrol edip onaylayacak ya da reddedecektir. Reddedilen başvuru güncellenemediğinden ancak yetkili tarafından silindikten sonra tekrar başvuru yapılabilir. Birim onayının ardından kaydedilen başvuruların çıktısı alınarak birim amirlerince ve başvuran personelce imzalanacak ve birimlerde dosyalanacaktır.

2.2. Unvan Değişikliği sınavına başvuran adaylar, diplomasının aslını ya da birimce onaylı suretini tarayarak sisteme yükleyecektir.

2.3. Avukatlık sınavına girecek adaylar diplomasının yanında avukatlık ruhsatnamesinin aslını ya da onaylı suretini de tarayıp sisteme yükleyecektir.

2.4. Programcılık sınavına girecek adaylar diplomasının yanında duyuruda belirtilen programcılık dillerinden en az birini bildiğini gösteren belgeyi (transkript, ders açılım belgesi ya da sertifikasını) de tarayıp sisteme yükleyecektir. Adaylar, sertifikada belirtilen ve başvuru ekranından seçmiş olduğu dilden hazırlanacak olan soru kitapçığından sorumlu olacaklardır.

2.5. Sağlık Teknikeri sınavına, odyometri, ortez-protez, optisyen ve biyomedikal cihaz teknolojisi bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabileceklerdir. Bu bölümlerin dışında sağlık teknikerliği unvanına haiz bölümlerden mezun olanlar başvuramayacaktır.

2.6. Başvuruların onaylanıp onaylanmadığı Personel Intra Uygulama sayfasından takip edilebilecektir. 2.7. Kadrosu Kurumumuzda olup, başka kurumlarda görevlendirme ile çalışanlar, kurumsal şifreleriyle Kurumumuzun herhangi bir birimindeki bilgisayardan başvurularını yapabileceklerdir. Bu durumda olanlardan kurumsal şifresi olmayanlar şifre alıp başvuru yapabilecekleri gibi belgelerini ibraz etmek suretiyle İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gelerek te başvurularını yapabilirler.

2.8. Engelli personel başvurusunu yaptıktan sonra engel durumunu gösteren belgeleri birimine teslim edecektir.(TODAİE tarafından tedbir alınmasını gerektirecek özür durumunu gösterir; adaya ait sağlık kurulu raporu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birisi)

2.9. Adaylığı kaldırılmamış olanlarla sözleşmeli statüde bulunanlar sınava başvuramazlar.

2.10. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili
mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar sınava katılabileceklerdir.

2.11. Adaylar, başvurunun onaylanmasının ardından başvuru formunun çıktısını alarak imzalar ve birim yetkililerine de imzalatır. Bu formlar adayın görev yaptığı birimlerde dosyalanır.

2.12. Başvurular tamamlandıktan sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yapılacak incelemenin ardından istenen şartları taşıyan ve sınava katılabilecek personele ait liste Kurumun internet sitesinde yayımlanacaktır.

2.13. Başvuru itirazları, sınava katılmaya hak kazananlar listesinin yayımlandığı tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz sahipleri tarafından görev yaptıkları birime yapılacaktır. Birimler ivedilikle bu itirazları İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderecektir. İtirazların değerlendirilmesi neticesinde kesinleşen liste Kurum internet sitesinde yayımlanacak olup, belirtilen süreden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2.14. Sınav ücretleri, TODAİE/Kurumumuz tarafından ilan edilecek tarihler arasında belirtilecek banka hesabına yatırılacaktır. Sınav ücreti; ? Görevde Yükselme Sınavı için 75 TL, ? Unvan Değişikliği Sınavı için 270 TL’dir. Sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

3. BİRİMLERCE YAPILACAK İŞLEMLER

3.1. Merkez ve Taşra Birimlerince Yapılacak İşlemler

3.1.1. İlanın tüm personele duyurulmasını sağlamak.

3.1.2. Başvuru evraklarını (diploma, sertifika, transkript, ders açılım belgesi) kontrol etmek, gerektiğinde aslı gibidir yapmak.

3.1.3. Başvuruları elektronik ortamda onaylamak ve başvuru formunu imzalayarak dosyalamak. Başvuru listesini (merkez müdürlüklerinden gelen başvurular da dahil) Unvan Değişikliği Sınavı için Ek.1, Görevde Yükselme Sınavı için Ek.2 formuna işleyerek iksinav@sgk.gov.tr adresine e-posta ile ve üst yazı ekinde başvuru süresinin tamamlanmasını takip eden 3 iş günü içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına göndermek.

3.1.4. Engelli adaylara ait istenen belgeleri/raporları (adayın sınav salonunda durumuna uygun bir şekilde bulunmasını sağlamaya yönelik belge ve raporlar), İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına göndermek.

3.1.5. Her birimde elektronik başvurulardan sorumlu ve EGITIM_TALEP_TASRA yetkisine sahip bir personel olması zorunludur. Bu yetkiye sahip personeli olmayan birimler Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek bu yetkiyi almalıdırlar. Aksi halde sorumluluk birim yöneticilerinde olacaktır.

3.2. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca Yapılacak İşlemler

3.2.1. Sınav duyurusunu Kurumun intranet sitesinden yayımlamak.

3.2.2. Birimlerce yapılacak işlemler esnasında anlaşılamayan hususlarla ilgili olarak telefon, e-posta, faks ve kurumsal yazışma yoluyla teknik ve mevzuat desteği vermek.

3.2.3. Sınava dair her türlü gelişme ile ilgili Kurum çalışanlarını bilgilendirmek.

3.2.4. Elektronik başvuruları kontrol ederek onaylamak veya reddetmek.

3.2.5. Sınav başvurularıyla ilgili itirazları değerlendirmek, gerekli görüldüğü taktirde Sınav Kuruluna iletmek.

3.2.6. Soru kitapçıklarıyla ve sınav sonucuyla ilgili itirazları TODAİE’ye iletmek.

4. SINAV UYGULAMASI

4.1. Unvan değişikliği sınavı 24 Nisan 2016 Pazar günü saat 10.00 da, görevde yükselme sınavı ise 30 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 10.00 da Ankara’da yapılacaktır.

4.2. Unvan değişikliği sınavında 50 soru (15 mevzuat 35 alan sorusu) sorulacak olup, 80 dakika sure verilecektir. Görevde yükselme sınavında ise 100 soru sorulup 120 dakika sure verilecektir.

4.3. Her bir unvan/kadro için sorulacak sorulara ait konu başlıkları ve soru dağılımları Ek 4,5 ve 6 da belirtilmiş olup ayrıca ders notu verilmeyecektir.

4.4. Adayların sınav yerlerini gösteren listeler sınav ücretinin yatırılmasının ardından Kurum tarafından yayımlanacaktır.

4.5. Adaylar sınav günü kurumsal kimlik kartı ve nüfus cüzdanını (TC. Kimlik No yazılı) mutlaka yanlarında bulundurmak zorundadır. Kurum kimliği yanında olmayanlar sınav salonlarına alınmayacaktır.

4.6. Adaylar, gerekli şartları taşımaları kaydıyla hem görevde yükselme sınavına hem de unvan değişikliği sınavına katılabilirler.

4.7. Mevzuat soruları, sınav duyurusunun yapıldığı günden sonra yapılan değişiklikleri kapsamayacaktır.

4.8. Programcılık sınavına katılacak adaylar seçtikleri/serifika sahibi oldukları programlama diline uygun olarak hazırlanan soru kitapçıklarından sorumlu olacaktır. Bu alandaki soru kitapçıkları 5 ayrı grupta [(Java), (Cobol), (Oracle Form Report), (PL/I), (.Net, C#, C )] hazırlanacaktır.

4.9. Sınav öncesinde TODAİE tarafından Sınav Uygulama Yönergesi yayımlanacaktır. Sınava girecek olan personelimizin bu Yönergedeki hususlara titizlikle riayet etmesi gerekmektedir

5. İTİRAZ

5.1. Sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlar, soruların ve cevap anahtarının http://www.sgk.gov.tr internet/intra adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

5.2. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

5.3. Kurum itirazları sonuçlandırmak üzere TODAİE’ye gönderecektir. TODAİE bu itirazları 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırarak Kuruma bildirecektir.

5.4. Sınav sorularına, uygulamalarına ve sonuçlarına itiraz edecek adayların itiraz başvurularını yapmadan önce TODAİE’nin belirleyeceği hesaba 20 TL (Yirmi
Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

6. DEĞERLENDİRME

6.1. Sınavlar, doğru cevaplar dikkate alınarak 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılır.

6.2. Soruların hatalı olduğu sonucuna varılması veya yargı mercilerince iptal edilmesi durumunda bu sorular puanlamaya dahil edilmeyecek ve bu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

6.3. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılması başarı sıralamasına göre olur. Başarı sıralamasının belirlenmesinde başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.

6.4. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; a) Hizmet süresi fazla olanlara, b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, başarı sıralamasında öncelik verilir.

7. ATAMA

7.1. Atanmaya hak kazanan personel, sınav sonucunun kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralamasına göre tercih alınmak suretiyle atanacaktır.

7.2. Duyurulan kadrolardan; a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından feragat edilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme, çıkarılma, başka kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı ayı aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir

8. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

8.1. Bu duyuruda belirtilmeyen hususlarda Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

8.2. Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

         

         

          


         
ALAN SORULARININ KONU BAŞLIKLARI VE SORU DAĞILIMLARI

AVUKAT


1. Anayasa Hukuku (3 soru)

2. Sosyal Güvenlik Hukuku (8 soru)

3. Borçlar Hukuku (5 soru)

4. İş Hukuku (2 soru)

5. Ceza Hukuku (2 soru)

6. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (5 soru)

7. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (3 soru)

8. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu (7 soru)

GRAFİKER

1. Temel kavramlar(4 soru)

2. Baskı Teknikeri (Özgün baskı teknikleri “ Şablon, Yüksek, Çukur, Serigrafi”)(4 soru)

3. Renk(4 soru)

4. Tipografi (Corel Draw, AdobePhotoshop, Adobeİllustrator, Adobeİndesign, Auto Cad, Flash Player , Dreamweaver)(4 soru)

5. Bilgisayarlı Grafik Tasarım (Kurumsal Kimlik Çalışmaları, Afiş- Broşür Tasarımı, Basın İlanları, Kitap Kapağı Tasarımı)(4 soru)

6. Reklam (Reklam Analizi, Reklama Giriş, Kampanya ve Planlama)(4 soru)

7. Animasyon (2D, 3D Modelleme “ Maya 3DS maxCinema 4D, 2 Brush, vRay)(4 soru)

8. Sanat Tarihi ( Temel Sanat Eğitimi, Grafik Sanatı ve Uygulama alanları, İllustrasyon) (4 soru)

9. Fotoğraf ( Medya, Sanatsal, Fotoğrafta Kadraj, Siyah Beyaz Film Banyosu, Kağıt Baskısı, Digital Fotoğraf)(3 soru)

AKTÜERYA

1. Aktüerya İle İlgili Temel Kavramlar (2 soru)

2. Finans Matematiği (Faiz Hesapları ) (4 soru)

3. Birikimli Değer (3 soru)

4. Peşin Değer (4 soru)

5. Hayat Sigortaları Ve Annüiteler (5 soru)

6. Hayat Dışı Sigortalar (3 soru)

7. Olasılık Kuramı (3 soru)

8. Temel Sigortacılık ve Risk (4 soru)

9. Mortalite Tablolarının Özellikleri ve Oluşturulması (4 soru) 10. Sosyal Sigortalarda Finansman Yöntemleri (3 soru)

İSTATİSTİK

1. Temel İstatistik Kavramları (4 soru)

2. Merkezi Eğilim Ölçüleri (3 soru)

3. Merkezi Dağılım Ölçüleri (2 soru)

4. Olasılık Ve Olasılık Dağılımları (8 soru)

5. Hipotez Testleri (4 soru)

6. Regresyon Analizi (3 soru)

7. Korelasyon Analizi (2 soru)

8. Varyans Analizi (3 soru)

9. Parametre Dışı İstatistik (4 soru)

10. Zaman Serileri (2 soru)

MATEMATİK

1. Genel Kültür Kavramları (Örneğin; Fibonacci dizisi, Altın Oran…) (1 soru)

2. Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK (1 soru)

3. Birinci Dereceden Denklemler (1 soru)

4. Mutlak değer ve Basit Eşitsizlikler (1 soru)

5. Üslü sayılar (1 soru) 6. Çarpanlara ayırma (1 soru)

7. Oran-orantı (1 soru) 8. Kümeler (1 soru)

9. İşlem ve Modüler Aritmetik (1 soru)

10. Fonksiyon ve Bağıntı (1 soru)

11. Permütasyon ve Kombinasyon (1 soru)

12. Olasılık (1 soru)

13. Tablo ve Grafik Okuma ve Yorumlama (2 soru)

14. Problemler (2 soru)

15. Sayısal Mantık Problemleri (2 soru)

16. Logaritma (1 soru)

17. Diziler ve Seriler (1 soru)

18. Limit ve Süreklilik (2 soru)

19. Türev ve İntegral (2 soru)

20. Matris ve Determinant (1 soru)

21. Trigonometri (1 soru)

22. Diferensiyel Denklem Çözümü (1 soru)

23. Lineer Cebir-Denklem Sistemi Çözümü (1 soru)

24. Nümerik Analiz - Taylor Serisi (1 soru)

25. Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar (2 soru)

26. Çokgenler ve Dörtgenler (1 soru)

27. Çember ve Daire (1 soru)

28. Analitik Geometri (1 soru)

29. Katı Cisimler (1 soru)

MAKİNA MÜHENDİSİ, İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKERİ, MAKİNE TEKNİKERİ VE MAKİNE TEKNİSYENİ

1. 4734 sayılı Kamu ihale kanunu (1 soru)

2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (1 soru)

3. Yapım İşleri Şartnamesi (3 soru)

4. Muayene ve Kabul Yönetmeliği (3 soru)

5. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları (1 soru)

6. İnşaat Emlak Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları (1 soru)

7. Malzeme Bilgisi (2 soru)

8. Isı Mühendisliği (3 soru)

9. Mühendislik Mekaniği(3 soru)

10. Ölçme Bilgisi(1 soru)

11. İklimlendirme ve soğutma tekniği(2 soru)

12. Yangın Yönetmeliği(3 soru)

13. Havalandırma Tesisatı(3 soru)

14. Sıhhı Tesisat(4 soru)

15. Doğalgaz Tesisatı (4 soru)

İNŞAAT MÜHENDİSİ VE İNŞAAT TEKNİKERİ

1. 4734 sayılı Kamu ihale kanunu (1 soru)

2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu(1 soru)

3. Yapım İşleri Şartnamesi (3 soru)

4. Muayene ve Kabul Yönetmeliği (3 soru)

5. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları (1 soru)

6. İnşaat Emlak Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları (1 soru)

7. Genel Malzeme Bilimi(2 soru)

8. İş Güvenliği (2 soru)

9. Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği(5 soru)

10. Yapım İşleri Genel Şartnamesi(4 soru)

11. Yapı Yönetimi, Yapım Maliyeti ve Metraj (3 soru)

12. Yapı Bilgisi ve Yapı Teknolojileri (1 soru)

13. Statik (2 soru) 14. Mukavemet (2 soru)

15. Betonarme ve Çelik Yapılar (1 soru)

16. Temel İnşaatı (1 soru) 17. 2007 Deprem Yönetmeliği (2 soru)

SAĞLIK TEKNİKERİ

1. Anatomi (8 soru)

2. Halk Sağlığı (8 soru)

3. Tıbbi Terminoloji (6 soru)

4. İlk Yardım (7 soru)

5. Mesleki etik (6 soru)

15 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSİ, ELEKTRİK TEKNİKERİ VE ELEKTRİK TEKNİSYENİ

1. 4734 sayılı Kamu ihale kanunu (1 soru)

2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (1 soru)

3. Yapım İşleri Şartnamesi (3 soru)

4. Muayene ve Kabul Yönetmeliği (3 soru)

5. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları (1 soru)

6. İnşaat Emlak Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları (1 soru)

7. Bina Elektrik İç Tesisatı(3 soru)

8. Kuvvetli ve Zayıf Akım(5 soru)

9. Elektrik Tesislerinde Topraklama(1 soru)

10. Asansör(3 soru)

11. UPS, Jeneratör ve Telefon Santrali (3 soru)

12. Data(2 soru)

13. Kompanzasyon(1 soru)

14. Elektrik Malzemeleri(2 soru)

15. Binaların İç Tesisleri Yönetmeliği(1 soru)

16. Binaların Kuvvetli Akım Yönetmeliği(1 soru)

17. Binaların Topraklama Yönetmeliği(1 soru)

18. Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği(1 soru)

19. Binaların Genel Olarak AG-OG (Alçak Gerilim ve Orta Gerilim) Tesisleri(1 soru)

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

1. Kalite yönetimi (4 soru)

2. Yönetim ve Organizasyon (3 soru)

3. Örgütsel Davranış (3 soru)

4. Üretim ve Yönetim Sistemleri (2 soru)

5. İş Yeri Düzenleme (2 soru) 6. Yöneylem Araştırması (2 soru)

7. Yönetim Bilişim Sistemleri (2 soru)

8. Proje Yönetimi (3 soru)

9. Mühendislik
Ekonomisi (2 soru)

10. İş Etüdü (2 soru) 11. İnsan Kaynakları Yönetimi (2 soru)

12. Üretim Planlama ve Kontrol (2 soru)

13. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (2 soru)

14. Maliyet Muhasebesi (2 soru)

15. İstatistik (1 soru)

16. Algoritmalar ve Programlama (1 soru)

16 BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

1. Veri Yapıları ve Sorgulama Teknikleri (SQL)(3 soru)

2. Ağ Tabanlı Programlama(TCP/IP Protokolü, HTML, HTTP Protokolleri, Firewall vb.)(3 soru)

3. Programlama Dilleri( Java, .Net C#)(5 soru)

4. Nesne Tabanlı Programlama(3 soru)

5. Bilgisayar Mimarisi (merkezi işlem ünitesi, matematik işlem ünitesi, Bellek Kontrol ve adresleme)(2 soru)

6. İşletim Sistemleri( İşletim sistemlerine giriş, işlevi ve özellikleri, kaynak yönetimi, güncel işletim sistemlerinin incelenmesi vb.)(2 soru)

7. Veritabanı Yönetim Sistemleri (4 soru)

8. Bilgisayar Ağları ve Yönetimi(3 soru)

9. Bilgi Teknolojileri Yönetimi (Karar Destek Sistemleri)(2 soru)

10. Algoritmalar (Temel kavramlar, İş Akış Çizelgeleri)(3 soru)

11. Proje Yaşam Döngüsü (2 soru)

12. Yazılım Geliştirme Süreçleri(3 soru)

BİLGİSAYAR TEKNİKERİ

1. Bilgisayarın genel yapısı ve donanımları (2 soru)

2. Temel network donanımları ve mimarisi(2 soru)

3. İşletim sistemlerinin genel yapısı ve Microsoft İşletim sistemi kurulum ve kullanımı (2soru)

4. Microsoft Office yazılımları kullanımı(2 soru)

5. Programlama mantığı ve algoritma(2 soru)

6. Ağ Güvenliği (5 soru)

7. Uç/Son Nokta/Kullanıcı Güvenliği (3 soru)

8. Veri Güvenliği(3 soru)

9. Uygulama Güvenliği (4 soru)

10. Kimlik ve Erişim Yönetimi (3 soru)

11. Güvenlik Yönetimi (3 soru)

12. Sanallaştırma ve Bulut (2 soru)

13. Bulut Güvenliği (2 soru)

PEYZAJ MİMARI (MÜHENDİSİ)

1. 4734 sayılı Kamu ihale kanunu (1 soru)

2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (1 soru)

3. Yapım İşleri Şartnamesi (3 soru)

4. Muayene ve Kabul Yönetmeliği (3 soru)

5. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları (1 soru)

6. İnşaat Emlak Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları (1 soru)

7. Peyzaj Konstrüksiyonu (5 soru)

8. Peyzaj Mimarlığında Mühendislik Uygulamaları (5 soru)

9. Peyzaj Uygulama Teknikleri (5 soru)

10. Erişebilirlik(5 soru) 11. Bitki Materyali (5 soru)

17 PROGRAMCI

PROGRAMCILIK ORTAK KONULAR


1. Programlama Temel Kavramları(5 soru)

2. İş Akış Çizelgeleri(4 soru)

3. Algoritma(3 soru)

4. SQL Cümleleri(8 soru)

1. JAVA

1. Java dili temel kavramları (1 soru)

2. Değişkenler, Veri Tipleri, Değer Atama(1 soru)

3. Java dili kod blokları(1 soru)

4. Koşul ve Döngü kavramları ve komutları(1 soru)

5. Koşul ve Döngü örnekli kod parçaları(1 soru)

6. class, metot(1 soru)

7. operatörler(1 soru)

8. Sınıflar nesneler, metotlar(1 soru)

9. Diziler(1 soru)

10. Kalıtım (Inheritance), ÇokŞekillilik (Polymorphism)(1 soru)

11. Soyut Sınıflar (AbstractClasses)(1 soru) 12. Arayüzler (Interfaces)(1 soru)

13. Sıradışı Durum Yönetimi (Exception Handling)(1 soru)

14. Java API’si ve Ana Sınıfları(1 soru)

15. Java kod parçaları ihtiva eden sorular(1 soru)

2. COBOL

1. Dıvısıonlar(1 soru)

2. Veri Tipleri, tanımlanması gereken Dıvısıon(1 soru)

3. Programın kodlanacağı satır(1 soru)

4. Çalışma Depolama Tanımları(1 soru)

5. Program Tanımlama, Kayıt Tanımları, Kayıt Anımsatıcılar(2 soru)

6. Cümleler, Deyimler, Koşullu İfadeler, Döngüler, Diziler(4 soru)

7. Perform, Exit, GoTo, Alter, Compute, Sort, Read, Write, Accept komutları(3 soru)

8. Cobol kod parçaları ihtiva eden sorular(2 soru)

3. ORACLE FORMS REPORTS

1. Oracle Forms Reports Dilinin Genel Özellikleri, Temel Yapısı(1 soru)

2. OracleVeritabanı Yapısı ve Alan Yönetimi , Veri Erişimi, Tablespaceler , Veritabanı Güvenliği(1 soru) 3. OracleVeritabanı Nesneleri(1 soru)

4. Oracle Veritabanı Nesnelerine Dair Komutlar (createtable,altertable,droptable,createvıew,createtablespace,createrole,createindex,creat esequence,analyzetable,createrollback,segment,grantsandsystemprıvıleges)(4 soru)

5. Değişkenler, Veri Tipleri, Değer Atama(2 soru)

6. Koşul ve Döngü kavramları ve komutları(1 soru)

7. Koşul ve Döngü örnekli kod parçaları(1 soru)

8. Diziler(1 soru)

9. Metotlar, Fonksiyonlar(1 soru)

10. Oracle Forms oluşturma ve Oracle EBS üzerinde yayınlama(1 soru)

11. Oracle report oluşturma(1 soru)

18

4. PL/I

1. Genel Yazılım Kuralları(2 soru)

2. Değişkenler, Veri Tipleri ve sabitler(2 soru)

3. Yapılar(2 soru)

4. İfadeler, Atamalar ve Operatörler(2 soru)

5. Koşul ve Döngüler(2 soru)

6. Dosya Erişimi( Read, Write, Locate, rewrite, delete)(1 soru)

7. Diziler(1 soru)

8. Hazır Fonksiyonlar(1 soru)

9. PL/I kod parçaları ihtiva eden sorular(2 soru)

5. .NET , C# , C

1. C# Dilinin Genel Özellikleri, Temel Yapısı (1 soru)

2. .Net Platformu (1 soru)

3. Değişkenler, Veri Tipleri, Değer Atama (1 soru)

4. Koşul ve Döngü kavramları ve komutları (1 soru)

5. Koşul ve Döngü örnekli kod parçaları (2 soru)

6. Diziler (1 soru)

7. Metotlar, Fonksiyonlar, Yapı (Struct) ve Sınıf (Class) tanımlamaları çalıştırılmaları (1 soru)

8. Barbage Collection (1 soru)

9. Kalıtım (Inheritance), Çok Şekillilik (Polymorphism) (1 soru)

10. Soyut Sınıflar (Abstract Classes) (1 soru)

11. C# kod parçaları ihtiva eden sorular (2 soru)

12. C kod parçaları ihtiva eden sorular (2 soru)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.