Sağlıkta Yönetmelikle Neler Değişti (Açıklamalı)

09.02.2019 tarih ve 30681 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Atama ve Nakil Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Sağlıkta Yönetmelikle Neler Değişti (Açıklamalı)


İşte Değişenler: 

1- İller arası atama dönemleri Ocak ve Temmuz olarak 2 dönemken yapılan değişiklikle bu 3 döneme çıkarılarak Ocak, Haziran ve Eylül olarak belirlenmiştir. 


2- İller arası atama dönemlerinde , hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralamasına bakılmaktayken- Hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süreleri esas alınacak, çalışma süreleri de eşit ise kura ile yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir.3- a) Eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının veya kardeşlerinden birinin ağır engelli olduğunu belgelendirmesi halinde engelli yakınının ikamet ettiği yere, kendisinin engelli olduğunu belgelendirmesi halinde ise talep ettiği yere bir defaya mahsus atanmaktayken bu kısıtlama kaldırılmıştır. Yani kendisinin ve bakmakla yükümlü bulunulan eş, çocuk, anne ve baba veya kardeşlerden  birinin ağır engelli olması halinde bir defadan fazla atama talep edilebilecektir.


4- Çalışma süresine bağlı yer değişikliği esaslarına göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde D veya C hizmet grubu şartı aranmayacaktır.


5- Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Atanma talebinde bulunan personelin bulunduğu yerde, eşinin görev yaptığı kurumun teşkilatının bulunmaması , kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkanı olmaması halinde AİLE BİRLİĞİ SAĞLANIR. ( Talep değerlendirilir şeklinde idi ) STRATEJİK PERSONELİN EŞİNİN GÖREV YAPTIĞI YER KENDİ UNVAN VE BRANŞINDA C VEYA D HİZMET GRUBUNDA OLSA BİLE BU PERSONEL İÇİN UYGULANMAZ.


6- Sağlık personelinin özelde çalışan eşinin Askerlik , doğum ve sağlık nedeniyle ödenmeyen primleri 720 gün için aranan prim gün sayısından sayılacaktır.


7- Uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan herhangi bir sebeple ayrılacak olanlar daha önce görev yaptıkları D ve C hizmet grubu illere tercihlerine göre atanıyorlarken şimdi herhangi bir D ve C hizmet grubu illerden birine tercihlerine göre atanacaklardır. 


8- Hizmete yeni açılan tesisler ile hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan tesislerin personel ihtiyacı öncelikle il içerisinden karşılanacaktır. İl içerisinden karşılanamaması halinde atama dönemine bağlı olmaksızın il dışından atama yapılabilecektir.  ( hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere atama dönemine bağlı kalmaksızın il dışından atama yapılıyorken şimdi c ve d grubu il sınırlaması kaldırılmıştır.)


9- Çalışma süresine bağlı olarak yer değişikliği  esaslarına göre atanıp,  atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı müddetçe bir yıl süre ile atama talebinde bulunamayacaklardır.
YORUM EKLE
YORUMLAR
DURUGÖRÜ
DURUGÖRÜ - 6 gün Önce

Umarım kısmi olan bu değişiklikler,bazı mağduriyetleri giderir.

36 00
36 00 - 5 gün Önce

3600 unutmadık

Sağlık eri
Sağlık eri - 5 gün Önce

Sözleşmeli personel kadro bekliyor

sağlıkçı
sağlıkçı - 5 gün Önce

eylül dönem tayininin geri gelmesi çok iyi olmuş

Ay
Ay - 5 gün Önce

Hizmete yeni açılan tesisler ibaresi sözleşmeli personeli de kapsıyor mu?

Rad tek
Rad tek - 5 gün Önce

Kurumlar arası da eş durumundan atama yapsanız keşke.

Osmanlılarda paşalık
Osmanlılarda paşalık - 5 gün Önce

Osmanlıda Paşalık Rütbesi Paşa . (Türk. baş ve ağa > baş-ağa’dan. Osmanlı imparatorluğu devrinde yüksek rütbeli sivil memurlara ve rütbesi albaydan yüksek olan askerlere verilen unvan.


Necip Ahmed Paşa
Anadolu Selçuklularında paşa, sultan unvanıyla aynı anlamda kullanılıyor, savaşçı ve dinî niteliği olan kişilere de bu unvan veriliyordu. Selçuklulardan sonra Anadolu’da kurulan beyliklerde de hükümdar, aile veya kişi adlarının sonunda kullanıldı.

Osmanlılar devrinde bu unvan «büyük oğul» anlamında ilk olarak Osman Gazi’nin oğlu Alâeddin ile Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman’a verildi. Bu unvan zamanla başkentteki vezirlere ve eyalet beylerbeylerine verilmeye başlandı.
İlk Osmanlı beylerbeyi Lala Şahin, bu göreve tayin edilince (1359 veya 1362) paşa unvanını da aldı, yerine geçen Kara Timurtaş aynı unvanı taşıdı. Sonra da Anadolu ve Rumeli beylerbeylerine verilen bu unvan, imparatorluk sınırları genişleyerek yeni mevkiler kurulunca, öteki beylerbeyi ve valilere de verildi. Bunların içinde ilk olarak Çandarlı Ali, vezirlikle,birlikte paşa unvanını da aldı (1369).
Başlangıçta başkentte sadece bir vezir (birinci vezir, ulu vezir sadrazam), paşa unvanını taşıyabiliyordu. Sonradan kaptan, nişancı, defterdar gibi yüksek dereceli memurlar da aynı adı aldı; fakat paşa unvanı, daha çok birinci vezir için kullanıldı. Babıâli’nin yerini alan Paşakapısı terimi buradan gelir.
Zamanla paşa sayısı artınca, bunlar arasında ayrım yapıldı:
1. üç tuğlu (at kuyruğu) paşalar veya vezir (bu rütbe bir çeşit şeref unvanına dönüştü ve eyaletlerde yaygınlaşarak beylerbeyi unvanının yerini aldı)
2. iki tuğlu paşalar veya mîri-mîran (bu rütbe önceleri beylerbeyi, emîrülümera karşılığıydı, zamanla daha alt kademede bir mansıp sayıldı). Bunların dışında, sadece bir tuğ taşıyabilen eski sancakbeyleri de paşa sayıldılar.
Tanzimattan (1839) sonra sivillerden vezir, bâlâ, ûlâ, saniye sınıfı evveli; askerlerden müşir, birinci ferik, ferik, liva rütbelerine paşa unvanı verildi. Ayrıca ileri gelen memuriyetlerden Rumeli beylerbeyleriyle mîri-mîranlar paşa rütbesini aldılar.
Cumhuriyet döneminin başında bu unvan sadece albaydan yukarı askerî rütbeler için kullanıldı. Daha sonra kabul edilen bir kanunla «paşa» yerine general terimi kullanılmaya başlandı (26 kasım 1926).

Mustafa
Mustafa - 5 gün Önce

Eski kadrolu işçilere eş durumu yokmu


SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması