Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelere ait tesislerin birlikte kullanımına dair yönetmelik

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelere ait tesislerin birlikte kullanımına dair yönetmelik
16 Haziran 2016 Perşembe 09:25

16 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 29744

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığından:

SAĞLIK

BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE

ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI

VE İŞBİRLİĞİ

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,

Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına

ait kurum ve kuruluşlara ait sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili

birimlerinin birlikte kullanımına ve işbirliği ile döner sermaye

gelirlerinden personele yapılacak ek ödemeye ilişkin usul ve esasları

düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, birlikte kullanım ve işbirliği

yapılan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlara

ait sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerini ve bu

birimlerde görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987

tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 9 uncu

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ADNKS: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemini,

b) Bağlı Kuruluş: Türkiye Kamu Hastaneleri

Kurumunu,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

ç) Birlik: Kamu Hastaneleri Birliğini,

d) Birlikte kullanım: Sağlık Bakanlığı ve bağlı

kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlara ait sağlık tesisleri ile

üniversiteye ait ilgili birimlerin kaynaklarının, eğitim ve araştırma

hizmetleri, sağlık hizmet sunumu veya sair ortak gaye ve menfaatlerin

gerçekleştirilmesi için Bakanlık ve ilgili üniversite arasında imzalanacak

protokol çerçevesinde birlikte kullanılmasını,

e) Ek Ödeme Yönetmeliği: 14/2/2013

tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Kamu

Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme

Yapılmasına Dair Yönetmeliği,

f) İlgili birim: Üniversitelerin sağlık uygulama ve

araştırma merkezlerini, diş hekimliği fakültelerini, sağlıkla ilgili eğitim

veren eğitim kurumlarını ve diğer sağlık birimlerini,

g) İşbirliği: Sağlık Bakanlığı, bağlı

kuruluşlarının ve üniversitelerin görev ve hizmetlerinin yapılması, ortak

gaye ve menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için tarafların eğitim, araştırma

ve sağlık hizmet sunumu gibi alanlarda birlikte hareket etmesini,

yardımlaşmasını ve çalışmasını,

ğ) Sağlık tesisi: Bu Yönetmelik kapsamında birlikte

kullanıma geçirilen Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı ikinci ve üçüncü

basamak sağlık hizmeti veren hastaneler ve bağlı birimleri, ağız ve diş

sağlığı hizmeti veren sağlık tesislerini,

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama ve Planlama Usul ve Esasları ile

Sağlık

Tesislerinin İşletilmesi

Uygulama ve

planlama usul ve esasları

MADDE 5 - (1) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha verimli ve

etkin sunulabilmesi amacıyla sağlık tesislerinin birlikte kullanılmasında

aşağıda belirtilen usul ve esaslara uyulur.

a) ADNKS sonuçlarına göre toplam il nüfusu 750.000'e

kadar olan illerde Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile üniversite, tıp lisans

eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için birlikte kullanım ve işbirliği

yapar.

b) Bakanlıkça yapılan sağlık hizmeti planlamasına

göre o ilde planlanan kapasiteyi aşacak Bakanlık eğitim ve araştırma

hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezi yatırım

talepleri, öncelikle tıp fakültesinin gelişim talepleri ve standartları

dikkate alınmak suretiyle birlikte kullanım çerçevesinde değerlendirilir.

c) Birlikte kullanılacak sağlık tesislerine ait

özellikli planlama gerektiren sağlık hizmet birimleri ve planlamaya tabi

tıbbi ekipman yatırımlarında tıp fakültesi ya da

tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri ile ilgili standartları gereği

rektörlüğün görüşleri doğrultusunda hareket edilir. Aksi durumda Bakanlıkça

belirlenmiş olan sağlık planlamaları esas alınır.

ç) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile bu alandaki

eğitim ve araştırma faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli olarak

sunulabilmesi için diş hekimliği fakültesi bulunan üniversitelerle, Birliğe

bağlı ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sağlık tesisleri arasında birlikte

kullanım ve işbirliği uygulanabilir.

d) Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için,

Bakanlık ve YÖK'ün uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü

arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir. Protokolün imzalanmasından

itibaren en geç altı ay içerisinde birlikte kullanıma geçilir. Protokolün

süresi dört yıldan az olamaz. Sürenin bitiminden altı ay önce taraflardan

biri sona erdirme bildirimi yapmadıkça protokol iki yıllık sürelerle

uzatılmış sayılır.

e) İşbirliği ve birlikte kullanımda insan gücü ve

diğer tüm kaynakların kullanımı vali ile rektör veya yetki verecekleri

kişiler tarafından, ihtiyaçlar ve iş yükü dikkate alınarak ilgili mevzuat

hükümleri çerçevesinde belirlenir.

f) Birlikte kullanım ile işletilen sağlık

tesisleri, hizmet ve personel kadroları bakımından Bakanlık için eğitim ve

araştırma hastanesi, üniversite için ise sağlık uygulama ve araştırma

merkezi olarak kabul edilir.

g) Bir ilde farklı birliklere bağlı hastanelerle de

birlikte kullanım veya işbirliği protokolü imzalanabilir. Dal hastaneleri

ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi hariç olmak üzere birlikte kullanım

protokolü imzalanacak hastane sayısı ikiden daha fazla olamaz.

ğ) Birlikte kullanılan tesislerde, öğretim elemanı

ve uzman/uzman tabip kadroları ihtiyacı Bakanlıkça yapılan planlamalara

uygun olarak YÖK tarafından belirlenen kriterler

de dikkate alınmak suretiyle dekan ve hastane yöneticisi tarafından

birlikte belirlenir. Öğretim elemanı ve uzman/uzman tabip kadroları

protokol hazırlanması sırasında belirlenebilir ve gerektiğinde

güncellenebilir.

Eğitim

hizmetleri

MADDE 6 - (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde

mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp ve diş tabipliği eğitimleri,

Bakanlık uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dahil olmak üzere ilgili

mevzuat hükümleri çerçevesinde dekanın yetki ve sorumluluğunda yürütülür.

(2) Dekan ve hastane yöneticisi, eğitim, araştırma

ve sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde işbirliği içinde çalışarak

gerekli tedbirlerin alınmasından ve planlamaların yapılmasından sorumludur.

(3) Birlikte kullanımda eğitim faaliyetleri,

Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütülür.

Sağlık tesisinin eğitim görevlileri dekanın daveti üzerine, Fakülte Kurulu

ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(4) Üniversitenin sağlık alanında ön lisans, lisans

ve lisansüstü eğitim gören öğrencileri, uygulamalı eğitimlerini birlikte

kullanılan sağlık tesisinin yanı sıra işbirliği yapılan diğer sağlık

tesislerinde de yapabilir.

(5) Birlikte kullanılan veya işbirliği yapılan

sağlık tesisinde bulunan eğitim görevlileri ve başasistanlar ile rektör

tarafından görevlendirilen öğretim elemanları mezuniyet sonrası eğitim

yetki ve sorumluluğunu taşırlar. Ancak ihtiyaç duyulması halinde dekan

tarafından mezuniyet öncesi eğitimde de sorumluluk verilebilir. Ancak bu

durum üniversite kadrolarına yükselmede hak oluşturmaz.

Sağlık

tesislerinin işletilmesi

MADDE 7 - (1) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri,

Bakanlık tarafından bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Bakanlığın tabi olduğu mevzuat uyarınca işletilir. Birlikte kullanılan

sağlık tesisi yöneticileri, üniversitenin görüşü alınarak Bakanlıkça

atanır. Yönetici görevlendirmeleri kamu hastaneleri birliği mevzuatı çerçevesinde

yürütülür.

(2) Sağlık

tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite personelinin

sağlık hizmeti sunumu da dahil olmak üzere hastane yöneticisinin sorumluluğundadır.

Hastane yöneticisi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamadan ve verimli

şekilde yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri

almaya yetkilidir ve bu konuda dekan ile işbirliği içinde çalışır.

(3) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin

döner sermaye hesapları, sadece birlikte kullanılan birimlerle sınırlı

olmak kaydıyla aktif ve pasifleriyle beraber birleştirilir. Birlikte

kullanım sona erdiğinde döner sermaye hesabı, hukuki ve fiziki olarak

ayrılması ve bölünmesi mümkün olmayanlar hariç olmak üzere, birlikte

kullanıma geçildiği tarihteki aktif ve pasif oranları dikkate alınmak

sureti ile ayrılır.

Klinik, laboratuvar ve eğitim sorumlularının görev ve yetkileri

MADDE 8 - (1) Birlikte kullanımdaki tesislerde başhekimin de

görüşü alınarak hastane yöneticisi tarafından bir eğitim sorumlusu ile bir

idari sorumlu görevlendirilebilir. Birimin eğitim sorumlusuna aynı zamanda

idari sorumluluk görevi de verilebilir. Sağlık tesisinde görev yapan

Profesör, doçent ve/veya Eğitim Görevlileri arasından bir kişi dekanın

uygun görüşüyle klinik ve/veya laboratuvar eğitim

sorumlusu olarak görevlendirilir. Profesör, Doçent veya Eğitim görevlisi

bulunmadığı durumlarda bir yılını doldurmuş Yardımcı doçent veya

başasistanlar arasından aynı usulle görevlendirilir. Klinik ve laboratuvarlarda

idari sorumlu, öğretim üyesi, eğitim görevlisi veya uzman tabip olarak

görev yapan personel arasından bir yıllık süreyle görevlendirilir.

(2) Eğitim hizmetleri sorumlusu, müfredat ve

akademik takvime uygun olarak mezuniyet öncesi eğitimler ile ilgili mevzuat

çerçevesinde uzmanlık eğitimlerinin planlanması, yürütülmesi ve

denetiminden sorumludur.

(3) İdari sorumlu, ilgili klinik veya laboratuvarın sevk ve idaresi, mevcut kaynakların

müşterek ve verimli bir şekilde kullanılması ile diğer birimler ve hastane

yönetimiyle olan ilişkileri yürütmekle görevlidir.

(4) Klinik veya laboratuvar

eğitim ve sağlık hizmeti sorumluları işbirliği ve uyum içerisinde birlikte

çalışır.

(5) Eğitim hizmetleri sorumlusu, öğretim elemanları

ve eğitim sorumluları ile birlikte eğitim programlarını hazırlayarak dekana

sunar ve dekan hastane yöneticisinin görüşünü de alarak eğitim programını

onaylar. Eğitim programında değişiklik olması halinde hastane yöneticisine

bilgi verilir. Eğitim hizmetleri sorumlusu eğitim programının

yürütülmesinden dekana karşı sorumludur.

(6) İşbirliği ve birlikte kullanımda sağlık

tesisleri ve ilgili birimlerde görevli tüm tabipler eğitim faaliyetlerinin

aksatılmaması kaydıyla, önemli ve acil vakalarda kendilerine yapılan davete

icabet etmek, ihtiyaç duyulan tıbbi ve bilimsel danışmanlık, protokolde

nöbet tutulmasına ilişkin düzenleme bulunması halinde nöbet, konsültasyon ve sağlık hizmetlerini yerine getirmekle

yükümlüdürler.

Mali

hususlar

MADDE 9 - (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri

sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite

hastanesi statüsündedir.

(2) Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında

üniversite personeli için 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen

ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Bakanlık personeli için ise 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde

öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları dikkate alınır.

(3) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner

sermaye gelirlerinden; ilgili mevzuatı gereğince üniversitenin bilimsel

araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen kesintiler ve Hazine payı,

25/4/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler

Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince

ayrılacak pay, Bakanlık merkez payı ayrılır. Bakanlık merkez payı ile

üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen

paylar, ilgili sağlık tesisinin aylık tahsilatının

yarısı üzerinden, Bakanlık merkez payı oranı kadar, eşit oranda ayrı ayrı hesaplanarak müteakip ayda ilgili hesaplara

aktarılır. Kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü

fıkrasında belirlenen oranları geçmeyecek şekilde Ek Ödeme Yönetmeliği

hükümlerine göre personele ek ödeme olarak dağıtılır.

(4) Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel

sekreterine, ilgili birimin dekan ve dekan yardımcılarına 2547 sayılı

Kanunun 58 inci maddesi gereğince yönetici payı olarak yapılacak ek ödeme,

dağıtılabilecek tutardan olmak kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararına

dayalı olarak birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye

hesabından yapılır.

(5) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde

uygulamalı eğitimle ilgili giderler sağlık tesisinin döner sermaye

gelirlerinden karşılanır.

(6) Birlikte kullanım protokolü yapılan üniversite

sağlık birimlerinin geri ödeme kurumlarından alacakları pay, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde Bakanlık için belirlenen götürü

hizmet bedeline eklenir.

(7) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde Ek

Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında; Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan

üretme imkanı bulunmayan öğretim üyelerinin üçüncü basamak sağlık

tesislerinde kadro-unvan katsayıları profesörler için 1,50, doçentler için

1,20 ve yardımcı doçentler için 1,00 olarak uygulanır. Ek Ödeme Yönetmeliğine

göre puan üretme imkanı bulunan profesör ve doçentler için eğitim görevlisi

kadro-unvan katsayısı, yardımcı doçentler için başasistan kadro unvan katsayısı

kullanılır. Üniversite kadrosunda bulunan personelden yan dal uzmanlık

eğitimini tamamlamış olan ve bu alanda çalışanlar için, Ek Ödeme

Yönetmeliğinde yan dal unvanları için öngörülen kadro unvan katsayıları

uygulanır.

(8) Ek Ödeme Yönetmeliğine göre belirlenen eğitici

destekleme puanı, tıpta uzmanlık eğitimine katılan yardımcı doçentler için

sağlık tesisi puan ortalamasının %20'si oranında uygulanır.

(9) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde görev

yapan üniversite personelinden hizmet içi eğitimlere katılanlara Ek Ödeme

Yönetmeliğinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ek ödeme yapılır.

(10) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Ek

Ödeme Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

İşbirliğine

ait usul ve esaslar

MADDE 10

- (1) Bakanlık ve üniversiteler,

birlikte kullanım dışında döner sermayesi ve kurumları ayrı ve bağımsız

olmak suretiyle işbirliği yapabilirler.

(2) İşbirliği; eğitim, araştırma, sağlık hizmeti

üretimi ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda yapılabilir. Bir ilde

aynı birliğe bağlı olmasına bakılmaksızın, tüm sağlık tesisleri ile

işbirliği yapılabilir.

(3) Eğitim alanında yapılacak işbirliği ön lisans,

lisans ve lisansüstü eğitimler, hizmet içi eğitimler ile tıpta uzmanlık

mevzuatına göre verilecek eğitimleri kapsar.

(4) Sağlık hizmeti üretimi kapsamında; ihtiyaç

duyulan alanlarda doğrudan sağlık hizmeti üretimi, tıbbi ve bilimsel

danışmanlık ile konsültasyon hizmeti verilebilir.

(5) Araştırma kapsamında; bilimsel araştırma ve

geliştirme ile proje çalışmaları yapılabilir.

(6) Eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma ve

kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda yapılacak işbirliği için Bakanlık

ve YÖK'ün uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında

protokol akdedilir. Protokolün imzalanmasından itibaren en geç altı ay

içerisinde uygulamaya geçilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son

Hükümler

Personelin

özlük işleri

MADDE 11

- (1) Birlikte kullanılan sağlık

tesisinde görev yapan personel disiplin ve tüm özlük işlemleri ile sosyal

güvenlik hakları bakımından kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına

tabidir. Hastanede hizmet veren üniversite personeli ile ilgili hasta

hakları başvuruları Hastane Hasta Hakları Kurulu tarafından

değerlendirilir, hasta hakları başvurusu ile ilgili ihlal kararı verilmesi

durumunda başvuru, başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için Dekanlığa

gönderilir. Birlikte kullanım tesisinde görevli öğretim üyelerinin izin,

kongre ve benzeri özlük işlemlerinde hastane başhekimin parafı alındıktan

sonra dekan tarafından onaylanır. Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluş

kadrosunda bulunan ve eğitim faaliyetinde bulunan eğitim görevlisi ve

tabiplerin izin, kongre ve benzeri özlük işlemlerinde dekanın parafı

bulunur.

Yürürlükten

kaldırılan yönetmelik

MADDE 12

- (1) 3/5/2014

tarihli ve 28989 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve

Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili

Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut protokoller

GEÇİCİ

MADDE 1 - (1) 12 nci maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre

imzalanmış olan protokollerin yürürlüğü bu Yönetmelik hükümlerine göre

devam eder.

Yürürlük

MADDE 13

- (1) Bu Yönetmelik yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14

- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini

Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Sağlık Bakanı müştereken yürütür.


Etiketler; #
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.