Sağlık Bakanlığı KDK'ya Bilgi,Belge Vermeye Yanaşmıyor

Kamu Denetçiliği kurumu tarafından talep edilen bilgi ve belgelere karşı olumsuz yaklaşan idarelere örnek olarak; Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanlığı, Eyüp Sultan Belediye Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı KDK'ya Bilgi,Belge Vermeye Yanaşmıyor

Kamu Denetçiliği Kurumu hazırladığı 2018 yıllık raporunda tavsiye kararlarına uyan, uymayan kamu idareleri ile bilgi-belge göndermeyen kurumları açıkladı.

personel sağlık net'i instagram'da takip etmek için tıklayın

Anayasamızın 74 üncü maddesine göre kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu, 6328 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince, idarelerin işleyişi ile ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlendirilmiştir.

Bu kapsamda, Kamu Denetçiliği Kurumu 2018 yılı içerisinde tarafına yapılan başvurularla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu raporda yer alan bilgilere göre Kamu Denetçiliği Kurumuna 2018 yılında toplam 17 bin 585 şikayet başvuru yapılmıştır. Bir önceki yıl 17 bin 131 olan başvuru sayısı %2,65 artmıştır.

Konulara göre dağılıma aşağıdaki tablo üzerinden bakıldığında ise; şikayet başvurularının yüzde %50'ye yakının kamu personel rejimi ile çalışma ve sosyal güvenlik konularında olduğu göze çarpmaktadır.


Kamu Denetçiliği Kurumu 2018 yılı içerisinde taşeron personelin kadroya geçmesi sebebiyle çıkan uyuşmazlıklar sebebiyle özellikle çalışma ve sosyal güvenlik konusunda şikayet sayısının arttığına raporunda vurgu yapmıştır.

 Başvuruların incelenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığına iletilen bilgi ve belge taleplerimize yönelik çeşitli sorunlarla karşılaşıldığı görülmektedir. Başvurular üzerinden örnek vermek gerekirse;

Birinci derece şube müdür kadrosuna atanma talebini içeren başvuru hakkında Sağlık Bakanlığından 23/03/2018 tarihinde bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, Bakanlık taşra teşkilatına yazıyı iletmiş ancak Bakanlık tarafından cevaplandırılması gereken hususlara yer verilmemiş, tekit yazısı üzerine Bakanlıktan 09/05/2018 tarihinde yeni bir cevabi yazı gelmiş ancak talep edilen hususlara ilişkin kanaat oluşturmayacak şekilde bilgilere yer verilmiştir.

Yine, aile birliğinin sağlanması amacıyla Tunceli'ye tayin talebini içeren başvuru39 hakkında Sağlık Bakanlığından bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, cevabi yazıda herhangi bir hukuki gerekçeye yer verilmeksizin başvuran ile ilgili olmadığı değerlendirilen genel mevzuat hükümlerine yer verilmiştir.

Benzer şekilde, tayin talebini içeren bir başka başvuruda 14/09/2018, 11/12/2018, 28/12/2018 tarihlerinde anılan Bakanlıktan bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, ikinci kez yazılan tekit yazısından sonra gönderilen cevapta da yeterli bilgiler verilmemiştir.

Aynı zamanda, güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılamayan başvuranın atanma talebini içeren başvuru41 hakkında atanmama işleminin gerekçesinin öğrenilmesi adına soruşturma dosyası talep edilmiş, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından söz konusu dosya gönderilmemiş, bu nedenle başvurunun incelenebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğüne bilgi ve belge talebinde bulunmak durumunda kalınmıştır.

Netice olarak, Sağlık Bakanlığı ile bilgi ve belge temininde yaşanan sorunlar arasında bilgi ve belge talepli yazılara süresinde yanıt verilmemesi, yine bilgi ve belgelerin iletilmesi için tekit yazısı yazılmasına rağmen cevapların gecikmeli olarak gönderilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin başvuruları değerlendirmede yetersiz kalacak şekilde yetersiz cevaplanması ve özellikle güvenlik soruşturmasına ilişkin yapılan itirazlarda gerekli verilerin Kurumumuza sunulmaması örnek olarak gösterilebilir.

ŞVURU KONUSU

ŞİKAYET SAYISI

Kamu personel rejimi

4705

Çalışma ve sosyal güvenlik

4319

Eğitim-öğretim, gençlik ve spor

2079

Adalet, milli savunma ve güvenlik

1202

Mahalli idarelerce yürütülen hizmetler

1122

Çocuk hakları

786

Ekonomi, maliye ve vergi

587

Orman, su, çevre ve şehircilik

427

Mülkiyet hakkı

364

İnsan hakları

331

Sağlık

313

Ulaştırma, basın ve iletişim

301

Enerji, sanayi, gümrük ve ticaret

274

Nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı hakları

208

Diğer konu ve alanlar

117

Engelli hakları

117

Sosyal hizmetler

106

Gıda, tarım ve hayvancılık

78

Ailenin korunması

59

Bilim, sanat, kültür ve turizm

59

Kadın hakları

31

TOPLAM

17585

Kamu Denetçiliği Kurumu ayrıca raporunda 2018 yılı içerisinde idare bazlı şikayet raporunu da paylaşmıştır.

Buna göre, aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere Kamu Denetçiliği Kurumuna en çok şikayet edilen kurumlar, Mahalli İdareler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler olmuştur.

KURUM ADI

ŞİKAYET SAYISI

Mahalli İdareler

1851

Milli Eğitim Bakanlığı1762

Üniversite ve Fakülteler

1734

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

1369

Sağlık Bakanlığı

1239

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

1062

Adalet Bakanlığı

816

İçişleri Bakanlığı

749

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

714

Emniyet Genel Müdürlüğü

473

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

469

Hazine ve Maliye Bakanlığı

305

Milli Savunma Bakanlığı

298

Karayolları Genel Müdürlüğü

270

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

252

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

207

Tarım ve Orman Bakanlığı

192

Gelir İdaresi Başkanlığı

182

Banka ve Finans Kuruluşları

177

Cumhurbaşkanlığı

140

Gençlik ve Spor Bakanlığı

137

Diyanet İşleri Başkanlığı

126

Başbakanlık (Mülga)

119

Devlet Personel Başkanlığı

116

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

113

Adli-Yargı Kuruluşları

110

Kişi, Belirtilmeyen, Özel Sektör, Diğer

108

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

108

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

101

Diğer İdareler

2.286

TOPLAM

17585

Diğer taraftan, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından alınan kararlara idarelerin yaklaşımları ile ilgili olarak raporda çeşitli örnekler sunulmuştur.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Tavsiye Kararı verilen idarelerin, bu karar üzerine tesis edilecek işlemi otuz gün içinde bildirme yükümlülüğü olmasına rağmen bu yükümlülüğün kimi zaman yerine getirilmediğinin gözlemlendiğini ve bu kapsamda Araştırma, Takip ve Değerlendirme Bürosu aracılığıyla idarelerle iletişime geçilerek bu yükümlülüğün idarelere hatırlatıldığını vurgulamıştır.

Kamu Denetçiliği kurumu tarafından talep edilen bilgi ve belgelere karşı olumsuz yaklaşan idarelere örnek olarak; Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanlığı, Eyüp Sultan Belediye Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı verilmiştir.

Diğer taraftan, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından alınan kararlara idarelerin yaklaşımları ile ilgili olarak raporda çeşitli örnekler sunulmuştur.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Tavsiye Kararı verilen idarelerin, bu karar üzerine tesis edilecek işlemi otuz gün içinde bildirme yükümlülüğü olmasına rağmen bu yükümlülüğün kimi zaman yerine getirilmediğinin gözlemlendiğini ve bu kapsamda Araştırma, Takip ve Değerlendirme Bürosu aracılığıyla idarelerle iletişime geçilerek bu yükümlülüğün idarelere hatırlatıldığını vurgulamıştır.

Söz konusu raporda; tavsiye kararlarına olumlu yaklaşan idarelere örnek olarak; Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Adalet Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Milli Savunma Üniversitesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Kağıthane Belediye Başkanlığı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak sıralanmıştır.

Ayrıca, söz konusu raporda tavsiye kararına olumsuz yaklaşan idarelere örnek olarak; Esenyurt Belediye Başkanlığı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Hacettepe Üniversitesi, Of Belediye Başkanlığı, Aydın Belediye Başkanlığı, Biga Belediye Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığı verilmiştir.

memurlar.net

Editörün Notu: Sağlık Bakanlığı geçen yıl  ağır ceza mahkemesinin bilgi belge talebine dahi cevap vermeyip  mahkemece 2. bir yazı ile uyarılıp cevap istenmiştir. Ağır cezada yargılanan bir sağlıkçı bu yüzden aylarca stres altında kalmış sonuç itibariylede BERAAT etmiştir. Yeni bakanlık yönetimine bu konuda resmi bilgi ve belge sunabiliriz.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 11:10YORUM EKLE
YORUMLAR
SELİMCAN
SELİMCAN - 1 hafta Önce

GERÇEKTEN HAK,HUKUK,ADALET KALMAMIŞ. DÜN AÇIKLANAN DÜNYA'NIN DEMOKRATİK ÜLKELERİ ARASINDA,ÜZGÜNÜM AMA TÜRKİYE YOK. HERKES ŞAPKASINI ÖNÜNE ALIP,BENCE DÜŞÜNMELİ. BİZ BU HALE NASIL GELDİK? SAYGILARIMLA.

umuttt
umuttt - 1 hafta Önce

Bize bir "DAĞ" lazım.Bu "AKDAĞ" olur KARADAĞ olur ve hatta "YANARDAĞ'a" da razıyız.Sağlık duraklama dönemini bitirdi maalesef geriliyor gibi.

kimi kandırıyoruz
kimi kandırıyoruz - 1 hafta Önce

herkesi kandırabiliriz, hatta kendimizi de kandırdığımıza inandırabiliriz ama yüce yaradanı asla.
bir bina çökse altında kalınsa-bir hortum çıksa göğe yükselse-bir araba çarpsa sakat kalınsa o zaman nasıl hesap verilecek...kul hakkı yenmemeli...

Mustafa
Mustafa - 1 hafta Önce

Haksızlığın hukuksuzluğun yanı sıra hukuk tanımazlığın en çok olduğu kurumlardan birininde böylece sağlık bakanlığı olduğu anlaşılmış sağlık personelinin çektiği eziyet gözler önüne serilmiştir

fesat
fesat - 1 hafta Önce

İşiniz gücünüz fesatlık. Neden versin ki? Şimdi desen uzmanlar başkanlar ve diğer personel arasındaki gelir uçurumu hakkında bir tablo hazırlayın. Ne gerek var? Nedir ihtiyaç?

SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması