Okul ile Veliler Arasındaki Kağıtlar, Damga Vergisinden İstisna Olacak!!

Okul ile Veliler Arasındaki Kağıtlar, Damga Vergisinden İstisna Olacak!!
30 Haziran 2016 Perşembe 10:20

Tasarıya göre, sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, aktiflerin muhtemel

satış fiyatları üzerinden düzenlenen ara bilançoya göre borca batık olduğu idare

ve temsille vazifelendirilmiş kimseler, şirket veya kooperatif tasfiye halinde

ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit

edilirse, önceden takibe gerek kalmaksızın bunların iflasına karar verilecek.

İdare ve temsille vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket

veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair iyileştirme

projesini, son bir yıldan uzun süre ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki

mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilecek.

Mahkeme, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması üzerine yönetim organının

yerine geçmesi, yönetim organı kararları ve işlemlerini onaylaması ayrıca envanter

işlemlerini başlatarak kontrolü altında yürütmesi için mesleki ve teknik yeterliliğe

sahip yeterli sayıda kayyım atayacak.

İflas erteleme talebi, kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın mahkemece

belirlenen görevleri ve temsil yetkisi ile bunların sınırları, ticaret sicili

müdürlüğüne öngörülen usulle ilan ettirilecek. Bu ilanda, "alacaklıların

iflas erteleme talebinin ilanından itibaren iki haftalık kesin süre içinde itiraz

ederek iflas erteleme şartlarının bulunmadığını ileri sürebilecekleri ve mahkemeden

talebin reddini isteyebilecekleri" belirtilecek.

Mahkeme, şirketin veya kooperatifin malvarlığının korunması ve faaliyetlerinin

yürütülmesi için gerekli olan tedbirleri alacak; şirket ya da kooperatif aleyhine

takip yapılmasını yasaklayabilecek, daha önce başlatılan takipleri durdurabilecek.

- Kayyımın yerine yenisi seçilebilecek

Mahkeme, gerektiğinde kayyımın görevine son verebilecek, görevine son verilen

ya da istifa eden kayyımın yerine yenisini seçebilecek. Bir kişi aynı anda en

fazla 3 dosyada kayyım olarak atanabilecek.

İflasın erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamayacak

ve daha önce başlayan takipler duracak, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kararları

uygulanmayacak.

Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilen

alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilecek

veya başlayan takiplere devam edilebilecek ancak bu takip nedeniyle muhafaza

tedbirleri alınamayacak ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemeyecek.

Erteleme süresi azami bir yıl olacak. Bu süre mahkemece uygun görülmesi halinde

bir yıl daha uzatılabilecek.

İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme, atanan kayyımın görevine devam etmesine

karar verebileceği gibi aynı niteliklere sahip yeni kayyım da atayabilecek.

Kayyım, takvim yılının her 3 aylık dönem sonu itibarıyla, şirketin projeye uygun

olarak iyileşme gösterip göstermediğini mahkemeye rapor edecek.

- Kayyımın raporuna göre iflas kararı verilebilecek

Kayyım ayrıca şirketteki olağanüstü gelişmeleri mahkemeye rapor edecek. Mahkeme,

kayyımın verdiği raporlardan veya bilirkişi raporundan, borca batıklığın sürdüğünü

belirlerse şirketin veya kooperatifin iflasına karar verecek.

İflas erteleme talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararlara karşı borçlu

şirket, kooperatif ya da erteleme talep eden alacaklı tarafından kararın tebliğinden,

diğer ilgililer tarafından ise kararın ilanından itibaren 10 gün içinde istinaf

yoluna başvurulabilecek.

Yargıtay, bölge adliye mahkemesince iflasın ertelenmesi kararının kaldırılması

veya verilen iflasın ertelenmesi kararını bozarsa, borçlunun malvarlığı üzerindeki

tedbirler devam edecek.

İcra ve İflas Kanununda yapılması öngörülen değişiklikle, konkordatonun tasdiki

yargılaması mühlet içinde bitirilememişse, asliye ticaret mahkemesi komiserin

gerekçeli raporunu da dikkate alarak, borçluya karşı daha önce başlatılan takiplerin

durdurulmasına veya borçluya karşı yeni takip yapılmamasına karar verebilecek.

Bu hükümler, yürürlük tarihinden sonra yapılan iflas erteleme talepleri hakkında

uygulanacak.

- Vergi istisnası getiriliyor

Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada, son 3 yılda

yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde

olan firma yetkililerine, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre 2 yıl

süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecek.

Tasarıya göre, kamu idareleri ve bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin

yapacağı her türlü ödemelerden önce de "vadesi geçtiği halde ödenmemiş

borcu bulunmadığına dair belge" aranılacak. Bu düzenlemeyle, amme alacağının

daha etkin bir şekilde güvence altına alınması amaçlanıyor.

Emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım fonlarının, menkul kıymet

yatırım ortaklıklarının, girişim sermayesi yatırım fonlarının ve girişim sermayesi

yatırım ortaklıklarının para ve sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle

elde ettikleri paralar, vergiden istisna olacak.

Sigorta şirketleri iptal ettikleri sigorta muamelelerine ilişkin vergileri

iptalin gerçekleştiği dönemde; bankalar ve finansman şirketleri ise tüketicilere

iade ettikleri ücret, komisyon ve benzeri adlarla tahsil ettikleri tutarlara

ilişkin vergileri, banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilecek. Bu

dönemde indirilemeyen vergiler, sonraki dönem beyannamelerinde indirim konusu

yapılabilecek.

Hayat sigortasından 10 yıl prim ödeyerek ayrılanlar ve emeklilik hakkı kazananlar,

toplu para almak yerine tasarruflarını 10 yıl ve üzeri tek primli gelir sigortalarına

yatırırsa, yatırılan kısma ait ödemeler verginden muaf olacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre,

sigorta süresi en az 10 yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarından

yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesna olacak.

Bu istisnadan yararlananların vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenler

hariç olmak üzere, 10 yıl tamamlanmadan bu gelir sigortalarından ayrılmaları

halinde, ayrılma tarihinde yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden

kesinti yapılacak.

Hayat sigortasından 10 yıl prim ödeyerek ayrılanlar, emeklilik hakkı kazananlar

ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar, toplu

para almak yerine tasarruflarını, sigorta süresi 10 yıl ve üzeri veya ömür boyu

olan tek primli yıllık gelir sigortalarına yatırırsa, yatırılan kısma ait ödemelerin

içerdiği irat tutarları gelir vergisinden muaf olacak.

- Vergi istisnaları geliyor

İş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin, o ülkedeki

bölgesel yönetim merkezlerinde istihdam ettiği kişilere döviz olarak ödediği

ücretler, vergi istisnası kapsamına alınıyor.

Yurt dışında hizmet veren işletmelerde, yüksek katma değerli hizmet veren işverenlerin

istihdam ettigi hizmet erbabının ücretleri üzerinden hesaplanan vergiye, kısmi

indirim uygulaması getiriliyor.

İşletmeye dahil olan gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği olan,

ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar yapıldığı yılda

doğrudan gider yazılabilecek.

Ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri analizi ve mesleki eğitim hizmeti

verenler tarafından, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişiler ile işyeri, iş merkezi

yurt dışında bulunanlara, Türkiye'de verilen ancak yurt dışında yararlanılan

bu hizmetler dolayısıyla oluşan kazançların yarısı, gelir vergisi beyannamesi

üzerinde indirim konusu yapılacak.

- Bakanlıklara yetki veriliyor

Tasarıyla, muhtasar beyanname ile verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin

birleştirilerek verilmesi durumunda, kapsama alınacak veya kapsam dışında bırakılacak

mükelleflerin tespiti ve buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, beyannamenin

şekil, içerik ve ekleri ile verilen beyannamenin dönemini aylık olarak belirleme

hususunda Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki

veriliyor.

Yurt içi tasarrufların artırılması kapsamında sermaye piyasası araçlarının

vergilendirilmesinde, stopaj oranının elde tutma süresine göre farklılaştırılabilmesine

yönelik olarak Bakanlar Kuruluna yetki verilecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca düzenlenen tahakkuk

fişi, mükellefe veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilen kişilere

elektronik ortamda iletilebilecek.

Ticaret sicil memurluklarınca tescil işlemlerinde, başvuru evrakları vergi

dairesine yazılı ya da elektronik ortamda da gönderilebilecek.

Mükelleflerin, vergi teşvik ve desteklerinden geriye dönük olarak yararlandırılmamasına

ilişkin düzenleme içeren hükümler yürürlükten kaldırılıyor.

Nispi damga vergisine tabi kağıtlarda her bir nüshanın ayrı ayrı vergilendirilmesi

uygulamasına son verilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre,

muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesine

imkan sağlamak üzere Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen yetki uyarınca getirilen

zorunluluklara uyulmaması halinde uygulanacak cezalar belirleniyor.

Elektronik ortamda süresinde verilmeyen bildirim ve formların süresinden sonraki

ilk üç gün içinde verilmesi halinde, 1/10 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Tasarıyla, Vergi Usul Kanunu'nda pişmanlık müessesiyle ilgili "izaha

davet" başlığı altında düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda, vergiye gönüllü

uyumun artırılması amacıyla, haklarında henüz vergi incelemesine başlanılmamış

veya takdir komisyonuna sevk edilmemiş mükellefler için izaha davet müessesesi

getirilecek.

İdarenin araştırmalarıyla, vergiyi ziyaı (kayba) uğratmış olabileceği yönünde

ön tespitleri olan mükellefler izaha davet edilecek, yapılan izahın yeterli

görülmesi halinde inceleme ve takdir işlemleri yapılmayacak ve belirlenen şartların

gerçekleşmesi durumunda vergi ziyaı cezası yüzde 20 oranında kesilecek.

Bu düzenlemeler, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren kaçakçılık suçlarında uygulanmayacak.

Ancak sahte veya yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair

yapılan ön tespitlerde, bu belge tutarının 50 bin TL'yi geçmemesi ve mükellefin

ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının yüzde 5'ini aşmaması kaydıyla,

mükellefler izaha davet edilebilecek.

- Damga vergisinde düzenlemeler

Damga Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, nispi damga vergisine tabi kağıtlarda

her bir nüshanın ayrı ayrı vergilendirilmesi uygulamasına son verilecek. Maktu

damga vergisine tabi kağıtlarda ise her bir nüshadan ayrı ayrı vergi alınması

uygulamasına devam edilecek.

Aynı kağıtta birden fazla adi kefil ve garantör bulunması durumunda, yalnız

bir kefalet ve bir garanti taahhüdü için damga vergisi alınacak. Pey akçesi

(bağlanma parası), cayma tazminatı (zamanı rücu, cayma parası), ücret tevkifi,

cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütler başlı

başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmayacak.

Azami tutardan vergi alınan sözleşmelerde, sözleşmenin diğer hükümlerinde değişiklik

olmaksızın sadece bedelin artırılmasına ilişkin değişiklik yapılması halinde,

artan bedele ilişkin olarak damga vergisi alınmayacak.

Düzenlenen kağıtlara sıfır nispetinde damga vergisi uygulanmasına ilişkin Bakanlar

Kuruluna tanınan yetki, bankacılık mevzuatına ilişkin düzenlenen kağıtlara da

uygulanacak şekilde genişletilecek.

Tasarıyla, ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun belgelendirilmesi kaydıyla

düzenlenen kağıtlardan, hangilerinin damga vergisinden müstesna olduğu belirleniyor.

Vergi, resim, harç istisnası belgesine bağlanan, tasarıda belirtilen diğer

döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik

süresi içerisinde düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna olacak.

- Uluslararası ihale kavramı tanımlanıyor

Tasarıyla, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi istisnası uygulamasında

"uluslararası ihale" kavramı, "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından

yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan

ve yabancı firmalarca da teklif verilen ihale" şeklinde belirleniyor.

Bu düzenlemede belirlenen işlem veya faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi

halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga vergisi, mükelleflerden ceza

ve gecikme faiziyle birlikte geri alınacak.

Damga vergisi istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya

konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi tutarını, işlemin yapıldığı tarihi

takip eden 30 gün içinde, ilgililerin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirecek.

Belirtilen işlem veya faaliyetlerin gerçekleşmediğinin belirlendiği tarihi

takip eden 30 gün içinde bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar, damga

vergisi, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte ortak sorumlu

olacak.

Tasarıyla, damga vergisine tabi kağıtlar arasında yer alan farklı sözleşme

türleri, Damga Vergisi Kanununun ekleri içindeki, "Belli parayı ihtiva

eden kağıtlar" bölümünde sayılmak suretiyle, bu kağıtlar için oran farklılaştırılmasına

imkan verilmesi sağlanıyor.

- Okul idareleri ile veliler arasındaki kağıtlar da istisna olacak

Okul idareleri ile veliler veya öğrencilerin karşılıklı hak ve menfaatlerini

düzenleyen kağıtlar, resmi dairelerce yurt dışına gönderilen kişiler adına yurt

dışında bulunan eğitim ve öğretim kurumları ile sağlık kurumlarına veya bu kurumlara

ödenmek üzere ilgili kişilere yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtlar

damga vergisinden istisna olacak.

Damga vergisinden istisna olan sigorta sözleşmeleri ve sigorta ücretinin ödenmesine

ilişkin kağıtlara ilişkin düzenleme ile aynı kağıtta yer alan sigorta yaptırma

taahhütlerinin de istisna kapsamına alınması suretiyle, damga vergisinin asıl

akit bedeli üzerinden alınması sağlanacak. Bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel

emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmelerine de damga vergisi istisnası

getirilecek.

Anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin pay devirleri damga vergisinden

istisna olacak.

Gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin

alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerine damga vergisi

istisnası sağlanacak.

Birden fazla nüsha olarak düzenlenen belli bir bedeli ihtiva eden kağıtlara

ilişkin nispi harca tabi işlemlerden, sadece bir nüsha için noter harcı alınacak.


Etiketler; #
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.