Mazeret tayini için 6 yıl şartı getirilebilir mi?

Mazeret tayini için 6 yıl şartı getirilebilir mi?
01 Mart 2016 Salı 12:35

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü yayımladığı esaslar ile, mazerete bağlı

nakil talebinde bulunabilmek için dahi "6 yıl çalışmış olmak" şartı

getirmiştir.

Açılan dava sonrasında, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, şu kararı verdi

"...sahnelenecek eserlere göre kimi pozisyon ve unvanlarda görev yapan

personelin eksilmesi durumunun, hizmetin aksamasına yol açacağına kuşku bulunmamakla

birlikte, bu aksamanın, mazerete dayalı olarak idareye başvuruda

bulunma hakkının belli bir süreyle tümüyle engellenmesi yoluyla

giderilmeye çalışılması, personelin Anayasa ve yasalardan doğan

haklarım kullanamaması sonucunu doğurur ki bu durum hukuk devleti ilkesiyle

bağdaşmaz."

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.

DANIŞTAY

İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2013/5124

Karar No: 2015/698

Özeti: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde, açıktan atama sınavı

sonucuna göre sözleşmeli sanatçı olarak istihdam edilen personelin, mazerete

dayak olarak naklen atanma talebiyle idareye başvuruda bulunma hakkının, belli

bir süreyle tümüyle engellenmesinde, hukuk devleti ilkesine uyarkk bulunmadığı

hakkında.

Temyiz Eden (Davacı) :

Vekili : Av. ...

Karşı Taraf (Davalı) : Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Vekili : Av. ...

İstemin Özeti: Danıştay Beşinci Dairesinin 12/06/2013 günlü, E:2011/1975, K:2013/5005 sayılı kararının temyizen incelenerek

bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Sultan Aksoy Kuyumcu

Düşüncesi : Danıştay Beşinci Dairesinin 12/06/2013 günlü, E:2011/1975, K:2013/5005 sayılı kararının bozulması gerektiği

düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde sözleşmeli bale sanatçısı

olarak görev yapan davacının, eş durumundan dolayı İzmir iline naklen atanma

istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 28/02/2011 günlü, 831 sayılı işlem

ile bu işlemin dayanağı olan "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Norm

Pozisyon Usul ve Esasları"nın II-Kurum İçi Atamalar başlıklı 1. maddesinin

iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Beşinci Dairesinin 12/06/2013 günlü, E:2011/1975, K:2013/5005 sayılı

kararıyla; Devlet Opera ve Balesi merkez ve taşra birimlerinin hizmetlerini eksiksiz,

düzenli, etkin ve verimli olarak sürdürebilmesi için her bir birim bünyesinde

Maliye Bakanlığınca vize edilmiş olan ve sözleşmeli statüde görev yapan personel

norm kadro sayılarının sıkı bir şekilde korunduğu ve bu hususun ana ilke olarak

belirlendiği, 6 yıllık hizmet süresi dolmadan kurum içi atama talebinde bulunulamayacağı

kuralıyla da bu ilkenin korunmasının ve devamının sağlanmasının amaçlandığı,

dava konusu düzenleme ile kurum içi atamalarda, hiçbir özür ve mazeret durumunun

gözetilmeyeceği kuralının getirildiği, eş durumu mazeretinin de yer almadığı

dikkate alındığında, eş durumunun kurum içi atamalarda mazeret olarak değerlendirilmesi

olanağının bulunmadığı; bu durumda, davacının atandığı Samsun Devlet Opera ve

Balesi Müdürlüğünde 6 yıllık süreyi tamamlamadan eş durumu mazeretinden dolayı

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğüne atanma isteminin reddine ilişkin işlemde

ve dava konusu düzenlemede hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın

reddine karar verilmiştir.

Davacı, anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 4. maddesinde, Devlet Opera ve Balesi sanatkar memurları ile uzman memurlarının hangi unvanlardan oluşacağı düzenlenmiş, (a) fıkrasında bale sanatçısı sanatkar memurlar arasında yer almıştır.

07/06/1987 günlü, 19480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 07/05/1987 günlü,

87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Sanatçıları

ve Sanatçıların Sözleşmeli Çalıştırılmalarına Dair Esaslar"ın 26/05/2008 günlü,

2008/13713 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile değişik 14. maddesinde yer alan

"Kurumların norm pozisyonlan ile bu pozisyonlara ilişkin usul ve esaslar Maliye

Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir." hükmü uyarınca hazırlanan

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Norm Pozisyon Usul ve Esasları'nın "II-Kurum

İçi Atamalar" başlıklı 1. maddesinde; "Merkez ve taşra birimlerinin hizmetlerini

etkin ve verimli olarak sürdürebilmelerini teminen açıktan atama sınavı ile

alınan personelin atandıkları Müdürlükte stajyerlik süresi dahil toplam 6 (altı)

yıllık hizmet sürelerini tamamlamadıkları sürece naklen atanma talepleri hiçbir

şekilde değerlendirilmeyecektir." kuralına yer verilmiştir.

Dava konusu düzenleme, personelin, çeşitli mazeretlerle atanma talebinde bulunabilmesinin

açıktan atanma tarihinden itibaren altı yıl boyunca engellenmesi sonucunu

doğurmaktadır. Davalı idarece, anılan düzenleme ile, personelin atandığı yerdeki

hizmetin aksamamasının amaçlandığı ileri sürülmektedir. Devlet Opera ve Balesi

Genel Müdürlüğünce sunulan hizmetin niteliği ve özelliği ile atanan her bir

personelin ihtiyaca en uygun yeteneğe sahip olanlar arasından seçilmiş olması

hususları dikkate alındığında, sahnelenecek eserlere göre kimi pozisyon ve

unvanlarda görev yapan personelin eksilmesi durumunun, hizmetin aksamasına yol

açacağına kuşku bulunmamakla birlikte, bu aksamanın, mazerete dayalı

olarak idareye başvuruda bulunma hakkının belli bir süreyle tümüyle engellenmesi

yoluyla giderilmeye çalışılması, personelin Anayasa ve

yasalardan doğan haklarım kullanamaması sonucunu doğurur ki bu durum hukuk devleti

ilkesiyle bağdaşmaz.

Eş durumu, sağlık mazereti gibi sebeplerle atanma talebinde bulunan

personelin bu başvurusunun, atanılmak istenilen ilde boş kadro bulunup bulunmadığı,

görev yapılan ildeki ihtiyaç durumu ve hizmetin aksayıp aksamayacağı gibi hususlar

yönünden değerlendirilerek, olumlu ya da olumsuz şekilde cevaplandırılması olanaklı

iken, açıktan atanma tarihinden itibaren altı yıl boyunca taleplerin hiçbir

şekilde değerlendirilmemesi sonucunu doğuran dava konusu düzenlemede, kamu yararı

ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık görülmemiştir.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde sözleşmeli bale sanatçısı olarak görev yapan davacının, eş durumundan dolayı İzmir iline naklen atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme gelince;

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Norm Pozisyon Usul ve Esasları'nın "II-Kurum İçi Atamalar" başlıklı 1. maddesinde hukuka uyarlık bulunmadığından, anılan düzenlemeye dayalı olarak davacının başvurusunun hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın reddedilmesinde de hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüne, Danıştay Beşinci Dairesinin 12/06/2013 günlü, E:2011/1975, K:2013/5005 sayılı kararının bozulmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/03/2015 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.