Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik
26 Şubat 2016 Cuma 10:51

2016/8559 Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik

Karar Sayısı : 2016/8559

Ekli "Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması;Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığının 9/2/2016 tarihli ve 4718 sayılıyazısı üzerine, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek

3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tamamı kendisine ait bir konutu olmayan

Türk vatandaşlarının yurtiçinde ilk ve tek konut satın alımlarına destek olmak

için açılacak konut hesabına, hesap sahiplerinin ödeme planlarına, Devlet katkısına

konu olacak konutların niteliğine, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin

tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı

oranının ve azami tutarın farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya

yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3

üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alt sınır: Konut hesabına yapılabilecek asgari ödeme tutarını,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

c) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi mevduat

ve katılım bankalarını,

ç) Birikim: Konut hesabında biriken ödemeler ile getirilerin toplamını,

d) Devlet katkısı: Bakanlık bütçesinden karşılanarak bankalar aracılığıyla

hak sahiplerine defaten ödenen tutarı,

e) Dönem: Konut hesabının açıldığı tarihi takip eden oniki aylık sürelerin

her birini,

f) Düzenli ödeme: Sözleşme ile belirlenen ödeme planına göre aylık veya üç

aylık olmak üzere, alt sınırdan düşük ve üst sınırdan yüksek olmamak kaydıyla

yapılan toplam ödemeyi,

g) Hak sahibi: 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun

28 inci maddesi kapsamına girenler hariç olmak üzere Devlet katkısı ödemesine

hak kazanmak için gerekli şartların tamamını sağlayan Türk vatandaşı gerçek

kişiyi,

ğ) Katılımcı: Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenler

hariç olmak üzere konut hesabı sözleşmesine göre adına bankada konut hesabı

açılan Türk vatandaşı gerçek kişiyi,

h) Kimlik Paylaşımı Sistemi: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri

Genel Müdürlüğünce merkezi veri tabanından ayrı olarak elektronik ortamda tutulan,

Kimlik Paylaşımı Sisteminden yararlanacak kuramların istifadesine sunulan ve

sınırlandırılmış bilgileri ihtiva eden sistemi,

ı) Konut hesabı: Bankaların yurtiçi şubelerinde Türk Lirası cinsinden mevduat

veya katılım fonu olarak bu Yönetmelik kapsamında açılan hesabı,

i) Sözleşme: Banka nezdinde konut hesabı açılmasına yönelik olarak banka ile

katılımcı arasında yapılan konut hesabı sözleşmesini,

j) Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve

Kadastro Genel Müdürlüğünce üretilen veya arşivlenen verilerin kuramlar ve kişilerle

paylaşılmasına imkan sağlayan sistemi,

k) Üst sınır: Konut hesabına yapılabilecek azami ödeme tutarını,

ifade eder.

Konut hesabının açılması ve işletilmesine ilişkin genel esaslar

MADDE 4- (1) Konut hesabı bankaların yurtiçi şubelerinde Türk Lirası cinsinden

mevduat veya katılım fonu hesabı olarak açılabilir. Konut hesabı ortak hesap

olarak açılamaz.

(2) Konut hesabı açılışında katılımcı ile banka arasında sözleşme ve gerektiğinde

ürünün işleyiş detaylarını içeren müşteri talimatı düzenlenir.

(3) Katılımcı birden fazla konut hesabı açtıramaz. Konut hesabı katılımcı tarafından

başka bir bankaya taşınamaz.

(4) Konut hesabının açıldığı tarihte tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti,

kat irtifakı ve yapı kullanma izin belgesini haiz müstakil tapu sahipleri adına

konut hesabı açılamaz.

(5) Banka, dördüncü fıkrada belirtilen hususlar kapsamında başvuru sahibinin

konut hesabı açılmasına engel bir durumunun bulunmadığını Tapu ve Kadastro Paylaşım

Sistemi üzerinden tespit eder.

(6) Onsekiz yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından konut hesabı

açılabilir.

(7) Konut hesabına bir defaya mahsus olmak üzere açılış tarihinde üst sının

aşan bir tutar yatınlabilir. Bu tutar 30.000 Türk Lirasını geçemez.

Sözleşmede bulunması gereken unsurlar

MADDE 5- (1) Banka, konut hesabı açmak isteyenlere, hesap açma kararını etkileyebilecek

hususlar hakkında bilgi verir; dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, konut hesabı

sözleşmesinin müzakeresi ve düzenlenmesi sırasında katılımcıya sistemin işleyişine

ilişkin teknik konularda yardımcı olur, tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin

gerekli her türlü bilgiyi sağlar, yanıltıcı her türlü hal ve davranıştan kaçınır.

(2) Katılımcı ile banka arasında imzalanacak konut hesabı sözleşmesinde sözleşme

serbestisi ilkesi esas olmakla birlikte;

a) Konut hesabına ilişkin bilgilerin Bakanlıkla paylaşılmasına izin verildiğine

dair yazılı onaya,

b) Başka bir konut hesabı bulunmadığına dair beyannameye,

c) 7/4/2015 tarihi itibarıyla bu Yönetmelik kapsamında tamamı kendi adına kayıtlı

konut sahibi olmadığına ve bu tarihten sözleşme tarihine kadar geçen süre içerisinde

tapuda tescil edilmemiş olanlar dahil bu Yönetmelik kapsamında tamamı kendi

adına kayıtlı konut edinmediğine dair beyannameye,

ç) 22/7/2013 tarihli ve 2013/5150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Tapu Sicili Tüzüğünün 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca veri

talebi ve sorgulama yapılabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile

protokol yapan bankalar ve katılımcı arasında, 7/3/2015 tarihli ve 29288 sayılı

Resmi Gazetede yayımlanan Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmeliğin

11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen muvafakatnameye,

d) Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden bilgi paylaşılmasına izin verildiğine

dair muvafakatnameye,

e) Konut edinim tarihi itibarıyla Devlet katkısına esas olacak birikim tutarının

hesaplanma usul ve esaslarına,

sözleşme ekinde yer verilir.

(3) Ödeme planı aylık veya üç aylık olarak konut hesabı sözleşmesinde belirlenir.

Ödeme planı katılımcının talebi üzerine dönem başlarında yeniden belirlenebilir.

(4) Bu Yönetmeliğe aykırı sözleşme hükümleri geçersizdir.

Konut hesabına ilişkin ödeme planı

MADDE 6- (1) Konut hesabına ilişkin ödemeler aylık veya üç aylık olarak düzenli

ödeme şeklinde yapılır.

(2) Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 250 Türk Lirası, üst sınır 2.500

Türk Lirasıdır. Ödemelerin üç aylık ödeme planına göre yapılması durumunda aylık

alt ve üst sınırların üç katı geçerlidir. Düzenli ödemeler, alt ve üst sınırlar

dahilinde kalınmak kaydıyla, farklı tutarlarda yapılabilir. Katılımcılar ilgili

ay veya üç aylık dönem içerisinde toplamda üst sınırı geçmeyecek şekilde birden

fazla ödeme yapabilir. Sözleşme dahilinde yapılan ödemeler toplamı alt sınıra

ulaştığı veya alt sınırı geçtiği durumda katılımcı ilgili ay veya üç aylık dönem

için düzenli ödemesini tamamlamış sayılır.

(3) Bankalar düzenli ödemelere ilişkin ilgili ayın veya üç aylık dönemin ilk

işgünü ile son işgünü arasında tarihler belirleyebilir.

(4) Katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde en fazla

üç defa, üç aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde en fazla

bir defa ödeme yapmayabilir.

(5) Bir dönem içerisinde konut hesabından en fazla iki defa çekim hakkı tanınır.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan hallerde konut hesabında bulunan

bakiye hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar

toplamından az olamaz.

(7) Bu maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirlenen şartlardan

herhangi birinin ihlali durumunda konut hesabına Devlet katkısı ödenmez ve hesap

konut hesabı statüsünden çıkartılır.

Devlet katkısına konu olan konutların niteliği

MADDE 7- (1) Aşağıdaki konutlar Devlet katkısına konu olabilir.

a) Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar.

b) Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar.

c) Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar.

(2) Devre mülklere Devlet katkısı ödenmez.

Konut edinim tarihi

MADDE 8- (1) Katılımcı tarafından yurtiçinde ilk ve tek konutu olması koşuluyla,

tamamı kendi adına kayıtlı;

a) Kat mülkiyeti tapusu olan konut için konutun satış yoluyla tapuya tescil

tarihi,

b) Halihazırda yapı kullanma izin belgesini haiz konutun kat irtifakı tapusunun

devralınma tarihi,

c) Yapı kullanma izin belgesi kat irtifakı tapusunun devralındığı tarihten

sonra onaylanmış ise yapı kullanma izin belgesinin onaylanma tarihi,

ç) Yapı kullanma izin belgesini haiz müstakil tapusu olan konut için konutun

satış yoluyla tapuya tescil tarihi,

konut edinim tarihidir.

Devlet katkısına ilişkin esaslar

MADDE 9- (1) Katılımcının Devlet katkısına hak kazanabilmesi için;

a) Türk vatandaşı olması,

b) 7/4/2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması,

c) Konut edinim tarihine kadar asgari üç yıl boyunca 6 ncı maddede yer alan

hususlara uygun olarak konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması,

ç) Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7/4/2015 tarihinden itibaren

7 nci madde kapsamında başka bir konut edinmemiş olması,

d) Konut edinim tarihini müteakip altı ay içerisinde gerekli belgeler ile konut

hesabının bulunduğu bankaya başvurması,

gerekir.

(2) Devlet katkısının hesaplanmasında konut edinim tarihindeki birikim esas

alınır. Devlet katkısı tutarı, konut edinim tarihindeki birikimin yüzde 20'sini

ve azami 15.000 Türk Lirasını geçemez.

(3) Katılımcının eşinden ve birinci derece kan hısımlarından satın aldığı konutlara

Devlet katkısı ödenmez.

(4) Devlet katkısı katılımcı tarafından konut hesabına yapılan düzenli ödeme

sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için, konut hesabındaki

birikim tutarının yüzde 15'idir. Ancak, ödenecek tutar 13.000 Türk Lirasını

geçemez.

b) Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar için, konut hesabındaki

birikim tutarının yüzde 18'idir. Ancak, ödenecek tutar 14.000 Türk Lirasını

geçemez.

c) Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için, konut

hesabındaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödenecek tutar 15.000 Türk

Lirasını geçemez.

Devlet katkısı ödemesi

MADDE 10- (1) Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten

defaten karşılanır ve hak sahibine konut hesabının bulunduğu banka aracılığıyla

ödenir.

(2) Katılımcı konut edinim tarihinden itibaren altı ay içerisinde konut hesabının

bulunduğu bankaya müracaat eder. Banka, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden

katılımcı bilgilerinin kontrolünü sağlar. Banka, kat irtifakı tapusu olan konutlar

ve konut nitelikli müstakil taşınmazlar için yapı kullanma izin belgesinin olup

olmadığını Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden sorgular. Konutun yapı kullanma

izin belgesinin bulunması ancak Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinde bu bilginin

bulunmaması halinde katılımcı kat irtifakına konu olan konut veya müstakil tapulu

konut için yapı kullanma izin belgesinin bir örneğini bankaya verir.

(3) Banka ay içerisinde yapılan Devlet katkısı ödeme başvurularını kontrol

eder ve takip eden aym ilk on işgünü içerisinde Bakanlık tarafından hazırlanan

form çerçevesinde tek liste halinde Bakanlığa iletir. Bakanlık söz konusu bilgileri

bankalardan elektronik ortamda da istemeye yetkilidir.

(4) Bakanlık, bankalar tarafından gönderilen belgelerin ulaşmasını takip eden

on işgünü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol eder ve Devlet katkısının

konut hesabının bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlar. Bakanlıkça yapılacak

ödemelerde konut hesabının bulunduğu bankanın kayıtları ve ilgili kuruluşların

sağladığı bilgiler esas alınır.

(5) Banka, Devlet katkısını en geç Bakanlıkça aktarılmasını takip eden işgünü

kendi nezdindeki hak sahibinin konut hesabına aktarır veya hak sahibinin kullanımına

hazır hale getirir.

(6) Katılımcıya sadece tek konut hesabı için Devlet katkısı ödenir. Birden

fazla konut hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez ve katılımcının

Devlet katkısı için başvurduğu ilk hesaba Devlet katkısı ödenir. İlk konut hesabı

için yapılan Devlet katkısı ödemesi azami tutara ulaşmamış dahi olsa diğer konut

hesaplarına herhangi bir ödeme yapılmaz.

(7) Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve

tam hesaplanmasından konut hesabının bulunduğu banka sorumludur. Banka hak sahipliğinin

tespitinde hak sahibi tarafından verilen beyanlar, ilgili kuruluşların sağladığı

bilgiler ile kendi nezdindeki bilgileri kullamr.

Raporlama ve sorumluluk

MADDE 11- (1) Bankalar konut hesabına ilişkin bilgi, belge ve verileri Bakanlık

tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığa iletir.

(2) Bakanlık, Devlet katkısına yönelik olarak konut hesabı ile ilgili ve sınırlı

olmak kaydıyla bankalardan her türlü bilgi ve belgeyi yazılı veya elektronik

ortamda istemeye yetkilidir.

(3) 10 uncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen sürelere uyutmamasından

veya Bakanlığın talebi üzerine süresinde yapılmayan bildirimlerden kaynaklanan

hak kayıplarından ve zararlardan banka sorumludur.

(4) Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten

tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme

zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi gerektiği

Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması

halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili

bankalardan takip ve tahsil edilir.

(5) Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri

Genel Müdürlüğünden ve diğer ilgili kurululardan bu Yönetmelik kapsamında gerekli

bilgi ve belgeleri istemeye yetkilidir.

Denetim

MADDE 12- (1) Konut hesaplarının ve Devlet katkısı ödemelerinin denetimi, bilgi

sistemleri dahil, Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından yapılır. Bakanlık,

bankalar ve ilgili gerçek ve tüzel kişiler, konut hesapları ile ilgili her türlü

bilgi ve belgeyi, istenen şekilde, gizli dahi olsa, Hazine Kontrolörleri Kuruluna

vermekle yükümlüdür.

(2) Hazine Müsteşarlığı, denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Diğer hükümler

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tutarlar, 633 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl

bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılır.

(2) Bankaların konut hesabına ilişkin reklam, ilan ve benzeri duyurularında

konut hesabı ifadesini kullanmaları zorunludur. Bankalar bu ifadeye eklemeler

yapabilir.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan hususlara ilişkin duyulan tereddütleri ve uygulamaya

ilişkin diğer sorunları gidermeye ilgili kamu kurumlannın görüşlerini almak

kaydıyla Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinden

altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.