Kamu Personeli Olmayan Aile Sağ.Elemanı Alımı

2017/1 Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı Yerleştirme İşlemleri Başlamıştır

Kamu Personeli Olmayan Aile Sağ.Elemanı Alımı
10 Ocak 2017 Salı 09:03

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü

2017/1 Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı Yerleştirme İşlemleri Başlamıştır

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN EBE, HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI 2017/1 MÜRACAAT İLANI
 
5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanun'un 3. maddesine istinaden kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı), ve acil tıp teknisyenleri sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilecektir. Müracaat ve sözleşmeler aşağıdaki şartlarla yapılacaktır.
1.   Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğrenim veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar ile vekil ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak çalışan kişiler başvuru yapabilecektir.
2.   Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
3.   Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar vb.) başvuru yapamayacaktır.
4.   Başvurular Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. No:81/83 Zeytinburnu/İSTANBUL adresine   09/01/2017 – 13/01/2017 tarihinde mesai saatlerinde yapılacaktır. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin
vefatı,kaza,hastalık vs.) bizzat başvuru yapamayacak olan adaylar, noter onaylı "........................
tarihinde, Kamu personeli olmayan aile sağlığı elemanı yerleştirme işlemleri 'nde şahsım
adına, aile sağlığı elemanı başvurusu yapma yetkisini                                                      'ne
veriyorum" ibaresini içeren ve vekilin kimlik bilgilerinin de noterce tasdikinin yapıldığı vekaletname ile vekil kıldıkları kişi başvuru yapabilir. (Belgeler bir dosya içinde teslim edilecektir.)Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir.
5.   Başvuru dilekçesi (2 nolu dilekçe örneği.) gelen evrak kaydı yapıldıktan sonra dosya ve ekleri ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Aile Sağlığı Elemanı sözleşme masasına teslim edilecektir.
6.   Başvuru dosyasında kişiye ait istenen belgeler aşağıdadır:
 
      *TC Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
*Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti,  (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Birim Sorumlusu/Müdür Yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)
*İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir son 6 ay içerisinde alınmış belge (Arşiv kaydı ve sicil kaydı şeklinde detaylı olmalıdır. Adli sicil kaydı mevcut ise konu ile ilgili detaylı bilgi evrakta olmalıdır.),
         *Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu (son 6 ay içerisinde alınmış)
    *Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6 ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçesi (1 nolu dilekçe örneği),
     *4 adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi olmamalı ve son 1 yıl içinde çekilmiş)
    *İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış (Her Aile Hekimi ilan edilen yerleştirmedeki kendi birimi ile ilgili sadece bir Aile Sağlığı Elemanı ile) çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe (2 nolu dilekçe örneği.) yer alacaktır.
 
7. Başvuruların değerlendirilmesi (yerleştirme) sırasında uygulanacak yöntem aşağıda açıklanmıştır.
Kamu personeli olmayan aile sağlığı elemanı başvuruların değerlendirilmesi 18/01/2017 tarihinde saat 14:30 da İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonunda Komisyon tarafından yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan Aile sağlığı elemanları salonda ve Halk Sağlığı Müdürlüğü http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
Yerleştirme işlemlerini izlemek isteyen aile sağlığı elemanı adayları veya vekilleri yerleştirme işlemini izlemek üzere salona alınacaktır (Salonda yer kalırsa izlemek isteyen kişilerde salona alınacaktır)
            Komisyonun belirtilen saatte kendisi için ayrılan yerde hazır bulunması ve adayların salonda kendilerine ayrılan bölüme alınmasından sonra aile sağlığı elemanı pozisyonu doluluk durumları ve aile sağlığı elemanı aday isimleri hazırlanan bilgisayar programında gösterilir ve yerleştirme işlemine başlanır. Bütün yerleştirme işlemleri adı geçen komisyon gözetiminde yapılır.
            Doluluk oranı en düşük ilçedeki boş Aile Sağlığı Elemanı pozisyonlarından başlanarak Aile Sağlığı Elemanı adaylarının yerleştirilmeleri bilgisayar sisteminden yapılır.
            Aile sağlığı elemanı pozisyonlarının doluluk durumları her yerleştirme sonrası güncellenerek, salona ilan edilecektir.
5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanun'un 3. maddesi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'nın 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısı ve 11/02/2013 tarih ve 13696 sayılı yazısına istinaden her başvuru dosyası Sözleşme kabul- fesih biriminde kontrol edildikten sonra Komisyona teslim edilecektir. Komisyon, boş pozisyon sayısından az başvuru var ise müracaat eden tüm uygun istekliler ile sözleşme imzalanmak üzere karar alacaktır. Ancak pozisyon sayısından fazla başvuru bulunduğu takdirde Kurum taşra teşkilatı yapılanması içerisindeki İlçedeki tüm birimlerin ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına göre ilana çıkılan tarihteki doluluk oranı en az olan ilçedeki Aile Hekimleri ile anlaşarak başvuru yapan aile sağlığı elemanı adayları ile sözleşme imzalamak üzere karar alacaktır. Doluluk oranı en az olan ilçede birden fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personellerine verilecektir. Bu kapsamda da birden fazla başvuru bulunduğu takdirde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.
Yerleştirme işlemleri sırasında ilçe doluluk oranlarının eşit çıkması durumunda; hangi ilçeye öncelikle   Aile sağlığı elemanı yerleştirileceğini belirlemek amacıyla, ilçe doluluk oranları eşit durumdaki ilçelerden başvuru yapan Aile sağlığı elemanı adaylarının eğitim durumlarına bakılır. Yüksek eğitimli Aile sağlığı elemanı adayının başvurduğu ilçe önceliklidir. Yine de eşitlik bozulmamış ise başvuru yapan Aile sağlığı elemanı adaylarından başvuru evrak giriş numarası önce olan Aile sağlığı elemanı adayının başvurduğu ilçe önceliklidir.
 Yerleştirmesi yapılan Aile Sağlığı Elemanı adaylarının Ek-   deki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması formu’nu  3(üç) nüsha olarak   bilgisayar ortamında doldurularak hazırlanan resimli, ıslak imzalı evrak aslının  23.01.2017 tarihi mesai bitimine kadar birimimize elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yerleştirmesi yapılan Aile Sağlığı Elemanı adaylarının güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapıldıktan sonra Aile Sağlığı Elemanı Sözleşmesi imzalatılarak başlayışı yapılacaktır. Bu Formu teslim etmeyenler ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması olumsuz sonuçlananlar göreve başlayamayacaktır.
 
Aile Sağlığı Elemanı yerleşme işlemleri sırasında salonda bulunmak zorunda değildir. Yerleştirmesi yapılan Aile Sağlığı Elemanı adaylarının listesi http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/http://www.istanbulsaglik.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Yerleştirildikleri ilan edilen ve Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması sonuçlanan Aile Sağlığı Elemanı adayları Güvenlik soruşturması/arşiv araştırmasının sonuçlanmasına takiben bizzat Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası Kat Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. No:81/83 Zeytinburnu/İSTANBUL adresine müracaat ederek sözleşme imzalamak zorundadırlar. Sözleşme imzalamayanlar haklarından feragat etmiş sayılırlar.
8.   Kamu personeli olmayan Aile Sağlığı Elemanı kontenjanı 37 (otuzyedi) kişidir. İlan tarihinde İlçelerimizde bulunan 290 boş Aile Sağlığı Elemanı pozisyonu için kamu personeli olmayan 37 (otuzyedi)  Aile Sağlığı Elemanı ile sözleşme imzalanacaktır.
 
ADRES: Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası Kat Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. No:81/83
 

1-KAMU PERSONELİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI YERLEŞTİRME MÜRACAAT İLANI İÇİN TIKLAYINIZ.

2-KAMU PERSONELİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN BAŞVURU EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

3-KAMU PERSONELİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İÇİN İLÇE DOLULUK ORANLARINI TIKLAYINIZ.

4-SÖZLEŞME ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

5-KAMU PERSONELİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İÇİN İLÇE BOŞ POZİSYON SAYISI LİSTESİNİ TIKLAYINIZ.

6-1 NOLU DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.
   2 NOLU DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.