İlçe Devlet Hastaneleri Hakkında Yeni Yönetmelik Yayınlandı

İlçe Devlet Hastaneleri Hakkında Yeni Yönetmelik Yayınlandı

İlçe Devlet Hastaneleri Hakkında Yeni Yönetmelik Yayınlandı
29 Eylül 2016 Perşembe 20:09

 T.C.

SAĞLIK  BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı   :  B.10.0.THG.0.10.00.02.010-07-39846
29.09.2011  

Konu    :  Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet 
    Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti 
    Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
    Hakkında Yönerge

Sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulması için, ulaşım imkânları, nüfus, coğrafi ve sosyo-ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilmek suretiyle kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak ve gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleriyle birlikte entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilmesi amacıyla hazırlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge” 28.09.2011 tarih ve 39617 sayılı makam onayı ile yürürlüğe konulmuş olup Bakanlığımız web sayfasında (www.saglik.gov.tr) yayımlanmıştır.

14.11.2006 tarih ve 8857 sayılı Bakan onayı ile yayımlanan “Entegre İlçe Hastanesinin Açılması, Kapanması ve Buralarda Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.
İlinizde ilçe devlet hastanelerinde verilecek hizmetlerin “Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge” çerçevesinde yürütülmesi, Geçici Maddede belirtilen E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanelerinin devir işlemlerinin belirtilen süreler içerisinde tamamlanmasını, uygulamada karşılaşılan sorunların aşağıdaki irtibat adresine elektronik ortamda bildirilmesini ve işlemlerde aksaklık yaşanmaması için onayın ilgili birimlere imza karşılığı tebliği hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

SYA

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.
Eki   : 1 Onay
1 Yönerge
1 Liste

İrtibat Adresi:

ilcehastane@googlegroups.com
Tel:0 505 772 42 77

DAĞITIM :

Gereği :
-81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) 
-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
-Personel Genel Müdürlüğüne 
-Strateji Geliştirme Başkanlığına 
-İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığına 
-Teftiş Kurulu Başkanlığına
-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı    : B.10.0.THG.0.10.00.02-020/ 39617 28/09/2011  

Konu : Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde 
 Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin 
Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge

BAKANLIK MAKAMINA

Sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulması için, ulaşım imkânları, nüfus, coğrafi ve sosyo-ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilmek suretiyle kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak ve gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleriyle birlikte entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilmesi amacıyla “Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge” hazırlanmıştır.

İlişikte sunulan “Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge”nin yürürlüğe konulması ve bu kapsamda ilişik listedeki E-II ve E-III grubu İlçe Devlet Hastanelerinin Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilerek ve bu hastanelerle ilgili iş ve işlemlerin Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülmesi hususunu,
Tensiplerinize arz ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Genel Müdür V.
Uygun görüşle arz ederim.
 .../ .../ 2011

Prof. Dr. Nihat TOSUN 

Müsteşar
OLUR
... /... / 2011

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

  Bakan

EKLER:

1- Yönerge
2- Liste

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İLÇE DEVLET HASTANELERİNDE ENTEGRE SAĞLIK HİZMETİ SUNULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; ulaşım imkânları, nüfus, coğrafi ve sosyo-ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilerek kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ve gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleri ile birlikte entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilmesini, verilecek hizmetin kapsamını, çalışma usul ve esaslarını, personelin sorumluluklarını, idari ve mali hususlar ile işleyişe dair diğer hususların temel esaslarını belirlemektir.

Kapsam 
Madde 2- (1) Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak, entegre sağlık hizmeti sunmak üzere faaliyet gösteren ilçe devlet hastanelerini ve bu hastanelerin bulunduğu yerleşim yerindeki aile sağlığı merkezlerini, toplum sağlığı merkezlerini ve Bakanlığa ait diğer sağlık birimleri ile buralarda görev yapan personeli kapsar.

Hukuki dayanak 

Madde 3- (1) Bu Yönerge; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 ncü maddesi ve 9 uncu maddesinin (c) bendi, 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesi, 10.09.1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, 25/05/2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, 30/12/2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe, istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerini,
b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,
c) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memurunu (toplum sağlığı),
ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,
d) Aile hekimliği mevzuatı: 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun, 25/05/2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve aile hekimliği uygulamaları ile ilgili diğer mevzuatı,
e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
f) Baştabip: Entegre sağlık hizmeti sunan ilçe devlet hastanesinin baştabibini,
g) E-I grubu İlçe Devlet Hastanesi: Aile hekimliği hariç olmak üzere, bünyesinde birinci ve ikinci basmak sağlık hizmetlerinin entegre sağlık hizmet sunumu kapsamında birlikte sunulduğu yataklı sağlık tesislerini, 
ğ) E-II ve E-III grubu İlçe Devlet Hastaneleri: Birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimleri ile birlikte verildiği sağlık kurumlarını,
h) Ek Ödeme Yönetmeliği: 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği,
ı) Entegre sağlık hizmeti: Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı, adlî tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini,
ı) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ,
i) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine, Bakanlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini,
j) Grup başkanı: Bakanlıkça, entegre sağlık hizmet sunum modeli uygulaması uygun görülen ilçelerde entegre sağlık hizmeti sunan ilçe devlet hastanesi baştabibi olarak atanan ve aynı zamanda toplum sağlığı merkezi sorumlu tabipliğini ve ilçe sağlık grup başkanlığı görevini yürütecek tabibi,
k) İlçe Devlet Hastanesi: Bünyesinde koruyucu, birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ile gezici sağlık hizmetlerinin yanı sıra acil sağlık hizmeti, doğum, ayaktan ve gerektiğinde hasta yatırarak tıbbi ve cerrahi müdahale yapılabilen, hasta potansiyeline göre diyaliz ünitesi bulundurabilen, ağız diş sağlığı gibi sağlık hizmetlerinin ilçedeki diğer sağlık birimleri ve aile hekimleriyle bir arada ve tek merkezden, entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilebildiği hastaneleri,
l) İlgili Genel Müdürlük: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
m) Kriterler: 03/12/2009 tarihli ve 46143 sayılı Bakan oluru ile uygulamaya konulan Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesisleri Rollerinin Yeniden Belirlenmesi ve Gruplandırılmasına İlişkin Kriterleri,
n) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
o)Toplum sağlığı merkezi: Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlçe Devlet Hastanesi Statüsü Verilmesi, Genel Esaslar ve Personel Durumu

İlçe devlet hastanesi statüsü verilmesi  

Madde 5- (1) Entegre sağlık hizmet modeli ile hizmet verecek hastaneler, coğrafi durum, ulaşım, nüfus, bölge merkezli sağlık planlamaları ve aile hekimliği uygulamaları ile kriterlerdeki ilgili hususlar çerçevesinde valiliğin teklifi üzerine Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak İlgili Genel Müdürlükçe belirlenir. Bakanlık onayı ile ilçe devlet hastanesi statüsü verilir. Bunlardan E-II ve E-III grubu olanlar yataklı kurum fonksiyonu korunarak Genel Müdürlüğe devredilir. İlçe devlet hastanesinin statüsü gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir. 
(2) E-I grubu ilçe devlet hastaneleri hariç olmak üzere, entegre sağlık hizmeti sunulan ilçe devlet hastanelerinin bulunduğu ilçe merkezlerindeki tüm aile hekimliği birimleri bu hastanelerin bünyesinde açılır ve faaliyet gösterir. Fiziki yetersizlik veya hastanenin konumu itibariyle hastaların sağlık hizmetine ulaşım güçlüğü bulunduğunun müdürlükçe belirlenmesi durumunda aile hekimliği birimleri ayrı binalarda faaliyet gösterebilir.
(3) Fiziki şartların uygun olması kaydıyla toplum sağlığı merkezi ilçe devlet hastanesi bünyesinde hizmet verir.

Genel esaslar

Madde 6-(1) Entegre sağlık hizmet modeli ile hizmet verecek hastanelerin çalışma usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) İlçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ait giderler aile hekimliği mevzuatı çerçevesinde aile hekimlerince, diğer tüm giderler ise müdürlük tarafından karşılanır.
b) Aile hekimliği birimleri hariç olmak üzere, ilçe merkezinde bulunan Bakanlığın mevcut sağlık birimlerine ait araç, gereç ve malzemeler ilçe devlet hastanesi baştabibinin yönetimine verilir. 
c) E-I grubu ilçe devlet hastaneleri hariç olmak üzere; İlçe devlet hastanesi bünyesinde aile hekimliği uygulaması kapsamında verilen koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri aile hekimliği mevzuatına göre istihdam edilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, yataklı tedavi hizmetleri ise ilçe devlet hastanesi personeli tarafından sunulur.
ç) E-II ve E-III Grubu ilçe devlet hastanelerinde, her aile hekiminin aile hekimliği mevzuatında belirtilen teknik donanım ve fizik şartları haiz mekânlarda hizmet vermesi esastır. Her aile hekimine ayrı bir poliklinik odası tahsis edilir. Aile hekimlerinin birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında pansuman-enjeksiyon hizmetlerini verebilecekleri ve tüm aile hekimlerinin ortak kullanabileceği müdahale odası oluşturulur. Aile sağlığı merkezi gideri olarak yapılacak katkıların tespitinde kullanılmak üzere aile hekimliği birimi gruplandırması için aile hekiminin ihtiyaç duyduğu mekânlar, imkânlar ölçüsünde aile hekiminin kullanımına sunulur. 
d) Aile hekimlerinin çalışma saatleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi çerçevesinde belirlenir. Esnek mesai uygulaması kapsamında nöbetler, grup başkanı tarafından düzenlenir ve aksatılmadan yürütülmesi sağlanır.
e) Birinci basamağa devredilen ilçe devlet hastanelerinde hizmetler ücretsiz verileceğinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bilgi işlem (MEDULA) sisteminde bu kurumlar yeni durumlarına uygun hale getirilir.
f) Kişilerin aile hekimini seçme hakkı ilgili mevzuatına göre uygulanır.

Personel durumu

Madde 7- (1) Entegre sağlık hizmeti sunulan ilçelerde, aile hekimi olmayan görevli tabiplerden birisi ilgili mevzuatına göre Bakanlıkça baştabip olarak atanır. Baştabip aynı zamanda, baştabip, grup başkanlığı ve toplum sağlığı merkezi sorumlu tabipliği görevini de yürütür. Hizmetin entegre hizmet sunum modeli ile aksatılmadan, aile hekimliği uygulamaları ile birlikte ve tüm hizmet basamakları arasında etkin bir koordinasyon içerisinde yürütülmesinden sorumlu ve yetkilidir.
(2) E-I Grubu ilçe devlet hastanelerinin bulunduğu ilçe merkezlerindeki Bakanlığa ait mevcut sağlık birimlerinde görevli personel ilçe devlet hastanesine devredilir. İlçe merkezinde hizmet veren sağlık kuruluşlarındaki tüm personel ilgili mevzuatında belirlenmiş olan görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde baştabipliğe bağlı olarak hizmet verir. 
(3) Entegre sağlık hizmet modeli uygulanan ilçelerde Bakanlıkça belirlenen nüfus kriterlerine uygun olarak ilave aile hekimliği pozisyonları açılır veya kapatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Acil Sağlık Hizmetleri ve Nöbet Esasları ile Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Acil sağlık hizmetleri ve nöbet esasları

  Madde 8- (1) İlçe devlet hastanelerinde 24 saat kesintisiz acil sağlık hizmeti verilmesi esastır. Hastane bünyesinde acil sağlık hizmetlerinin sunulabileceği en az bir acil muayene ve müdahale odasından oluşan acil poliklinik veya ünite bulunması zorunludur. Nöbet hizmetleri 24 saat hizmet esasına ve E-I grubu ilçe devlet hastaneleri hariç olmak üzere ihtiyaçlara göre esnek mesai uygulaması kapsamında aile hekimleri tarafından hastane personeli ile birlikte yürütülür. Gerektiğinde müşahede amaçlı hasta yatırılarak takip ve tedavisi sağlanır.
(2) E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastaneleri bünyesinde baştabip ve aile hekimi dahil altı ve üzeri tabip bulunması durumunda 24 saat esasına dayalı acil tabip nöbeti düzenlenir. Tabip sayısının altıdan az olması durumunda acil vakalar ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) acil tıp teknisyeni ve benzeri sağlık personeli tarafından karşılanır. Tabipler ve aile hekimleri bir sıra dahilinde icap nöbeti (evde nöbet) ile yükümlendirilir. İcap nöbetçisi tabip veya aile hekimi yapılan her davete icapla yükümlüdür. Bunların dışında hangi personelin icap nöbetine dahil edileceğine baştabip karar verir. Hangi durumlarda icap nöbetçisi tabibin hastaneye davet edileceği müdürlüğün onayı da alınarak baştabip tarafından belirlenir. Nöbetçi aile hekimi, nöbeti sırasında kendisine kayıtlı olan kişilere de sağlık hizmeti vermeye devam eder.
(3) Nöbet çizelgeleri aylık olarak üç nüsha halinde düzenlenir ve sağlık grup başkanlığınca onaylanır. Bir nüshası müdürlüğe gönderilir. Nöbet bildirimlerinin ilgililere imza karşılığı tebliği esastır. 
(4) Nöbetle yükümlü aile hekimleri, nöbeti süresi içerisindeki acil hasta başvurularını hastanın kendisine bağlı olup olmadığına bakmaksızın kabul ve tedavi etmekle yükümlüdür.
(5) E-I grubu ilçe devlet hastanelerindeki nöbet hizmetleri, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ile 16/10/2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre verilmeye devam edilir.
  
Ağız ve diş sağlığı hizmetleri
Madde 9- (1) Entegre sağlık hizmeti sunulan ilçe devlet hastanelerinde ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilebilir. 
(2) Birinci basmağa devredilen ilçe devlet hastaneleri bünyesindeki ağız ve diş sağlığı birimleri müdürlükçe uygun görülen en yakın ağız ve diş sağlığı merkezine bağlanır ve bağlı diş polikliniği statüsü verilir. Bu birimlerdeki diş tabipleri bağlandıkları ağız ve diş sağlığı merkezlerine geçici olarak görevlendirilir ve hizmet üretmek için gerekli olan tüm giderler bağlandıkları ağız ve diş sağlığı merkezi tarafından karşılanır. Ürettikleri hizmetler bağlandıkları ağız ve diş sağlığı merkezinin otomasyon sistemine entegre edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemine (MEDULA) bildirim ve fatura tahakkuku bu duruma uygun olarak yapılır. Bu diş tabiplerinin performansa dayalı ek ödemeleri, ilgili ağız ve diş sağlığı merkezi döner sermaye gelirlerinden karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Mali Hususlar ve Döner sermaye işlemleri

Mali hususlar

Madde 10- (1) E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanelerinde, koruyucu hizmetler ve ağız ve diş sağlığı hizmetleri için fatura tahakkuku yapılmaz. Aile hekimliği mevzuatında belirtilen giderler hariç olmak üzere her türlü mal ve hizmet alımları ve yapım işlerine ait giderler müdürlükçe karşılanır.
 (2) Sınırlarının açıkça belirtilmesi, yazılı olması ve muhasebe yetkilisine bildirilmesi şartıyla harcama yetkilisince gerek görüldüğünde; E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanesi baştabibine yapılacak harcamalar için harcama yetkiliği devredilebilir. Ayrıca E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanesinde harcama yetkilisince gerçekleştirme görevlisi de görevlendirilebilir.  
E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastaneleri bünyesinde; aile hekimliği birimlerince kullanılan alanların kira bedelleri ilgili mevzuat doğrultusunda aile hekimlerinden tahsil edilerek ilgili müdürlüğün döner sermaye bütçesine gelir kaydedilir. Elektrik, su, yakıt (doğalgaz, fueloil, kömür v.b), internet iletişim, temizlik hizmetleri gibi hastane ile ortak kullanılan ve ayrılamayan giderler için aile hekimlerinin hizmet verdiği saatler ile kullanım metrekareleri gibi parametreler esas alınarak her aile hekimliği birimi için ayrı hesaplanır ve bulunacak tutar ilgili aile hekimince her ay müdürlüğün döner sermaye hesabına yatırılır. 

Ek ödeme

Madde 11- (1) E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanelerinde görev yapan personele, Ek Ödeme Yönetmeliği usul ve esasları çerçevesinde bağlı bulundukları il sağlık müdürlüğü döner sermayesinden; il performans puan ortalaması ve Ek Ödeme Yönetmeliğinin Ek-7 sayılı tablosunda yer alan unvanlar için Ek-7 sayılı tabloda belirlenmiş olan hizmet alanı kadro unvan katsayıları, Ek-7 sayılı tabloda yer almayan unvanlar için ise Ek-4 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro unvan katsayıları esas alınmak sureti ile ek ödeme yapılır.
(2) E-I grubu ilçe devlet hastanelerinde görev yapan personele yapılacak ek ödemelerde,  Ek Ödeme Yönetmeliğinin ikinci basamak sağlık kurumları için belirlenmiş olan usul ve esaslar uygulanmaya devam edilir. 

Denetim ve Sorumluluk

MADDE 12- Entegre sağlık hizmeti sunulan ilçe devlet hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin koordinasyonundan ve hizmetlerin bu Yönerge hükümlerine uygun olarak etkin bir şekilde eksiksiz olarak yürütülmesinden baştabip, denetiminden ise müdürlük sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller 

Madde 13- Bu Yönergede düzenleme bulunmayan hususlarda, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

Madde 14- 14.11.2006 tarih ve 8857 sayılı Bakan onayı ile yayımlanan “Entegre İlçe Hastanesinin Açılması, Kapanması ve Buralarda Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

Devir işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1 

(1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte entegre sağlık hizmeti sunulmakta olan   E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastaneleri, en geç bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay içerisinde Genel Müdürlüğe devir edilir.

 
 (2) Birinci fıkra hükmüne göre Genel Müdürlüğe devredilen ilçe devlet hastanelerinin döner sermaye hesapları aktif ve pasifleriyle ilgili müdürlüğe devrolunur.

 (3) Birinci fıkra hükmüne göre Genel Müdürlüğe devredilen ilçe devlet hastaneleri tarafından imzalanan sözleşmelerin yükümlülükleri ilgili müdürlük tarafından yerine getirilir. 

(4)  Birinci fıkra hükmüne göre Genel Müdürlüğe devredilen ilçe devlet hastanelerinin tüm taşınırları (Genel Bütçe ve Döner Sermaye) ilgili müdürlüğe devredilir.

Yürürlük 

Madde 15- Bu Yönerge Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

(28/09/2011 tarihli ve 39617 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.)

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLEN EII - EIII GRUBU İLÇE DEVLET HASTANELERİ

SN KURUM KODU İL KURUM ADI Nihai Rolü Yatak Sayısı1 711797 ADIYAMAN ADIYAMAN SAMSAT İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 5
2 196626 ADIYAMAN ADIYAMAN TUT İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
3 384522 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
4 413666 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 5
5 384521 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR BAYAT DR.METE TAN İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
6 712301 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR HOCALAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 5
7 6028 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 25
8 194279 AKSARAY AKSARAY AĞAÇÖREN İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
9 194283 AKSARAY AKSARAY GÜZELYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
10 194281 AKSARAY AKSARAY SARIYAHŞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
11 381516 AMASYA AMASYA GÖYNÜCEK İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 14
12 8972 ANKARA ANKARA GÜDÜL İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 25
13 5599 ANKARA ANKARA KALECİK İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 25
14 113 ARDAHAN ARDAHAN POSOF İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 25
15 386411 ARTVİN ARTVİN ARDANUÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
16 223529 ARTVİN ARTVİN MURGUL İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
17 316944 AYDIN AYDIN BUHARKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 5
18 710540 AYDIN AYDIN KARPUZLU İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 5
19 710542 AYDIN AYDIN KUYUCAK İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 5
20 188204 BALIKESİR BALIKESİR BALYA İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 25
21 711201 BALIKESİR BALIKESİR GÖMEÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
22 341935 BALIKESİR BALIKESİR KEPSUT İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
23 385211 BALIKESİR BALIKESİR MARMARA İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
24 380547 BARTIN BARTIN ULUS İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
25 188205 BİLECİK BİLECİK GÖLPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
26 716264 BİLECİK BİLECİK İNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 5
27 194292 BİLECİK BİLECİK PAZARYERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
28 716263 BİLECİK BİLECİK YENİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 5
29 188206 BİNGÖL BİNGÖL KİĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
30 194234 BİTLİS BİTLİS MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 20
31 196569 BOLU BOLU GÖYNÜK İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
32 197160 BOLU BOLU MENGEN İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
33 282994 BURDUR BURDUR AĞLASUN İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
34 709763 BURDUR BURDUR ÇAVDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 5
35 276492 BURDUR BURDUR TEFENNİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
36 196192 BURSA BURSA BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
37 196218 BURSA BURSA HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
38 196193 BURSA BURSA KELES İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
39 193966 ÇANKIRI ÇANKIRI ATKARACALAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
40 193967 ÇANKIRI ÇANKIRI KIZILIRMAK İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
41 196343 ÇANKIRI ÇANKIRI ORTA İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
42 196568 ÇANKIRI ÇANKIRI ŞABANÖZÜ DR.SAMİ BARAN İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 6
43 378231 ÇORUM ÇORUM BOĞAZKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
44 194171 ÇORUM ÇORUM DODURGA İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
45 194169 ÇORUM ÇORUM OĞUZLAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
46 194170 ÇORUM ÇORUM ORTAKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
47 194172 ÇORUM ÇORUM UĞURLUDAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
48 288126 DENİZLİ DENİZLİ ÇARDAK İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 25
49 203382 DENİZLİ DENİZLİ SERİNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 25
50 188211 EDİRNE EDİRNE ENEZ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
51 337398 ERZİNCAN ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
52 196209 ERZİNCAN ERZİNCAN İLİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
53 196208 ERZİNCAN ERZİNCAN KEMAH İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
54 196210 ERZİNCAN ERZİNCAN KEMALİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
55 196211 ERZİNCAN ERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
56 4137 ERZİNCAN ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 25
57 362259 ERZURUM ERZURUM NARMAN İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 20
58 362257 ERZURUM ERZURUM OLUR İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 15
59 300700 ERZURUM ERZURUM PAZARYOLU HASAN BASRİ DEMİRBAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 5
60 188209 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ALPU İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
61 413668 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 5
62 197159 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR MAHMUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
63 188210 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK GÜN SAZAK İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 14
64 194262 GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE KÖSE İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
65 223530 GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE KÜRTÜN İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
66 194265 GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE TORUL İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
67 203383 IĞDIR IĞDIR ARALIK İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
68 188215 ISPARTA ISPARTA GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
69 3634 ISPARTA ISPARTA KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 25
70 6466 ISPARTA ISPARTA SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 25
71 188216 ISPARTA ISPARTA SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
72 6465 ISPARTA ISPARTA ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 25
73 409094 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
74 375869 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ NURHAK İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 19
75 709240 KARABÜK KARABÜK ESKİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 15
76 194271 KARAMAN KARAMAN SARIVELİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
77 203381 KARS KARS DİGOR İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
78 196571 KASTAMONU KASTAMONU ABANA İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
79 196573 KASTAMONU KASTAMONU ÇATALZEYTİN İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
80 193187 KASTAMONU KASTAMONU İHSANGAZİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
81 188217 KAYSERİ KAYSERİ FELAHİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 5
82 188219 KAYSERİ KAYSERİ ÖZVATAN İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
83 188218 KAYSERİ KAYSERİ SARIZ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 5
84 428496 KAYSERİ KAYSERİ SARIOĞLAN İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 5
85 188223 KIRIKKALE KIRIKKALE DELİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
86 188221 KIRIKKALE KIRIKKALE KARAKEÇİLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
87 188222 KIRIKKALE KIRIKKALE SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
88 195062 KIRŞEHİR KIRŞEHİR AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
89 195061 KIRŞEHİR KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
90 195075 KONYA KONYA DEREBUCAK İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 5
91 194269 KONYA KONYA GÜNEYSINIR VALİ İHSAN DEDE İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 8
92 716261 KONYA KONYA İÇERİÇUMRA İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 5
93 188224 KÜTAHYA KÜTAHYA ALTINTAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
94 193186 KÜTAHYA KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
95 711935 KÜTAHYA KÜTAHYA HİSARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
96 188225 KÜTAHYA KÜTAHYA DOMANİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
97 210949 MALATYA MALATYA YAZIHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
98 196567 MANİSA MANİSA GÖLMARMARA İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
99 193792 MANİSA MANİSA KÖPRÜBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
100 470254 MANİSA MANİSA AHMETLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
101 188228 MARDİN MARDİN ÖMERLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
102 447838 MERSİN MERSİN ÇAMLIYAYLA İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
103 198608 MUĞLA MUĞLA KAVAKLIDERE İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
104 194168 NEVŞEHİR NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
105 195072 NİĞDE NİĞDE ALTUNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
106 195073 NİĞDE NİĞDE ÇAMARDI İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
107 195894 ORDU ORDU MESUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
108 716262 SİNOP SİNOP ERFELEK İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 5
109 195063 SİVAS SİVAS AKINCILAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 4
110 195065 SİVAS SİVAS ALTINYAYLA İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 5
111 195064 SİVAS SİVAS DOĞANŞAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 8
112 195067 SİVAS SİVAS GÖLOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
113 195068 SİVAS SİVAS HAFİK HACI ESMA KOCACIK İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
114 195069 SİVAS SİVAS İMRANLI İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
115 195070 SİVAS SİVAS KOYULHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
116 195066 SİVAS SİVAS ULAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
117 710236 ŞIRNAK ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
118 435256 TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ MARMARA EREĞLİSİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
119 343332 TOKAT TOKAT ARTOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 11
120 203379 TOKAT TOKAT BAŞÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 6
121 343330 TOKAT TOKAT PAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
122 316943 TOKAT TOKAT SULUSARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 15
123 413763 TOKAT TOKAT YEŞİLYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
124 188237 TRABZON TRABZON ÇAYKARA DR. M. İLHAN DURGUN İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
125 386634 TRABZON TRABZON DÜZKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
126 188236 TRABZON TRABZON KÖPRÜBAŞI VALİ RECEP YAZICIOĞLU İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
127 188238 TRABZON TRABZON ŞALPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
128 196189 TUNCELİ TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 12
129 196190 TUNCELİ TUNCELİ MAZGİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 5
130 196191 TUNCELİ TUNCELİ OVACIK İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 10
131 196188 TUNCELİ TUNCELİ PERTEK 70. YIL CUMHURİYET İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
132 194166 UŞAK UŞAK KARAHALLI HACI RAFET ZORA İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 15
133 445040 UŞAK UŞAK ULUBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
134 194289 VAN VAN BAHÇESARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 10
135 219678 YALOVA YALOVA ARMUTLU İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 16
136 305270 YOZGAT YOZGAT AYDINCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 5
137 220489 YOZGAT YOZGAT ÇANDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 5
138 305271 YOZGAT YOZGAT KADIŞEHRİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EII 8
139 188239 YOZGAT YOZGAT YENİFAKILI İLÇE DEVLET HASTANESİ EIII 5

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE KALAN EI GRUBU İLÇE DEVLET HASTANELERİ

SN KURUM KODU İL KURUM ADI Nihai Rolü Yatak Sayısı1 12789 ADIYAMAN ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
2 716414 ADIYAMAN ADIYAMAN KAHTA GÖÇERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 10
3 711798 ADIYAMAN ADIYAMAN SİNCİK İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 5
4 197842 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR HAYDARLI İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 18
5 9365 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
6 5947 AĞRI AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
7 710577 AĞRI AĞRI HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 19
8 389231 AĞRI AĞRI TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 10
9 5966 AĞRI AĞRI TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
10 194278 AKSARAY AKSARAY GÜLAĞAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 10
11 195078 ANKARA ANKARA BALA İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
12 5512 ANTALYA ANTALYA AKSEKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
13 7782 ANTALYA ANTALYA DEMRE İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
14 6551 ARTVİN ARTVİN YUSUFELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 30
15 316945 AYDIN AYDIN BOZDOĞAN RASİM MENTEŞE İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 10
16 316946 AYDIN AYDIN KARACASU İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 5
17 5205 BALIKESİR BALIKESİR HAVRAN İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
18 177761 BALIKESİR BALIKESİR SAVAŞTEPE İLÇE İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
19 397657 BİLECİK BİLECİK OSMANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
20 194233 BİTLİS BİTLİS HİZAN İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
21 196570 BOLU BOLU MUDURNU İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
22 305268 ÇANKIRI ÇANKIRI KURŞUNLU İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
23 4571 ÇORUM ÇORUM KARGI İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
24 14606 ÇORUM ÇORUM MECİTÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
25 9450 DENİZLİ DENİZLİ ÇAMELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
26 14110 DENİZLİ DENİZLİ HONAZ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
27 4442 DENİZLİ DENİZLİ KALE İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
28 188208 DİYARBAKIR DİYARBAKIR ÇINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
29 316942 DİYARBAKIR DİYARBAKIR EĞİL İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 5
30 310878 DİYARBAKIR DİYARBAKIR HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 15
31 346785 DİYARBAKIR DİYARBAKIR KULP İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
32 188212 EDİRNE EDİRNE HAVSA İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 15
33 9899 ELAZIĞ ELAZIĞ MADEN İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
34 6495 ELAZIĞ ELAZIĞ PALU İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
35 289933 ERZURUM ERZURUM AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
36 188213 ERZURUM ERZURUM ÇAT İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
37 188214 ERZURUM ERZURUM KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
38 201251 ERZURUM ERZURUM KÖPRÜKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 9
39 362258 ERZURUM ERZURUM ŞENKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
40 334953 ERZURUM ERZURUM TORTUM  İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
41 334954 ERZURUM ERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
42 362260 ERZURUM ERZURUM UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
43 194295 GAZİANTEP GAZİANTEP ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 15
44 194296 GAZİANTEP GAZİANTEP NURDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
45 193762 GAZİANTEP GAZİANTEP OĞUZELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
46 219679 GİRESUN GİRESUN ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
47 386413 GİRESUN GİRESUN DERELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
48 193761 GİRESUN GİRESUN YAĞLIDERE İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 15
49 100781 IĞDIR IĞDIR TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
50 1921 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 24
51 391975 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 10
52 14250 KARABÜK KARABÜK YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
53 203380 KARS KARS SELİM ABDÜLHADİ CİHANGİR İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 10
54 2846 KASTAMONU KASTAMONU ARAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
55 196572 KASTAMONU KASTAMONU AZDAVAY İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 19
56 2854 KASTAMONU KASTAMONU BOZKURT İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
57 2817 KASTAMONU KASTAMONU CİDE İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
58 2826 KASTAMONU KASTAMONU DADAY İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
59 2829 KASTAMONU KASTAMONU DEVREKANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
60 188220 KAYSERİ KAYSERİ İNCESU İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 9
61 2705 KAYSERİ KAYSERİ TOMARZA İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
62 2675 KAYSERİ KAYSERİ YEŞİLHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
63 2632 KIRKLARELİ KIRKLARELİ PINARHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
64 9449 KIRKLARELİ KIRKLARELİ VİZE İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
65 2396 KONYA KONYA DOĞANHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
66 1987 MANİSA MANİSA SELENDİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
67 188227 MARDİN MARDİN DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
68 188226 MARDİN MARDİN MAZIDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
69 188229 MARDİN MARDİN SAVUR İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 24
70 1807 MUĞLA MUĞLA DATÇA İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 26
71 315616 MUŞ MUŞ KORKUT İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 5
72 195074 NİĞDE NİĞDE ÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 10
73 195071 NİĞDE NİĞDE ULUKIŞLA İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
74 9719 ORDU ORDU GÜRGENTEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
75 9674 ORDU ORDU ULUBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
76 188230 RİZE RİZE GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 11
77 188235 SAKARYA SAKARYA KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 15
78 188234 SAKARYA SAKARYA KOCAALİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 15
79 11421 SAKARYA SAKARYA PAMUKOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 30
80 193793 SAKARYA SAKARYA SAPANCA İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 4
81 451223 SAKARYA SAKARYA FERİZLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 12
82 335219 SAMSUN SAMSUN ASARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 5
83 470250 SAMSUN SAMSUN 19 MAYIS İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 5
84 470252 SAMSUN SAMSUN SALIPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 5
85 188232 SİİRT SİİRT BAYKAN İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 15
86 188231 SİİRT SİİRT ERUH İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 20
87 12603 SİNOP SİNOP TÜRKELİ DEVLET HATANESİ EI 25
88 9067 SİVAS SİVAS GEMEREK İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
89 195482 ŞANLIURFA ŞANLIURFA BOZOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 18
90 346259 ŞANLIURFA ŞANLIURFA HALFETİ İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 10
91 14678 ŞIRNAK ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 25
92 402185 TOKAT TOKAT ALMUS İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 19
93 634 UŞAK UŞAK SİVASLI İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 50
94 196212 YOZGAT YOZGAT ÇAYIRALAN İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 10
95 305272 YOZGAT YOZGAT SARAYKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 5
96 311828 ZONGULDAK ZONGULDAK GÖKÇEBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ EI 10

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.