Halk Sağlığı Kururmu Danışman Alım İlanı

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN

Halk Sağlığı Kururmu Danışman Alım İlanı
01 Şubat 2016 Pazartesi 11:34

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN

İSTİHDAM DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

İkraz No: 8531-TU

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020

Başvuru Numarası:

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 1

THSK/2016/CS/L.2.12.3.1/IC/1

Beslenme Uzmanı Danışmanı

 2

THSK/2016/CS/L.2.12.3.1/IC/2

Halk Sağlığı Uzmanı Danışmanı

 3

THSK/2016/CS/L.2.12.3.1/IC/3

İstatistik Uzmanı Danışmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 29.01.2016

Son Başvuru Tarih ve Saati: 12.02.2016 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nda istihdam edilmek üzere muhtelif disiplinlerde bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. Danışmanlar Proje süresince rapora dayalı olarak istihdam edilecektir. İşin Şubat 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır.

 

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 1

THSK/2016/CS/L.2.12.3.1/IC/1

Beslenme Uzmanı Danışmanı

 

Beklenen Hizmetler;

 

Beslenme danışmanı araştırmanın her aşamasında, koordinasyonu sağlayacak olan halk sağlığı danışmanı ve istatistik danışmanı ile birlikte çalışacaktır. Koordinatöre araştırmanın beslenmeye ilişkin bölümlerinin anket çevirisi, saha ziyaretleri, veri giriş kontrolü, analiz ve raporlamada sorumlu olacaktır. 
Danışman DSÖ tarafından hazırlanan ve güncellenen “DSÖ Avrupa Çocukluk Obezite Sürveyans Araştırması Kılavuzu (WHO European childhood obesity surveillance initiative - COSI: Manual of Data Collection Procedures Version October 2015 (59 sayfa) ve Protokolu (34 sayfa) Ekim 2015 versiyonları ve kılavuz içerisinde yer alan okul, öğrenci ve aile soru formları-anketleri ve tüm dokümanlarını inceleyip, beslenmeye ilişkin bölümlerini Türkçeye çevrilecektir.
Ayrıca DSÖ tarafından hazırlanan COSI 2015-2016 online veri toplama turunda kullanılacak olan Online data-collection using OpenClinica 3.6, Data Girişi Hızlı-Başlangıç dokümanları (Quick-Start data-entry COSI) ve DSÖ OpenClinica data giriş sisteminin beslenmeye ilişkin bölümleri incelenecektir.
Verilerin girişi için yöntem belirlenerek hazır hale getirilecektir ya da DSÖ tarafından önerilen OpenClinica3.6 veri tabanı kullanılacaktır. Danışman, Koordinatör danışman halk sağlığı uzmanı ve istatistik danışmanlarına özellikle beslenmeye ilişkin bölümlerde destek verecektir.
Araştırmayla ilgili konudaki ulusal ve uluslararası yayınlar ve literatürler incelenecektir.
Danışman, diğer danışmanlarla birlikte örneklem, antropometrik ölçümler, saha uygulaması, verilerin toplanması, bilgisayara ve/veya elektronik ortama aktarılması konularında saha uygulama kılavuzu hazırlanmasına destek olacaktır.
Danışman, İdare tarafından koordine edilecek saha araştırma ekiplerinin eğitim çalışmasında halk sağlığı danışmanı ile birlikte eğitim programının hazırlanmasına destek verecektir.
Danışman örneklem, antropometrik ölçümler, saha uygulaması, verilerin toplanması, verilerin bilgisayara ve/veya elektronik ortama aktarılması konularında saha araştırma ekiplerine özellikle araştırmanın beslenmeye ilişkin ve antropometrik ölçüm ve Z skorlarına ilişkin gerekli eğitimleri verecek, halk sağlığı danışmanı ve istatistik danışmanıyla birlikte çalışacaktır.
Danışman saha ekiplerinden gelen verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasında halk sağlığı ve istatistik danışmanlarıyla birlikte çalışacak ve özellikle beslenmeye ilişkin bölümlerde destek verecektir.
Araştırmanın saha uygulaması İdare tarafından Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı ile İl Halk Sağlığı Müdürlükleri işbirliğinde yürütülecektir. Saha uygulaması halk sağlığı danışmanı koordinatörlüğünde yürütülecek olup; sahadan gelen her türlü sorunun giderilmesi ve bilgilendirme danışmanlar tarafından yapılacaktır.
Danışman İdare tarafından düzenlenecek olan saha uygulayıcıları eğitimlerini verecektir. Eğitimin içeriği İdarenin onayı doğrultusunda hazırlanacaktır. Danışman özellikle beslenme ve antropometrik ölçümler ve Z skorlamasına ilişkin konularda eğitim içeriğine katkıda bulunacaktır.
Danışman çalışmanın sağlıklı yürütülmesi açısından en az iki ilde saha çalışmaları ve uygulamaya ilişkin ziyaretlerde bulunacaktır.
İdareye gönderilen verilerin bilgisayar ve/veya elektronik ortama aktarılması işlemi halk sağlığı danışmanının koordinatörlüğünde istatistik ve beslenme danışmanlarınca yürütülecektir.
Danışman; özellikle beslenme, antropometrik ölçümler ve Z skorlamasına ilişkin konularda veri kontrolü, veri temizliği ve veri girişine destek verecektir.
Verilerin beslenmeye ilişkin ve antropometrik ölçümler ve Z skorlamasına ilişkin konularda istatistiksel analizlerine destek verecektir.
Danışman diğer danışmanların katkı ve destekleri ve İdarenin önerileri ve onayı doğrultusunda Raporlama yapacaktır ve özellikle beslenme ve antropometrik ölçümler  ile ilgili çıktıları raporlayacaktır.
Danışman İdareye Bölüm E. de belirtilen raporları hazırlayacaktır.
Araştırmaya ilişkin kilit ve ana sonuçların yer alacağı özet raporu Türkçe olarak hazırlanacaktır.
Danışman raporların kitap olarak basılmasında İdareye ve halk sağlığı danışmanıyla birlikte çalışacaktır.
Danışman, diğer danışmanlarla birlikte final raporunun konuyla ilgili paydaşlara tanıtılması ve tanıtım toplantısında İdareye destek verecek ve araştırmanın beslenmeye ilişkin çıktılarına ilişkin sunum yapılacaktır.
Danışman rapor hazırlama tarihinden sonraki 3 ila 6 ay içinde diğer danışmanlar ve İdare ile birlikte en az birer ulusal ve uluslararası yayın yapacaktır.
Araştırmaya ait her aşamanın bilimsel kriterlere uygun olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır.
Bu çalışma kapsamındaki tüm anket araçları, veri setleri, dokumanlar, raporlar, toplanan veriler idarenin malı olacaktır. İdarenin haberi ve onayı olmadan bu verilerin başka bir yerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
Yukarıda belirtilen raporlar İdare tarafından değerlendirildikten sonra gerekli düzeltmelerin yapılması konusunda danışmana tekrar iletilecek ve danışman tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar İdareye sunulacaktır.
Danışman idare tarafından belirlenen düzenli toplantılar ile (ayda bir veya gerek duyulduğunda daha sık) çalışmalar hakkında İdareye bilgi verecektir. Çalışma süreci içerisinde, idarenin gerekli gördüğü zamanlarda çalışmaya destek verecek, idarenin belirlediği yer ve zamanda çalışacaktır (Anket, klavuz çeviri, istatistiksel analizler, örneklem belirlenmesi, eğitim programı hazırlama, eğitimlerin verilmesi, öntest son test pilot uygulamalar, saha çalışması ve ziyaretlerin planlanması veri girişi veri temizliği analiz ve raporlama süreçleri içinde en az ayda bir kez)
Araştırmanın her aşaması idarenin bilgi ve onayı alınarak gerçekleştirilecektir.
 
Aranılan Nitelikler,
Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmak
Beslenme alanında master ya da doktora sahibi olmak Beslenme alanında en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak
Beslenme alanında öğretim görevlisi veya öğretim üyesi olmak
Halk Sağlığı ve/veya Epidemiyoloji konusunda master veya doktora yapmış olmak tercih sebebidir.
Araştırma süresince İdare ile daha yakın çalışabilmek için Ankara’da bulunması tercih sebebidir.
Beslenme, çocuk beslenmesi, büyüme gelişme, obezite ve beslenme bozukluklarına ilişkin saha anketleri konularında çalışmak, çalışmış olmak
Beslenme, çocuk beslenmesi, obezite ve beslenme bozukluklarına ilişkin ulusal çapta bir saha çalışması metodolojisini geliştirme ve uygulama konusunda gerekli deneyime sahip olmak tercih sebebidir.
Sağlık politikaları için kanıt oluşturan, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlarca yürütülen çocukluk çağı beslenme ve obezitesine ilişkin uluslararası programlarda çalışmış olmak tercih sebebidir.
Sağlık Bakanlığı tarafından ülke çapında yürütülen çocukluk çağı obezitesi ve beslenme bozukluklarına ilişkin benzer çalışmalarda yer almış olmak tercih sebebidir.
Ulusal ve uluslararası dergilerde beslenme epidemiyolojisi, antropometri, çocukluk çağı obezitesi ve beslenme ve büyüme gelişme, alanlarında yayınlarının bulunması tercih sebebidir (yayın listesi)
 

 

 
Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 2

THSK/2016/CS/L.2.12.3.1/IC/2

Halk Sağlığı Uzmanı Danışmanı

 

Beklenen Hizmetler;

 

Halk Sağlığı danışmanı araştırmayı koordine edecek ve beslenme danışmanı ve istatistik danışmanı ile birlikte çalışacaktır. 
Araştırmanın Etik Kurul onayı İdarenin koordinasyonunda alınacaktır.
Danışman DSÖ tarafından hazırlanan ve güncellenen “DSÖ Avrupa Çocukluk Obezite Sürveyans Araştırması Kılavuzu (WHO European childhood obesity surveillance initiative - COSI: Manual of Data Collection Procedures Version October 2015 (59 sayfa) ve Protokolu (34 sayfa) Ekim 2015 versiyonları ve kılavuz içerisinde yer alan okul, öğrenci ve aile soru formları-anketleri ve tüm dokümanlar Türkçeye çevrilecektir.
Ayrıca DSÖ tarafından hazırlanan COSI 2015-2016 online veri toplama turunda kullanılacak olan Online data-collection using OpenClinica 3.6, Data Girişi Hızlı-Başlangıç dokümanları (Quick-Start data-entry COSI) ve DSÖ OpenClinica data giriş sistemi de incelenecektir.
Verilerin girişi için yöntem belirlenerek hazır hale getirilecektir ya da DSÖ tarafından önerilen OpenClinica3.6 veri tabanı kullanılacaktır.
Araştırmayla ilgili konudaki ulusal ve uluslararası yayınlar ve literatürler incelenecektir.
Danışman, diğer danışmanlarla birlikte örneklem, antropometrik ölçümler, saha uygulaması, verilerin toplanması, bilgisayara ve/veya elektronik ortama aktarılması konularında saha uygulama kılavuzu hazırlanmasına destek olacaktır.
Danışman, İdare tarafından koordine edilecek saha araştırma ekiplerinin eğitim çalışmasında beslenme ve istatistik danışmanları ile birlikte eğitim programının hazırlanmasına destek verecektir.
Danışman örneklem, antropometrik ölçümler, saha uygulaması, verilerin toplanması, verilerin bilgisayara ve/veya elektronik ortama aktarılması konularında saha araştırma ekiplerine gerekli eğitimleri verecek ve beslenme ve istatistik danışmanlarıyla birlikte çalışacaktır.
Araştırmanın saha uygulaması İdare tarafından Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı ile İl Halk Sağlığı Müdürlükleri işbirliğinde yürütülecektir. Saha uygulaması halk sağlığı danışmanı koordinatörlüğünde yürütülecek olup; sahadan gelen her türlü sorunun giderilmesi ve bilgilendirme danışmanlar tarafından yapılacaktır.
Danışman İdare tarafından düzenlenecek olan saha uygulayıcıları eğitimlerini verecektir. Eğitimin içeriği İdarenin onayı doğrultusunda hazırlanacaktır.
Danışman çalışmanın sağlıklı yürütülmesi açısından en az iki ilde saha çalışmaları ve uygulamaya ilişkin ziyaretlerde bulunacaktır.
İdareye gönderilen verilerin bilgisayar ve/veya elektronik ortama aktarılması işlemi halk sağlığı danışmanının koordinatörlüğünde istatistik ve beslenme danışmanlarınca yürütülecektir.
Danışman; veri kontrolü, veri temizliği ve veri girişine destek verecektir.
Verilerin istatistiksel analizlerine destek verecektir.
Danışman diğer danışmanların katkı ve destekleri ve İdarenin önerileri ve onayı doğrultusunda Raporlama yapacaktır ve özellikle araştırmanın tüm genelini raporlayacaktır.
Danışman İdareye Bölüm E. de belirtilen raporları hazırlayacaktır.
Araştırmaya ilişkin kilit ve ana sonuçların yer alacağı özet raporu Türkçe olarak hazırlanacaktır.
Danışman raporların kitap olarak basılmasında İdareyle ve beslenme uzmanı ve istatistik danışmanıyla birlikte çalışacaktır.
Danışman, diğer danışmanlarla birlikte final raporunun konuyla ilgili paydaşlara tanıtılması ve tanıtım toplantısında İdareye destek verecek, araştırmanın geneline ve uygulamaya ilişkin çıktılara yönelik sunum yapılacaktır.
Danışman rapor hazırlama tarihinden sonraki 3 ila 6 ay içinde diğer danışmanlar ve İdare ile birlikte en az birer ulusal ve uluslararası yayın yapacaktır.
Araştırmaya ait her aşamanın bilimsel kriterlere uygun olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır.
Bu çalışma kapsamındaki tüm anket araçları, veri setleri, dokumanlar, raporlar, toplanan veriler idarenin malı olacaktır. İdarenin haberi ve onayı olmadan bu verilerin başka bir yerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
Yukarıda belirtilen raporlar İdare tarafından değerlendirildikten sonra gerekli düzeltmelerin yapılması konusunda danışmana tekrar iletilecek ve danışman tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar İdareye sunulacaktır.
Danışman idare tarafından belirlenen düzenli toplantılar ile (ayda bir veya gerek duyulduğunda daha sık) çalışmalar hakkında İdareye bilgi verecektir. Çalışma süreci içerisinde, idarenin gerekli gördüğü zamanlarda çalışmaya destek verecek, idarenin belirlediği yer ve zamanda çalışacaktır (Anket, klavuz çeviri, istatistiksel analizler, örneklem belirlenmesi, eğitim programı hazırlama, eğitimlerin verilmesi, öntest son test pilot uygulamalar, saha çalışması ve ziyaretlerin planlanması veri girişi veri temizliği analiz ve raporlama süreçleri içinde en az ayda bir kez)
Araştırmanın her aşaması idarenin bilgi ve onayı alınarak gerçekleştirilecektir.
 

 

Aranılan Nitelikler,
Tıp Doktoru diploması sahibi olmak
Halk Sağlığı Uzmanı olmak
Halk Sağlığı alanında Öğretim görevlisi ve/veya öğretim üyesi olmak
Halk sağlığı alanında en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak
Araştırma süresince İdare ile daha yakın çalışabilmek için Ankara’da bulunması tercih sebebidir.
SPSS, Stata, EpiInfo istatistik paket programlarını, online veri tabanlarını, Office ve benzeri bilgisayar programlarının kullanımını bilmek ve uygulamak, bu konularda ders ve/veya kurslar vermiş olmak) tercih sebebidir.
Epidemiyoloji ve/veya Biyoistatistik konularında dersler ve/veya kurslar vermiş olmak tercih sebebidir.
Sağlık istatistikleri ve saha anketleri konularında çalışmak, çalışmış olmak
Sağlık politikaları için kanıt oluşturan, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlarca yürütülen çocukluk çağı büyüme gelişme, beslenme ve obeziteye ilişkin uluslararası programlarda çalışmış olmak tercih sebebidir.
Sağlık Bakanlığı tarafından ülke çapında yürütülen çocukluk çağı obezitesi ve beslenme bozukluklarına ilişkin benzer çalışmalarda yer almış olmak tercih sebebidir.
Ulusal ve uluslararası dergilerde beslenme epidemiyolojisi, antropometri, çocukluk çağı obezitesi ve beslenme ve büyüme gelişme, alanlarında yayınlarının bulunması tercih sebebidir (yayın listesi)
 

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 3

THSK/2016/CS/L.2.12.3.1/IC/3

İstatistik Uzmanı Danışmanı

 

Beklenen Hizmetler;

 

İstatistik Uzmanı araştırmanın her aşamasında, koordinasyonu sağlayacak olan Halk sağlığı danışmanı ve beslenme danışmanı ile birlikte çalışacaktır. Koordinatöre anket çevirisi, saha ziyaretleri, örneklem, istatistik yöntem, istatistik analiz, veri giriş kontrolü, analiz ve raporlamada sorumlu olacaktır. 
Danışman DSÖ tarafından hazırlanan ve güncellenen “DSÖ Avrupa Çocukluk Obezite Sürveyans Araştırması Kılavuzu (WHO European childhood obesity surveillance initiative - COSI: Manual of Data Collection Procedures Version October 2015 (59 sayfa) ve Protokolu (34 sayfa) Ekim 2015 versiyonları ve kılavuz içerisinde yer alan okul, öğrenci ve aile soru formları-anketleri ve tüm dokümanlar Türkçeye çevrilecektir.
Ayrıca DSÖ tarafından hazırlanan COSI 2015-2016 online veri toplama turunda kullanılacak olan Online data-collection using OpenClinica 3.6, Data Girişi Hızlı-Başlangıç dokümanları (Quick-Start data-entry COSI) ve DSÖ OpenClinica data giriş sistemi de incelenecektir.
Verilerin girişi için yöntem belirlenerek hazır hale getirilecektir ya da DSÖ tarafından önerilen OpenClinica3.6 veri tabanı kullanılacaktır.
Araştırmayla ilgili konudaki ulusal ve uluslararası yayınlar ve literatürler incelenecektir.
Danışman, diğer danışmanlarla birlikte örneklem, antropometrik ölçümler, saha uygulaması, verilerin toplanması, bilgisayara ve/veya elektronik ortama aktarılması konularında saha uygulama kılavuzu hazırlanmasına destek olacaktır.
Danışman, İdare tarafından koordine edilecek saha araştırma ekiplerinin eğitim çalışmasında halk sağlığı danışmanı ve beslenme danışmanı ile birlikte eğitim programının hazırlanmasına destek verecektir.
Danışman örneklem, antropometrik ölçümler, saha uygulaması, verilerin toplanması, verilerin bilgisayara ve/veya elektronik ortama aktarılması konularında saha araştırma ekiplerine gerekli eğitimleri verecek ve halk sağlığı danışmanıyla birlikte çalışacaktır.
Danışman saha ekiplerinden gelen verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasında halk sağlığı ve beslenme danışmanlarıyla birlikte çalışacak ve destek verecektir.
Araştırmanın saha uygulaması İdare tarafından Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı ile İl Halk Sağlığı Müdürlükleri işbirliğinde yürütülecektir. Saha uygulaması halk sağlığı danışmanı koordinatörlüğünde yürütülecek olup; sahadan gelen her türlü sorunun giderilmesi ve bilgilendirme danışmanlar tarafından yapılacaktır.
Danışman İdare tarafından düzenlenecek olan saha uygulayıcıları eğitimlerini verecektir. Eğitimin içeriği İdarenin onayı doğrultusunda hazırlanacaktır.
Danışman çalışmanın sağlıklı yürütülmesi açısından en az iki ilde saha çalışmaları ve uygulamaya ilişkin ziyaretlerde bulunacaktır.
İdareye gönderilen verilerin bilgisayar ve/veya elektronik ortama aktarılması işlemi halk sağlığı danışmanının koordinatörlüğünde istatistik ve beslenme danışmanlarınca yürütülecektir.
Danışman; veri kontrolü, veri temizliği ve veri girişine destek verecektir.
Verilerin istatistiksel analizlerine destek verecektir.
Danışman diğer danışmanların katkı ve destekleri ve İdarenin önerileri ve onayı doğrultusunda Raporlama yapacaktır ve özellikle istatistiksel yöntemler, analizler ve veri girişi konusunda raporlama yapacaktır.
Danışman İdareye Bölüm E. de belirtilen raporları hazırlayacaktır.
Araştırmaya ilişkin kilit ve ana sonuçların yer alacağı özet raporu Türkçe olarak hazırlanacaktır.
Danışman raporların kitap olarak basılmasında İdareyle ve halk sağlığı ve beslenme danışmanlarıyla birlikte çalışacaktır.
Danışman, diğer danışmanlarla birlikte final raporunun konuyla ilgili paydaşlara tanıtılması ve tanıtım toplantısında İdareye destek verecek ve araştırmanın özellikle örneklem, istatistiksel yöntemler, analizler ve veri girişi ve veri analizi konularında sunum yapılacaktır.
Danışman rapor hazırlama tarihinden sonraki 3 ila 6 ay içinde diğer danışmanlar ve İdare ile birlikte en az birer ulusal ve uluslararası yayın yapacaktır.
Araştırmaya ait her aşamanın bilimsel kriterlere uygun olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır.
Bu çalışma kapsamındaki tüm anket araçları, veri setleri, dokumanlar, raporlar, toplanan veriler idarenin malı olacaktır. İdarenin haberi ve onayı olmadan bu verilerin başka bir yerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
Yukarıda belirtilen raporlar İdare tarafından değerlendirildikten sonra gerekli düzeltmelerin yapılması konusunda danışmana tekrar iletilecek ve danışman tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar İdareye sunulacaktır.
Danışman idare tarafından belirlenen düzenli toplantılar ile (ayda bir veya gerek duyulduğunda daha sık) çalışmalar hakkında İdareye bilgi verecektir. Çalışma süreci içerisinde, idarenin gerekli gördüğü zamanlarda çalışmaya destek verecek, idarenin belirlediği yer ve zamanda çalışacaktır (Anket, klavuz çeviri, istatistiksel analizler, örneklem belirlenmesi, eğitim programı hazırlama, eğitimlerin verilmesi, öntest son test pilot uygulamalar, saha çalışması ve ziyaretlerin planlanması veri girişi veri temizliği analiz ve raporlama süreçleri içinde en az ayda bir kez)
Araştırmanın her aşaması idarenin bilgi ve onayı alınarak gerçekleştirilecektir.
 

Aranılan Nitelikler,
Üniversitelerin İstatistik Bölümünden mezun olmak
Biyoistatistik alanında master veya doktora yapmış olmak tercih sebebidir.
İstatistik alanında Öğretim görevlisi veya öğretim üyesi olmak
İstatistik alanında en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak
Örneklem ve çoklu göstergeli saha araştırmaları konusunda uzman olmak tercih sebebidir.
Araştırma süresince İdare ile daha yakın çalışabilmek için Ankara’da bulunması tercih sebebidir.
 SPSS, Stata, EpiInfo gibi istatistik paket programlarını bilmek, Office ve benzeri bilgisayar programlarının kullanımı ayrıca online veri tabanlarının kullanımı (örn: OpenClinica3.6, Lime Survey etc.) uygulanması ve bu yöntemlerle veri toplanması konularında bilgi sahibi olmak. Bu konularda ders ve/veya kurslar vermek vermiş olmak tercih sebebidir.
Örneklem, veri işleme, Sağlık istatistikleri, çok değişkenli istatistikler ve saha araştırmaları ve halk sağlığı konularında çalışmak, çalışmış olmak tercih sebebidir.
Demografi ve Sağlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülmüş çalışmalarda yer almış olmak tercih sebebidir.
 Ulusal ve uluslararası dergilerde istatistik alanında yayınlarının bulunması tercih sebebidir (yayın listesi).
 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 12.02.2016 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi:

 Adres:        Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Adnan Saygun Caddesi No: 55

N Blok Satınalma Birimi Oda No: B.16

06100 Sıhhiye, Ankara

Elektronik Posta: uzeyir.caliskan@thsk.gov.tr
 

 29 Oca 2016
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN

İSTİHDAM DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

İkraz No: 8531-TU

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020

Başvuru Numarası:

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 1

THSK/2016/CS/L.2.12.3.1/IC/1

Beslenme Uzmanı Danışmanı

 2

THSK/2016/CS/L.2.12.3.1/IC/2

Halk Sağlığı Uzmanı Danışmanı

 3

THSK/2016/CS/L.2.12.3.1/IC/3

İstatistik Uzmanı Danışmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 29.01.2016

Son Başvuru Tarih ve Saati: 12.02.2016 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nda istihdam edilmek üzere muhtelif disiplinlerde bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. Danışmanlar Proje süresince rapora dayalı olarak istihdam edilecektir. İşin Şubat 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır.

 

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 1

THSK/2016/CS/L.2.12.3.1/IC/1

Beslenme Uzmanı Danışmanı

 

Beklenen Hizmetler;

 

Beslenme danışmanı araştırmanın her aşamasında, koordinasyonu sağlayacak olan halk sağlığı danışmanı ve istatistik danışmanı ile birlikte çalışacaktır. Koordinatöre araştırmanın beslenmeye ilişkin bölümlerinin anket çevirisi, saha ziyaretleri, veri giriş kontrolü, analiz ve raporlamada sorumlu olacaktır. 
Danışman DSÖ tarafından hazırlanan ve güncellenen “DSÖ Avrupa Çocukluk Obezite Sürveyans Araştırması Kılavuzu (WHO European childhood obesity surveillance initiative - COSI: Manual of Data Collection Procedures Version October 2015 (59 sayfa) ve Protokolu (34 sayfa) Ekim 2015 versiyonları ve kılavuz içerisinde yer alan okul, öğrenci ve aile soru formları-anketleri ve tüm dokümanlarını inceleyip, beslenmeye ilişkin bölümlerini Türkçeye çevrilecektir.
Ayrıca DSÖ tarafından hazırlanan COSI 2015-2016 online veri toplama turunda kullanılacak olan Online data-collection using OpenClinica 3.6, Data Girişi Hızlı-Başlangıç dokümanları (Quick-Start data-entry COSI) ve DSÖ OpenClinica data giriş sisteminin beslenmeye ilişkin bölümleri incelenecektir.
Verilerin girişi için yöntem belirlenerek hazır hale getirilecektir ya da DSÖ tarafından önerilen OpenClinica3.6 veri tabanı kullanılacaktır. Danışman, Koordinatör danışman halk sağlığı uzmanı ve istatistik danışmanlarına özellikle beslenmeye ilişkin bölümlerde destek verecektir.
Araştırmayla ilgili konudaki ulusal ve uluslararası yayınlar ve literatürler incelenecektir.
Danışman, diğer danışmanlarla birlikte örneklem, antropometrik ölçümler, saha uygulaması, verilerin toplanması, bilgisayara ve/veya elektronik ortama aktarılması konularında saha uygulama kılavuzu hazırlanmasına destek olacaktır.
Danışman, İdare tarafından koordine edilecek saha araştırma ekiplerinin eğitim çalışmasında halk sağlığı danışmanı ile birlikte eğitim programının hazırlanmasına destek verecektir.
Danışman örneklem, antropometrik ölçümler, saha uygulaması, verilerin toplanması, verilerin bilgisayara ve/veya elektronik ortama aktarılması konularında saha araştırma ekiplerine özellikle araştırmanın beslenmeye ilişkin ve antropometrik ölçüm ve Z skorlarına ilişkin gerekli eğitimleri verecek, halk sağlığı danışmanı ve istatistik danışmanıyla birlikte çalışacaktır.
Danışman saha ekiplerinden gelen verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasında halk sağlığı ve istatistik danışmanlarıyla birlikte çalışacak ve özellikle beslenmeye ilişkin bölümlerde destek verecektir.
Araştırmanın saha uygulaması İdare tarafından Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı ile İl Halk Sağlığı Müdürlükleri işbirliğinde yürütülecektir. Saha uygulaması halk sağlığı danışmanı koordinatörlüğünde yürütülecek olup; sahadan gelen her türlü sorunun giderilmesi ve bilgilendirme danışmanlar tarafından yapılacaktır.
Danışman İdare tarafından düzenlenecek olan saha uygulayıcıları eğitimlerini verecektir. Eğitimin içeriği İdarenin onayı doğrultusunda hazırlanacaktır. Danışman özellikle beslenme ve antropometrik ölçümler ve Z skorlamasına ilişkin konularda eğitim içeriğine katkıda bulunacaktır.
Danışman çalışmanın sağlıklı yürütülmesi açısından en az iki ilde saha çalışmaları ve uygulamaya ilişkin ziyaretlerde bulunacaktır.
İdareye gönderilen verilerin bilgisayar ve/veya elektronik ortama aktarılması işlemi halk sağlığı danışmanının koordinatörlüğünde istatistik ve beslenme danışmanlarınca yürütülecektir.
Danışman; özellikle beslenme, antropometrik ölçümler ve Z skorlamasına ilişkin konularda veri kontrolü, veri temizliği ve veri girişine destek verecektir.
Verilerin beslenmeye ilişkin ve antropometrik ölçümler ve Z skorlamasına ilişkin konularda istatistiksel analizlerine destek verecektir.
Danışman diğer danışmanların katkı ve destekleri ve İdarenin önerileri ve onayı doğrultusunda Raporlama yapacaktır ve özellikle beslenme ve antropometrik ölçümler  ile ilgili çıktıları raporlayacaktır.
Danışman İdareye Bölüm E. de belirtilen raporları hazırlayacaktır.
Araştırmaya ilişkin kilit ve ana sonuçların yer alacağı özet raporu Türkçe olarak hazırlanacaktır.
Danışman raporların kitap olarak basılmasında İdareye ve halk sağlığı danışmanıyla birlikte çalışacaktır.
Danışman, diğer danışmanlarla birlikte final raporunun konuyla ilgili paydaşlara tanıtılması ve tanıtım toplantısında İdareye destek verecek ve araştırmanın beslenmeye ilişkin çıktılarına ilişkin sunum yapılacaktır.
Danışman rapor hazırlama tarihinden sonraki 3 ila 6 ay içinde diğer danışmanlar ve İdare ile birlikte en az birer ulusal ve uluslararası yayın yapacaktır.
Araştırmaya ait her aşamanın bilimsel kriterlere uygun olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır.
Bu çalışma kapsamındaki tüm anket araçları, veri setleri, dokumanlar, raporlar, toplanan veriler idarenin malı olacaktır. İdarenin haberi ve onayı olmadan bu verilerin başka bir yerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
Yukarıda belirtilen raporlar İdare tarafından değerlendirildikten sonra gerekli düzeltmelerin yapılması konusunda danışmana tekrar iletilecek ve danışman tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar İdareye sunulacaktır.
Danışman idare tarafından belirlenen düzenli toplantılar ile (ayda bir veya gerek duyulduğunda daha sık) çalışmalar hakkında İdareye bilgi verecektir. Çalışma süreci içerisinde, idarenin gerekli gördüğü zamanlarda çalışmaya destek verecek, idarenin belirlediği yer ve zamanda çalışacaktır (Anket, klavuz çeviri, istatistiksel analizler, örneklem belirlenmesi, eğitim programı hazırlama, eğitimlerin verilmesi, öntest son test pilot uygulamalar, saha çalışması ve ziyaretlerin planlanması veri girişi veri temizliği analiz ve raporlama süreçleri içinde en az ayda bir kez)
Araştırmanın her aşaması idarenin bilgi ve onayı alınarak gerçekleştirilecektir.
 

Aranılan Nitelikler,

Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmak
Beslenme alanında master ya da doktora sahibi olmak Beslenme alanında en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak
Beslenme alanında öğretim görevlisi veya öğretim üyesi olmak
Halk Sağlığı ve/veya Epidemiyoloji konusunda master veya doktora yapmış olmak tercih sebebidir.
Araştırma süresince İdare ile daha yakın çalışabilmek için Ankara’da bulunması tercih sebebidir.
Beslenme, çocuk beslenmesi, büyüme gelişme, obezite ve beslenme bozukluklarına ilişkin saha anketleri konularında çalışmak, çalışmış olmak
Beslenme, çocuk beslenmesi, obezite ve beslenme bozukluklarına ilişkin ulusal çapta bir saha çalışması metodolojisini geliştirme ve uygulama konusunda gerekli deneyime sahip olmak tercih sebebidir.
Sağlık politikaları için kanıt oluşturan, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlarca yürütülen çocukluk çağı beslenme ve obezitesine ilişkin uluslararası programlarda çalışmış olmak tercih sebebidir.
Sağlık Bakanlığı tarafından ülke çapında yürütülen çocukluk çağı obezitesi ve beslenme bozukluklarına ilişkin benzer çalışmalarda yer almış olmak tercih sebebidir.
Ulusal ve uluslararası dergilerde beslenme epidemiyolojisi, antropometri, çocukluk çağı obezitesi ve beslenme ve büyüme gelişme, alanlarında yayınlarının bulunması tercih sebebidir (yayın listesi)
 

 

 
Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 2

THSK/2016/CS/L.2.12.3.1/IC/2

Halk Sağlığı Uzmanı Danışmanı

 

Beklenen Hizmetler;

 

Halk Sağlığı danışmanı araştırmayı koordine edecek ve beslenme danışmanı ve istatistik danışmanı ile birlikte çalışacaktır. 
Araştırmanın Etik Kurul onayı İdarenin koordinasyonunda alınacaktır.
Danışman DSÖ tarafından hazırlanan ve güncellenen “DSÖ Avrupa Çocukluk Obezite Sürveyans Araştırması Kılavuzu (WHO European childhood obesity surveillance initiative - COSI: Manual of Data Collection Procedures Version October 2015 (59 sayfa) ve Protokolu (34 sayfa) Ekim 2015 versiyonları ve kılavuz içerisinde yer alan okul, öğrenci ve aile soru formları-anketleri ve tüm dokümanlar Türkçeye çevrilecektir.
Ayrıca DSÖ tarafından hazırlanan COSI 2015-2016 online veri toplama turunda kullanılacak olan Online data-collection using OpenClinica 3.6, Data Girişi Hızlı-Başlangıç dokümanları (Quick-Start data-entry COSI) ve DSÖ OpenClinica data giriş sistemi de incelenecektir.
Verilerin girişi için yöntem belirlenerek hazır hale getirilecektir ya da DSÖ tarafından önerilen OpenClinica3.6 veri tabanı kullanılacaktır.
Araştırmayla ilgili konudaki ulusal ve uluslararası yayınlar ve literatürler incelenecektir.
Danışman, diğer danışmanlarla birlikte örneklem, antropometrik ölçümler, saha uygulaması, verilerin toplanması, bilgisayara ve/veya elektronik ortama aktarılması konularında saha uygulama kılavuzu hazırlanmasına destek olacaktır.
Danışman, İdare tarafından koordine edilecek saha araştırma ekiplerinin eğitim çalışmasında beslenme ve istatistik danışmanları ile birlikte eğitim programının hazırlanmasına destek verecektir.
Danışman örneklem, antropometrik ölçümler, saha uygulaması, verilerin toplanması, verilerin bilgisayara ve/veya elektronik ortama aktarılması konularında saha araştırma ekiplerine gerekli eğitimleri verecek ve beslenme ve istatistik danışmanlarıyla birlikte çalışacaktır.
Araştırmanın saha uygulaması İdare tarafından Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı ile İl Halk Sağlığı Müdürlükleri işbirliğinde yürütülecektir. Saha uygulaması halk sağlığı danışmanı koordinatörlüğünde yürütülecek olup; sahadan gelen her türlü sorunun giderilmesi ve bilgilendirme danışmanlar tarafından yapılacaktır.
Danışman İdare tarafından düzenlenecek olan saha uygulayıcıları eğitimlerini verecektir. Eğitimin içeriği İdarenin onayı doğrultusunda hazırlanacaktır.
Danışman çalışmanın sağlıklı yürütülmesi açısından en az iki ilde saha çalışmaları ve uygulamaya ilişkin ziyaretlerde bulunacaktır.
İdareye gönderilen verilerin bilgisayar ve/veya elektronik ortama aktarılması işlemi halk sağlığı danışmanının koordinatörlüğünde istatistik ve beslenme danışmanlarınca yürütülecektir.
Danışman; veri kontrolü, veri temizliği ve veri girişine destek verecektir.
Verilerin istatistiksel analizlerine destek verecektir.
Danışman diğer danışmanların katkı ve destekleri ve İdarenin önerileri ve onayı doğrultusunda Raporlama yapacaktır ve özellikle araştırmanın tüm genelini raporlayacaktır.
Danışman İdareye Bölüm E. de belirtilen raporları hazırlayacaktır.
Araştırmaya ilişkin kilit ve ana sonuçların yer alacağı özet raporu Türkçe olarak hazırlanacaktır.
Danışman raporların kitap olarak basılmasında İdareyle ve beslenme uzmanı ve istatistik danışmanıyla birlikte çalışacaktır.
Danışman, diğer danışmanlarla birlikte final raporunun konuyla ilgili paydaşlara tanıtılması ve tanıtım toplantısında İdareye destek verecek, araştırmanın geneline ve uygulamaya ilişkin çıktılara yönelik sunum yapılacaktır.
Danışman rapor hazırlama tarihinden sonraki 3 ila 6 ay içinde diğer danışmanlar ve İdare ile birlikte en az birer ulusal ve uluslararası yayın yapacaktır.
Araştırmaya ait her aşamanın bilimsel kriterlere uygun olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır.
Bu çalışma kapsamındaki tüm anket araçları, veri setleri, dokumanlar, raporlar, toplanan veriler idarenin malı olacaktır. İdarenin haberi ve onayı olmadan bu verilerin başka bir yerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
Yukarıda belirtilen raporlar İdare tarafından değerlendirildikten sonra gerekli düzeltmelerin yapılması konusunda danışmana tekrar iletilecek ve danışman tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar İdareye sunulacaktır.
Danışman idare tarafından belirlenen düzenli toplantılar ile (ayda bir veya gerek duyulduğunda daha sık) çalışmalar hakkında İdareye bilgi verecektir. Çalışma süreci içerisinde, idarenin gerekli gördüğü zamanlarda çalışmaya destek verecek, idarenin belirlediği yer ve zamanda çalışacaktır (Anket, klavuz çeviri, istatistiksel analizler, örneklem belirlenmesi, eğitim programı hazırlama, eğitimlerin verilmesi, öntest son test pilot uygulamalar, saha çalışması ve ziyaretlerin planlanması veri girişi veri temizliği analiz ve raporlama süreçleri içinde en az ayda bir kez)
Araştırmanın her aşaması idarenin bilgi ve onayı alınarak gerçekleştirilecektir.
 

 

Aranılan Nitelikler,

Tıp Doktoru diploması sahibi olmak
Halk Sağlığı Uzmanı olmak
Halk Sağlığı alanında Öğretim görevlisi ve/veya öğretim üyesi olmak
Halk sağlığı alanında en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak
Araştırma süresince İdare ile daha yakın çalışabilmek için Ankara’da bulunması tercih sebebidir.
SPSS, Stata, EpiInfo istatistik paket programlarını, online veri tabanlarını, Office ve benzeri bilgisayar programlarının kullanımını bilmek ve uygulamak, bu konularda ders ve/veya kurslar vermiş olmak) tercih sebebidir.
Epidemiyoloji ve/veya Biyoistatistik konularında dersler ve/veya kurslar vermiş olmak tercih sebebidir.
Sağlık istatistikleri ve saha anketleri konularında çalışmak, çalışmış olmak
Sağlık politikaları için kanıt oluşturan, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlarca yürütülen çocukluk çağı büyüme gelişme, beslenme ve obeziteye ilişkin uluslararası programlarda çalışmış olmak tercih sebebidir.
Sağlık Bakanlığı tarafından ülke çapında yürütülen çocukluk çağı obezitesi ve beslenme bozukluklarına ilişkin benzer çalışmalarda yer almış olmak tercih sebebidir.
Ulusal ve uluslararası dergilerde beslenme epidemiyolojisi, antropometri, çocukluk çağı obezitesi ve beslenme ve büyüme gelişme, alanlarında yayınlarının bulunması tercih sebebidir (yayın listesi)
 

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 3

THSK/2016/CS/L.2.12.3.1/IC/3

İstatistik Uzmanı Danışmanı

 

Beklenen Hizmetler;

 

İstatistik Uzmanı araştırmanın her aşamasında, koordinasyonu sağlayacak olan Halk sağlığı danışmanı ve beslenme danışmanı ile birlikte çalışacaktır. Koordinatöre anket çevirisi, saha ziyaretleri, örneklem, istatistik yöntem, istatistik analiz, veri giriş kontrolü, analiz ve raporlamada sorumlu olacaktır. 
Danışman DSÖ tarafından hazırlanan ve güncellenen “DSÖ Avrupa Çocukluk Obezite Sürveyans Araştırması Kılavuzu (WHO European childhood obesity surveillance initiative - COSI: Manual of Data Collection Procedures Version October 2015 (59 sayfa) ve Protokolu (34 sayfa) Ekim 2015 versiyonları ve kılavuz içerisinde yer alan okul, öğrenci ve aile soru formları-anketleri ve tüm dokümanlar Türkçeye çevrilecektir.
Ayrıca DSÖ tarafından hazırlanan COSI 2015-2016 online veri toplama turunda kullanılacak olan Online data-collection using OpenClinica 3.6, Data Girişi Hızlı-Başlangıç dokümanları (Quick-Start data-entry COSI) ve DSÖ OpenClinica data giriş sistemi de incelenecektir.
Verilerin girişi için yöntem belirlenerek hazır hale getirilecektir ya da DSÖ tarafından önerilen OpenClinica3.6 veri tabanı kullanılacaktır.
Araştırmayla ilgili konudaki ulusal ve uluslararası yayınlar ve literatürler incelenecektir.
Danışman, diğer danışmanlarla birlikte örneklem, antropometrik ölçümler, saha uygulaması, verilerin toplanması, bilgisayara ve/veya elektronik ortama aktarılması konularında saha uygulama kılavuzu hazırlanmasına destek olacaktır.
Danışman, İdare tarafından koordine edilecek saha araştırma ekiplerinin eğitim çalışmasında halk sağlığı danışmanı ve beslenme danışmanı ile birlikte eğitim programının hazırlanmasına destek verecektir.
Danışman örneklem, antropometrik ölçümler, saha uygulaması, verilerin toplanması, verilerin bilgisayara ve/veya elektronik ortama aktarılması konularında saha araştırma ekiplerine gerekli eğitimleri verecek ve halk sağlığı danışmanıyla birlikte çalışacaktır.
Danışman saha ekiplerinden gelen verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasında halk sağlığı ve beslenme danışmanlarıyla birlikte çalışacak ve destek verecektir.
Araştırmanın saha uygulaması İdare tarafından Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı ile İl Halk Sağlığı Müdürlükleri işbirliğinde yürütülecektir. Saha uygulaması halk sağlığı danışmanı koordinatörlüğünde yürütülecek olup; sahadan gelen her türlü sorunun giderilmesi ve bilgilendirme danışmanlar tarafından yapılacaktır.
Danışman İdare tarafından düzenlenecek olan saha uygulayıcıları eğitimlerini verecektir. Eğitimin içeriği İdarenin onayı doğrultusunda hazırlanacaktır.
Danışman çalışmanın sağlıklı yürütülmesi açısından en az iki ilde saha çalışmaları ve uygulamaya ilişkin ziyaretlerde bulunacaktır.
İdareye gönderilen verilerin bilgisayar ve/veya elektronik ortama aktarılması işlemi halk sağlığı danışmanının koordinatörlüğünde istatistik ve beslenme danışmanlarınca yürütülecektir.
Danışman; veri kontrolü, veri temizliği ve veri girişine destek verecektir.
Verilerin istatistiksel analizlerine destek verecektir.
Danışman diğer danışmanların katkı ve destekleri ve İdarenin önerileri ve onayı doğrultusunda Raporlama yapacaktır ve özellikle istatistiksel yöntemler, analizler ve veri girişi konusunda raporlama yapacaktır.
Danışman İdareye Bölüm E. de belirtilen raporları hazırlayacaktır.
Araştırmaya ilişkin kilit ve ana sonuçların yer alacağı özet raporu Türkçe olarak hazırlanacaktır.
Danışman raporların kitap olarak basılmasında İdareyle ve halk sağlığı ve beslenme danışmanlarıyla birlikte çalışacaktır.
Danışman, diğer danışmanlarla birlikte final raporunun konuyla ilgili paydaşlara tanıtılması ve tanıtım toplantısında İdareye destek verecek ve araştırmanın özellikle örneklem, istatistiksel yöntemler, analizler ve veri girişi ve veri analizi konularında sunum yapılacaktır.
Danışman rapor hazırlama tarihinden sonraki 3 ila 6 ay içinde diğer danışmanlar ve İdare ile birlikte en az birer ulusal ve uluslararası yayın yapacaktır.
Araştırmaya ait her aşamanın bilimsel kriterlere uygun olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır.
Bu çalışma kapsamındaki tüm anket araçları, veri setleri, dokumanlar, raporlar, toplanan veriler idarenin malı olacaktır. İdarenin haberi ve onayı olmadan bu verilerin başka bir yerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
Yukarıda belirtilen raporlar İdare tarafından değerlendirildikten sonra gerekli düzeltmelerin yapılması konusunda danışmana tekrar iletilecek ve danışman tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar İdareye sunulacaktır.
Danışman idare tarafından belirlenen düzenli toplantılar ile (ayda bir veya gerek duyulduğunda daha sık) çalışmalar hakkında İdareye bilgi verecektir. Çalışma süreci içerisinde, idarenin gerekli gördüğü zamanlarda çalışmaya destek verecek, idarenin belirlediği yer ve zamanda çalışacaktır (Anket, klavuz çeviri, istatistiksel analizler, örneklem belirlenmesi, eğitim programı hazırlama, eğitimlerin verilmesi, öntest son test pilot uygulamalar, saha çalışması ve ziyaretlerin planlanması veri girişi veri temizliği analiz ve raporlama süreçleri içinde en az ayda bir kez)
Araştırmanın her aşaması idarenin bilgi ve onayı alınarak gerçekleştirilecektir.
 

Aranılan Nitelikler,

Üniversitelerin İstatistik Bölümünden mezun olmak
Biyoistatistik alanında master veya doktora yapmış olmak tercih sebebidir.
İstatistik alanında Öğretim görevlisi veya öğretim üyesi olmak
İstatistik alanında en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak
Örneklem ve çoklu göstergeli saha araştırmaları konusunda uzman olmak tercih sebebidir.
Araştırma süresince İdare ile daha yakın çalışabilmek için Ankara’da bulunması tercih sebebidir.
 SPSS, Stata, EpiInfo gibi istatistik paket programlarını bilmek, Office ve benzeri bilgisayar programlarının kullanımı ayrıca online veri tabanlarının kullanımı (örn: OpenClinica3.6, Lime Survey etc.) uygulanması ve bu yöntemlerle veri toplanması konularında bilgi sahibi olmak. Bu konularda ders ve/veya kurslar vermek vermiş olmak tercih sebebidir.
Örneklem, veri işleme, Sağlık istatistikleri, çok değişkenli istatistikler ve saha araştırmaları ve halk sağlığı konularında çalışmak, çalışmış olmak tercih sebebidir.
Demografi ve Sağlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülmüş çalışmalarda yer almış olmak tercih sebebidir.
 Ulusal ve uluslararası dergilerde istatistik alanında yayınlarının bulunması tercih sebebidir (yayın listesi).
 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 12.02.2016 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi:

 Adres:        Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Adnan Saygun Caddesi No: 55

N Blok Satınalma Birimi Oda No: B.16

06100 Sıhhiye, Ankara

Elektronik Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.