Genel müdür, doğrudan disiplin cezası verebilir mi?

Genel müdür, doğrudan disiplin cezası verebilir mi?
01 Nisan 2016 Cuma 13:03

PTT'de yaşanan bir olayda, bir klima teknikeri hakkında, 10 adet klimanın akıbetinin

meçhul kalmasına engel olmadığı ve 20 adet klimanın hurdaya ayırma işlemini

henüz gerçekleştirmediği gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, soruşturma sonrasında,

Genel müdür tarafından klima teknikerine Kınama cezası verilmiştir.

İdare mahkemesi, en üst amirin ceza veremeyeceği gerekçesiyle verilen cezayı

iptal etmiştir.

Danıştay ise, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin

"Disiplin amirlerinin tayin ve tespitine dair esaslar" başlıklı 16.

maddesinde; "(...) Başbakanlık ve bakanlıklarda, bunların bağlı kuruluşlarında

ilgisine göre Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlık Müsteşarı, bağlı kuruluşların

başında bulunan müsteşar, başkan, genel müdür, genel sekreter ve müdürler, illerde

valiler, ilçelerde kaymakamlar, belediyelerde belediye başkanları, yurtdışı

teşkilatında misyon şefleri buralarda görevli bütün memurların en üst disiplin

amirleridirler. Daha alt seviyedeki disiplin amirlerinin astlık üstlük sıralaması

bu esasa göre tespit edilir. En üst disiplin amirleri haiz oldukları yetkileri

her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir. (...)" yer alan hüküm

gereğince, Genel Müdürün doğrudan ceza verebileceğine karar vermiştir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

E. 2012/7612

K. 2016/121

T. 21.01.2016

İstemin Özeti : .. İdare Mahkemesince verilen 02/03/2012 tarihli ve E:2011/1181;

K:2012/346 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

23.05.2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının (y) bendinde,

"PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi" olarak tanımlanmış;

"Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar" başlıklı

31. maddesinin üçüncü fıkrasında, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne

yapılan atıflar PTT'ye yapılmış sayılır hükmüne yer verildiğinden, "Posta

ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi" davalı idare kabul edilerek işin esasına

geçildi.

Dava; davalı idare bünyesinde klima teknikeri olarak görev yapan davacı tarafından,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-(a) maddesi uyarınca kınama cezasıyla

cezalandırılmasına dair işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin 08.03.2011 tarihli

ve 29 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli

Disiplin Amirleri Yönetmeliği'ne ekli (I) sayılı cetvele göre klima teknikeri

olarak görev yapan davacının birinci disiplin amirinin idari bakımdan bağlı

bulunduğu müdür olduğu, yetkili olmadığı halde PTT Genel Müdürü tarafından

verilen kınama cezasının yetki yönünden hukuka aykırı olduğu, söz konusu

cezaya karşı yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemde de bu nedenle

hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek

temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-(a) maddesinde; "Verilen

emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca

belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge,

araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak"

fiili kınama cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmış, aynı Kanun'un

126. maddesinin 1. fıkrasında ise; "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları

disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun

bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili

amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından

verilir." hükmü yer almıştır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin

4. maddesinde; "Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü merkez ve taşra

teşkilatında görevli personelin disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer

alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.", 5. maddesinde; "Disipline

ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982

tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin

Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır."

hükümlerine, Ek-1 sayılı cetvelinin "Taşra Teşkilatı" başlıklı

bölümünde ise, idari bakımdan kendisine bağlı personelin disiplin amirinin

müdür, üst disiplin amirinin başmüdür yardımcısı olduğu kuralına yer verilmiştir.

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin "Disiplin

amirlerinin tayin ve tespitine dair esaslar" başlıklı 16. maddesinde;

"(...) Başbakanlık ve bakanlıklarda, bunların bağlı kuruluşlarında ilgisine

göre Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlık Müsteşarı, bağlı kuruluşların başında bulunan

müsteşar, başkan, genel müdür, genel sekreter ve müdürler, illerde valiler,

ilçelerde kaymakamlar, belediyelerde belediye başkanları, yurtdışı teşkilatında

misyon şefleri buralarda görevli bütün memurların en üst disiplin amirleridirler.

Daha alt seviyedeki disiplin amirlerinin astlık üstlük sıralaması bu esasa göre

tespit edilir. En üst disiplin amirleri haiz oldukları yetkileri her derecedeki

memur hakkında doğrudan kullanabilir. (...)" düzenlemesi yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, ... PTT Başmüdürlüğü'nde klima teknikeri olarak görev

yapan davacı hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonuncu düzenlenen raporda;

10 adet klimanın akıbetinin meçhul kalmasına engel olmadığı ve 20 adet klimanın

hurdaya ayırma işleminin henüz gerçekleşmemesine neden olduğu gerekçeleriyle

getirilen teklif doğrultusunda, 09.02.2011 tarihli ve 22 sayılı Genel Müdürlük

işlemiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-(a) maddesi uyarınca

kınama cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, davacı tarafından bu işleme

karşı yapılan itirazın 08.03.2011 tarihli ve 29 sayılı Merkez Disiplin Kurulu

kararıyla reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan olayda, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden;

en üst disiplin amirleri haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur

hakkında doğrudan kullanabileceğinden ceza verme yetkisinin mutlaka disiplin

amirince kullanılmayacağı, en üst disiplin amirlerinin de bu yetkiye sahip olduğu

açık olup, PTT Genel Müdürü tarafından tesis edilen dava konusu işlemde

yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığından, İdare Mahkemesi'nce uyuşmazlığın

esası hakkında karar verilmesi gerekirken, dava konusu işlemin yetkili olmayan

amirce tesis edildiği gerekçesiyle iptali yolunda verilen kararda hukuki isabet

bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının

bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,

bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi

yolu açık olmak üzere 21.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.