657'li şoför kaza yaparsa, onarım bedeli kendisine rücu edilir mi?

Sayıştay Başkanlığının 2017 yılı Antalya Döşemealtı Belediyesine yönelik Denetim raporunda, kaza yapan şoför kusurlu ise, onarım bedelinin şoföre rücu edilmesi gerektiğine yer verildi.

657'li şoför kaza yaparsa, onarım bedeli kendisine rücu edilir mi?

Sayıştay Başkanlığının 2017 yılı Antalya Döşemealtı Belediyesine yönelik Denetim raporunda, kaza yapan şoför kusurlu ise, onarım bedelinin şoföre rücu edilmesi gerektiğine yer verildi.

İŞTE SAYIŞTAY DENETİM RAPORUNUN İLGİLİ BÖLÜMÜ

BULGU 26: Şoför Kusurlarının Bulunduğu Kazalarla İlgili Yapılan Onarım Giderlerinin İlgili Şoförlere Rücu Edilmemesi

Belediyeye ait araçların yapmış olduğu kazalarda kazaya karışan araçların şoförleri kusurlu olduğu halde araçların onarım giderleri belediye bütçesinden karşılanarak kusurlu olan araç şoförlerine rücu edilmediği görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12'nci maddesinde, Devlet memurlarının, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorunda olduğu, Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesinin esas olduğu, zararın ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümlerin uygulanacağı, ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararların, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödeneceği, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8'inci maddesinde her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda olduğu, 32'nci maddesinde harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38'inci maddesinde belediyenin hak ve menfaatlerini korumanın belediye başkanının görev ve yetkisinde olduğu belirtilmiştir. 19.10.2006 gün ve 26234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte kamu zararının tahsiliyle ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin "Trafik Kazalarına karışanlar" başlıklı 152'nci maddesine göre her ne şartla olursa olsun maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak belediye tarafından araçların kazalarına ilişkin tutanak tutulmadığı ve olay anına ilişkin fotoğraflama yapılmadığı görülmüştür.

28.02.2017 tarih ve 1382 numaralı yevmiyenin incelenmesinde XXX plakalı aracın ön tampon ızgara, kaput, ön tampon sağ, ön tampon sol olmak üzere onarımlarının yapıldığı tüm bu işlemlerinde belediye bütçesinden karşılandığı görülmüştür. İlgili olayda belediyeye ait başka bir iş makinesinin geri gelmesi sonucunda XXX plakalı araca önden çarptığı aracın onarımına ilişkin onarım masraflarının kusurlu olan şoföre rücu ettirilmediği görülmüştür. İlgili mevzuat hükmüne göre gerçekleşen araç kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlenerek şoförlerin kusurları tespit edilmelidir. Şoförlerin kusurlarının olduğu kazalardaki araç onarımları da belediye bütçesinden karşılanmamalıdır.

Şoförlerin kusurlarından kaynaklı kazalardaki araç onarımlarına ait giderlerin Belediye bütçesinden karşılanmaması, karşılanması durumunda ise buna sebep olan kişilerden bu ödemelerin tahsil edilmesi için gerekli işlemin yapılması gerekir.

Kamu idaresi cevabında; "Şoförlerin kusurlarından kaynaklı kazalardaki araç

onarımlarına ait giderlerin Belediye Bütçesinden karşılanmaması, karşılanması durumunda ise buna sebep olan kişilerden bu ödemelerin tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır." denilmiştir.

Sonuç olarak İdare bulgumuza katılarak trafik kazası olması durumunda gerekli belgelerin düzenleneceğini ifade etmişse de bulguda yer alan kazalara ilişkin masrafların şoförlerden tahsil edildiğine ilişkin herhangi bir belge sunmamışlardır.

Bulgu konusu edilen kazaya ilişkin masrafların kusurları bulunan şoförlerden tahsili için gerekli işlemler yapılmalıdır
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması