4/C'linin sözleşmesinin feshinde, 657 hükümlerine bakılmalı !

Danıştay, 657 hükümlerinin, hizmet sözleşmesinin feshi bağlamında, 4/C'liler içinde referans norm olarak dikkate alınması gerektiğine karar verdi.

4/C'linin sözleşmesinin feshinde, 657 hükümlerine bakılmalı !
08 Nisan 2016 Cuma 12:59

TUİK'te yaşanan bir olayda, 4/C'li bir personel görevlendirme yerine gittiğini

belirterek harcırah almıştır. Ancak daha sonra yapılan soruşturmada beyan edilen

görev yerine hiç gitmediği tespiti yapılmıştır. Olayda, aynı şekilde idareyi,

yanıltan memurlara kademe ilerlemesinin durdulması cezası verilmiş, 4/C'li personelin

hizmet sözleşmesi fesih edilmiştir. Hizmet sözleşmesinin feshi "2014 Yılında

Geçici Personel Çalıştırılması İle Kurum Dışından Görevlendirilecek Kamu Personeline

İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair Karara"

dayandırılmıştır. Bu kararın, 1/a-18 alt bendinde, görevle ilgili konularda

amirlere yalan ve yanlış beyanda bulunmanın, 19. alt bendinde, hizmet

içinde görevin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikle davranışlarda

bulunmanın, 21. alt bendinde de, gerçeğe aykırı kayıt, rapor ve belge düzenleyen

geçici personelin sözleşmelerinin sona erdirileceği hükmüne yer verilmiştir.

Ancak, Danıştay bu konuda öncelikle referans norm olan 657 hükümlerinin uygulanması

gerektiğine karar vermiş ve 657 sayılı Kanunun memurluktan çıkarılma hallerini

düzenleyen 125/E bendinde öngörülmeyen bir cezanın 4/C'liye uygulanamayacağına

karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

E. 2015/3845

K. 2016/56

T. 20.01.2016

İstemin Özeti : Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen 29/05/2015 tarihli ve

E:2014/376; K:2015/897 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması

istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava; Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara Bölge Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi uyarınca geçici personel olarak görev yapan davacının, 17.12.2012 tarihli ve 2012/4126 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 8. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 18, 19 ve 21 numaralı alt bentlerinde belirtilen fiilleri işlediği ileri sürülerek sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 31.01.2014 tarihli ve 149 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesine neden olan eylemleri ile ilgili olarak davacının ifadesi ve savunması alınmakla birlikte, olaylarla ilgili bulunan şirket ve şahısların ifadelerinin alınmadığı, onlar nezdinde araştırma yapılmadığı, buna karşın davacı tarafından görev yerine gittiğine ilişkin ilgili şirketlerden alınan belgelerin sunulduğu, bu belgelerin aksini ortaya koyan herhangi bir bilgi veya belgenin davalı idare tarafından dava dosyasına sunulmadığı, dolayısıyla isnat edilen fiilleri işlediği hususu somut bilgi ve belgelerle ortaya konulmaksızın davacının hizmet sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumunda 2014 Yılında Geçici Personel Çalıştırılması İle

Kurum Dışından Görevlendirilecek Kamu Personeline İlişkin Usul ve Esasların

Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair Kararın "sözleşmenin sona ereceği haller"

başlıklı 8/1-a maddesinde; bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personelin

sözleşmelerinin; bu bendin 1 ila 15 inci alt bentlerinde yer alan fiil ve hallerden

herhangi birini bir sözleşme dönemi içinde iki kez, 16 ila 27 nci alt bentlerinde

yer alan fiil ve hallerden herhangi birini bir sözleşme dönemi içinde bir

kez işlediğinin tespit edilmesi halinde sözleşme döneminin bitimi beklenmeksizin

hemen sona erdirileceği, anılan maddenin 1/a-18 alt bendinde, görevle ilgili

konularda amirlere yalan ve yanlış beyanda bulunmanın, 19. alt bendinde,

hizmet içinde görevin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikle

davranışlarda bulunmanın, 21. alt bendinde de, gerçeğe aykırı kayıt, rapor

ve belge düzenleyen geçici personelin sözleşmelerinin sona erdirileceği hükmüne

yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı arasında

imzalanan 2014 yılı hizmet sözleşmesi ile davacının, Kurumun Ankara Bölge Müdürlüğü'nde

03.01.2014-30.12.2014 tarihleri arasında geçici personel olarak istihdam edildiği,

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Ankara Bölge Müdürlüğü'nde görevli personel

tarafından verilen geçici görev yolluk bildirimleri ile personellerin kendilerine

ait teslim tutanaklarının bulunduğu koçanların karşılaştırılması neticesinde,

personelin otobüsle görevli oldukları ilçelere gittiklerini beyan etmelerine

rağmen, bildirdikleri günlerde ilçelere gidildiğine dair hiçbir belgenin bulunmaması

üzerine yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporda; davacının 03.07.2013

tarih ve 234 sayılı onay ile, 10.07.2013 tarihinde ve 17.07.2013 tarih ve 239

sayılı onay ile 23.07.2013 tarihinde Elmadağ İlçesinde görevli olmasına rağmen

görevine gitmediği halde gittiğini beyan etmek suretiyle haksız görev yolluğu

alma eyleminde bulunduğunun belirtildiği, davacı ile aynı eylem isnadında bulunulan

ve Kurumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamında görev

yapan personelin bu eylemleri nedeniyle, 657 sayılı Kanun'un 125/C-(d), 125/C-(ı)

ve 125/D-(f) maddelerini ihlal ettikleri, ancak; "işlediği bir eylem ile Yasanın

çeşitli kurallarını çiğneyen kimseye en ağır cezanın öngörüldüğü hükmün uygulanması

gerektiği" kabul edildiğinden, "kademe ilerlemesinin durdurulması cezası" ile

cezalandırılmalarının önerildiği, davacının ise dava konusu 31.01.2014 tarihli

ve 143 sayılı işlem ile Türkiye İstatistik Kurumunda 2014 Yılında Geçici Personel

Çalıştırılması İle Kurum Dışından Görevlendirilecek Kamu Personeline İlişkin

Usul ve Esasların Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair Kararın 8. maddesinin

birinci fıkrasının (a) bendinin 18,19 ve 21 numaralı alt bentlerinde sayılan

fiilleri işlediği kanaati ile sözleşmesinin feshedildiği görülmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun birinci maddesinin ilk iki fıkrasında; bu Kanunun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanacağı, sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümlerin uygulanacağı belirtilmiş; 4/C maddesinde de geçici personel; "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir." şeklinde tanımlanmıştır.

Görüldüğü üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi ile geçici personelin, memurlardan farklı olarak, bir yıldan az süreli sözleşme ile istihdam edilen kamu hizmeti görevlisi olarak kabul edildiği, memuriyet statüsünden farklı bir statü olarak oluşturulduğu, istihdam koşulları yönünden idareye tanınan takdir yetkisi ölçüsünde, aynı hukuksal durumda olmadıkları memurlardan farklı düzenlemeler yapılmasının mümkün hale getirildiği, bu yetkinin ise sadece Bakanlar Kurulu'na ait olduğu anlaşılmaktadır.

Bu doğrultuda, memurlarla aynı işi yapsalar da 657 sayılı Kanun gereğince statüsü, çalıştırılma amacı, süresi, hakları ve yükümlülükleri Devlet memurlarından farklılık arzeden geçici personelin istihdam koşulları ile ilgili olarak, yine 657 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak her yıl yayınlanan Bakanlar Kurulu kararlarında, 657 sayılı Kanun'un memurlar için öngördüğü koşullardan farklı düzenlemelere gidilmiştir. Dolayısıyla, 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi ile ilgili uyuşmazlıkların yargı mercilerince çözümünde, 657 sayılı Kanun'un memurlarla ilgili hükümlerinin doğrudan uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Bununla birlikte bu hükümlerin referans norm olarak alınmasına hukuken bir engel de bulunmamaktadır.

Bir başka ifadeyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan

düzenlemelerin, anılan Kanun'un 4/D maddesi kapsamında çalışan işçiler için

uygulanması mümkün olmamakla birlikte, Kanun'un 4/B maddesi kapsamında görev

yapan sözleşmeli personel ile 4/C maddesi kapsamında görev yapan geçici personel

hakkında referans norm olarak uygulanabileceği açıktır.

Nitekim; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 17.06.2013 tarihli,

YD İtiraz No:2013/357 sayılı kararında; 657 sayılı Kanun hükümlerinin anılan

Kanun'un 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel için doğrudan

uygulanmasının söz konusu olamayacağı, ancak "referans norm" olarak dikkate

alınabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu açıklamalar kapsamında dava konusu uyuşmazlık değerlendirildiğinde; davacıya

isnat edilen fiillerin, "referans norm" olarak dikkate alınabilecek olan

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının

(E) bendinde sayılan ve "Devlet memurluğundan çıkarma" cezasını gerektiren fiil

ve haller içerisinde yer almadığı kanaatine varıldığından, davacının "görevini

sonlandıran" sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu durumda; İdare Mahkemesi'nce, isnat edilen fiillerin davacı tarafından işlendiği hususu somut bilgi ve belgelerle ortaya konulmaksızın davacının hizmet sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptaline dair verilen kararın gerekçesinde isabet bulunmamakta ise de; karar sonucu itibariyle yerindedir.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Mahkeme kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile sonucu itibariyle onanmasına, kullanılmayan 40,00.- lira posta ücreti avansının istemi halinde davalı idareye iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 20.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.