3 Üniversiteye çok sayıda 4/b'li sağlıkçı alınacak

3 Üniversiteye çok sayıda 4/b'li sağlıkçı alınacak

3 Üniversiteye çok sayıda 4/b'li sağlıkçı alınacak
15 Haziran 2017 Perşembe 15:47

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Tıp Fakültesi Hastaneleri) istihdam edilerek ücretleri özel bütçeden karşılamak üzere; 1 (bir) Eczacı, 1 (bir) Diyetisyen, 1 (bir) Fizyoterapist, 102 (yüz iki) Hemşire ve 8 (sekiz) Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 113 (yüzonüç) sözleşmeli personel alınacak olup, 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınacaktır. Eczacı pozisyonuna müracaat edecek adaylar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan 1 sayılı cetvele göre KPSS şartı aranmamaktadır.
 

UNVANI

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

ECZACI

BAŞVURU KODU : 01

1

-Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Fakültesi lisans programından mezun olmak.

(KPSS şartı aranmamaktadır, Mülakat sonucuna göre belirlenecektir.)

DİYETİSYEN

BAŞVURU KODU: 02

1

-Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Beslenme ve Diyetetik Programından Mezun Olmak.

*Yataklı Tedavi Kurumlarının Diyet Ünitesi Total Parenteral Nutrisyon (TPN) Hizmetlerinde Görev Yapmış Olmak ve Sigorta Belgesi ile Belgelemek.

*Görevin gerektirdiği nitelikleri belirtilen 1 no.lu belgeye sahip olmak.

FİZYOTERAPİST

BAŞVURU KODU: 03

1

-Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarından mezun olmak.

HEMŞİRE

BAŞVURU KODU: 04

102

-Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak,

(Hemşireler ameliyathane, yoğun bakım vb. ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 05

1

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ön Lisans Anestezi, Anestezi Teknikerliği Programından Mezun Olmak.

*Mezuniyetinden sonra Yataklı Tedavi Kurumlarının Anestezi Hizmetlerinde En Az 1 (Bir) Yıl Görev Yapmış Olmak ve Aynı Süre Kadar Sigorta Primi Yatırılmış Olmak.

*Görevin gerektirdiği nitelikleri belirtilen 1 no.lu belgeye sahip olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 06

1

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulların Ön Lisans Radyoterapi Mezunu Olmak

*Mezuniyetinden sonra Yataklı Tedavi Kurumlarının Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Bünyesinde En Az 1 (Bir) Yıl Görev Yapmış Olmak ve Aynı Süre Kadar Sigorta Primi Yatırılmış Olmak. *Görevin gerektirdiği nitelikleri belirtilen 1 no.lu belgeye sahip olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 07

1

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Önlisans

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programından Mezun Olmak.

*Mezuniyetinden Sonra Yataklı Tedavi Kurumlarında En Az 5 (Beş) Yıl Görev Yapmış Olmak ve Aynı Süre Kadar Sigorta Primi Yatırılmış Olmak.

*Görevin gerektirdiği nitelikleri belirtilen 1 ve 2 no.lu belgeye sahip olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 08

1

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Önlisans Biyomedikal Cihaz Teknolajisi Programından Mezun Olmak.

*Mezuniyetinden Sonra Yataklı Tedavi Kurumlarında En Az 5 (Beş) Yıl Görev Yapmış Olmak ve Aynı Süre Kadar Sigorta Primi Yatırılmış Olmak.

*Görevin gerektirdiği nitelikleri belirtilen 1 ve 3 no.lu belgeye sahip olmak

SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 09

1

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Önlisans Odyometri veya Odiometri Programından Mezun Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 10

3

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Önlisans Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından Mezun Olmak.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarında n mahküm olmamak.

f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

3- 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3,Önlisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.(Eczacılık pozisyonu hariç)

4- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

5- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

6- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Eczacı pozisyonuna yapılan başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Asil aday mülakat sonucu belirlenecektir.

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ:

1- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır.

2- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Asil ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik tahkikatı yapılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik tahkikatı olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER: 1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ( barkotlu internet çıktısı)

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi

5- Fotoğraf (1) adet

6- İş talep formu

7- (*) Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten belge: ( Başvuru kodu : 2, 5, 6, 7, 8 için geçerlidir)

1) En az 80 saat Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri eğitim sertifikası sahibi olmak.

2) Hemodiyaliz cihazları ve uygulaması konusunda deneyimli olmak ve belgelemek.

3) Endoskopi cihazları konusunda deneyimi olmak ve belgelemek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NE

Sözleşmeli Personel Alınacaktır.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak, 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, (Giderleri Özel Bütçeden karşılanacaktır.) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla ( Ayrıca yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın ) sözleşmeli personel alınacaktır.

Atanmaya hak kazanan Sözleşmeli Personellerin tamamı Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde görevlendirilecek olup, vardiyalı ve nöbet usulü istihdam edileceklerdir.

Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Hemşire

32

Adet

4 yıllık Sağlık yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.

a) Genel Şartlar:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

4) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5) 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3) puanına sahip olmak,

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

b) İstenilen Belgeler:

1- Başvuru Formu (Başvuru sırasında temin edilebilir)

2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi

3- Fotoğraf (1 Adet)

5- 2016 KPSS Sonuç Belgesi

6- Kimlik Fotokopisi

7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

c) Diğer Bilgiler:

1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle Kuramca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

2) Adayların; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (Hafta içi mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait http://www.ege.edu.tr web adresinde bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Döner Sermaye Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

3) KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle alım yapılacak boş kadro adedi kadar asil ve yedek liste 2 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

4) Asil listeden atanmaya hak kazanan adayların, göreve başlatılabilmesi için; sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde, Döner Sermaye Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvurda bulunmayan adayların yerine yedek listeden alım yapılacaktır.

5) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri KPSS Sonuçları,Mezuniyetini gösterir belgeler ve diğer beyanları ilgili kuramlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

6) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olacaklardır.

7) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.ege.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

8) Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporı talep edilecektir.

8) Başvurular şahsen yapılacak olup, adayların posta vb.yöntemlerle yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

9) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler.

Adres : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat.

Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1959 -1928-1920

Son Başvuru Tarihi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B ) ALIM İLANI

Üniversitemize 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasma İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.

Adayların başvurularım en geç 29/06/2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar, www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NİTELİK

KODU

UNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

100

Diğer Sağlık Personeli

1

1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Hematoloji ve Romatoloji Servislerinde deneyimi olmak

3- Temel düzey Psikolojik Bakım kursu almış olmak.

4-iş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

101

Diğer Sağlık Personeli

1

1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Genel Cerrahi Klinik deneyimi olmak

3-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

102

Diğer Sağlık Personeli

1

1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Enfeksiyon Hastalıkları Klinik deneyimi olmak

3-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

103

Diğer Sağlık Personeli

2

1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-3.Basamak Anestezi Yoğun Bakım deneyimi olmak

3- invaziv Monitörizasyon ve Mekanik Ventilasyon kullanımda deneyimli olmak

4-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

104

Diğer Sağlık Personeli

1

1- Sağlık Meslek Lisesi Laboratuvar Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Dönor ve Teröpatik Aferez Merkezinde deneyim sahibi olmak

3- Kök hücre toplanması konusunda deneyim sahibi olmak

4-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

105

Diğer Sağlık Personeli

1

1- Üniversitelerin Psikoloji Lisans Programından mezun olup, en az 5 yıldır

üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Poliklinik deneyimi olmak

106

Sağlık

Teknikeri

1

1- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(Önlisans) Radyoloji Bölümü Mezunu

olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Anjio Laboratuvarı deneyimi olmak

3- EPS(Elektro Fizyolojik Çalışma) deneyimi olmak

4- İcap usulü ile çalışmaya engeli bulunmamak.

5- İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

107

Sağlık

Teknikeri

1

1- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(Önlisans) Anestezi Bölümü Mezunu

olup en az 1 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Ameliyathane deneyimi olmak

3- İleri Yaşam desteği kursu almış olmak.

3-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

108

Hemşire

4

1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Acil Servis deneyimi olmak

3-Travmalı Hastaya Yaklaşım Konusunda,

4- İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

109

Hemşire

4

1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Yoğun Bakım deneyimi olmak

3- iş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

110

Hemşire

5

1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-3.Düzey Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi deneyimi olmak

3- Bebek Dostu Hastane, İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

111

Hemşire

8

1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 1 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Cerrahi Bilim Dalı Kliniklerinde deneyimi olmak

3- İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

112

Hemşire

12

1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 1 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Dahili Bilim Dalı Kliniklerinde deneyimi olmak

3- iş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

113

Hemşire

3

1- Lisans düzeyinde Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-3.Düzey Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi deneyimi olmak

3- Bebek Dostu Hastane, İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

114

Hemşire

3

1-Lisans düzeyinde Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

Ortaöğretim mezunlan için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puam değerlendirilecektir. Önlisans mezunlan için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı değerlendirilecektir. Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puam değerlendirilecektir

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar Aranır.

Genel Şartlar:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasma ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşılar suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarmdan mahkum olmamak.

4. Askerlik Durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağma gelmemiş bulmamak.

c) Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasma engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2) İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak.

3) KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacakta.

İstenilen Belgeler;

Başvuru Formu

1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştaılacak)

Askerlik Terhis Belgesi (Erkek Adaylar için)

Sağlık B ey am

Adli Sicil kaydının bulumnadığma dair yazılı belge veya beyam Diploma veya Mezuniyet Belge Fotokopisi 2016 KPSS sınav sonuç belgesi Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvurulacak ilgili ünvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK Prim Dökümü Kurs ve eğitimlerin alındığına dair belgele

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Saglikci - 5 ay önce
Aranan niteliklerde yıl, ay çalışıyor olmak ne demek ben 6 yıl üniversite hastanesinde çalıştım şuan çalışmıyorum diye müraacat hakkım yokmu boyle köklü üniversitelerin personel alımlarında nitelik belirleme şekli enteresan