Yozgat İli Aile Hekimliği 7. Ek Yerleştirme

YOZGAT SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'nden

Yozgat İli Aile Hekimliği 7. Ek Yerleştirme
21 Kasım 2015 Cumartesi 17:55

YEDİNCİ EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

         

5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kanunu gereği İlimiz 05 Temmuz 2010 tarihinde aile hekimliği uygulamasına geçmiştir.Bu tarihten sonra çeşitli nedenlerden dolayı boşalan 2 pozisyonumuza aile hekimliği ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.Yerleştirme işlemlerinde ,  “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik  (İlgili bölüm) (R.G.:Tarih:25/05/2010 Sayı:27591):” hükümleri uygulanacaktır.

Yerleştirme işlemleri 25 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat 14.00’da Yozgat Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu’nda İl Sağlık Müdürü başkanlığında Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Başvurular 16 Mayıs 2011 Pazartesi günü başlayacak, 20 Mayıs 2011 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Müdürlüğümüzün web sayfasında ilanen duyurulmak üzere yayınlanacaktır.

İlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

yerleştirme işlemi ile ilgili açıklama

 

1) Aile Hekimliği ek yerleştirme işlemi, yukarıda bahsedilen Yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alınarak yapılacaktır.

            2) Yerleştirme işlemine, adayın kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanlar noterden’’ Yozgat İli Aile Hekimliği Ek Yerleştirme gününde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini ……….kimlik nolu …………….ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  katılabilir.

            3) Yerleştirme salonuna başvuruda bulunan adaylar kimlik kontrolü ile Komisyonun belirleyeceği sayıda gruplar halinde alınacaktır.

            4) Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyebilir veya hakkından feragat edebilir.

            5) Boşalan Aile Hekimliği Birimini  seçen hekim, Aile Sağlığı Merkezi’nde tahsis edilen poliklinik odasını da seçmiş olacaktır.

 25/05/2011 tarihinde ek yerleştirme işlemi sonucunda yerleşen hekimler 01/06/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayacaklar ve 01/06/2011 tarihinde göreve başlayacaklardır.

 

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK ÖNCELİK SIRALAMASI

 

           İlimizde aile hekimliği pozisyonlarına yerleştirme işlemi ilgili yönetmelik çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır:

a) Askerlik dönüsü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri (usulune uygun fesih işlemlerini yapanlar),(öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir. )

b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde 25.05.2010 tarihli ve 27591 sayılı yönetmeliğin 2.maddesinin 2.fıkrasının (a) bendindeki birinci grubun yerleştirilmesinde belirtilen uzman aile hekimliği kontenjanı var ise o pozisyona önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları daha sonra ise kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan aile hekimliği uzmanları,

 c) 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanuna tabi olarak pilot ilde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aile hekimi olma hakkını kazanmakla beraber idari görevlerinden ayrılmaları uygun görülmeyen il sağlık müdürü, müdür yardımcıları veya şube müdürleri ile pilot ilde aile hekimi iken askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri.

 

 

 Ç) Yedek liste,

 İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.

 

 

d) Kadrosu ve pozisyonu pilot ilde olan tabip/uzman tabipler.

 

Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır.

Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Ancak yıllık,  mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Bu kısıtlama uygulamaya geçilen pilot ilde ilk bir yıllık dönemde uygulanmaz.

 

EK YERLEŞTİRME YAPILACAK OLAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI

 

 

SIRA NO

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ADI

A.H.B KODU

A.H.B NÜFUSU

MOBİL NÜFUSU

1

YOZGAT

Yozgat Merkez 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

66.01.014

3.650

817*

2

KADIŞEHRİ

Kadışehri Aile Sağlığı Merkezi

66.08.001

3.205

1.961*

 

Not:Mobil Nüfus 05/07/2010 tarihinde Aile Hekimliğine geçişte yapılan ETF nüfusudur.

 

 

YOZGAT İLİNDE 7.EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER

 

            İlgili yönetmelik gereğince; pilot ilde herhangi bir nedenle aile hekimliği pozisyonlarında boşalma olması veya nüfus hareketleri gibi nedenlerle yeni pozisyonların ihdası yapıldığında, başvuruda yukarıda ifade edilen gruplardan sıralı olarak aşağıdaki belgeler istenecektir. Bu belgeler Müdürlüğümüz evrak kayıt biriminden kaydı yapıldıktan sonra Aile ve Toplum Sağlığı Şubesi’ne teslim edilecektir.

Yerleştirme işlemi için başvuracak uzman tabiplerin (Bakanlık Merkez Teşkilatı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı il Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü dahil) muvafakat talep yazıları yerleştirme işleminden önce Bakanlığımıza gönderilecek olup; uygun görülenler yerleştirme işlemine alınacaktır.

Aile hekimliği bölgesini ve kodlu aile hekimliği birimini seçmiş olan hekim, aile sağlığı merkezinde aynı kodlu aile hekimliği birimine tahsis edilmiş olan poliklinik odasını da seçmiş olacaktır.

 

a).Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1) Başvuru Formu 

2) Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge,

3) Göreve başlama belgesi(askerlik dönüşü veya doğum sonrası).Bu grupta bulunan aile hekimlerinin öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir.

 

 

b). Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1)  Başvuru formu 

2 ) Güncellenmiş(01.01.2011 tarihli olacak şekilde)  PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. (bu belgede hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacaktır.)

3)  Bakanlığımız kadrolarında çalışan aile hekimi uzmanları için Bakanlığımızdan muvafakat talep ettiklerine dair dilekçe

4)  Diğer kamuda çalışan aile hekimi uzmanları için Ek-4 ve Ek-5’e göre düzenlenmiş kurumlarından alacakları muvafakat name

 

c). Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1). Başvuru formu

2). Güncellenmiş(01.01.2011 tarihli olacak şekilde)  PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. (bu belgede hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacaktır.)

3).İdareciler için idari görevinden ayrılmasının uygun olmadığını gösterir yazılı resmi belge

 

ç ). Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1). Başvuru formu 

2 ) Güncellenmiş(01.01.2011 tarihli olacak şekilde) PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. (bu belgede hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacaktır.)

 

d). Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1). Başvuru formu  (ek-2)

2 ) Güncellenmiş(01.01.2011 tarihli olacak şekilde) PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. (bu belgede hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacaktır.)

3).Aile Hekimliği Uygulaması için başvuru formu

4).Aile Hekimliği Bilgi Formu (ek-3)

5). Geçerli kimlik fotokopisi( Personel Şube Müdürünce aslı gibidir şeklinde onaylanmış)

6) Sağlık Bakanlığı dışında ki kamu kurumlarında çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanun A bendine göre memur statüsünde ki hekim ve uzman hekimlerden çalıştığı kurumdan ekteki örneklere uygun muvafakat name (ek-4 ve ek-5)

 

 Yerleştirme İşlemleri takvimi;

 

Tarih

İşlem

16 Mayıs 2011

Aile Hekimliği uygulamasında görev almak isteyen, kadrosu ve pozisyonu Yozgat  ilinde olmak şartı ile; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler için ek yerleştirme ilanının Sağlık Bakanlığı ve Müdürlüğümüz internet sitesi www.yozgatsm.gov.tr de yayınlanması.

16-20 Mayıs 2011

Müracaatların kabulü.

23-24 Mayıs 2011

Hizmet Puanlarının İlanı ve Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması.

İtirazların kabulü ve değerlendirilmesi.

25 Mayıs 2011

Tercih ve Yerleştirme işlemlerinin yapılması.

01 Haziran 2011

Yerleştirilen hekimlerin Aile Hekimliği görevine başlamaları.

                            

 

 

 

                                                                                                  Dr.Mustafa UYANIK

                                                                                                       İl Sağlık Müdürü

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.