Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği İle Neler Değişti

Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı birimleri ile Halk Sağlığı Müdürlükleri ve bağlı birimlerini kapsayan Döner Sermaye Yönetmeliği 28.11.2014 tarih ve 29189 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Peki yönetmelikte değişen hükümler neler ve bunlar ne anlama geliyor. İşte Sağlık-Sen'in konuyla ilgili değerlendirmesi:

Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği İle Neler Değişti
Sağlık-Sen olarak yönetmeliği incelediğimizde;

1.     Önceki uygulamalarda İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı 112 istasyonlarında çalışanlara % 40 ek puan veriliyorken, Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı B tipi 112 istasyonlarında çalışanlar için bu ek puan verilmemekte idi. 2014-2015 yıllarını kapsayan II. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde B Tipi 112’lerin de % 40 ek puan almasını sağladık. Yeni yönetmelikte bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılarak sorunu kökten çözmek mümkün iken, bu yapılmamıştır. B Tipi 112’ler, % 40 ek puanlarını toplu sözleşme kazanımı olarak almaya devam edecek.

2.       Yönetmelikte il ve ilçelerde müdürlüklere bağlı birimlerde görev yapanlarla, komisyonlarda görev alanlara ek ödeme verilmesi hükmü bulunuyor. Ancak, il ve ilçelerde bağlı birimde görevli iken, komisyonda görev alanların ek puanlardan birisini alabileceği kısıtlamasına gidilmiş. Daha önceki yönetmeliğe yönelik eleştirimizde de bu konuya dikkat çekmiş ve düzeltilmesini talep etmiştik. Yeni yönetmelikte aynı hatanın yapılması, iki farklı görevi aynı anda üstlenen sağlık çalışanlarını ek ödemede mahrum bırakmaktadır. Bu konuda acilen yeni bir düzenleme yapılarak, mağduriyet giderilmelidir.

YÖNETMELİĞİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ İSE ŞU ŞEKİLDE:

Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı birimleri ile Halk Sağlığı Müdürlükleri ve bağlı birimlerini kapsayan Döner Sermaye Yönetmeliği 28.11.2014 tarih ve 29189 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 1/12/2014 tarihinden geçerli olacak yönetmelik ile neler değişti;

            1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfı personeli de Yönetmelik kapsamına alınmıştır. Ek-4 sayılı cetvelde Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında Görevli Personelin Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayıları düzenlenmiş, Ek-7 sayılı cetvelde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Birim Performans Kriterleri düzenlenmiştir. Buna ilişkin hükümler 18/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

            2. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerine ek ödeme esaslarını düzenleyen 5. maddenin (ç) bendine; Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden merkez laboratuvarları ile Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı müdürlüğün/merkez laboratuvarının döner sermayesinden eködeme yapılacağına dair hüküm eklenmiştir.

            3. 5. maddedeki “Kendi isteği ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlar haricindeki diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik uyarınca ek ödeme yapılmaz.” hüküm, “ Kendi isteği ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlar dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında kadrosunun bulunduğu yerden yalnızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olmamak üzere ek ödeme yapılır.” olarak değiştirilmiştir.

            4. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerine ek ödeme esaslarını düzenleyen 5. maddede ve İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde ek ödeme esaslarını düzenleyen 13. maddede; Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hallerde görevlendirilen personele verilen ek puanı düzenleyen hükme “Bakanlık tarafından belirlenen olağan dışı durumlarda” ibaresi eklenerek sınır illerinde görev yapan ancak olağanüstü hal ilan edilmediğinden ek puandan yararlanamayan personelin de yararlanabileceği şekilde yeniden düzenlenmiştir.            Ayrıca madde kapsamında görevlendirilen personele verilen %20’lik ek puan da, ilk ay için %20, görevlendirmenin bir aydan fazla sürmesi halinde devam eden aylarda %30 olarak düzenlenmiştir.

            5. Döner sermayede %20 ek puan ile ödüllendirme/cezalandırma sürelerinde de düzenleme yapılmış. Bir yıl içinde 6 ayı geçmemek üzere ek puan verilebileceğine dair düzenleme, verilecek ek puan ile yapılacak kesinti bir yıl içinde üç ayı geçmemek üzere uygulanır şeklinde değiştirilmiştir.

            6. Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı merkez laboratuvarlarında görevli personele verilen %10 ek puan,%15’e çıkarılmıştır.

            7. Kurumca oluşturulan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde Halk Sağlığı Kurumu adına işyeri hekimi ile işsağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen personel için Halk Sağlığı Müdürlüklerince on işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda kadro unvan katsayıları % 5, onbir ile otuz arasındaki işyeri ile anlaşma imzalanmasıdurumunda % 10, otuzbir ile elli işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda % 15, ellibir ile yetmiş arasındaki işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda % 20, yetmişbir ile doksan işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda % 25, doksanbir ve üzeri işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda ise % 30 oranında artırılacaktır.

            8. Halk sağlığı müdürü, halk sağlığı müdür yardımcısı, şube müdürü kadrolarından boş olanlara vekaleten görevlendirilen personele, görevine başladığı tarihten itibaren yürüttüğü görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılacağına dair hükme entegre ilçe hastanesi başhekimi ile hastane müdürü kadrolarına görevlendirilen personel de eklenmiştir.

            9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan birimlere görevlendirilenlere ilişkin düzenlemeye, haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personeli için de hüküm eklenmiştir. Bu personelin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.

            10. Merkez laboratuvarları döner sermaye komisyonunun teşkiline ilişkin 8. maddede laboratuar temsilcisinin yanı sıra bir tabip temsilcisi de komisyonda sayılmakta idi, tabip dışı sağlık personelinin sayısı ise bir idi. Yeni Yönetmelikte tabip temsilcisi komisyondan çıkarılmış, tabip dışı temsilci sayısı ise ikiye yükseltilmiştir.

            11. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde ek ödeme esaslarını düzenleyen 13. maddede “Bakanlık tarafından hizmet kalite standartları değerlendiricisi olarak görevlendirilen personel ile bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personele il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %20'si oranında ek puan verilir.” hükmüne yer verilmekte idi. Yeni Yönetmelikte “Bakanlık tarafından hizmet kalite standartları değerlendiricisi olarak görevlendirilen personel” madde metninden çıkarılmıştır.

            12. Ek-5 sayılı cetveldeki Bilimsel Çalışmalar ve Puanları değiştirilmiştir.

KamuExpress
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması