Yeni Adsm Birim Performans Yönergesi..

Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezleri İle Diş Hastanelerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge

Yeni Adsm Birim Performans Yönergesi..
17 Mayıs 2013 Cuma 11:21

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Sayı: 49022165-010-99/ 2042 16 MAYIS 2013
Konu: Yeni ADSM Birim Performans Yönergesi

Bilindiği üzere 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca il düzeyinde kamu hastaneleri birlikleri kurulmuş ve mezkur KHK uyarınca kurulan kamu hastaneleri birliklerinin çalışma usullerine ve mali yapısına uygun olarak hazırlanan “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” 14/02/2013 tarihli ve 28559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ç) Birim performans katsayısı: Sağlık tesislerinde görev yapan personelin görev yaptığı birim için Kurum tarafından çıkarılacak Yönerge ile belirlenen ve personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan (0) ilâ (1) arasında değişen katsayıyı” hükmü uyarınca “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Diş Hastanelerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” hazırlanmış ve 14/02/2013 tarihli ve 446 sayılı Makam Onayı ile 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş idi.

Uygulamaya yönelik olarak alınan geri bildirimler doğrultusunda mezkur Yönergede revizyon çalışması yapılmış olup, Başkanlığımızca hazırlanan “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Diş Hastanelerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” 14/05/2013 tarihli ve 1951 sayılı Makam Onayı ile 01/05/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede, 14/02/2013 tarihli ve 446 sayılı Makam Onayı ile 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren ADSM Birim Performans Yönergesinin yürürlüğü sona ermiş olup, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastanelerinde görev yapan tüm personelin ek ödemesinin hesaplanmasında 14/05/2013 tarihli ve 1951 sayılı Makam Onayı ile 01/05/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren mezkur Yönerge usul ve esasları uyarınca hesaplanacak olan birim performans katsayıları kullanılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Muhammet ÖRNEK
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ile kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için koruyucu, tedavi edici ve uzmanlık gerektiren diş işlemlerinin ölçülmesi suretiyle diş tabibi, doktoralı/uzman diş tabibi ve görevli diğer personelin birim performans katsayısının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastanelerinde görev yapan tüm personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Diğer personel birim performans katsayısı: Sağlık tesislerinde diş tabibi ve doktoralı/uzman diş tabibi olarak görev yapanlar hariç, diğer personelin ek ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılacak olan katsayıyı,

b) Diş tabibi birim performans katsayısı: Kanal tedavisi puan katsayısı, dolgu puan katsayısı ve ilgili dönemde 6-13 yaş grubu hasta muayenesi yapılmış ise fissur sealant katsayılarının ortalaması hesaplanarak belirlenen ve (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayıyı,

c) Doktoralı/uzman diş tabibi birim performans katsayısı: Her doktoralı/uzman diş tabibi için bu yönergenin 7 nci maddesine göre hesaplanan ve (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayıyı,

ç) Dönem: Birim performans katsayısının hesaplanacağı ek ödeme dönemlerinden her birini,

d) Kod: Yönetmelik uyarınca yürürlüğe giren Girişimsel İşlemler Yönergesinde yer alan işlemlere esas kod numaralarını,

e) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

f) Sağlık tesisi: Kuruma bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastanelerini,

g) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı: O dönem içinde muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerden her biri için mesai içi gerçekleştirdikleri muayene ve girişimsel işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

ğ) Yönetmelik: 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği,

ifade eder.

Temel Esaslar

Madde 5- (1) Birim performans katsayılarının hesaplanacağı her ek ödeme döneminde, hesaplamaya ilişkin tüm işlemler inceleme heyeti tarafından yürütülür.

(2) Hizmete yeni açılan sağlık tesisinde görevli tüm personelin birim performans katsayısı 1 (bir) yıl süreyle 1 (bir) olarak kabul edilir.

(3) Ceza infaz kurumlarına görevlendirilen diş tabibi, doktoralı/uzman diş tabibinin birim performans katsayısı görevlendirme süresince 1 (bir) olarak kabul edilir. 2

(4) Hizmet içi eğitim, kongre, seminer, yurt dışına görevlendirme gibi durumlarda eğitim ve/veya görevlendirme süresince ilgili personelin birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

(5) Hizmet sunumunu aksatacak düzeyde doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağanüstü hâllere maruz kalan sağlık tesislerinde, görevli tüm personelin birim performans katsayıları olağanüstü halin meydana geldiği tarihten itibaren Genel Sekreterin kararıyla 6 (altı) ay süreyle 1 (bir) olarak kabul edilir. Bu süre Kurumca uygun görülmesi halinde 18 (on sekiz) aya kadar uzatılabilir.

(6) İlgili sağlık tesisine naklen atanan, açıktan atanan veya Bakanlık ve bağlı kuruluşlarından geçici görevle gelen, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilen, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca en az bir ay veya daha fazla süreyle görevlendirilen personelin birim performans katsayısı 6 (altı) ay süreyle 1 (bir) olarak kabul edilir. İlgili dönem içerisinde hem kadrosunun bulunduğu yerde hem başka sağlık tesisinde geçici görevlendirme ile çalışan personelin, geçici görevlendirme ile çalıştığı sağlık tesisinde çalıştığı süreler için birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

(7) Sağlık tesisi dışına görevlendirilen ve ek ödemesini kadrosunun bulunduğu sağlık tesisi puan ortalamasından alan tüm personelin birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

(8) Bu Yönerge ile tanımlanan birim performans katsayısı mesai içi çalışmada gerçekleştirilen işlemler üzerinden hesaplanır ve personelin mesai içi ek ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılır.

Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması

Madde 6- (1) Diş tabiplerinin kanal tedavisi puan katsayısı tablo 1-b’ye, dolgu puan katsayısı tablo 2-b’ye ve fissur sealant puan katsayısı tablo 3-b’ye göre hesaplanır.

(2) Kanal tedavisi puan katsayısı: Bir diş tabibinin ilgili dönemde tablo 1-a’da belirtilen kanal tedavisi işlemlerinden elde ettiği işlem puanları toplamının, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına oranı bulunarak kanal tedavisi puan oranı hesaplanır ve bu orana karşılık tablo 1-b’de belirtilen kanal tedavisi puan katsayısı tespit edilir.

Tablo 1-a Kod Kanal tedavisi işlemleri
402.150 Kanal tedavisi, tek kanal, üst dolgu hariç
402.152 Kanal tedavisi, iki kanal, üst dolgu hariç
402.153 Kanal tedavisi, üç kanal, üst dolgu hariç
402.271 Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, tek kanal (üst dolgu hariç)
402.272 Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, iki kanal (üst dolgu hariç)
402.273 Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, üç kanal (üst dolgu hariç)
Tablo 1-b Kanal tedavisi puan oranı Kanal tedavisi puan katsayısı
≥ %5 1,00
%3-4,99 0,95
%1-2,99 0,90
<%1 0,85
(3) Dolgu puan katsayısı: Bir diş tabibinin ilgili dönemde tablo 2-a’da belirtilen dolgu işlemlerinden elde ettiği işlem puanları toplamının, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına oranı bulunarak dolgu puan oranı hesaplanır ve bu orana karşılık tablo 2-b’de belirtilen dolgu puan katsayısı tespit edilir.

Tablo 2-a

Kod Dolgu işlemleri
402.010 Amalgam dolgu, bir yüzlü
402.020 Amalgam dolgu, iki yüzlü
402.030 Amalgam dolgu, üç yüzlü
402.070 Kompozit dolgu, ön diş
402.080 Kompozit dolgu, arka diş
402.090 Işınlı Kompozit dolgu, ön diş
402.100 Işınlı kompozit dolgu, arka diş, bir yüzlü
402.110 Işınlı kompozit dolgu, arka diş, iki yüzlü
402.120 Işınlı kompozit dolgu, arka diş, üç yüzlü
402.160 Black 5 (kole) dolgusu, amalgam
402.170 Black 5 (kole) dolgusu, cam iyonomer
402.180 Black 5 (kole) dolgusu, kompozit
402.190 Cam ionomer dolgu

Tablo 2-b

Dolgu puan oranı Dolgu puan katsayısı
≥%18 1,00
%14-17,99 0,95
%10-13,99 0,90
<%10 0,85
(4) Fissur sealant katsayısı: Bir diş tabibinin ilgili dönemde 6-13 yaş grubu hastalara uyguladığı ve tablo 3-a’da belirtilen fissur sealant işleminden elde ettiği işlem puanları toplamının, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına oranı bulunarak fissür sealant puan oranı hesaplanır ve bu orana karşılık tablo 3-b’de belirtilen fissür sealant puan katsayısı tespit edilir.
Tablo 3-a
Kod Fissur sealant işlemi
403.010 Fissur örtülmesi (sealant) (tek diş)

Tablo 3-b

Fissur sealant puan oranı Fissur sealant katsayısı
≥%1 1,00
%0,7-0,99 0,95
%0,4-0,69 0,90
<%0,4 0,85
(5) Diş tabibi birim performans katsayısı hesaplanması:

İlgili dönemde, 6-13 yaş grubu hasta muayenesi yapılmamış ya da sadece nöbet hizmetinde yapılmış ise diş tabibi birim performans katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

DTBPK = Kanal tedavisi puan katsayısı + Dolgu puan katsayısı

2

İlgili dönemde, 6-13 yaş grubu hasta muayenesi nöbet hizmeti haricinde de yapılmış ise diş tabibi birim performans katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

DTBPK = Kanal tedavisi puan katsayısı + Dolgu puan katsayısı + Fissur sealant katsayısı

3

Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:

Madde 7- (1) Tedavi-endodonti doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 4-b’ye, protez doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 5-b’ye, pedodonti doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 6-b’ye, periodontoloji doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 7-b’ye, ağız diş ve çene cerrahisi doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 8-b’ye göre birim performans katsayısı hesaplanır.

Oral diagnoz-radyoloji/Ağız, diş ve çene radyolojisi doktoralı/uzmanı diş tabibi ile Ortodonti doktoralı/uzmanı diş tabibi olarak görev yapan personelin birim performans katsayısı 8 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan esaslar doğrultusunda değerlendirilir.

(2) Tedavi-endodonti doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı: Tedavi-endodonti doktoralı/uzmanı diş tabibinin ilgili dönemde molar dişlere yapılan ve tablo 4-a’da belirtilen molar diş tedavi işlemlerinden elde ettiği işlem puanları toplamının, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına oranı bulunarak molar diş kanal tedavisi puan oranı hesaplanır ve bu orana karşılık tablo 4-b’de belirtilen birim performans katsayısı esas alınır.

Tablo 4-a
Kod Molar diş tedavi işlemleri
402.153 Kanal tedavisi, üç kanal, üst dolgu hariç
402.273 Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, üç kanal (üst dolgu hariç)

Tablo 4-b

Molar diş kanal tedavisi puan oranı Tedavi-endodonti doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı
≥%20 1,00
%15-19,99 0,95
%10-14,99 0,90
<% 10 0,85
(3) Protez doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı: Protez doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 5-a’da belirtilen protez işlemlerinden elde ettiği işlem puanları toplamının, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına oranı bulunarak protez puan oranı hesaplanır ve bu orana karşılık tablo 5-b’de belirtilen birim performans katsayısı esas alınır.

Tablo 5-a

Kod Protez işlemleri
404.010 Akrilik tam protez, tek çene
404.020 Akrilik bölümlü protez, tek çene
404.030 Metal kaideli tam protez, tek çene
404.040 Metal kaideli bölümlü protez, tek çene
404.050 Akrilik immediat protez, tek çene
404.060 Rebazaj (kaide yenileme), tek çene
404.070 Proteze yumuşak akrilik uygulaması
404.080 Besleme, tek çene
404.090 Akrilik protezde kırık veya çatlak tamiri
404.100 Kroşe ilavesi
404.110 Metal iskelet tamiri
404.120 Diş ilavesi, tek diş
404.150 Gece plağı (bruksizm için)
404.230 Roach köprü
404.280 Damak yarığı protezi (over-denture)
404.290 Yeni doğanda preoperatif aparey
404.300 Velum uzantılı konuşma apereyi
404.310 Geçici opturatör (cerrahi plaklar)
404.320 Basit çene defektlerine protetik tedavi
404.330 Komplike çene defektlerine protetik tedavi
404.370 Hareketli periodontal protez, tek çene
404.410 İmplant üstü tam protez
404.420 İmplant üstü bölümlü protez
Tablo 5-b Protez puan oranı Protez doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı
≥%20 1,00
%15-19,99 0,95
%10-14,99 0,90
<% 10
(4) Pedodonti doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı: Pedodonti doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 6-a’da belirtilen kanal tedavisi işlemlerinden elde ettiği işlem puanları toplamının, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına oranı bulunarak kanal tedavisi oranı hesaplanır ve bu orana karşılık tablo 6-b’de belirtilen birim performans katsayısı esas alınır.

Tablo 6-a

Kod Kanal tedavisi işlemleri
402.150 Kanal tedavisi, tek kanal, üst dolgu hariç
402.152 Kanal tedavisi, iki kanal, üst dolgu hariç
402.153 Kanal tedavisi, üç kanal, üst dolgu hariç
402.271 Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, tek kanal (üst dolgu hariç)
402.272 Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, iki kanal (üst dolgu hariç)
402.273 Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, üç kanal (üst dolgu hariç)
Tablo 6-b Kanal tedavisi oranı Pedodonti doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı
≥%5 1,00
%3-4,99 0,95
%1-2,99 0,90
<%1 0,85
(5) Periodontoloji doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı: Periodontoloji doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 7-a’da belirtilen periodontoloji işlemlerinden elde ettiği işlem puanları toplamının, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına oranı bulunarak periodontal cerrahi işlem puan oranı hesaplanır ve bu orana karşılık tablo 7-b’de belirtilen birim performans katsayısı esas alınır.

Tablo 7-a

Kod Periodontoloji işlemleri
406.030 Subgingival küretaj, alt sol çene
406.031 Subgingival küretaj, alt sağ çene
406.032 Subgingival küretaj, üst sol çene
406.033 Subgingival küretaj, üst sağ çene
406.040 Gingivektomi, yarım çene
406.050 Flep operasyonu, yarım çene
406.060 Hemiseksion (kök amputasyonu)
406.070 Serbest diş eti grefti, yarım çene
406.080 Koronale kaydırma veya sliding flep, yarım çene
406.120 Frenektomi
406.130 Gingivoplasti, yarım çene
406.140 Biomateryal uygulaması, diş başına
406.150 Tunnel operasyonu, diş başına
406.160 Membran uygulaması
406.170 Bağ dokusu grefti (diş başına)
Tablo 7-b Periodontal cerrahi işlem puan oranı Periodontoloji doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı
≥%18 1,00
%14-17,99 0,95
%10-13,99 0,90
<% 10 0,85
(6) Ağız diş ve çene cerrahisi doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı:

Ağız diş ve çene cerrahisi doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 8-a’da belirtilen cerrahi işlemlerden elde ettiği işlem puanları toplamının, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına oranı bulunarak cerrahi işlem puan oranı hesaplanır ve bu orana karşılık tablo 8-b’de belirtilen birim performans katsayısı esas alınır.

Tablo 8-a

Kod Cerrahi işlemler
405.040 Gömülü diş çekimi, kemik retansiyonlu
405.050 Gömülü kanin-premolar diş çekimi
405.060 Kök ucu rezeksiyonu, tek diş
405.070 Alveolit cerrahi tedavisi
405.090 Alveol plastiği, yarım çene
405.100 Alveol düzeltilmesi, tek çene
405.110 Kist operasyonu, küçük
405.120 Kist operasyonu, büyük
405.130 Osteomiyelit operasyonu, tek çene
405.150 Vestibuloplasti operasyonu
405.160 Sinüs plastiği
405.170 Sert doku greftleme
405.210 Reimplantasyon, tek diş
405.220 Ototransplantasyon
405.230 Subperiostal implant, tek ünite
405.260 Kemik içi implant uygulaması, tek ünite
405.270 Torus operasyonu, yarım çene
405.280 Odontojenik tümör operasyonu, küçük
405.290 Odontojenik tümör operasyonu, büyük
405.300 Cerrahi nevralgi tedavisi
405.350 Oro-Antral fistül tedavisi
600.950 Kondilektomi
601.020 LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti
601.030 LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti
601.040 Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti
601.050 Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
601.060 Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit
601.070 Maksillektomi, parsiyel
601.080 Maksillektomi, total
601.090 Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile
601.100 Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj
601.110 Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu
601.120 Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu
601.130 Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve plak ile rekonstrüksiyon
601.140 Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve vaskülarize kemik grefti ile onarımı
601.150 Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı
601.160 Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için
601.170 Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için
601.210 Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması
601.230 TME ankilozu için ‘gap’ artroplastisi
601.240 TME arthroplasti
601.250 TME luksasyonu kapalı redüksiyon
601.270 Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
601.280 Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon
602.070 Caldwell-Luc ameliyatı, tek taraflı
602.080 Caldwell-Luc ameliyatı, iki taraflı
602.130 Maksiller sinüs ponksiyonu ve lavajı
602.220 Endoskopik koanal atrezi açılması
602.270 Endoskopik optik sinir dekompresyonu
602.400 Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu
602.420 Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı
602.440 Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı
602.450 Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı
602.460 Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu
602.470 Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı
602.560 Deri grefti kullanarak sulkoplasti
602.600 Dil lezyonu eksizyonu
602.760 Frenilum linguale plastiği
602.780 Genioplasti, implant ile
602.790 Genioplasti, osteotomi ile
603.010 Premaksiller segmentin geri alınması
603.020 Ranulaya girişim
603.160 Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu
603.200 Sialolitotomi, cerrahi
603.210 Sublingual tükrük bezi eksizyonu
603.220 Submaksiller veya sublingual apse drenajı
603.230 Submandibuler tükrük bezi eksizyonu
Tablo 8-b Cerrahi işlem puan oranı Ağız diş ve çene cerrahisi doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı
≥%20 1,00
%15-19,99 0,95
%10-14,99 0,90
<% 10 0,85

Diğer Personelin Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:

Madde 8- (1) Diğer personelin birim performans katsayısı; diş tabipleri ve doktoralı/uzman diş tabiplerinin birim performans katsayılarının (birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilenler dâhil) ortalaması esas alınarak hesaplanır.

(2) Tabip dışı personelin birim performans katsayısının (0,90)’ın altında hesaplandığı durumlarda, katsayı (0,90) olarak kabul edilir.

Yürürlük

Madde 9- (1) Bu Yönerge, 1/5/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Ağız diş ve çene cerrahisi doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 8-a’da belirtilen cerrahi işlemlerden elde ettiği işlem puanları toplamının, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına oranı bulunarak cerrahi işlem puan oranı hesaplanır ve bu orana karşılık tablo 8-b’de belirtilen birim performans katsayısı esas alınır.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.