Vekil Ebe Hemşirelerin Umutları Sönüyor

Kadroya geçmek için müracaat edecek personelin 04.06.2011 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki dilekçeyi kurumlarına vermeleri gerekmektedir.

Vekil Ebe Hemşirelerin Umutları Sönüyor
25 Kasım 2015 Çarşamba 15:07

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız

Diğer Sendikalarla birlikte Tüm Sağlık-Sen tarafından yapılan eylem ve söylemler sonuç verdi. Vekil Ebe ve Hemşireler kölelik düzeninde çalışmaya devam ettirilemez. 4/C statüsünde istihdam edilenler hala mağdur durumdadırlar. Siyasi erk tarafından seçimden önce verilen müjde yeterli değildir. Bu müjde kapsamına Vekil Ebe Hemşireler ile 4/C’ liler de dâhil edilmelidir. Kurulduğumuz günden bu yana sürekli gündeme taşıdığımız Tek Çözüm Tek Kadro uygulaması konusunda haklı olduğumuz kabul edilmiştir. Yeterli değildir.

 Sözleşmeli olarak çalışanlara kadro veren kanun hükmünde kararname, 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Kararnamede yer alan hükümlere göre düzenleme sadece 4/B' li olarak çalışanlar ile 4924'e tabi olarak çalışan sözleşmeli personeli kapsıyor. Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel kapsam dışında bırakıldı. KHK' da yer alan hükümlere göre, memur kadrosuna atanabilmek için herhangi bir şart yer almadı.4/C liler ve Vekil Ebe Hemşireler Kapsam dışı bırakıldı.

 

KHK ile 657 sayılı kanuna bir geçici madde eklenmiştir. Bu maddede, 7 fıkra yer almaktadır.

SADECE 4/B VE 4924'LÜLER KAPSAMA ALINDI

SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞANLAR 30 GÜN İÇİNDE BAŞVURACAK, 60 GÜN İÇİNDE ATANACAK

SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞANLAR ÇALIŞTIKLARI BİRİME ATANACAK

Madde Hükmü

"Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar."

TÜM SAĞLIK- SEN’İN DEĞERLENDİRMESİ

Yukarıda yer alan hükme göre düzenleme sadece 4/B ve 4924'e tabi olarak çalışan sözleşmeli personeli kapsamaktadır. Vekil Ebe Hemşireler ve 4/C li olarak çalıştırılanlar kadro dışı bırakılmışlardır. Bunların istihdam pozisyonlarında her hangi bir değişiklik söz konusu değildir. Farklı istihdam modeliyle personel istihdamı devam etmektedir. Bir taraftan 4/B ve 4924’lülere kadro verilirken bir taraftan da sözleşmeli istihdam yoluyla personel alınması devam ettirilmektedir. Tüm Sağlık-Sen olarak yeni alınlara tekrar kadro haksızlığı devam ettirilecektir. Bu doğru değildir. Sözleşmeli personel alımına son verilmeli alınanlar 657/A ya göre alınmalıdır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 4 Haziran 2011 tarihi itibariyle çalışmakta olanlar, 30 gün içinde yazılı olarak kurumlarına başvuracaktır. Başvuru yapanlar çalıştıkları yerlere 60 gün içinde atanacaktır. Burada bazı kişiler için aynı unvanlı kadroya atanamama gibi bir sorun oluşacaktır. 4/B'deki her unvanın karşılığı memuriyette bulunmamaktadır. Bu durumda, sözleşmeli personelin hangi unvanlı memur kadrosuna atanacağına Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı karar verecektir. Bu konuda meydana gelebilecek yeni adaletsizlikleri Tüm Sağlık Sen olarak takip edeceğiz.

ASKERLİK VEYA DOĞUM NEDENİYLE İZİNLİ OLANLAR DA YARARLANIYOR

Madde Hükmü

"4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar."

Askerlik veya doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılanlar için bu 30 günlük başvuru süresi, geri dönüşlerinden itibaren başlayacaktır. Örneğin şuan askerde bulunan 4/B'li eğer 15 Eylül 2011'de dönecekse, bu kişi 15 Eylül 2011'den itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvuracak ve atanacaktır.

AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇENLERE DE UYGULANIYOR

Madde Hükmü

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır."

4/B'li veya 4924'e tabi olarak çalışırken aile hekimliğine geçenler hakkında da bu madde hükümleri uygulanacaktır. Tüm Sağlık-Sen olarak aile Hekimliği çalışanları açısından bunu doğru ve olumlu değerlendiriyoruz. Defalarca gündeme getirdiğimiz Aile Hekimliği çalışanları İş Güvencesi hakkını kaybediyor ikazımız sonuç vermiş oldu.

SÖZLEŞMELİLİKTE GEÇEN SÜRELER MEMURİYETTE GEÇMİŞ SAYILIYOR

Madde Hükmü

"Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz."

MEMUR KADROLARINA ATANANLARA İŞ SONU TAZMİNATI VERİLMİYOR

İŞ SONU TAZMİNATI ÖDENMEYEN SÜRELER EMEKLİ İKRAMİYESİNDE DEĞERLENDİRİLİYOR

Madde Hükmü

"Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır."

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR İPTAL EDİLİYOR

Madde Hükmü

"Bu madde kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir."

Tüm Sağlık-Sen olarak kadro iptalleri yapılırken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan unvanların dışında çalışan sözleşmelilere uygun kadro tahsisi yapılmadan kadrolarının iptali halinde açıkta kalacaklar ve mağdur olabileceklerdir. Bu kadrolar iptal edilmeden önce Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları kanununda uygun olmayan kadro unvanları için mağduriyete yol açmayacak şekilde bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI VE MALİYE BAKANLIĞI YETKİLİ

Madde Hükmü

"Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.” 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN TAM METNİ

Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/632

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 37- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Bu madde kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.