Uzman Tabipler Bu Kadrolara Atanacak..

Uzman tabipler bu kadrolara atanacak..

Uzman Tabipler Bu Kadrolara Atanacak..
25 Mart 2014 Salı 13:52

Mecburi Hizmet Sırasında Uzman Tabiplerin Atanacağı Kadro
 
Mecburi hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesi sırasında, ataması yapılan hekimlerin sahip oldukları unvana uygun bir kadroya atanmamaları nedeniyle özlük hakları bakımından kayıplar yaşayabilmektedirler.
 
Benzer bir durum, Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Pamukkale Üniversitesine atanan uzman hekimin “uzman” kadrosuna atanmasında yaşandı.
 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp ve damar cerrahisi uzmanı olarak atanan uzman hekim, kadrosunun uzman doktor olarak değiştirilerek bu unvana bağlı mali haklardan yararlandırılması istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddedilmesi üzerine açtığı davada Temyiz aşamasında Danıştay 5. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması Kararı verildi.
 
Davaya ilk derece Mahkemesi olarak bakan Denizli İdare Mahkemesi; Sağlık Bakanlığı tarafından uzman olarak atanan ve uzman olarak görev yapan davacının 4.dereceli uzman tabip kadrosuna atanabilmesi için en az 8 yıl görev yapmış olması gerekirken, bu süreyi tamamlamamış olan ve uzman tabip olarak atanmak için mevzuatta öngörülen koşulları taşımayan davacının talebinin reddedilmiş olmasında hukuka aykırılık bulunmadığına ve davanın reddine Karar vermiştir.
 
İdare Mahkemesinin davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine konuyu değerlendiren Danıştay 5. Dairesi;
 
-İlgili mevzuata göre, uzman tabip eğitimini tamamlayanların Devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getirmek üzere görev yapacakları kuruma uzman tabip unvanıyla atanmaları gerektiğini,
 
-Sağlık Bakanlığı tarafından Pamukkale Üniversitesi’ne uzman tabip olarak yerleştirilen davacının, Kanuna aykırı olarak uzman olarak atamasının yapıldığını,
 
-Unvanının uzman tabip olarak düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddinde hukuka uyarlık, davanın reddi yönünde verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmediğini,
 
-Dava konusu işlemin hukuka aykırılığının saptanmasına rağmen uygulanmaya devam etmesinin hukuk devleti ilkesine aykırı olacağını
 
belirterek, Denizli İdare Mahkemesi Kararının ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oyçokluğuyla Karar verdi.
 
TC
 
DANIŞTAY
 
BEŞİNCİ DAİRE
 
Esas No: 2014/181
 
Temyiz İsteminde Bulunan ve
 
Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen (Davacı) : …
 
Vekili : Av. …
 
Karşı Taraf (Davalı) : Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü- DENİZLİ
 
Vekili : Av. …
 
İsteğin Özeti: Denizli İdare Mahkemesi’nce verilen 13/09/2013 günlü, E:2013/6, K:2013/865 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
 
Danıştay Tetkik Hakimi : Nurettin Yunus Uysal
 
Düşüncesi : Zorunlu Devlet hizmetini yapmak üzere Sağlık Bakanlığınca 43. Dönem Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında davalı üniversiteye kalp ve damar cerrahi uzmanı olarak yerleştirilen davacının, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek-3 maddesi uyarınca kalp ve damar cerrahi uzmanı olarak atanması gerekirken, uzman kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediğinden, davanın reddine ilişkin İdare mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulması gerektiği düşünülmüştür.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: Dava; Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp ve damar cerrahisi uzmanı olarak görev yapan davacının, kadrosunun uzman doktor olarak değiştirilerek bu unvana bağlı mali haklardan ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizleri ile birlikte yararlandırılması istemiyle yaptığı 6.9.2012 günlü başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali ile işlem nedeniyle oluşan maddi zararların yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.
 
Denizli İdare Mahkemesince; Sağlık Bakanlığı tarafından uzman olarak atanan ve uzman olarak görev yapan davacının 4.dereceli uzman tabip kadrosuna atanabilmesi için en az 8 yıl görev yapmış olması gerekirken, bu süreyi tamamlamadığı açık olduğundan, uzman tabip olarak atanmak için mevzuatta öngörülen koşulları taşımayan davacı isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
 
Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını ve yürütmenin durdurulmasını istemektedir.
 
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek-3 maddesinde; ilgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananların, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile belirli sürelerle Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığınca uygun görülen diğer kuruluşlarda Devlet memuru veya ilgililerin talebi halinde 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanuna tâbi sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yapmakla yükümlü oldukları, Ek 4. maddesinin 1. fıkrasında, tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabipliklerinin mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlü oldukları hükme bağlanmıştır.
 
Dava dosyasının incelenmesinden, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalının yoğunluğundan dolayı 19.1.2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı 43. Dönem Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında iki adet kalp ve; damar cerrahisi uzmanı tabip kadrosu açılmasına karar verilmesi üzerine, Sağlık Bakanlığınca davalı Üniversiteye iki adet kalp ve damar cerrahisi uzman tabibi yerleştirilerek durumun 21.2.2012 gün ve 39657 sayılı yazıyla davalı Üniversiteye bildirildiği, 18.4.2012 tarihli işlemle davacının Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalına uzman olarak atandığı; davacının, 6.9.2012 tarihli dilekçe ile Pamukkale Üniversitesi’ne başvurarak; uzmanlık eğitimi alan asistanlardan bile daha az ücret aldığını ve bunun uzman kadrosunda çalıştırıldığından kaynaklandığını öğrendiği, bu nedenle “uzman” olan unvanının “uzman tabip” şeklinde düzeltilmesi isteminde bulunduğu, talebinin reddi üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 
Yukarıda anılan Kanun hükmüne göre uzman tabip eğitimini tamamlayanların Devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getirmek üzere görev yapacakları kuruma uzman tabip unvanıyla atanmaları gerekmektedir.
 
İncelenen dosyada; Sağlık Bakanlığı tarafından Pamukkale Üniversitesi’ne Kalp ve Damar Cerrahisi uzman tabibi olarak yerleştirilen davacının, davalı idarenin 18.4.2012 tarihli işlemiyle, Kanuna aykırı olarak uzman olarak atamasının yapıldığı anlaşıldığından, unvanının uzman tabip olarak düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddinde hukuka uyarlık, davanın reddi yönünde verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
 
Öte yandan dava konusu işlemin hukuka aykırılığının saptanmasına rağmen icrailiğinin devam etmesi, tüm işlem ve eylemlerinin hukuka uygun olduğu karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bu durum yaratacak, ilgililer nezdinde güven zedelenmesine yol açacak, dava sonunda verilecek iptal kararına rağmen işlemden önceki halin iadesi bakımından telafisi güç zarara neden olacaktır.
 
Açıklanan nedenlerle, Denizli İdare Mahkemesi’nce verilen 13/09/2013 günlü, E:2013/6, K:2013/865 sayılı kararın ve dava konusu işlemin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 52. maddesinin değişik 1. fıkrası uyarınca yürütmesinin durdurulmasına, 04/02/2014 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
 
KARŞI OY
 
18.4.2012 tarihli işlemle Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak atanan ve 9.5.2012 tarihinde göreve başlayan davacı, 6.9.2012 günlü başvurusuyla uzman tabip olarak atanması gerektiğinden bahisle anılan atama işleminin düzeltilmesi talebinde bulunduğundan göreve başlama tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi geçtikten sonra 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamındaki bu başvurusu, dava açma süresini durdurmayacağından açılan davada süre aşımı bulunduğu, Mahkemece verilen kararın ve dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması talebinin bu nedenle reddi gerektiği görüşü ile karara karşıyız.
 
memuruznet

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.