Türkiye'de Günden Güne Artmakta

Yaşlanan nüfusun artmasıyla birlikte nedeni hala tam olarak bilinmeyen Alzheimer’ın görülme sıklığı da artıyor. Halen dünyada 35 milyon, Amerika’da 5 milyon, Türkiye’de ise 400 bin Alzheimer hastası bulunuyor. Yapılan tahminlere göre bu rakamların 2030’da iki, 2050’de ise üç katına çıkması bekleniyo

Türkiye'de Günden Güne Artmakta
20 Eylül 2014 Cumartesi 17:13

21 Ey­lül Dün­ya Alz­he­imer Gü­nü do­la­yı­sıy­la Tür­ki­ye Alz­he­imer Der­ne­ği, bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Top­lan­tı­da, Tür­ki­ye­’nin de da­hil ol­du­ğu 84 ül­ke­nin 2014 Alz­he­imer ra­po­ru açık­lan­dı. Açık­la­ma­da Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK) ve­ri­le­ri­ne gö­re Tür­ki­ye­’nin nü­fu­su­nun gi­de­rek yaş­lan­dı­ğı ve 2023 yı­lın­da 65 yaş üs­tü ora­nın yüz­de 10’u bu­la­ca­ğı söy­len­di. Top­lan­tı­’da ay­rı­ca, dün­ya ge­ne­lin­de 44 mil­yon olan alz­he­imer has­ta­la­rı­nın ise 2050 yı­lın­da 135 mil­yo­nu bu­la­ca­ğı be­lir­til­di.

Gelişmiş ülkelerde azaldı

Tür­ki­ye Alz­he­imer Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Işın Ba­ral Ku­lak­sı­zoğ­lu, alz­he­ime­rda ye­ni bu­lu­nan pro­te­in­ler, ya­şam tar­zı­nın alz­he­imer üze­rin­de­ki et­ki­si­ne ve ge­liş­miş ül­ke­ler­de alz­he­ime­r­ın azal­dı­ğı yö­nün­de et­ki­le­re de­ğin­di. Ku­lak­sı­zoğ­lu, bu sal­gın de­ne­bi­le­cek du­rum kar­şı­sın­da özel­lik­le yaş­lı nü­fu­sa sa­hip ge­liş­miş ül­ke­le­rin alar­ma ge­çe­rek ey­lem plan­la­rı oluş­turduk­la­rı­nı ifa­de ede­rek,2012 yı­lın­da oluş­tu­ru­lan ve G8 Zir­ve­si­’n­de de tas­lak ola­rak ka­bul edi­len ABD Ulu­sal Alz­he­imer Pla­nı­’na gö­re 2025 yı­lın­da alz­he­imer has­ta­lı­ğı­nın (AH) ön­len­me­si ve et­ki­li bir şe­kil­de te­da­vi­si he­def­le­ni­yor. Özel­lik­le has­ta­lık açı­sın­dan risk ya­ra­tan du­rum­la­rın azal­tıl­ma­sı ve ko­ru­yu­cu ol­du­ğu bi­li­nen fak­tör­le­rin des­tek­len­me­si­nin bu sal­gı­nı azal­ta­bil­me­si bek­le­ni­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Her yaş­ta ak­tif olun

Alz­he­imer­dan ko­run­ma­nın en önem­li yo­lu­nun her yaş­ta ak­tif ol­mak ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Prof. Dr. Haş­met Ha­na­ğa­sı ise, “Or­ta yaş­lar­da ko­ru­yu­cu fak­tör­le­rin et­ki­si da­ha aşi­kar iken, risk al­tın­da­ki yaş­lı­lar­da ko­ru­yu­cu fak­tör­le­rin ve risk fak­tör­le­ri­nin dü­zen­len­me­si­nin ya­rar­lı et­ki­si­nin olup ol­ma­dı­ğı bi­lin­mi­yor­du. Bu so­ru­ya ce­vap ola­rak 2 yıl bo­yun­ca İs­kan­di­nav ül­ke­le­rin­de bin 260 yaş­lı ki­şi (60-77 yaş ara­sı) ile ya­pı­lan bir ça­lış­ma, yaş­lı ki­şi­ler­de bes­len­me ön­lem­le­ri, zi­hin­sel eg­zer­siz, sos­yal ak­ti­vi­te­ler ve kalp sağ­lı­ğı ön­lem­le­ri ile yaş­lı­lar­da­ki zi­hin­sel ge­ri­le­me­nin azal­tı­la­bi­le­ce­ği ve bu­na­ma­nın kıs­men ön­le­ne­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­miş­tir. Böy­le­lik­le dü­zen­li bes­len­me, da­ha sos­yal bir ha­yat ve zi­hin­sel eg­zer­siz­le­rin has­ta­lı­ğa kar­şı et­ki­li yön­tem­ler ol­du­ğu bi­lim­sel ola­rak is­pat­lan­mış­tır ve yaş­lı­lar bu ko­nu­da yön­len­di­ril­me­li ve sağ­lık po­li­ti­ka­la­rı bu bil­gi­ler ışı­ğın­da oluş­tu­rul­ma­lı­dı­r” şek­lin­de ko­nuş­tu.

BUGÜN GAZETESİ 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.