Tkhk'dan Yetki Devri İşlemlerine Dair Açıklama..

TKHK'dan yetki devri işlemlerine dair açıklama

Tkhk'dan Yetki Devri İşlemlerine Dair Açıklama..
24 Haziran 2013 Pazartesi 23:12

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKÎYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Sayı : 36385208/949/2704

Konu : Yetki Devri İşlemleri

...... KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

GENEL SEKRETERLİĞİNE

İlgi: a) 02.11.2012 tarihli ve 2012/3 Sıra Nolu Genelgemiz,

b) 21.01.2013 tarihli ve 251 Sıra Nolu Genel Yazımız.

Bilindiği üzere Kurumumuzca yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Halikında Yönerge’nin “Satın alma işlemleri” başlıklı 34 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Süreklilik arz eden hizmet alınılan ile doğrudan temin limitlerinin üstünde kalan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ilgili sağlık kurumu ölçeğinde yapılabilmesi için hastane yöneticisine yetki devredilebilmesi Kurumun iznine tâbîdir. ” şeklinde hüküm yer almaktadır.

İlgi (a) da kayıtlı genelgenin 15 inci maddesinde Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşu ve yeni yapıya geçiş sürecinde sağlık tesislerimizde hizmet sunumunun aksatılmadan sürdürülebilmesi amacıyla süreklilik arz eden hizmet alımları ve doğrudan temin limitlerinin üstünde kalan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ilgili sağlık tesisi ölçeğinde yapılabilmesi için işin bitim tarihi 31.12.2013’ü geçmeyecek şekilde Genel Sekreterlerce, hastane yöneticilerine yetki devri yapılabileceği ve bu hususta Kurumumuz izninin aranmayacağı belirtilmişti.

İlgi (b) de kayıtlı genel yazımızda ise süreklilik arz eden hizmet alımları ile doğrudan temin limitlerinin üstünde kalan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ilgili sağlık tesisi ölçeğinde yapılabilmesi için işin bitim tarihi 31.12.2013 geçmeyecek şekilde genel sekreterlerce, hastane yöneticilerine yetki devri yapılabilmesi hususunun 30.06.2013 tarihine kadar yapılacak alımlar için geçerli olacağı belirtilerek, 30.06.2013 tarihinden sonra yapılacak olan ve süreklilik arz eden hizmet alımları ile doğrudan temin limitlerinin üstünde kalan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ilgili sağlık tesisi ölçeğinde yapılabilmesi için yetki devrinin Kurumumuz iznine tabi olacağı bildirilmişti.

Kurumumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı hususların tekrar hatırlatılmasma, bazı hususların ise aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

A- Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisi Devirleri

1- Bilindiği üzere mezkûr yönergenin 32 nci maddesinde Kurum taşra teşkilatı harcama yetkilisinin Genel Sekreter olduğu açıkça belirtilmiştir. Yine anılan maddede harcama yetkililiğine yüklenen görev ve yetkilerin ilgili kanuni düzenlemelerin izin vermesi halinde ve bu düzenlemelerin izin verdiği ölçüler dâhilinde başkanlara ve hastane yöneticilerine devredilebileceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla Genel Sekreterler ilgili kanuni düzenlemelerin izin verdiği ölçüde yetkilerini devredebileceklerdir. Örneğin; İhale dokümanlarına ve sözleşmelere gerekli hükümlerin konulması kaydıyla genel sekreterlikçe yapılan bir ihale sonucu alman mal veya hizmetin muayene ve kabul işlemleri sağlık tesisi bünyesinde yapılabilecektir. Ayrıca bu alımlara ilişkin hakediş ödemeleri ile ilgili düzenlenecek olan ödeme emri belgesini imzalama hususundaki harcama yetkisi hastane yöneticilerine devredilebilecektir.

2- Mezkûr yönergenin 34 üncü maddesinde belirtilen yetki devri hususunda getirilen sınırlama sadece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak satın alma işlemleri ile ilgili bir sınırlamadır. Başka bir ifadeyle ihale yetkilisi hususundaki yetki devri ile ilgili bir sınırlamadır.

3- Satın alma ile ilgili getirilen sınırlamalar yapılacak olan toplu alım ihalelerinin sağlık tesisinde yapılmasına engel teşkil etmemektedir. Başka bir ifadeyle ihale yetkilisinin Genel Sekreter veya Başkanlar olması kaydıyla genel sekreterliğe bağlı bir sağlık tesisine de ihale yaptırılabileceği unutulmamalıdır. Örneğin; Birliğe bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin tıbbi sarf malzeme ihtiyaçları, yetki devri yapılmadan Birliğe bağlı olan ve satın alma kapasitesi uygun olan herhangi bir ADSM’ne yaptırılabilecektir.

B- Satın Almalarda Yetki Devri İle İlgili Esaslar.

1- Kaynakların etkili ve verimli kullanılması, ihtiyaçların doğru tespit edilmesi, toplu alımdan kaynaklanan fiyat avantajlarından faydalanılması, atıl kapasitenin oluşturulmaması için Kamu Hastane Birliklerine bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaçlarının Genel Sekreterliklerce planlanıp gerekli satın almalarının yapılması birinci önceliktir.

Bu bağlamda; Süreklilik arz eden hizmet alımları ile doğrudan temin limitlerinin üstünde kalan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ilgili sağlık tesisi ölçeğinde yapılabilmesi için 30.06.2013 tarihinden sonra Kurum izni olmadan ve aşağıda belirtilen istisnalar dışında genel sekreterlerce, hastane yöneticilerine yetki devri yapılmayacaktır.

2- Genel sekreterliklerce birliğe bağlı sağlık tesislerinin 2014 yılı ve sonrası ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılacak ihalelerin biran önce sonuçlandırılması ve hizmet sunumunda aksaklıklara meydan verilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu bağlamda ihale süreçlerinin şikâyet gibi nedenlerden dolayı uzayabileceği veya ihalenin iptal edilebileceği de dikkate alınarak kalan altı aylık süre de ikinci bir ihaleye yeterli bir sürenin kalması için Genel Sekreterliklerce ivedilikle ihalelere çıkılacaktır.

3- Bağlı sağlık tesislerinin döner sermaye bütçesinin yatırım bölümünde yer alan ödeneklerden doğrudan temin limitlerinin üstünde yapılacak olan alımların ilgili sağlık tesisi ölçeğinde yapılabilmesi için hastane yöneticisine yetki devri yapılmayacaktır. Bu ödeneklerden yapılacak olan alımlar bizzat Genel Sekreterliklerce planlanacak ve gerekli satın almalar yapılacaktır. Yatırıma yönelik ihtiyaçların karşılanmasında öncelikle; İl Özel İdarelerinde bekleyen ödeneklerin kullanılması ve genel bütçe imkânlarından faydalanılması, bu şekilde ihtiyaçların karşılanamaması durumunda döner sermeye bütçe ödeneklerinin kullanılması önem arz etmektedir.

4- Aşağıda belirtilen alımlarla ilgili olarak yetki devri yapılmadan önce;

a) Sağlık tesislerince ihtiyaçlarının bir arada satın alınmasında başka bir ifadeyle söz konusu alımların toplu olarak yapılmasında fiyat avantajlarının olup olmayacağı,

b) İhtiyaçların gerçekçi bir şekilde belirlenip belirlenmediği, ihtiyaçların birliğe bağlı diğer sağlık tesislerinden veya alternatif temin yöntemleri ile karşılanıp karşılanmayacağı,

hususları Genel Sekreterlikçe değerlendirilecektir.

5- Aşağıda belirtilen alımlarla ilgili olarak, yukarıda yer alan esaslar dâhilinde yetki devri verilmesi hususu Genel Sekreterliklerin takdirindedir.

C- Yetki Devri Yapılabilecek Alımlar

1- Doğrudan temin limitleri altında kalan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için hastane yöneticilerine yetki devri yapılabilecektir. Bu limitlerin belirlenmesinde; sağlık tesisinin Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunup bulunmadığına bağlı olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22 nci maddesinin (d) bendi için Kamu İhale Kurumunca her yıl belirlenen parasal sınırlar dikkate alınacaktır.

2- 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi kapsamında yapılacak alımlarda da doğrudan temin limitlerine kadar yetki devri yapılabilecektir.

3- 4734 sayılı Kanunun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak alımlarda doğrudan temin limitlerini geçse de yetki devri yapılabilecektir.

4- 4734 sayılı Kanunun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesinin (a), (b) ve (c) kapsamında yapılacak alımlarda da doğrudan temin limitlerine kadar yetki devri yapılabilecektir.

5- İlçe merkezinde bulunan sağlık tesislerinin Doğrudan Temin limitleri üstünde olan ve bir yıllık alım bedeli KDV hariç 4734 sayılı kanunun 21 nci maddesi (f) bendi için belirlenen limitin (147.633 TL) altında olan mal (İlaç, serum, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme, kit alımları gibi toplu alıma konu olabilecek alımlar hariç) ve hizmet alımları (Tıbbi cihaz hizmet alımı, tıbbi hizmet alımları gibi alımlar hariç) ile yapım işleri için hastane yöneticisine yetki devri yapılabilecektir.

6- 30.06.2013 tarihinden sonra mevcut sözleşmelerin herhangi bir nedenle fesih edilmesi durumunda, ihtiyaçların karşılanması ve hizmet sunumunun aksatılmaması maksadıyla işin bitim tarihi 31.12.2013 tarihini geçmeyecek şekilde sağlık tesisi ölçeğinde ihalelerin yapılabilmesi için Genel Sekreterlerce Hastane Yöneticilerine yetki devri yapılabilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlarla birlikte satın alma işlemlerinde ilgili mevzuat ile Bakanlığımız ve Kurumumuzca yayımlanmış olan genelgeler ve genel yazılar doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. HASAN ÇAĞIL

Kurum Başkanı 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.