Tkhk, Sözleşmeli Uzman Ve Büro Görevlisi İle İlgili Uygulamalar...

TKHK, sözleşmeli uzman ve büro görevlisi ile ilgili uygulamalar

Tkhk, Sözleşmeli Uzman Ve Büro Görevlisi İle İlgili Uygulamalar...
28 Şubat 2013 Perşembe 11:19

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İnsan Kaynaklan Başkan Yardımcılığı

Sayı : 86701799-
Konu : Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlisi ile ilgili Uygulamalar

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE

(Genel Sekreterlik)

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi ile kamuya ait kaynakların daha etkili ve verimli kullanılması amacıyla Kurumumuza bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin işletilmesi amacıyla iller bazında 02.11.2012 tarihi itibariyle Bakan onayı ile Kamu Hastaneleri Birlikleri kurulmuş, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi çerçevesinde mezkûr birliklerde görev ifa edecek uzman ve büro görevlisi harici diğer personel ile sözleşme imzalanmıştır.

Kamu Hastaneleri Birliklerinde çalıştırılacak sözleşmeli uzman ve büro görevlilerinin işe alınma ve birliklere dağılımına ilişkin usul ve esasları belirlemek maksadıyla hazırlanan "Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında Yönerge Bakanlık Makamının 14.02.2013 tarih ve 1279 sayılı onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi çerçevesinde Kamu Hastaneleri Birlikleri bünyesinde sözleşmeli uzman ve büro görevlisi olarak istihdam edilecek personelle ilgili olarak yürürlüğe konulan mezkur yönergenin uygulanması aşamasında, Kurumumuzca verilen sağlık hizmetinin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden sorunsuz bir şekilde yürütülmesini teminen sözleşme imzalanacak uzman ve büro görevlileri için aşağıda belirtilen hususlara riayet edilecektir.

1. Birliklerde, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesinde aranılan şartlar çerçevesinde sözleşmeli olarak istihdam edilecek Uzman ve Büro görevlileri ile sözleşme, mevzuata uygun olarak Genel Sekreter tarafından imzalanacak olup, ÇKYS modülüne girişlerinin de Genel Sekreterliklerce yapılması uygun görülmüştür. ÇKYS işlemlerinin yapılmasına dair bilgi http://www.tkhk.gov.tr/ internet adresinde yayımlanmıştır. Bu çerçevede, ÇKYS giriş ve sonrası kullanımlarda azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden, ilgili Yönerge eki EK-1 sayılı cetvel ile her bir Kamu Hastaneleri Birliğine tahsis edilmiş bulunan uzman ve büro görevlisi sayısı belirlenen sayının %70'ini geçmemek üzere sözleşme imzalanacak ve sözleşme imzalanacak pozisyon sayısının belirlenmesinde 0,5 ve üstü küsuratlar tama iblağ olunacaktır.

3. Birliklerde sözleşmeli uzman olarak istihdam edilecek, tabip, diş tabibi ve eczacılar, 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6354 sayılı Kanunun 16 nci maddesi ile değiştirilmiş 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca ihtiyaç halinde Bakanlığın ve Bağlı Kuruluşlarının merkez

Sağlık Bakanlığı

teşkilatında, sözleşmelerinde belirtilmek kaydıyla Daire Başkanı veya daha üst yönetici kadrolarına süreli olarak görevlendirilebilecek olup; bunun haricinde herhangi bir sözleşmeli uzman veya büro görevlisinin Bakanlık veya bağlı kuruluşlar merkez teşkilatı emrinde görevlendirilebilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır.

4. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin 8 inci fıkrası ile Devlet Hizmeti Yükümlülerinin ne suretle sözleşme imzalayabilecekleri hususuna açıklık getirilmiş olup, bu fıkra hükmünden hareketle; Büyükşehir statüsünde bulunan iller hariç olmak üzere, sadece diğer illerde birliğin bulunduğu il merkezindeki sağlık tesislerine atanmış olan Devlet hizmeti yükümlüleri ile uzmanlık sözleşmesi imzalanabilecek olup, büyükşehir statüsünde bulunan illerde Devlet hizmeti yükümlüleri ile sözleşme imzalanması cihetine gidilmeyecektir.

5. Sözleşme süresi iki yıl olduğundan, sözleşme bitiş tarihi olarak 2 yıl soması yazılacaktır. (Örneğin: 25.02.2013 tarihinde sözleşme yapılması halinde bitiş tarihi 25.02.2015 yazılacaktır.)

6. Kamu Hastaneleri Birliklerinde sözleşmeli olarak istihdam edilecek uzman ve büro görevlilerinde aşağıdaki genel şartlar aranacaktır.

a) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek uzman ve büro görevlisi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinin (1), (4),(5) (6) ve (7) numaralı bentlerinde yer alan şartları taşımak zorundadır.

b) Sözleşme imzalanacak uzman personelin, kamu veya özel sektörde en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olması gerekmektedir.

7. Kamu Hastaneleri Birliklerinde sözleşmeli olarak istihdam edilecek uzman ve büro

görevlilerinde aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

7. 1) Sözleşmeli Uzman olmak için Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmakla birlikte yönergede belirtilen branşlarla ilgili aşağıdaki şartlar da aranacaktır. 7.1.a) Hekim branşında olanların Tıp Fakültesi mezunu olması, 7.1.b) Diş Hekimi branşında olanların Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olması, 7.1.c) Eczacı branşında olanların Eczacılık Fakültesi mezunu olması, 7.1.ç) Hukukçu branşında olanların Hukuk Fakültesi mezunu olması. 7.1.d) Programcı branşında olanların; 7.1.d.l) En az lisans mezunu olmakla birlikte 2 yıllık Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,

7.1.d.2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek, 7.1.d.3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek, 7.1 .c) Çözümleyici branşında olanların; 7.1.e.l) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 7.1.e.2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek, 7.1.e.3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek. 7.2) Sözleşmeli büro görevlisi olmak için en az iki yıl süreli yüksekokul veya dengi mezunu olunması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı

8) Uzman ve Büro Görevlisi olarak sözleşme imzalayanların, sözleşmelerinde sadece unvanları (Uzman ve Büro Görevlisi) yazılacak ancak yönergede belirtilen branşlar ÇKYS'ye giriş yapılacaktır.

9) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarında görev yapan ve kendileriyle sözleşme imzalanan personelin sözleşme tarihi itibariyle ve sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere aylıksız izinli sayılmaları hususu Bakanlık Makamının 30.10.2012 tarih ve 63574 sayılı onayı ile uygun görülmüş ve Kurumumuzun 2012/36 sayılı genelgesi ile bu durumda bulunanların aylıksız izinli sayılmalarına ilişkin ayrıca bir onay alınmayacağı ve ÇKYS modülü üzerinden gerekli kayıt işlemlerinin ilgili birimlerce yapılacağı belirtilmiştir. Bu meyanda kadroları Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında bulunan personele ilişkin olarak tesis edilecek işlemler için ilgili genelge hükümleri çerçevesinde hareket edilecektir.

10) Bilindiği üzere; 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. nci maddesinin altıncı fıkrasında; "Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir..." hükmü sevk edildiğinden, sözleşmeli olarak gerek Bakanlığımız içinden gerekse de diğer kamu kurum ve kuruluşlarından uzman ve büro görevlisi olarak istihdam edilecek personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A kapsamında çalışan personel arasından seçilmesi gerekmektedir.

657 Sayılı Kanunun 4/B kapsamına tabi çalışan kamu görevlileri ile 4924 sayılı kanuna tabi

görev ifa edenlerle sözleşme yapılmayacaktır.

11) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluş kadrolarında bulunanlara ilişkin muvafakat işlemleri Kurumumuz tarafından yürütüleceğinden, bu hususa ilişkin genel sekreterlik talepleri doğrudan kurumumuza intikal ettirilecek olup, kurumlarınca muvafakatları uygun görülenlerin yazıları genel sekreterliğe gönderilmesi akabinde sözleşme imzalanarak ÇKYS modülüne girişi yapılacaktır.

Ayrıca açıktan uzman ve büro görevlisi istihdamına yönelik usul ve esaslar bilahare düzenlenecektir.

Yukarıda belirtilen hususlara azami ölçüde dikkat edilerek işlem yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.