Tkhk Merkez Ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinde Değişiklik..

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Tkhk Merkez Ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinde Değişiklik..
T. C.

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Hukuk Müşavirliği

Say. : 89432283.0.61.00.00/

Konu : imza Yetkileri Yönergesi

01482109

DOSYA

Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı hizmet ve faaliyetlerine ilişkin imza yetkilerini ve bu yetkilerin tam ve etkili olarak kullanılmasına yönelik ilke ve usulleri belirlemek maksadıyla hazırlanan, “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge” nin 10.06.2013 tarihi itibarîyle yürürlüğe konulması hususu Başkanlık Makamının 04.06.2013 tarihli ve 5120 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Av. Erol DEMİRCİ Birinci Hukuk Müşaviri

BAŞKANLIK MAKAMINA

Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı hizmet ve faaliyetlerine ilişkin imza yetkilerini ve bu yetkilerin tam ve etkili olarak kullanılmasına yönelik ilke ve usulleri belirlemek maksadıyla hazırlanan ekli, “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge” nin yürürlüğe konulması hususunu tensiplerine arz ederim.Av. Erol DEMİRCİ

Birinci Hukuk Müşaviri

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

MADDE 1- (1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Bakan ve Müsteşarın atama yetkisinde bulunan personel hariç her derece ve unvandaki personelin merkez teşkilatı kadrolarına atama işlemleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca yapılacak olan atama işlemleri hariç olmak üzere kurumlar arası atama yoluyla Kurum merkez veya taşra teşkilatı kadrolarına yapılacak naklen atama işlemleri ile avukat Unvanlı kadrolar ile ilgili yapılacak atama işlemlerine ilişkin kararlar ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesi uyarınca istihdam edilecek olan uzmanların sözleşmeleri Kurum Başkanı tarafından ”

MADDE 2- (1) Aynı Yönergenin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25- (1) 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (1) nolu bendi uyarınca yapılacak başhekim belirlenmesine ilişkin işlemler ile diğer kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile yapılacak malî mükellefiyet öngörmeyen protokoller genel sekreter tarafından imzalanarak neticelendirilecektir. ”

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 10/06/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkam yürütür.

Dr. Haşan ÇAĞIL

Kurum BaşkanıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması