Tıbbi Teknologların Döner Sermaye Sorunu..

Tıbbi teknologların emsalleri olan diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri gibi 0,75 ek ödeme kat sayısından ek ödeme almaları gerekmektedir.

Tıbbi Teknologların Döner Sermaye Sorunu..
08 Temmuz 2013 Pazartesi 08:26


Tıbbi teknologlar 555 sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunun 2. maddesi ve 23.08.1983 tarih ve 18230 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliğinin 5. maddesine göre '' Sağlık Eğitim Enstitüleri, ortaokula dayalı dört yıl süreli temel mesleki eğitim-öğretim görmüş ve kendi mesleki sahaların da en az 3 yıl başarıyla çalışmış olan sağlık meslek lisesi mezunlarına, enstitüdeki bölümlerde yüksek eğitim ve öğretim yaparak sağlık meslek liselerine öğretmen ve yönetici, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin gerektirdiği alanlara eğitici, yönetici ve denetici sağlık personeli yetiştiren bakanlığa bağlı bir yüksekokul.'' olup bu yüksekokuldan mezun olanlar tıbbi teknolog unvanını almaktadırlar.

Tıbbi teknologlar (3+1) Sağlık Eğitimi alanında Lisans tamamlama programını başarıyla tamamlayarak alanlarında 4 yıllık Lisans mezunu oldular. Sağlık Bakanlığının 12.10.201 tarihli ve 279509 sayılı yazısı için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığının 07.09.2006 tarihli ve 6583 sayılı cevabi yazısında “tıbbi teknolog” unvanlı personelin döner sermaye ek ödemesinin hesaplanmasında belirlenen “0,40” kat sayısının belirlenmesinde Bakanlığımız, düzenleyici işlemin tesisinde idare takdir yetkisini kullanmıştır.” denilerek tıbbi teknolog unvanlı personelin 2005 yılında yapılan ek ödeme yönergesinde 0,75 kat sayısından ek ödeme alan meslek grupları olan “fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, avukat ve benzerleri” sınıfı arasına dahil edildiği ancak 2005 yılı uygulamasının takibinden ve kurumlardan alınan geribildirimlerden tıbbi teknolog unvanlı personelin 4 yıllık fakülte mezunu olmaması sebebiyle anılan grup için öngörülen 0,75 katsayısının önerilmesinin uygun olmadığını Bakanlığımızın düzenleme yapma hakkına binaen düzenleme yapıldığını belirten yazısında tıbbi teknolog olarak 3 yıllık yüksekokul mezunu olduğumuz için düzenleyici işlemin tesisinde idare takdir yetkisini kullandığını belirtmektesiniz. Bilindiği üzere tüm tıbbi teknologlar 3+1 Lisans tamamlama programını tamamlayarak sağlık bilimleri alanında lisans mezunlarıdır. Emsalleri gibi lisans mezunu olduğundan 0,75 ek ödeme kat sayısından ek ödeme almaları hakkaniyet gereğidir.

Personel Genel Müdürlüğünün 04.07.2011 tarihli ve 133293 tarihli Osmaniye Valiliği İl sağlık Müdürlüğüne göndermiş olduğu cevabi yazısında ve Konya Valiliğine verilen 28.09.2011 tarihli ve 269628 tarihli görüş yazısında “Sağlık Eğitim fakültesi Lisans Tamamlama Programları mezunları ile lisans tamamlama programı mezunlarının “Diğer Sağlık Bilimleri Lisansiyeri” tablosuna dahil edilmesi Yükseköğretim Kurulu başkanlığının 05.06.2002 tarih ve 1215-11750 sayılı yazısı ile uygun görüldüğünden özlük haklarının Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri gibi ödenmesi” gerektiği konusunda görüş verilmiştir.

Ek ödemenin Personel Genel Müdürlüğünün görüş yazısında belirtildiği doğrultuda 0,75 ek ödeme kat sayısından yararlanan Sağlık Bilimleri Lisansiyeri olan " Diyetisyen, Çocuk Gelişimci, Psikolog, Biyolog, Veteriner Hekim ve benzeri meslek gurupları gibi ödenmesi gerektiği düşünülmektedir. Personel Genel Müdürlüğünün Sağlık Bilimleri Lisansiyeri olarak değerlendirdiği “Diyetisyen, Çocuk Gelişimci, Psikolog, Biyolog, Veteriner Hekim ve benzeri” meslek grubunun hepsi ek ödemesini 0,75 ek ödeme kat sayısından almaktadırlar. Personel Genel Müdürlüğünce Sağlık Eğitim alanında Lisans mezunu olan Tıbbi Teknologları “Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri” olarak değerlendirdiği ve özlük haklarımızın emsal kadrolar olan Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri gibi ödenmesi” gerekirken ek ödemeleri 0,75 ek ödeme kat sayısı yerine 0,40 ek ödeme kat sayısından ödenmektedir.

Personel Genel Müdürlüğünce “Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri” olarak değerlendirilen tüm meslek grupları özlük ek ödemeyi 0,75 ek ödeme kat sayısından alırken sadece Sağlık Eğitimi alanında Lisans Mezunu olan Tıbbi Teknologların Personel Genel Müdürlüğünce Sağlık Bilimleri Lisansiyeri olarak değerlendirilmesine ve özlük haklarının sağlık bilimleri lisansiyerleri gibi ödenmesi gerekirken ek ödemenin emsal olan sağlık bilimleri lisansiyerleri olan meslek gruplarından ayrı tutularak ek ödemesi 0,40 olarak ödenmektedir. Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri ile aynı maaşı alırken Ek ödemenin Lise mezunu statüsünde sınıf, kadro ve unvanının altında bir kadro gibi değerlendirilmesi üyelerimizin moral ve motivasyonunu bozmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06/10/2011 tarihli ve 043110 sayılı cevabi yazısında “Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 23/02/2007 tarihli toplantısında; Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşü de dikkate alınarak, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Programlarından mezun olanların Sağlık Bilimleri alanında değerlendirilmesi uygun görülmüştür” denilerek ilgili karara göre Sağlık Yüksekokulunun ilgili bir üst öğrenim sayıldığını ve fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı, biyolog ve benzerleri” unvanlı personeller gibi Sağlık Bilimleri Lisansiyeri olarak değerlendirildiği belirtilmekte olup, özlük hakları emsaller gibi olan Sağlık Bilimleri Lisansiyeri grubu meslek gruplarıyla aynı düzeyde alması hakkaniyet gereği olup, bütün özlük haklar eşit olduğu halde üyelerimizin ek ödemesi lise mezunu seviyesindedir.

Adana 1.İdare Mahkemesinin 10.07.2012 tarihli E.2011/2139, K.2012/1231 sayılı dava sonucunda, “Davacının sağlık eğitim lisans tamamlama programını bitirmek suretiyle 22.05.2012 tarihinde sağlık eğitimi lisans diploması aldığı, öte yandan Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04/07/2011 tarihli işlemi ile davacının memuriyet sırasında lisans tamamlama programında görmüş olduğu öğrenim nedeniyle “diğer sağlık bilimleri lisansiyeri” tablosuna dahil edilmesi ve özlük haklarının sağlık bilimleri lisansiyeri gibi ödenmesine karar verildiği görülmekle, lisans mezunu olan ve özlük hakları yönünden sağlık lisansiyeri olarak değerlendirilen davacının, sağlık lisansiyeri olduğunun kabulü gerektiğinden” hükmetmiştir. İlgili idare Mahkemesi sağlık eğitimi alanında lisans tamamlama programını bitiren tıbbi teknologların sağlık bilimleri lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi) lisansiyer olarak görev yapan personellerin arasında yer alması gerektiği yönünde karar vermiştir. Ek Ödeme yönetmeliğinin Ek-4 Tablosuna göre sağlık bilimleri lisansiyerleri olan (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi) ve benzeri grupta yer aldığından ek ödemesinin emsalleri gibi 0,75 kat sayısından değerlendirilmesi gerekirken lise mezunu seviyesinde değerlendirilmesinin adilane olmadığı düşünülmektedir.

Strateji Geliştirme Başkanlığının 31.01.2007 tarihli 891 sayılı Adıyaman Valiliğine, Ankara Sağlık Müdürlüğüne 26.01.2007 tarihli ve 725 sayılı “ek ödeme” konulu yazısında ve yine Strateji Geliştirme Başkanlığının Kayseri Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne 19.09.2006 tarih ve 7852 sayılı “ek ödeme” konulu yazılarında göndermiş olduğu görüş yazısında “Tıbbi Teknolog unvanlı personelin sağlık bilimleri alanında lisans tamamlamış olup, kadrolu olarak atanmış olan personelin “0,75” hizmet alan kadro unvan katsayısı, lisans tamamlamamış olan tıbbi teknolog unvanlı personelin “0,40” ek ödeme katsayısından ek ödeme alacağı” belirtilmekte olup hakkaniyet gereği üyelerimiz Sağlık bilimleri lisansiyeri olan tıbbi teknologlar ek ödeme yönetmeliğinin ek-4 tablosunda 0,75 ek ödeme kat sayısından yararlanan diyetisyen, çocuk gelişimcisi psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzeri” grupta yer alması gerekirken emsallerinin dışında muameleye tabi tutularak 0,40 ek ödeme kat sayısından yararlanması üzücüdür. Üyelerimiz olan tıbbi teknologlar mağdurdur. Bu önemli mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir.

YÖK, Personel Genel Müdürlüğü, İdare Mahkemesi kararlarında belirtildiği üzere sağlık eğitim alanında lisans mezunu olan tıbbi teknologların “Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri” olarak değerlendirdiği ve özlük haklarının emsal kadrolar olan Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri gibi ödenmesi” gerektiği açıkça ortadadır.

1. Basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında 0,75 ek ödeme kat sayısından yararlanan diyetisyen, çocuk gelişimcisi psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzeri” meslek gruplarıyla eş değer unvan olan tıbbi teknologların emsalleri olan diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri gibi 0,75 ek ödeme kat sayısında ek ödeme almaları gerekmektedir.

Özkan AYDEMİR/memurlarnet
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.