Tekirdağ İli Aile Hekimliği Uygulaması -aile Hekimi- 45. Ek Yerleştirme İlanı

TEKİRDAĞ İLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI -AİLE HEKİMİ- 45. EK YERLEŞTİRME İLANI

Tekirdağ İli Aile Hekimliği Uygulaması -aile Hekimi- 45. Ek Yerleştirme İlanı
05 Aralık 2014 Cuma 17:45

 45. EK YERLEŞTİRME BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGELERİ:

 

 

İLÇESİ

 

ASM ADI

 

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİM NO

 

NÜFUS

 

GEZİCİ / YERİNDE NÜFUS

 

TOPLAM NÜFUS

Çerkezköy

Fevzipaşa ASM

59 02 018

4091

0

4091

Çorlu

Fidanlık ASM

59 03 021

3534

0

3534

Hayrabolu

Ticaret Borsası ASM

59 04 008

1693

434

2127

Ergene

Ulaş ASM

59 10 013

2608

790

3398

 

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK OLAN SIRALAMA VE BAŞVURU BELGELERİ:

(Başvurular aşağıdaki sıralamaya göre listelenir.)

a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri, (Kadrosu veya pozisyonu Tekirdağ  ilinde olan)

         a. Bendindeki Hekimler için istenen belgeler;

1) Başvuru dilekçesi

2) Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu  (Ek:1)

3) Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge,

4) Göreve başlama belgesi(askerlik dönüşü veya doğum sonrası).

5) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

b) 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi gereği Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ise kadrosu veya pozisyonu ilimizde olan aile hekimliği uzmanları.

b. Bendindeki Hekimler için istenen belgeler;

1) Başvuru Formu (EK-1)

2) Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı ( Bakanlık Personeli için; Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2014” yazılacak ve imzalanacaktır. )

3) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

4) Hizmet Belgesi ( Personel Şube Müdürlüğünden yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günleri gösterir belge )

c) İlimizde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler.

19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikGEÇİCİ MADDE 2 –(1) İdari görevlerinin son bulmasına müteakiben ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; ilin aile hekimliği uygulamasına geçtiği tarihte il sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine başvurmaları ve yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları  Bakanlıkça uygun görülmeyenler, ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması halinde 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre yerleştirilirler.

c. Bendindeki Hekimler için istenen belgeler;

1) Başvuru Formu (EK-1)

2) Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı

 *Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2014” yazılacak ve imzalanacaktır.

3) İdareciler için idari görevinden ayrılmasının uygun olmadığını gösterir yazılı belge

4) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

5) Hizmet Belgesi ( Personel Şube Müdürlüğünden mazeret ve hastalık izinli geçirilen günleri gösterir belge )

 

d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.(Kadrosu veya pozisyonu Tekirdağ  ilinde olan)

 

 

d) Bendindeki hekimler için istenen belgeler

1) Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu  (Ek:1)

2) Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası  (“Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı Fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

*Uyum Eğitimi Sertifikası olmayan hekimler Halk Sağlığı Müdürlüğüne eğitime katılmak için dilekçe örneği vereceklerdir. 

3) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

4) Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı

*Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2014” yazılacak ve imzalanacaktır.

5) Muvafakatname (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu dışındaki personelin kadrosunun bulunduğu Kurumdan muvafakat verildiğini gösterir belge)

Aile Hekimliği tercih ve yerleştirme işlemleri, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Aile Hekimliği Uygulamasında Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslarda; ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması maddesindeki öncelik sıralamasına ve hizmet puanına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü, başlama tarihlerinin de aynı olması durumunda, başvuru evraklarının Müdürlüğümüz evrak kaydına giriş numarası en küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır.

(a) bendinde bulunan aile hekimlerinde öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir.

 Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

Yerleştirme yapılırken, halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.

Tüm gruplarda personel kendi içinde hizmet puanına göre sıralanır ve en yüksek hizmet puanı olan personelden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılır.

Komisyon, Yer, Zaman ve Kayıt

Komisyon

Madde 6- İl Halk Sağlığı Müdürü veya Vekili Başkanlığında, Aile Hekimliği Uygulama Şubesinden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı veya Vekili, Destek Hizmetleri Şubesinden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı veya Vekili, Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürü veya Vekili, Destek Hizmetleri Şube Müdürü veya Vekili, veya aile hekimleri atamaları ile ilgili çalışan personelden oluşan “Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu”  kurulur. Aile Hekimleri ek yerleştirme işlemleri Valilik tarafından onaylanmış bu komisyon huzurunda yürütülür.

Yer ve Zaman

Madde 7- Tekirdağ Aile Hekimliği Uygulaması Ek Yerleştirme Başvuruları 5 Aralık 2014 Cuma günü başlayacak ve 12Aralık 2014 Cuma günü mesai saati bitimi ile sona erecektir.

Aile Hekimliği Uygulaması 45. Ek yerleştirme işlemi, 22 Aralık 2014 Pazartesigünü, Müdürlüğümüz Namık Kemal Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yerleştirme işlemi 16:00 da başlayacaktır. Yerleştirilmesi gerçekleşen aile hekimleriyle aynı gün, 2 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşme imzalanacaktır. Komisyon, adayların değerlendirme yapmaları için kısa aralar ve zorunlu ihtiyaç için hazır bulunanlara duyurmak kaydı ile süre belirtilerek işlemlere bir kez ara verebilir.           

Kayıt

Madde 8- Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb)  birlikte bizzat kendisinin gelmesi esas olmakla birlikte, noterden yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisi dahil vekaletname alan vekilleri de katılabilirler. Yerleştirme işlemine kendisi veya vekili katılamayan aday yerleştirme işlemlerinde hakkında “gelmedi” tutanağı tutularak hakkını kaybeder. Aday ek yerleştirme gününde her ihtimali göze alarak noterden vekil tayin edebilir.  Yerleştirme günü herhangi bir şekilde yerleştirme işlemleri bitene kadar tercih hakkını kullanmaya gelmeyen aday sonradan her ne sebeple olursa olsun hak talebinde bulunamaz.

Salon

Madde 9- Salonda komisyon, adaylar ve görevliler kendilerine ayrılan bölümlerde oturacaklardır.  Adayların hepsinin salona sığmaması nedeniyle listelerdeki gruplar halinde alınabilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Yerleştirme

a) Komisyonun belirtilen saatte kendisi için ayrılan yerde hazır bulunması ve hazır bulunan adayların salonda kendilerine ayrılan bölüme alınmasından sonra yerleştirme sürecine başlanır. Komisyon, Adaylar ve Görevliler dışındaki şahıslar salona alınmayacaktır.

b) Adayların kendisinin katılması esas olmakla birlikte, bizzat salona gelemeyecek olan adaylar, noter veyayurtdışı temsilciliklerinden  onaylı 22 Aralık Pazartesigünü 45. ek yerleştirme işlemlerinde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme imzalama  yetkisini …………………..T.C. Kimlik Nolu ………………………….…. ‘na veriyorum” ibaresini içeren vekaletname ile vekil kıldıkları kişi vasıtasıyla yerleştirme işlemine katılabilir. Ancak sözleşme imzalamak için adayın kendisi tercih ve yerleştirme işleminden sonra en geç 31/12/2014 tarihine kadar Halk Sağlığı Müdürlüğüne müracaat edecektir.

c) Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslara göre yapılacaktır. Hizmet puanlarında adayların 1 Temmuz 2014 tarihinde güncellenmiş hizmet puanları esas alınacaktır.

Aile Hekimliği tercih ve yerleştirme işlemleri, 25.01.2013 tarih ve 28539sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin “Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslarda; ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması maddesindeki öncelik sıralamasına ve hizmet puanına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü, başlama tarihlerinin de aynı olması durumunda, başvuru evraklarının Müdürlüğümüz evrak kaydına giriş numarası en küçük olan dikkate alınacaktır.

d) Tercih sırası gelen adaya salonda üç defa çağrı yapılmasına rağmen kendisinin veya vekilinin hazır bulunmadığının tespiti halinde "gelmedi” tutanağı tutularak tercih hakkı tehir edilmiş sayılır. Tercih hakkı bir sonraki hekime geçer.

e)Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyerek“Bekleyeceğim” diyebilir. Beklemeyi tercih eden bir aday daha sonra bölge seçme sırasını kendisi belirleme hakkına sahiptir. Ancak işlemi devam eden bir aday varsa işlem tamamlandıktan sonra tercih kullanacaktır. Örneğin 3. sırada bölge seçme hakkına sahip olan bir aday beklemeye geçip 8. sırada tercih yapma hakkına sahip bir adayın sırası geldiğinde, "ben bölge seçme hakkımı şimdi kullanmak istiyorum" diyerek 8. sıradaki adaydan önce tercih yapabilecektir. Beklemeyi tercih eden adaylardan 2 veya daha fazlasının aynı sırada bölge seçme hakkını kullanmak istemesi durumunda, hizmet puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır. Bekleyeceğim diyen aday yerleştirme işlemi sonuna kadar tekrar başvuruda bulunup tercih hakkını kullanmaz ise tercih hakkından vazgeçmiş sayılarak bekleyeceği pozisyon kalmayacağı için yerleştirme işlemleri dışında kalır ve hiçbir hak iddia edemez.

f)  Yer seçiminde sırası geçtikten sonra gelen aday (tercih sırası tehir edilmiş sayılan aday) veya vekili, komisyona yer seçimine katılmak istediğini bildirdiği takdirde yerleştirme işlemine dâhil edilecektir. Bu kişiler, devam eden işlemde yer sorulan adaydan sonra tercih hakkını kullanacaktır.

g) Geç gelen ve bekleyen adaylar aynı anda tercih hakkını kullanmak isterlerse, tercih hakkı hizmet puanı yüksek olana verilecektir.

h) Yerleştirme esnasında sıra kendisine gelmiş olan aday, dilerse yerleştirme işleminden çekildiğini ve bu hakkını kullanmayacağını ifade etmek üzere “Yerleştirilmek istemiyorum” diyebilir. Böylece aday tercih hakkını kullanmaktan vazgeçmiş olacaktır. Yerleştirilmek istemiyorum diyen adaylar daha sonra vazgeçerek bu yerleştirmede yeniden aile hekimliği birimi tercih etme hakkı kullanamazlar.

ı) Aile Hekimliği Birimini seçmiş olan hekim, Aile Sağlığı Merkezi binasında bulunan daha önceden bu birim için tahsis ve ilan edilmiş olan Aile Hekimi Odasını aynı anda seçmiş olacaktır. Ayrıca oda seçimi yapılmayacaktır.

i) Müdürlük tarafından Aile Sağlığı Merkezi binası planlanmamış Aile Hekimliği Birimini tercih eden hekimler Müdürlükçe belirlenmiş ve yerleştirme işlemlerinde yayımlanmış olan Aile Sağlığı Merkezi ile Aile Hekimliği Birimine ait bina mülkiyeti (kamu, kiralık vb), binasız, geçici yer verilmesi, ısınma durumu, metrekare özellikleri gibi özelliklerini kabul etmiş sayılacaklardır.

j) Tercih sırası gelen aday tercih söyleme bölümüne gelerek tercih ettiği aile hekimliği biriminin kodunusöyleyecek ve tercihinin komisyonca kayda geçirilmesinden sonra kendisine verilecek “tercih kartını” imzalayarak kartla birlikte sözleşme imzalamak üzere ayrılan bölüme geçecek ve sözleşme imzalayacaktır. Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü’nün 16/04/2010 tarih ve 116671 sayılı yazıları gereğince; Tabip ve Uzman Tabiplerden idari görevleri bulunanlar ile (asaleten atananlar ile 657 Sayılı DMK’nun 86. ve 88. maddelerine göre görevlendirilenler - vekalet veya 2. görev - ) 4924 Sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli çalışanların bu statülerinden ayrılmalarını müteakip sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

k) Yerleştirilmesi gerçekleşen aile hekimleri ile aynı gün, 2 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşme imzalanacaktır. (25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar)

l) Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Tercih ettiği Aile Hekimliği pozisyonu için sözleşme imzalayan Aile Hekimi daha önceki pozisyonu hakkında tasarrufta bulunamaz, sözleşme imzaladıktan sonra sözleşmesinin iptal edilerek eski pozisyonunda (boş dahi olsa) devam etmesi hususunda hak iddiasında bulunamaz.

m) Sözleşme imzalamaya Vali adına Sağlık Müdürü veya Vekili yetkilidir.

Diğer Hükümler

Madde 10–

a) Boş olan Aile Hekimliği Birimleri için hukuki süreç oluşması ve sonucunda ilgili Aile Hekimliği Birimleri ile ilgili olarak menfi kararlarda Aile Hekimliği Birimlerini tercih ederek yerleşen hekimler hiçbir şekilde hak iddia edemeyecek ve yerleştiği taktirde taahhütname imzalayacaktır.

b) İlimizde 9 Ağustos 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulamasına geçildiğinden ve 9 Ağustos 2011 tarihinde 1 yılı doldurduğundan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 15. Maddenin 5. Fıkrasında belirtilen hüküm gereği “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.”ek yerleştirme işlemleri başvuruların kabulünde sözleşmeli aile hekimi olarak başvurduğu pozisyonda fiilen başvuru tarihi itibari ile 1 yıllık çalışma şartı aranacaktır.

c) İlimizde ek yerleştirme işlemlerinde boşalan Aile Hekimliği Birimlerine, Aile Hekimi yerleştirilecektir. Aile Hekimliği Birimleri www.thsm.gov.tr. web adresinden yayınlanacaktır. Aile Sağlığı Merkezlerinin fotoğraf, yapı ve yerleşimlerinde değişiklik arz edebileceğinden, Aile Hekimliği Biriminin yerleştirme işlemleri öncesinde bulunduğu yer aday tarafından yerinde incelenmelidir.

d) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 23.09.2013 tarih ve 104256 sayılı yazılarına istinaden; 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.

e) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03.04.2013 tarih ve 37117 sayılı yazılarına istinaden; Aile hekimliği uzmanı hekimlerin aile hekimliğine geçişlerine muvafakat verilmiş olup,  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan ve tıp fakültesinden mezuniyeti üzerinden en az 25 yıl geçmiş diğer uzman hekimlere muvafakat verilip verilmeyeceğine Halk Sağlığı Müdürlüğünün teklifi üzerine Kurum Başkanlığınca karar verilecektir.

f) Aile hekimi olmak isteyen pratisyen hekimler ile aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personel için İlin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine, personelin kadrosunun bulunduğu Kuruma göre İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü veya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğince karar verilecektir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03.04.2013 tarih ve 37117 sayılı yazıları ile; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadrolarında bulunan (başka birimlerde geçici görevli olanlar dahil) ve aile hekimi olmak isteyen bütün pratisyen hekimler ile aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personele muvafakat verildiği, bu personelin aile hekimliğine başvurularında Halk Sağlığı Müdürlüğünce ayrıca bir değerlendirme yapılmayacağı belirtilmiştir.

g) Aile hekimliği uygulamasında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleği ile bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci Maddesinin (a) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden ve bu nedenle de aile hekimliği uygulamasında görev almasında sakınca bulunan personelin dosyaları Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna gönderilecek, kurumca muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

h) Adayların yerleştirme işlemlerinde hizmet puanlarına 1. Aşama Uyum Eğitimleri Eğiticisi puanları (ilk yerleştirmede Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimleri Eğiticisi puanları da eklenmek kaydı ile yapıldığından) eklenmeyecektir. Başvurularda mazeret durumları (eş durumu v.b) dikkate alınmaz. Yerleştirme işlemi sırasında veya sonrasında Aile Hekimliği Birimleri arasında becayiş yapılamaz.

ı) Belirtilmeyen durumlarda, 25 Ocak 2013 tarih 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

i) Yerleştirme tarihinden önce Aile Hekimliği Uygulaması ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması halinde ve ihtiyaç duyulduğunda yayımlanan usul ve esaslar çerçevesinde değişiklikler yapılır.

j) 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 28103 663 sayılı KHK. nedeniyle sözleşme ve diğer hususlarda değişikliklerle Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak yapılanma meydana geldiğinden bu sürecin oluşturacağı düzenlemelere göre usul ve esaslarda değişiklik yapma hakkını Tekirdağ Valiliği saklı tutar. 

k) 45. Ek yerleştirme işlemlerinde boş pozisyon olarak bildirilen aile hekimliği birimlerine yeni aile hekimliği birimi eklenmesi ve boş pozisyonlardan aile hekimliği birimi çıkartılması ile ilgili değişiklik yapma ve ek yerleştirme işlemini iptal etme hakkını Halk Sağlığı Müdürlüğü saklı tutar.

l) Yerleştirme sonucunda; Aile Sağlığı Merkezleri Gruplandırma Kriterlerine göre gruplandırma alan Aile Hekimliği Birimine yerleşen aile hekimleri, yerleştikleri Aile Hekimliği Biriminin grubuna tabi tutulmazlar. Gruplandırma almayan Aile Hekimliği Birimleri gibi, haklarında E Sınıfı olarak işlem yapılır ve grupsuz olarak maaş hak edişleri yapılır. Gruplandırma almak istediklerinde ise; gerekli gruplandırma başvuru dosyasını hazırlayarak, Halk Sağlığı Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. Dosyaları incelenerek durum değerlendirmesi yapılıp Onay verildikten sonra aldığı gruplandırmaya göre maaş hak edişleri yapılacaktır.

Yürürlük:

Madde 11 - Bu hükümler Valilik Makamı’nın onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu hükümleri Halk Sağlık Müdürlüğü yürütür.

 

TEKİRDAĞ İLİ AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME UYGULAMA TAKVİMİ

 

 

Tarih

 

İş

 

 

 

5 Aralık – 12 Aralık 2014

 

Aile Hekimliği uygulamasında görev almak isteyen, kadrosu ve pozisyonu Tekirdağ ilinde olmak şartı ile; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler için ek yerleştirme ilanı ve Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayınlanması.(Ek yerleştirme yapılacak pozisyonların listesi, ek yerleştirme usul ve esasları)

 

5 Aralık – 12 Aralık 2014

 

Müracaatların Kabulü

 

17 Aralık 2014

 

 

Tercih ve Yerleştirmeye esas son listenin ilanı ve Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması.

 

22 Aralık 2014

 

Tercih ve Yerleştirme işlemlerinin yapılması.

 

2 Ocak 2014

Yerleştirilen  hekimlerin Aile Hekimliği görevine başlamaları.

EKLER :

1.Tekirdağ 45. Ek Yerleştirme Usul ve Esasları

2.Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi

3.Başvuru Formları

4.İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.