Taşeron 112 Sağlıkçı Alımı Teknik Şartnamesi- Tam Metni

Taşeron 112 Alımı Teknik Şartnamesi

Taşeron 112 Sağlıkçı Alımı Teknik Şartnamesi- Tam Metni
13 Ocak 2015 Salı 22:53

 Geçici olarak durdurulan ancak önümüzdeki günlerde alımı gerçekleşek hizmet alımı hakkında teknik şartname aşağıda olup, söz konusu mail il idarecilerine atıldığı gün sitemizede ulaşmış ancak yayınlamayı etik bulmadığımız için beklemeye almıştık. Ancak bazı sağlık sitelerinde şartnamenin bir kısmının yayınlandığı gördüğümüz için bizde yayınlama kararı aldık.

personelsaglik.net


……………… SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMBULANS SÜRÜCÜLÜK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1- İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı          : ……….. Sağlık Müdürlüğü

Adresi      : ……………………………

Madde 2 – TANIMLAR:

İdare       : İl Sağlık Müdürlüğü

Yüklenici       : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan isteklidir.

Sürücü    : Yüklenici tarafından istihdam edilen ve ambulansı kullanacak kişidir.

Madde 3- İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI:

……………….. yılları için yıllık …………… personel ile ambulans sürücülük hizmeti alım işidir. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda acil yardım hizmetlerinde (İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi/112 Acil Ortak Çağrı Merkezi’nin yönlendirdiği vakaya zamanında çıkış yapılarak hastaya gidilmesi, gerektiğinde bir sağlık kurumuna nakledilmesi, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi tarafından uygun görülen sağlık kurumları arası hasta nakilleri, sağlık kurumlarından eve hasta nakli vb gibi hizmetleri vermesi) kullanılan ambulanslar için sürücülük hizmeti alımı yapılacaktır. İdare ambulans sürücülerinin konuşlandığı/görevlendirildiği yeri, il sınırları içindeki diğer acil sağlık hizmeti istasyonları ile değiştirebilir veya bu istasyonlarda görevlendirebilir, gezici görev olarak da belirleyebilir. Bu görevler içeresine il dışına görevlendirilecek ambulans hizmetleri dâhil olup idare bu hizmetler için ayrıca ödeme yapmayacaktır.

Madde 4-SÜRÜCÜLÜK HİZMETİNİN NE ŞEKİLDE VERİLECEĞİNE DAİR                                                              GENEL HUSUSLAR:

4.1 Ambulans sürücüleri, ambulansların 112 Komuta Kontrol Merkezinin/112 Acil Ortak Çağrı Merkezinin sevk ve idaresinde görevlendirildiği vakalara Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ile İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi başta olmak üzere ilgili diğer mevzuatlar ile bu şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde haftada 7 gün 24 saat (hafta sonu, resmi, dini, milli bayramlar vb. tüm tatiller dâhil) esasına uygun kesintisiz acil yardım ve ambulans hizmetlerinde çalıştırılacaktır. Sözleşme bitim tarihi olan  …………..  Tarihinde saat 23.59 itibariyle görevde (vakada) olan ambulans sürücüleri var ise görev yerini terk etmeyecek, ancak idarenin onayı ile görev yerini terk edebilecektir.

4.2. Ambulanslarda çalışacak olan sürücü dışındaki sağlık personeli İl Sağlık Müdürlüğünce sağlanacaktır. Yapılan tıbbi müdahaleler ambulansta görevli ekip sorumlusunun kontrolü ve sorumluluğunda olacaktır. Ambulans sürücüsü ekip sorumlusu tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.personelsaglik.net

 

4.3. Yüklenici, çalıştıracağı sürücüleri 4857 sayılı İş Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde çalıştıracaktır.

4.4. Sürücüler İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesinin (24.01.2005 tarih ve 872 sayılı) 12 ve 15. Maddesinde belirtilen ve aşağıda da bahsi geçen işleri yapmakla yükümlüdür:

4.4.1. Sürücü, aracın muayene, trafik sigortası ve periyodik bakımlarının yapılması veya yaptırılması yönünde idareyi zamanında bilgilendirir.

4.4.2. Sürücü, Ambulans Sefer Defteri, Aylık Akaryakıt Sarf bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması için gerekli uyarıları yapar, eksik dolduranları saptayıp eksiklerin giderilmesini sağlar. Sürücü, nöbet devir tesliminde ve görev esnasında İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesindeki nöbetçi sürücü için belirtilen esasları yerine getirir. Gerekli kayıt ve formları düzenler, imzalar. Sürücü, Ambulans Günlük Bakım Formunun (A) bölümünün doldurulması ve eksiklerin giderilmesinden sorumludur.

4.4.3. Sürücü, ambulans ile ilgili sorunlarda nöbetçi sürücüden aldığı bilgileri değerlendirip İstasyon Sorumlusuna bildirir.

4.4.4. Sürücü, yaptığı ve yapacağı çalışmalardan İstasyon Sorumlusuna bilgi verir, onayını alır.

4.4.5. Sürücü, ambulansın karıştığı kazalara ait kaza tutanağı, gerekli evrak ve işlemleri yapar, Başhekimliğe iletilmek üzere İstasyon sorumlusuna verir.

4.4.6. Sürücü, İstasyon sorumlusunun verdiği diğer görevleri yapar.

4.4.7. Nöbeti devir alan sürücü ambulans ile ilgili programlı bir görevlendirme olup olmadığını öğrenir.

4.4.8. Nöbeti devrederken de bu bilgiyi yeni sürücüye iletir.

4.4.9. Nöbeti devir alırken bir önceki nöbetçi sürücüden araç ve teknik donanım ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenir, var ise nöbetçi Ekip Sorumlusu ile görüşerek sorunu çözer.personelsaglik.net

4.4.10. Nöbet devir tesliminde ve görev esnasında uyulması gereken kurallar bölümünde nöbetçi sürücü için belirtilen esasları yerine getirir.

4.4.11. Sürücü, ambulansta herhangi bir arıza saptadığında nöbetçi Ekip sorumlusuna ve istasyon sorumlu sürücüsüne bilgi verir, önerilerini sunar, nöbetçi Ekip sorumlusunun talimatları doğrultusunda hareket eder.

4.4.12. Sürücü, ambulansın yakıtının kontrolünden sorumludur. Ambulansın yakıt miktarının ½ deponun altına inmeyecek şekilde takviyesini yapar.

4.4.13. Sağlık personeline hasta kabininin temizlenmesinde yardımcı olur.

4.4.14. Sağlık personelinin olmadığı durumlarda; oksijen tüpünün doluluğunu kontrol eder, eğer boş ise doldurtmak veya değiştirmek için nöbetçi Ekip sorumlusuna bilgi verir.

4.4.15. Nöbetçi Ekip sorumlusunun bilgisi olmadan hiçbir şekilde istasyondan ayrılamaz.

4.4.16. Sürücü, ambulansın dış kısmının ve sürücü kabininin temizliğinden sorumludur ve bu temizlik günlük olarak yapılır.

4.4.17. Görev çağrı anonsuna sağlık personeli cevap veremiyorsa sürücü cevap verir.

 

 

 

 

4.4.18. Seyir halinde iken sürücü, personeli ve ambulansı tehlikeye atmayacak şekilde güvenli bir hızla ve trafik seyir kurallarına riayet ederek ambulansı kullanır. Trafik kurallarına uymaya azami şekilde dikkat edilir. Kırmızı ışıkta ambulansın kontrollü ( karşı taraf yol verirse ) geçiş üstünlüğü olduğu unutulmamalıdır. Kavşaklarda mutlaka hız kesilir ve kontrollü geçiş yapılır.

4.4.19. Ekip Sorumlusu ve sağlık personeli araçtan indikten sonra sürücü emniyet tedbirlerini alarak ambulansı park eder.

4.4.20. Ekip Sorumlusu ve sağlık personeli hastanın yanına gittiğinde sürücü iletişimi sağlayabileceği konumda bulunur. Sürücü malzeme gerektiğinde gerekli malzemeleri ekip arkadaşlarına götürür ve ambulansı kilitli konumda bırakır.

4.4.21. Hastanın ambulansa veya ambulanstan sağlık merkezine/evine güvenli bir şekilde taşınmasında sürücü de sorumludur.

4.4.22. Hasta ambulansa bindirilip tüm kapıların kapalı olduğundan emin olunduktan sonra sürücü ambulansa binip aracı hareket ettirir.

4.4.23. Sağlık kurumuna ulaşıldığında ambulansın sirenler kapatılır. İkaz lambaları açık kalır.

4.4.24. Ambulansta hasta yoksa ve hastaya gidilmiyor ise kesinlikle tepe lambaları ve siren kapalı tutulur. Trafik kurallarına tam olarak uyulur.personelsaglik.net

4.4.25. Görev dönüşünde sürücü Ambulans Sefer Defterini doldurur, ilgiliye imzalatır.

4.4.26. Ambulans yeni göreve eksiksiz olarak hazır konumda ve çıkış engellenmeyecek şekilde kilitli olarak bırakılır.

4.4.27. Tepe lambaları ve sirenin çalıştırılması sürücünün sorumluluğunda olup bununla ilgili nöbetçi ekip sorumlusunun uyarıları da dikkate alınır.

4.4.28. Gerekmedikçe siren çalınmaz ve meskûn mahallerde sürekli açık tutulmaz.

4.4.29. Ambulanslar, komuta merkez tarafından verilen çıkış anonsundan sonra her mevsim şartlarında en geç 60 saniye (1 dk) içerisinde vakaya çıkışını sağlayacak teknik bilgi ve beceriye sahip sürücülerce kullanılmalıdır.

4.4.30. Görev alanı içinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakalarına, kendilerine verilen kimlik kartlarını takacaklardır.

4.4.31. Yüklenicinin kendisine verdiği kıyafetleri görevi dışında giymeyecek ve yaka kartını takmayacaktır.

4.4.32. Sürücü görevli iken kolye, madalyon, künye, rozet, ziynet eşyası ve bu gibi aksesuarlar takılmayacaktır.

4.4.33.  İdarenin personeline ve hizmet verilen kişilere karşı, nazik, saygılı ve kibar davranılacaktır.

4.4.34.  Görev başında iken sigara içilmeyecek, sakız çiğnenmeyecek, bir şeyler yenilip

içilmeyecektir.personelsaglik.net

4.4.35. Çalıştığı yerin tertip, düzen ve temizliğine özen gösterecektir.

4.5. Sürücüler ehliyet aldıkları tarihten itibaren alkollü araç sürmekten ceza almamış olmalı ve bu durumu belgelendirmelidir. Ayrıca nöbetçi olduğu veya nöbetçi olduğu günler dışında sivil hayatında ehliyetine ceza alması ve/veya herhangi bir nedenle ehliyetinin kolluk kuvvetlerince alıkonulması ve/veya kaybedilmesi durumunda yükleniciye/idareye bilgi verilecek, ambulans da çalışmayacak ve çalıştırılmayacaktır. Yüklenici 112 istasyonunda hizmet sunumunda sürücü eksikliğine sebep vermeden gerekli tedbirleri alacaktır.

4.6. Sürücüler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tarif edildiği şekilde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine İlişkin Yönetmelikte belirtildiği şekilde davranmalıdır.

4.7. Sürücü görevde olduğu halde, herhangi bir sebepten (yol durumu, trafik, idare tarafından verilen hizmetin devam ettirilmesi zorunluluğu v.s.) çalışma saatleri dışına çıkması durumunda, sürücü aracı terk etmeyecek, aracı ve personeli ilgili kuruma/bekleme noktasına geri getirilecektir. İdare bu hizmet için yükleniciye ekstra herhangi bir ücret ödemeyecektir. Ayrıca olağanüstü hal ve doğal afet durumu gibi yoğun hizmeti gerektiren durumlarda mesai saatine bağlı kalınmaksızın göreve kesintisiz devam edilmelidir. İdare bu hizmet için yükleniciye ekstra herhangi bir ücret ödemeyecektir. Sürücülerin vardiya değişim saatlerinde görev gereği ambulans görevde(vakada) olabilir. Bu durumda vaka dönüşü vardiya değişimi yapılır.

4.8. Sürücüler, …………. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından araçlara takılan tüm cihazların (Örnek; telsiz, taşıt tanıma, GPS,  navigasyon, OGS, KGS, gibi) temizliğinden, bakımından ve çalışır tutulmasından sorumludur.

 4.9. Sürücü, çalışma saatleri içinde eğer bir göreve çıkmamış ise çalıştığı birimi hiçbir şekilde terk etmeyecek ve kendisine gösterilen yerde bekleyecektir. Sürücüler nöbet bitiminde araç teslimi yapmadan istasyondan ayrılmayacaktır. Teslimin yapılamaması halinde Komuta Nöbetçi Hekiminin bilgisi dahilinde ayrılabilirler.

4.10. Sözleşme konusu işte görev yapacak sürücüler İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği çalışma saatlerinde çalışacaklardır. Vardiyalar arasında boşluk olmayacaktır. Vardiya süresine göre mevzuat doğrultusunda hizmeti aksatmayacak şekilde dinlenme ve yemek amaçlı ara verilecektir. Yüklenici, vardiya sayısını, vardiya saatlerini, işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenme zamanlarını, hangi işçinin hangi gün haftalık iznini kullanacağını yönelik listeyi hazırlayarak istasyonlarda işçilerin görebileceği bir yere asmalıdır.personelsaglik.net

4.11. Sürücüler görev anında hizmete özel fosforlu kıyafetleri ve botları giyeceklerdir. Kıyafetler ve botlar kirli, lekeli, yırtık, sökük, solgun olmayacaktır. Bu kıyafetler yüklenici tarafından tedarik edilecektir. Yüklenici, sürücülerin kıyafetinin teminini sağlayacak olup bu kıyafetler idarenin tespit edildiği şekilde yazlık ve kışlık (2’şer takım) olacaktır.

4.12. Sürücüler, işe başlama anında 25 yaş ve üzerinde olmalı ve 40 yaşını geçmemiş olmalıdır. Bayanlar için boy ölçüsü 165 cm ve üzeri, erkekler için ise 170 cm ve üzeri olacaktır. (B) ve daha üst sınıf ehliyetleri (Sürücülerin Yoğun bakım, çoklu ambulans ve OBEZ ambulansı kullanabileceğinden E sınıfı, diğer ambulanslar için B sınıfı ehliyete sahip olması zorunludur) en az 5 yıllık olmalıdır. Ambulans Sürücülüğü ve Sağlık Bakanlığı güvenli ambulans sürücülüğü eğitim programı sertifikasına sahip olmalı veya sözleşme tarihinden sonra 6 ay içerisinde almalıdır.

4.13.İstasyonda görevli sağlık ekibinin öğün yemeğini yediği yerde (görev yaptığı istasyonda veya herhangi bir hastanede) sürücü de yemeğini ücretsiz yiyecektir.

4.14.Ambulans veya sürücülerin sebebiyet vereceği her türlü zararları yüklenici ilgiliye ödemekle yükümlüdür. İdareye vereceği maddi zararlarda ise ödeme süresi, şekli ve usulü mevzuatlarda belirtildiği şekilde yapılır. Ödeme süresi sözleşme süresini geçemez.

4.15.Yüklenici sürücülerin aylık sigorta bildirimlerini yasalara uygun şekilde yapacaktır.   

4.16.Yüklenici her ay sonunda her bir sürücünün yaptığı aylık çalışma süresini gösterir cetvelleri gerçeğe uygun şekilde ( ay başı çalışma programına göre değil, fiili çalışmaya göre) hazırlayarak sürücülerin imzalarını alacaktır. Yüklenici tarafından hazırlanan bu cetveller idarenin görevlendireceği kontrol teşkilatınca idarede düzenlenen belgelerle ödeme öncesi karşılaştırılarak kontrol edilecektir.

     4.17.Sürücülere ait tüm mali ve sosyal haklar yükleniciye aittir.

4.18.Yüklenici hizmet sunumunda istihdam ettiği tüm sürücüler arasındaki her türlü iletişimden sorumludur.

4.19.Yüklenici tarafından ambulansta görevlendirilen sürücünün, hastalık, izin vb. sebeplerden dolayı işe gelememesi ya da işinden ayrılması durumunda, yüklenici tarafından idareye bilgi verilerek yerine aynı niteliklerde personel görevlendirilmesi ve 2 saat içinde bildirilen adreste görev başında olması sağlanmalıdır.

4.20. Sürücüler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan adaptasyon eğitimlerine (adres bulma yeteneği, il merkezlerini ana ulaşım arterleri, hastanelerin yerleri ile ilgili adres bilgisi, sedye ve hasta taşıma becerisi ve yeteneği vb. hizmet içi eğitimlere ve sözleşme süresi boyunca idarenin düzenleyeceği eğitimler) katılmak zorundadır. Sürücü değişimi yapılması halinde, yeni başlayan sürücülerin de bu eğitimleri almaları zorunludur.

4.21. Yüklenici firma, çalışma esnasında hasta taşıma ve ambulans ekipmanlarını taşıma gibi yük kaldırılması gereken durumlarda engel oluşturacak sağlık problemi olmayan sürücüleri istihdam edecektir.personelsaglik.net

Madde 5-YÜKLENİCİNİN HİZMET VERECEĞİ 112 İSTASYONLARI:

Yüklenici, aşağıda yazılı adreslerde hizmeti sunacaktır.

…….

……

Yüklenici yukarıda belirtilen …………adet 112 istasyonunda  ihale konusu işi yürütecektir. Bu istasyonlardaki ihale konusu iş herhangi bir nedenle ( trafik kazası, izinler, raporlu sürücü gibi sürücülerden kaynaklı sıkıntılar vb.) kesintiye uğrayamaz. Kesintiye uğrama ihtimalinde yüklenici, yedek sürücü ile hizmeti sürdürmeye devam eder.

6. ÇALIŞTIRILACAK AMBULANS SÜRÜCÜLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER:

 

6.1. Araç sürücüsü en az lise mezunu olacaktır.

6.2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

6.3. Sürücülük hizmeti sektöründe deneyimli olacaktır, bu deneyim süresi en az iki yıl olacaktır. Bunu belgeleyen sürücüler öncelikli tercih edilecektir.

6.4. Ambulans Sürücülerinin B, C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden birine sahip olmalıdır.

6.5. Ambulans Sürücüleri son bir yıl içerisinde alınmış ve resmi kurumlarca geçerli kabul edilecek Psikoteknik Raporuna sahip olmalıdır.

6.6. Ambulans Sürücüleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel niteliklere sahip olmalı ve Türk Ceza Kanununun 403, 404, 414, 415, 416, 418, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572’nci maddelerinde belirtilen suçlardan hürriyeti bağlayıcı hüküm giymemiş olmalıdır.

6.7.Yüklenicinin, çalıştıracağı sürücülerin her ne sebeple olursa olsun sürücü belgesine trafik görevlilerince el konulmamış olması gerekmektedir. Ayrıca sürücülerin asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlüpersonelsaglik.net trafik kazasına karışmamış olması zorunludur. Yine yüklenicinin çalıştıracağı sürücülerin hiçbir surette alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olarak araç kullanımından dolayı ceza almamış olması zorunludur. Bu maddede belirtilen hususların işe başlama tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde belgelendirilmesi zorunludur. Sözleşme tarihinden itibaren söz konusu cezalardan herhangi birinin işlenmesi durumunda iş akdi uyarı yapılmaksızın fesih edilecektir.personelsaglik.net

6.8.Araç sürücüsü 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun gereğince araçta kesinlikle sigara içmeyecektir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97. Maddesinin 2. Bölümü uyarınca Alkol, uyuşturucu ve keyif verici madde etkisinde araç kullanımı yasaklanmıştır. Yönetmelik uyarınca nöbete gelirken ve nöbet süresi boyunca Alkol ve keyif verici madde kullanımı yasaktır. Tespiti halinde iş akdi uyarı yapılmaksızın fesih edilecektir.

6.9. Asli kusurlu olarak 2(iki) trafik kazasına karışmış olan sürücülerin sözleşmeleri idare tarafından fesih edilir. Yüklenici sözleşmesi fesih edilen personelin yerine 2 (iki) iş günü içerisinde aynı şartlarda personel sağlamak zorundadır

MADDE 7- AMBULANS SÜRÜCÜSÜ OLARAK GÖREV YAPACAK PERSONEL İÇİN İSTENEN BELGELER:

7.1. Yüklenici; çalıştıracağı personelin her birine ait aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak, işe başlama tarihinden önce idareye teslim edecek, ayrıca yüklenici her sürücü için tuttuğu dosyasında da bu belgeleri muhafaza edecektir.  

7.1.1.      Nüfus cüzdanının arka ve önyüzlerinin fotokopisi (aslı ile birlikte Kontrol Teşkilatına ibraz edilerek kontrolü sağlanacaktır)

7.1.2.      Son altı ay içinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğrafı,

7.1.3.      Savcılıktan son üç ay içinde alınmış sabıka kaydı,

7.1.4.      Sürücü belgesi fotokopisi,

7.1.5.      İkametgâh belgesi,

7.1.6.      Lise veya dengi okul diploması, (Noter tasdikli veya İdarece Aslı gibidir onaylı olacak)

7.1.7.      Psikoteknik değerlendirme raporu,

7.1.8.      Güvenli Sürüş Teknikleri Sertifikası, (yok ipersonelsaglik.netse 6 ay içerisinde temin edilecek),

7.1.9.      Sürücü belgesi aldıkları tarihten itibaren alkollü araç kullanmaktan ceza almadığını tevsik eden belge,

7.1.10.   İletişim bilgileri,

7.1.11.   Sağlık raporu, (İşe başlamadan sürücü olarak görev yapabileceklerine dair sağlık raporu alınması gerekmektedir.)

7.1.12.   E-sigorta numarası,

7.1.13.   SGK işe giriş belgesi istenmektedir.

7.2. Hizmet süresi boyunca olabilecek değişikliklerde yeni bildirilen Ambulans Sürücüleri de yukarıda belirtilen belgeleri ayrıca verecektir. Burada belirtilen belgeler yüklenici tarafından idareye teslim edilmeden ve idarenin onayı alınmadan hiçbir Ambulans Sürücüsü çalıştırılmayacaktır.

 

7.3. İdare, bu şartnamede belirtilen belgelerden herhangi birinin yenilenmesi ve tekrar ibrazını talep edebilir. Yüklenici bu durumda 2 (iki) iş günü içinde istenen belgeyi ibraz etmek zorundadır. İşe girişte istenilen belge ve sertifikaların geçerlilik sürelerinin takibi ve güncellenmesinden sürücüler sorumlu olup, belge ve sertifika güncellemelerinde tarihlerin birbirini takip etmesi gerekmektedir. Güncelleme tarihleri arasındaki boşluklar sertifikasız çalışmış anlamı taşıyacağından İl Sağlık Müdürlüğü Muayene Komisyonu tarafından evrakları eksik olan personeller gibi değerlendirilip;  ceza kesilecektir.

7.4. Ambulans sürücüsünün, belirtilen şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde, durum idareye derhal bir yazı ile bildirilerek ilgili personel hizmetten çıkartılacaktır. Ayrıca yasa ve yönetmelik hükümlerine göre bildirilmesi gereken yerlere de, bu durumları yüklenici ayrıca bildirmek zorundadır.

 

7.5. Yüklenicinin istihdam edeceği sürücülerin tamamı öncelikle Acil Tıp Teknisyenlerinden (ATT), ATT’nin yeterli olmadığı durumlarda Paramediklerden(AABT),Paramediklerin de yeterli olmadığı durumlarda ise diğer sağlık personellerinden (Hemşire, Sağlık Memuru, Toplum Sağlığı Teknisyeni vb. gibi sağlık eğitimi almış kişilerden) oluşacaktır.

MADDE 8 - YÜKLENİCİYE AİT GENEL HÜKÜMLER:personelsaglik.net

 

8.1 Yüklenici, hizmetlerinin yürütülmesinde idarenin verdiği talimat doğrultusunda hareket ederek yardımcı olacaktır.

 

8.2 Yüklenici hizmet ve görev kapsamına giren konularda sorumlu olunan mercilere gerekli bilgi aktarımını yapacak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlemek zorunda oldukları rapor ve tutanakları düzenleyerek, idare yetkililerine verecektir. Yüklenici bu şartname kapsamında belirtilen tüm hizmet, görev ve yükümlülüklerin ifasından, idareye karşı sorumlu olacaktır.

 

8.3.Yüklenici ve çalıştırdığı ambulans sürücüleri; kurum personeline, kuruma, kurum dışından kuruma değişik nedenlerle gelen kişilere ve bunların mal varlıklarına vereceği her türlü zarar, ziyandan; ayrıca, üçüncü şahıslar tarafından sözleşme kapsamında belirtilen yerlerde meydana getirilebilecek bilumum zarar ve ziyandan da sorumlu olacaktır.

 

8.4. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ile ilgili her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuattan dolayı sürücü alımı, bu sürücülerin ilgili yasalardan kaynaklanan maaş, tazminat, izin, ek mesai vb. haklarının ödemesi ve/veya verilmesi, sürücü çıkarılması vb. konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, idare bu konularda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

8.5. Yüklenici istihdam ettiği kişiler ile ilgili SGK’dan alınan işyeri sigorta sicilini ihtiva eden bordro düzenleyecektir. Bu bordrolarda hiç bir şekilde şirketten maaş alan ve sürücü hizmetinde çalışmayanlara yer verilmeyecektir.

 

8.6. Yüklenici, her sürücü için çalışma gün ve saatlerini belirten aylık imza takip çizelgesi hazırlayıp, istasyon sorumlu personeline onaylattıktan sonra ayın ilk haftası sürücünün çalıştığı birimin sorumlusuna teslim edecektir. Ay sonunda yüklenicinin hak edişinde, aylık imza takip çizelgeleri esas alınır.

 personelsaglik.net

8.7. Görev alanı kapsamında bulanan yerlerde ve görev yapılan süre içinde, yüklenici ve çalıştırdığı ambulans sürücüleri ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret ve bu gibi olaylardan doğabilecek bütün hukuki sorumluluklar da yükleniciye ait olacaktır.

 

8.8. Sözleşme konusu işin ifası ve yüklenicinin bu işle ilgili olarak çalıştıracağı sürücülerin Ceza ve Hukuk Mevzuatı ile İş Kanunu, Trafik Kanunu, Belediye Tüzükleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk doğrudan yükleniciye aittir.

 

8.9. Yüklenici yukarıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

 

8.10. Sürücü hatasından dolayı araca gelecek trafik cezalarından sürücü ile birlikte yüklenici de sorumlu olup, bu ücretlerin yükleniciye yazılı tebliğinden sonra 3 (üç) iş günü içinde ödenmez ise yüklenicinin ilk hak edişinden kesilecektir.

8.11. Yüklenici istihdam edeceği sürücülerin tamamı için  …………İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde 112 ambulans sürücüsü olarak çalıştığına dair ve nüfus bilgilerini gösterir fotoğraflı personel kimlik kartı düzenlemek zorundadır.

8.12. Sürücülerin işten ayrılması, izinler, vardiya düzenlemeleri, mazeretleri vs gibi durumlarda ihale konusu hizmetin kesintiye uğramaması için yüklenici en az ……………. sürücüsüne şartnamemizde yazılı eğitim ve sertifikalarını (………………………) aldırtarak bu belgeleri de idareye sözleşme imzalanmadan evvel sunmalıdır. Bu sayıdaki personelin belirtilen eğitim sertifikalarına sahip olmasındaki asıl amaç hizmetin sürekliliği ve ambulans sürücülüğü görevinin belli bir bilgi ve beceriye sahip sürücüler tarafından yerine getirilebilecek türde hizmet olmasıdır. Bu sayıdaki (… personel) personeli yüklenici ilgili çalışma yasalarına uygun olarak( tam süreli, kısmi süreli vs) istihdam edebileceği gibi yükleniciye ait başka işlerde de çalışma yasalarına uygun olarak çalıştırabilir. Sözleşme süresince yüklenicinin istihdam edeceği sürücü sayısı belirtilen sayının altına inmemelidir.

MADDE 9- YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEDARİK EDİLECEK GİYİM EŞYALARI:

9.1. Kıyafetlerin (yazlık-kışlık 2’şer takım) dağıtımı sözleşme imzalandıktan sonra ve işe başlama tarihinden önce yüklenici tarafından sürücü personele dağıtılacaktır.

9.2. Bakanlık tarafından kıyafetlerin rengi ve şekillerinin değiştirilmesi halinde yüklenici tarafından personele kıyafetlerin son hali (şekil, boyut vb.) dağıtılacaktır.

MADDE 10- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:

İş bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde; konuya ilişkin Kanun, Yönetmelik ve Genelge’nin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

11. İş bu teknik şartname toplam 10 (on) maddeden ibarettir.  personelsaglik.net          

 

 

 

                  Dr. …………………………                                      Dr. ……………………….

                            Başhekim Yard.                                                              Başhekim

               

                      Dr ……………                                                                     Dr…………………

                    Acil Sağ. Hizm. Şb. Müd.                                         İl Sağlık  Müd. Yrd.

 

 

 

 

 

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.