Sözleşmesi Fesh Edilen 4/b'li Davayı Kazandı

Sözleşmesi fesh edilen 4/b'li Acil Tıp Teknisyeni Hasan BAHADIR göreve yeniden başladı.

Sözleşmesi Fesh Edilen 4/b'li Davayı Kazandı
27 Kasım 2015 Cuma 20:47

Trakya Üniversitesinde 4/B'li olarak çalışmakta iken Sağlık Bakanlığı alımı sonucunda Giresun Tirebolu Acil 112 Sağlık Hizmetleri istasyonunda acil tıp teknisyeni olarak atanan Hasan BAHADIR’ın sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiği gerekçesi ile tek taraflı olarak Giresun Tirebolu Acil 112 Sağlık Hizmetleri istasyonunda acil tıp teknisyeni işine son verilmiştir.

Sözleşmenin feshine dair işlemlerin hukuka aykırı olduğu ve yapılan uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı sonuçlar doğurduğu ileri sürülerek açılan dava hakkında Ordu İdare Mahkemesinin iptal kararı vermiştir.

Mahkeme kararı

ORDU İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2010/1300 KARAR NO : 2011/309

DAVACI________ : HASAN BAHADIR

VEKİLİ_________ : AV. VEJDET ERSOY

Kültür Cad. No.29 K. 2- ORDU

DAVALILAR . : I- SAĞLİK BAKANLIĞI – ANKARA ‘

2- GİRESUN VALİLİĞİ – GİRESUN

DAVANIN ÖZETİ : 2010/5 KPSS ile Giresun İli, Tirebolu I Nolu Acil Sağlık Hizmetleri
istasyonuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi hükmü uyarınca “Sözleşmeli Personel” olarak yerleştirilen ve buradaki görevine başlayan davacının, daha Önce sözleşmeli olarak Trakya Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta iken sözleşmesinin tek taradı olarak feshettiği ve bu nedenle bir yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilemeyeceği gerekçesiyle sözleşmesinin feshine dair 23.07.20I0 tarih ve 179258 sayılı ve 13.08.2010 tarih ve 6530-11597 sayılı işlemlerin; hukuka aykırı olduğu, yapılan uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı sonuçlar doğurduğu ileri sürülerek iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal kayıpların davalı idarelerce tazminine karar verilmesi istenilmektedir..

SAĞLIK BAKANLIĞI

SAVUNMASININ ÖZETİ: Davacının Trakya Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta iken sözleşmesinin tek taraflı olarak feshettiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca fesih tarihinden itibaren bir yıl içerisinde kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyeceği, dolayısıyla haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

GİRESUN VALİLİĞİ

SAVUNMASININ ÖZETİ : Dava konusu işlemin mevzuata uygun olarak tesis edildiği, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ordu İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:

Dava; 2010/5 KPSS ile Giresun İli, Tirebolu 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi hükmü uyarınca “Sözleşmeli Personel” olarak yerleştirilen ve buradaki görevine başlayan davacının, daha önce sözleşmeli olarak Trakya Üniversitesi bünyesinde görev yapmakla iken sözleşmesinin tek taraflı olarak feshettiği ve bu nedenle bir yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilemeyeceği gerekçesiyle sözleşmesinin feshine dair 23.07.2010 tarih ve.l35258 sayılı ve 13.08.2010 tarih ve 6530-11597 sayılı işlemlerin iptali ile ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal kayıpların davalı idarelerce tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır> _ i». \

Anayasanın 128. maddesinde, devletin; kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göçe yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin! ‘memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği belirtildikten sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinde de benzer bir düzenlemeye yer verilerek kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle yürütüleceği kuralı getirilmiş, aynı Kanunun 5. maddesinde ise bu Kanuna tabi kurumların sayılan dört istihdam pekli dışında personel çalıştıramayacakları hükmü getirilmiştir.

Öte yandan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde; “…Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnalan, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırlan ile verilecek i; sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığımn görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. (Ek cümle: 25/6/2009-5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Trakya Üniversitesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (4). maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken katılmış olduğu 2010/5 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre Giresun ili, Tirebolu I Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun . 4/B maddesi hükmü uyarınca “Sözleşmeli Personel” olarak yerleştirildiği ve akabinde buradaki görevine başladığı, ancak davacının Trakya Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta iken sözleşmesinin tek taraflı olarak feshettiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 413 maddesi uyarınca fesih tarihinden itibaren bir yıl içerisinde kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmesinin mümkün olmadığı yönündeki sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.07.2010 tarih ve 17925 sayılı yazışma istinaden Giresun Valiliği’nin I3.0S.20I0 tarih ve 6530-11597 sayılı işlemi ile sözleşmesinin feshine karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda her ne kadar davalı idarelerce, davacının daha önce Trakya Üniversitesi bünyesinde sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca da fesih tarihinden itibaren bir yıl içerisinde kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshi yoluna gidilmiş ise de. Trakya Üniversitesi bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalışan davacının, katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre yerleştirildiği kuruma atanabilmek için sözleşmesini feshettiği, davacının kamu görevlisi sıfatını sürdürme iradesinin bulunduğunun kuşkusuz olduğu, bu nedenle davacının başarılı olduğu sınav sonucuna göre yerleştirildiği pozisyonda görev yapmasının sağlanması gerekirken 657 sayılı Kanun’uıı (4.) maddesinin (B) bendinde aranan koşul gerekçe gösterilerek sözleşmesinin feshi yolunda tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, Anayasanın 15 maddesi gereği dava konusu işlem nedeniyle uğranılan zajann tazmini gerekliği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle;

-Dava konusu işlemlerin İPTALİNE;

-Davacının işlem nedeniyle oluşan parasal kayıplarının (zararlarının)giderilmesine karar verilmesi yolundaki isteminin KABULUNE; *

-Aşağıda ayrıntısı gösterilen 76,69 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,

-Davanın karara bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ucrett Tarifesi 0 uyarınca belirlenen 550 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,

•Artan posta ücretinin bizzat veya vekili vasıtasıyla mahkememi/e dilekçeyle başvurulması halinde davacıya iadesine,

• Mahkememizce verilen bu karara karşı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46/2. maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay Başkanlığı’ na hitaben yazılmış ve Mahkememize verilecek dilekçeyle Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulabileceğinin taraflara tebliğine,

. – 24/03/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Ûye Üye

ÖNDER GULAÇTI ORHAN ÇILD1ROGLU UĞUR TAŞTEMİR

38023 94892 97712

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.