sosyal hizmet görevde yükselme şartları

sosyal hizmet görevde yükselme şartları

sosyal hizmet görevde yükselme şartları
04 Kasım 2015 Çarşamba 14:44

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1— Bu Yönetmeliğin amacı; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin atama, görevde yükselme ve sınıf değişikliklerinin liyakat ve kariyer sistemine dayandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2— Bu Yönetmelik; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çalışan personeli kapsar.
Dayanak
Madde 3— Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4— Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kurum : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,
b) Genel Müdür: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürünü,
c) Ana hizmet birimi daire başkanlıkları: Aile ve Çocuk Hizmetleri, Yetiştirme Yurtları, Yaşlı Hizmetleri, Özürlülerin ve Felçlilerin Rehabilitasyonu, Genel Sosyal Hizmetler ve Aile Bütünlüğünün Korunması Daire başkanlıklarını,
d) Denetim birimi: Teftiş Kurulu Başkanlığını,
e) Danışma birimleri: Hukuk Müşavirliği ile Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığını,
f) Yardımcı hizmet birimi daire başkanlıkları: Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığı, Personel, İdari ve Mali İşler ve Yapı İşleri Daire başkanlıklarını,
g) Merkez Müdürü: Kurum merkez teşkilatında görev yapan Döner Sermaye Merkez Müdürünü,
h) Şube Müdürü (Merkez ): Genel Müdürlük merkez birimlerinde görev yapan Şube Müdürlerini,
i) Şube Müdürü (Taşra): Genel Müdürlük taşra teşkilatı İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinde görev yapan Şube Müdürlerini,
j) Sosyal Hizmet Kuruluşu: 2828 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendinde sayılan kuruluşları,
k) ÖSYM: Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) ÖDYM: Merkezi sistemle özel ve resmi sınavları yapmak ve değerlendirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Öğrenci Değerlendirme Yerleştirme Merkezini,
m) Görev grupları: Benzer düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
n) Alt Görev Grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
o) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,
ö) Görevde yükselme sınavı: ÖSYM ve ÖDYM’ye yaptırılacak yazılı sınavları,
p) Atanma: Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü kadrolarında görev yapan personelin, 2828, 657 ve 2451 sayılı kanunlar ve ilgili diğer genel mevzuat ile bu Yönetmelik hükümlerine göre atanmalarını ifade eder.
Hizmet Grupları
Madde 5— (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/1md.) "Kurumun merkez ve taşra teşkilatında bu Yönetmeliğe tabi kadrolar "Yönetim Hizmetleri", "Denetim Hizmetleri", "Hukuk, Araştırma ve Planlama Hizmetleri", "Mesleki Hizmetler", "Teknik Hizmetler", "Bilgi İşlem Hizmetleri", "İdari Hizmetler" , "Yardımcı Hizmetler" grubu olarak sekiz hizmet grubuna, hizmet grupları da alt hizmet gruplarına ayrılmıştır."
A - YÖNETİM HİZMETLERİ
a) Genel Müdür,
b) Genel Müdür Yardımcısı,
c) 1. Hukuk Müşaviri,
d) Teftiş Kurulu Başkanı,
e) Genel Müdür Müşaviri,
f) Daire Başkanı,
g) Döner Sermaye Merkez Müdürü,
h) İl Müdürü,
i) Şube Müdürü (Merkez),
j) İl Müdür Yardımcısı,
k) İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, Kuruluş Müdürü, Şube Müdürü (Taşra),
l) İşletme Müdürü,
m) Kuruluş Müdür Yardımcısı,
n) İşletme Müdür Yardımcısı,
o) Döner Sermaye Saymanı,
ö) Şef, Ayniyat Saymanı,
p) (Ek:31/07/2004-R.G.25539/1md.) Yurt Yönetim Memuru.
B - DENETİM HİZMETLERİ
a) Başmüfettiş,
b) Müfettiş,
c) Müfettiş Yardımcısı.
C- HUKUK, ARAŞTIRMA VE PLANLAMA HİZMETLERİ
a) Hukuk Müşaviri,
b) Avukat,
c) APK Uzmanı,
d) Araştırmacı, Eğitim Uzmanı. (Ek:23/10/2003-R.G.25268/1md.) "Ekonomist ve Mütercim"
D - MESLEKİ HİZMETLER
a) Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Daire Tabibi, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Fizyoterapist, Diyetisyen, Eczacı, Biyolog, Öğretmen, Hemşire (Lisans mezunu),
b) Sağlık Teknikeri,
c) Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Laborant. (Ek:23/10/2003-R.G.25268/1md.) "Çocuk Eğiticisi
E - TEKNİK HİZMETLER
a) Mühendis, Mimar, İstatistikci,
b) Tekniker,
c) Teknik Ressam, Teknisyen.
F - BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ
a) Çözümleyici,
b) Programcı.
G - İDARİ HİZMET
Memur, Santral Memuru, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, (Mülga Değişik:23/10/2003-R.G.25268/1md. Çocuk Eğiticisi) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Şoför, Din Görevlisi.
(Ek: 23/10/2003-R.G.25268/1md.)
H- YARDIMCI HİZMETLER
Bakıcı Anne, Terzi, Aşçı, Berber, Teknisyen Yardımcısı, Kaloriferci, Hizmetli."
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar
Öğrenim Düzeyi
Madde 6— Görevde yükselme için aranan öğretim düzeyleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l,m,n), (B-a,b,c), (C-a,b,c,d), (D-a), (E-a), (F-a) bentlerindeki kadrolara atanabilmek için, en az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak,
b) (Değişik: 31/07/2004-R.G.25539/2md.) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-o,ö,p), (D-b), (E-b), (F-b) bentlerinde sayılan kadrolara atanabilmek için en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak."
c)Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (D-c) bendinde belirtilen kadrolara atanabilmek için en az sağlık meslek lisesi ya da kadronun gerektirdiği dengi meslek lisesi mezunu, (E-c) bentlerinde belirtilen kadrolara atanabilmek için mesleki veya teknik lise mezunu, (G) bentlerinde belirtilen kadrolara atanabilmek için en az orta öğretim mezunu,olmak şarttır.
Hizmet Süresi
Madde 7— (Değişik: 31/07/2004-R.G.25539/3md.)  Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolara, görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır. Ayrıca görevde yükselme sınavına katılacak olanlarda kurumda en az iki yıl çalışma şartı aranır."
Sicil ve Disiplin
Madde 8— (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/2md.) Görevde yükselecek personelin, son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şarttır."
Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına Alınacaklar
Madde 9— Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-a,b,c,d,e,f,g,h,j), (B-a,b,c), (C-a) bendinde belirtilen kadrolar dışındaki kadrolara atanacaklar, görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabidirler.
Görevde Yükselme Eğitimi
Madde 10— Görevde yükselme sınavına girecek olan personel, sınavdan önce atanmak istedikleri kadrolara yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler.
Görevde Yükselme Eğitimine Alınma
Madde 11— (Değişik:31/01/2003-R.G.25010/1md.) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuru sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde eğitime alınacakların öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin durumları göz önünde tutularak düzenlenen EK-1’deki Değerlendirme Formunda gösterilen puanlamaya göre Personel Daire Başkanlığı ve Eğitim Merkezi Başkanlığınca oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutularak sayı iki katına indirilerek eğitime katılacakların listesi Eğitim Merkezi Başkanlığına bildirilir.
Eğitimler, Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığı yönetiminde, Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak yürütülür.
(Ek: 23/10/2003-R.G.25268/3md.) "Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak, görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir."
Eğitim Süresi
Madde 12— (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/4md.) "Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi personelin, ortak ders konularında en az 30, kurumsal konularda en az 56 saat olmak üzere toplam 86 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır."
Görevde yükselme sınavına katılacakların; düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Eğitime devamsızlık gösterenler başarısız sayılarak görevde yükselme sınavına alınmazlar. Eğitim sonunda, katılan personele bitirme belgesi verilir.
Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları
Madde 13— Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:
a) T.C. Anayasası;
1- Genel esaslar,
2- Temel hak ve ödevler,
3- Devletin temel organları,
b) Atatürk İlkeleri, İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
e) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,
f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,
g) İnsan hakları,
h) (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/5md.)
Kurumun hizmet alanına ilişkin konular:
1) 2828 sayılı SHÇEK Kanunu, ilgili yönetmelik, yönerge ve genelgeler,
2) Sosyal hizmet model ve uygulamaları,
3) Medeni Hukuk (Miras, aile, şahıs),
4) Kurumun görev alanlarıyla ilgili olarak Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve diğer yazılı metinler,
5) Aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı ve özürlüler ile ilgili konular,
6) Bütçe, Devlet Muhasebesi, Ayniyat, Satın alma, İhale mevzuatı ve uygulama,
7) Atama yapılacak görevin nitelikleri ile ilgili konular."
Duyuru
Madde 14— (Değişik:31/01/2003-R.G.25010/2 md.) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru; eğitimin başlangıç tarihinden en az bir ay önce ilgililere imza karşılığı yapılır.
Bu duyuruda;
a) Atama yapılacak boş kadroların sayısı, unvanı, ili ve birimi ile derecesi,
b) Eğitime katılacak personelde aranacak şartlar,
c) Son başvuru tarihine ilişkin bilgiler,
yer alır.
(Değişik:23/10/2003-R.G.25268/6md.) "Eğitimin tarihi, programı ve yeri ise eğitime katılacaklara eğitime başlama tarihinden en az 15 gün önceden bildirilir."
Başvuru
Madde 15- (Değişik:31/01/2003-R.G.25010/3 md.) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların, duyuruda belirtilen kadrolardan sadece birisinden görevde yükselme eğitimine katılmak istediklerini belirten dilekçeleri birimleri aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletilir.
Başvuruda bulunanların bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları ile Eğitim programına katılacakların tespiti çalışmaları, Personel Daire Başkanının başkanlığında Personel Dairesinde görev yapan ilgililerden ve Eğitim Merkezi Başkanlığınca bir yetkili personelden oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenir.
(Ek:23/10/2003-R.G.25268/7md.) "İtirazlar,eğitime katılacakların listesinin ilanından itibaren 7 gün içerisinde yapılır ve itiraz tarihinden sonraki 15 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır."
İlgili komisyon, Personel Daire Başkanının teklifi üzerine Genel Müdürlük makamınca onaylanır.
Görevde Yükselme Eğitimine Alınmayacaklar
Madde 16— Görevde yükselme eğitimi programına katılmaya hak kazananlardan,yasal zorunluluk dışında, yapılan eğitim programının tamamına ve sınavına katılmayanlar ile görevde yükselme sınavında başarılı olup da atandıkları göreve başlamayanlar, bir sonraki görevde yükselme eğitimine alınmazlar.
Görevde yükselme sınavında üç kez başarısız olanlar bir daha görevde yükselme eğitimine alınmazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Sınav Esasları
Sınav Şartı
Madde 17— Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların ilgili üst göreve atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.
Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.
Sınavın Şekli
Madde 18— Görevde yükselme sınavları yazılı olarak yapılır. Yazılı sınavlar Kurum tarafından ÖSYM veya ÖDYM’ye yaptırılır.
Sınav Kurulunun Teşekkülü
Madde 19— Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A,C,D,E) ve (F) bentlerinde belirtilen hizmet grupları için yapılacak görevde yükselme eğitimi ve sınavları için Görevde Yükselme Sınav Kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdür tarafından görevlendirilecek bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Daire Başkanı, Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanı ile iki ana hizmet birimi Daire Başkanından,
(Değişik:23/10/2003-R.G.25268/8md.) "Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (G) ve (H) bentlerinde belirtilen görevler için yapılacak görevde yükselme eğitimi ve sınavları için Görevde Yükselme Sınav Kurulu, Eğitim Merkezi Başkanın başkanlığında ve aynı Daireden bir Şube Müdürü ile Personel Daire Başkanlığında bir Şube Müdürü ve Ana Hizmet Birimlerinde görevli Şube Müdürleri arasından Genel Müdür tarafından seçilecek iki üyeden oluşturulur."
(Ek:23/10/2003-R.G.25268/8md.) "Sekreterya hizmetleri Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından yerine getirilir."
Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve bulundukları unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamaz.
Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye ve üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.
Madde 20— (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/9md.)
Sınav Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 20- Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen asgari süreler dikkate alınarak görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,
b) Sınav yapacak kurumlara teslim edilmek üzere yazılı sınav sorularının sorulacağı soru bankasını hazırlamak,
c) Sınav sonuçlarını ilan etmek,
d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak."
Sınav Sorularının Hazırlanması
Madde 21— Sınav soruları, adayların atanacağı unvan veya görevler için hizmetin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve yeteneklerini ölçecek şekilde hazırlanır.
Sınavların Geçersiz Sayılması
Madde 22— Sınavlarda kopya çekenler, verenler veya kopya teşebbüsünde bulunanlar hakkında tutanak düzenlenerek ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve haklarında kanuni işlem yapılır. Bu personel beş yıl süreyle hiçbir görevde yükselme sınavına alınmaz.
Yazılı Sınav Yaptırılması
Madde 23— Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin usul ve esaslar genel hükümler doğrultusunda hazırlanacak bir sözleşme ile belirlenir ve sınava ilişkin ödemeler Kurum tarafından karşılanır.
Değerlendirme ve Sınav Sonuçları
Madde 24— Sınavlar l00 tam puan üzerinden değerlendirilir. Görevde yükselme suretiyle atanacakların başarılı sayılabilmesi için yazılı sınavdan en az 70 puan almaları şarttır.
Sınav kurulları yapılan yazılı sınav sonuçlarına göre en yüksek nottan başlamak üzere belirlenen sayı kadar asil ve yedek başarı listesi hazırlanarak Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
Sınav sonuçları sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç l5 gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 25— Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığına yapılır.
Sınav Belgelerinin Saklanması
Madde 26— Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığında saklanır.
Sınavı Kazananların Atanması
Madde 27— (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/10md.) "Görevde yükselme sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili amir tarafından boş kadroya üç ay içerisinde atanırlar." Sınavda başarılı olanlardan ilk üçe girenlere tercih hakkı tanınır. Başarı notunun aynı olması halinde, sırayla öğrenim düzeyi, hizmet süresi ve son üç yılın sicil notu ortalaması fazla olana öncelik tanınır.
Boşalan kadrolara aynı görev için müteakip sınav açılıncaya kadar yedek listesinden başarı sırasına göre atama yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Şartlar
Sınıf ve Unvan Değişikliğinde Aranan Şartlar
Madde 28— Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-a,b,e) bentleri ile (D-a,b,c) bentlerindeki unvanlara yapılacak atamalarda özel şart aranmaz.
Diğer kadrolara yapılacak atamalarda, aşağıdaki özel şartlar aranır.
A- YÖNETİM HİZMETLERİ
a) (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) 1. Hukuk Müşavirliği kadrosuna atanabilmek için; Hukuk fakültesi mezunu olmak,
b) (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) Ana Hizmet Birimi Daire Başkanlıkları olan; Genel Sosyal Hizmetler, Ailenin Bütünlüğünün Korunması, Aile ve Çocuk Hizmetleri, Yetiştirme Yurtları, Özürlülerin ve Felçlilerin Rehabilitasyonu ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlıklarına atanabilmek için; sosyal hizmetler, psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, tıp, eğitim alanlarındaki fakülte veya dört yıllık yüksek okulların birinden mezun olmak ve Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,
c)(Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) Danışma ve Yardımcı Hizmet Birimi Daire Başkanlıklarından;
1) Araştırma Planlama ve Koordinasyon, Personel Dairesi ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıklarına atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birinden mezun olmak,
2) Yapı İşleri Daire Başkanı olarak atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksek okulların mimarlık veya mühendislik bölümlerinden birinden mezun olmak,
3) Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanı olarak atanabilmek için; sosyal hizmetler, psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi, eğitim alanlarındaki fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birinden mezun olmak ve Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,
d)(Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) Döner Sermaye Merkez Müdürü kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birinden mezun olmak,
e) (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) İl Müdürü olarak atanabilmek için; Kurumda en az bir yıl İl Müdür Yardımcısı, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, Şube Müdürü, Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olmak veya Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,
f)(Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) Merkez teşkilatındaki şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için; ilgili Daire Başkanlıkları ( Yapı İşleri Daire Başkanlığı hariç) için gerekli eğitim şartlarını taşımak kaydıyla Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,
Yapı İşleri Daire Başkanlığındaki Şube Müdürlüğü kadrolarının en az iki tanesinin fakülte veya yüksek okulların Mimarlık veya Mühendislik bölümlerinden birinden mezun olanlardan atanması esastır.
g) (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) İl Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; en az bir yıl İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, taşra teşkilatında Şube Müdürü, Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olmak veya Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,
h) (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü veya Şube Müdürü (taşra) kadrolarına atanabilmek için en az bir yıl Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olmak veya Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,1. Hukuk
i) Kuruluş Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
En az bir yıl Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olmak veya Kurumda en az beş yıl Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Tabip, Fizyoterapist, Hemşire (lisans), Diyetisyen veya Öğretmen kadrolarında görev yapmış olmak,
j) (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birinden mezun olmak,
şartları aranır."
k) Kuruluş Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
Kurumda Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Tabip, Öğretmen, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire (lisans), Şef ve Ayniyat Saymanı kadrolarında çalışıyor olmak,
l) İşletme Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
Fakülte veya yüksek okulların İşletme, İktisat, İş İdaresi veya Maliye bölümlerinden mezun olup, en az beş yıl Şef, Döner Sermaye Saymanı, Ayniyat Saymanı kadrolarında çalışmış olmak,
m) (Değişik:19/3/2002-R.G.24700/1md.) Döner Sermaye Saymanı kadrosuna atanabilmek için için,
30/6/2000 tarihli ve 24095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 33 üncü maddesindeki şartları taşımak,
n) (Değişik:19/3/2002-R.G.24700/1md.) Şef ve Ayniyat Saymanı kadrolarına atanabilmek için;
Memur, Satınalma Memuru, Santral Memuru, Ambar Memuru, Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Daktilograf olarak kurumda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla beş yıl hizmeti bulunmak,
o) (Ek:31/07/2004-R.G.25539/4md.) Yurt Yönetim Memurluğu kadrolarına atanabilmek için; Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak.
B - DENETİM HİZMETLERİ
Genel Müdürlük Teftiş Kurulunda görevli Kurul Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının görevde yükselmeleri 3/6/2001 tarihli ve 24421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine tabi olup, Genel Müdürlük müfettişlerinin idari kademelerde görevlendirilmeleri, ilgili yönetmeliğin 54 ve 55 inci maddeleri gereğince yazılı isteklerine bağlı olarak İdarenin uygun görmesi halinde atama işlemleri yapılır.
C - HUKUK-ARAŞTIRMA VE PLANLAMA HİZMETLERİ
(Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.)
a) Hukuk Müşavirliği kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukat olmak,"
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatını almış olmak,
c) APK Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
Fakülte veya yüksek okulların, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Eğitim ve Öğretim, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi ve Hukuk bölümlerinden mezun olup, Kurumda 5 yıl hizmeti bulunmak,
d) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
Dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olup, Kurumda en az beş yıl hizmeti bulunmak,
D - TEKNİK HİZMETLER
a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
Fakülte veya yüksek okulların İnşaat, Makine, Elektrik veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
b) Mimar kadrosuna atanabilmek için;
Fakülte veya yüksek okulların Mimarlık bölümlerinden mezun olmak,
c) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;
Fakülte veya yüksek okulların İstatistik bölümlerinden mezun olmak,
d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
Mesleki veya Teknik Hizmet alanında iki yıllık ön lisans mezunu olmak,
e) Teknik Ressam ve Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;
Orta öğrenim düzeyinde mesleki veya teknik okul mezunu olup, Kurumda beş yıl hizmeti bulunmak,
E - BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ
a) (Değişik: 31/07/2004-R.G.25539/4md.)  Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1- Bilgisayar dalında lisans diplomasına sahip olmak,
2- Kurumun Bilgi İşlem Merkezinde kullanılan en az iki işletim sistemini bilmek,
3- Kurumun Bilgi İşlem Merkezinde kullanılan en az iki programlama dilini bilmek.
b) (Değişik: 31/07/2004-R.G.25539/4md.) "b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1- Bilgisayar dalında lisans veya önlisans programlarından birini bitirmiş olmak veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 400 saat süreli bilgisayar programlama kurs belgesine sahip olmak,
2- Kurumun Bilgi İşlem Merkezinde kullanılan en az bir işletim sistemini bilmek,
3- Kurumun Bilgi İşlem Merkezinde kullanılan en az bir programlama dilini bilmek.
F- (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) "İDARİ VE MESLEKİ HİZMETLER
Yardımcı Hizmetler kadrosunda görev yapanlardan aşağıdaki kadrolara atanabilmek için;
a) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;
Kurumda en az beş yıl hizmeti bulunmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak,
b) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;
Kurumda en az beş yıl hizmeti bulunmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar veri girişi konusunda kurs belgesine sahip olmak,
c) Çocuk Eğiticisi kadrosuna atanabilmek için;
Kız meslek lisesinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunu olup, Kurumda en az beş yıl hizmeti bulunmak,
d) Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Memur, Santral Memuru kadrolarına atanabilmek için;
Kurumda en az beş yıl hizmeti bulunmak,
e) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;
Kurumda en az beş yıl hizmeti bulunmak, daktilo kullanım belgesine sahip olmak (Ticaret lisesi mezunlarında bu şart aranmaz.),
f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve en az beş yıl hizmeti bulunmak,
g) Din Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
Kurumda en az beş yıl hizmeti bulunup, imam hatip lisesi mezunu olmak,
şarttır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Hizmet Grupları Arasında Geçişler
Madde 29— Hizmet grupları arasındaki geçişler;
a) Aynı hizmet grubu içinde veya değişik hizmet gruplarında yer alan kadrolardan alt görevlere yapılacak atamalarda, personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri,
b) Alt hizmet grubunun kendi içinde yapılacak atamalarda, atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri,
taşımak koşuluyla sınava tabi olmaksızın yapılır.
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-g,h,i,j,k,l) bentlerinde belirtilen kadrolarda görev yapan personel, yazılı istekleri ve idarenin uygun görmesi halinde APK Uzmanı kadrosuna sınavsız atanır.
Naklen Geçişler
Madde 30— (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/12md.) 1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-a,b,c,e) bentlerinde yer alan kadrolara başka bir şarta gerek olmaksızın genel hükümler çerçevesinde,
2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-f,h,i,j,k,m) bentlerinde ve (C-a) bendinde sayılan unvanlara;
Diğer kurum ve kuruluşlarda asaleten bu görevlerde bulunmuş olmak,
Bu Yönetmelikte, ilgili unvanlar için belirlenmiş eğitim şartlarını taşımak,
kaydıyla, aynı veya istekleri halinde daha alt görevlere genel hükümler çerçevesinde,
3) (Değişik: 31/07/2004-R.G.25539/5md.) "3) Diğer kurum ve kuruluşlarda görevli personelden bu Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin (A-ö,p), (C-b), (D-a,b,c), (E-a,b,c), (F-a,b), (G) ve (H) bentlerinde sayılan ünvanları elde etmiş olanlardan aynı ünvanla veya istekleri halinde hiyerarşik kademe bakımından daha alt bir göreve genel hükümlere göre, kurumlar arası naklen atama yapılabilir
Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama
Madde 31— 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Kuruma ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Söz konusu Kanun gereğince Genel Müdürlüğe tahsis edilen Araştırmacı kadrolarına, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine özelleştirilen kuruluşlardan atama yapılır.
Kazanılmış Haklar
Madde 32— (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/13md.) - Bu Yönetmelikte belirtilen görev unvanlarına, Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunan personel hakkında unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt düzeyi uygulanır."
Özürlülerin Eğitim ve Sınavı
Madde 33— Kurum gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.
Tekrar Atama
Madde 34— (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/14md.)  Kurum personeli olup, daha önceki görevleri sırasında bu Yönetmelikle belirlenmiş unvan ve görevlere atanmış olanlar; boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda merkez veya taşrada aynı unvan ve görevlere tekrar atanabilirler."
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 35— Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Ek Madde 1- (Değişik:31/01/2003-R.G.25010/4 md.) Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-1 ve EK-2 eklenmiştir.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 36— 27/10/2000 tarihli ve 24213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 37— Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 38— Bu Yönetmelik hükümlerini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.
EK-1
DEĞERLENDİRME FORMU
Adı Soyadı  
Sicil No  
Görev Yeri ve Ünvanı  
 
DEĞERLENDİRME KISTASLARI
Puan Değeri
Adayın Puanı
1. Başvuru tarihi itibarıyla öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)
 
 
a) Önlisans
4
 
b) 3 Yıllık Yüksek Okul
6
 
 
c) Lisans
8
 
d) Yüksek Lisans
10
 
e) Doktora
12
 
2. Müracaat bitim tarihi itibarıyla 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç)
 
 
a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için
1
 
b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için
0,15
 
3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10’u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10’u hesaplanacaktır)
 
 
4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)
 
 
a) Her Taktirname  için
2
 
b) Her Ödül için
4
 
5. "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmet içi  eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)
 
 
a) 05-15 gün süreli
0,5
 
b) 16-31gün süreli
1
 
c) 2-3 ay süreli
1,5
 
d) 4-6 ay süreli
2
 
e) 7-12 ay süreli
2,5
 
f) 12 aydan fazla süreli
3
 
 
6. Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye  Tespit Sınavından (375 sayılı KHK’ye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)
 
 
a) (D) alanlara
2
 
b) (C) alanlara
4
 
c) (B) alanlara
6
 
d) (A) alanlara
8
 
7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç)
 
 
a) Her uyarma,kınama için
-2
 
b) Her aylıktan kesme için
-4
 
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için
-6
 
8. Görevde yükselme eğitimine katılan  ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır.)
 
 
a) Başarısız olduğu her bir sınav için
-2
 
b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için
-3
 
Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam
 
 
EK-2
GÖREVDE YÜKSELME FORMU 
KURUM ADI :
                                     (A)                                                                     (B)                                                             (C)
Görevde Yükselme Eğitimine Alınan Personelin
Görevde Yükselme Sınavına Katılan Personel
Görevde Yükselme Sınavı Sonucunda Atama Yapılan Kadronun
Eğitimin Tarihi
Teşkilatı
Unvanı
Sınıfı
Adedi
Adedi
Başarılı Olanlar
(Adedi)
Unvanı
Sınıfı
Adedi
   
   
 
ONAYLAYANIN
 
Adı Soyadı :
Ünvanı :
İmzası :
Telefon :
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1— Bu Yönetmeliğin amacı; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin atama, görevde yükselme ve sınıf değişikliklerinin liyakat ve kariyer sistemine dayandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2— Bu Yönetmelik; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çalışan personeli kapsar.
Dayanak
Madde 3— Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4— Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kurum : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,
b) Genel Müdür: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürünü,
c) Ana hizmet birimi daire başkanlıkları: Aile ve Çocuk Hizmetleri, Yetiştirme Yurtları, Yaşlı Hizmetleri, Özürlülerin ve Felçlilerin Rehabilitasyonu, Genel Sosyal Hizmetler ve Aile Bütünlüğünün Korunması Daire başkanlıklarını,
d) Denetim birimi: Teftiş Kurulu Başkanlığını,
e) Danışma birimleri: Hukuk Müşavirliği ile Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığını,
f) Yardımcı hizmet birimi daire başkanlıkları: Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığı, Personel, İdari ve Mali İşler ve Yapı İşleri Daire başkanlıklarını,
g) Merkez Müdürü: Kurum merkez teşkilatında görev yapan Döner Sermaye Merkez Müdürünü,
h) Şube Müdürü (Merkez ): Genel Müdürlük merkez birimlerinde görev yapan Şube Müdürlerini,
i) Şube Müdürü (Taşra): Genel Müdürlük taşra teşkilatı İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinde görev yapan Şube Müdürlerini,
j) Sosyal Hizmet Kuruluşu: 2828 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendinde sayılan kuruluşları,
k) ÖSYM: Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) ÖDYM: Merkezi sistemle özel ve resmi sınavları yapmak ve değerlendirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Öğrenci Değerlendirme Yerleştirme Merkezini,
m) Görev grupları: Benzer düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
n) Alt Görev Grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
o) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,
ö) Görevde yükselme sınavı: ÖSYM ve ÖDYM’ye yaptırılacak yazılı sınavları,
p) Atanma: Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü kadrolarında görev yapan personelin, 2828, 657 ve 2451 sayılı kanunlar ve ilgili diğer genel mevzuat ile bu Yönetmelik hükümlerine göre atanmalarını ifade eder.
Hizmet Grupları
Madde 5— (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/1md.) "Kurumun merkez ve taşra teşkilatında bu Yönetmeliğe tabi kadrolar "Yönetim Hizmetleri", "Denetim Hizmetleri", "Hukuk, Araştırma ve Planlama Hizmetleri", "Mesleki Hizmetler", "Teknik Hizmetler", "Bilgi İşlem Hizmetleri", "İdari Hizmetler" , "Yardımcı Hizmetler" grubu olarak sekiz hizmet grubuna, hizmet grupları da alt hizmet gruplarına ayrılmıştır."
A - YÖNETİM HİZMETLERİ
a) Genel Müdür,
b) Genel Müdür Yardımcısı,
c) 1. Hukuk Müşaviri,
d) Teftiş Kurulu Başkanı,
e) Genel Müdür Müşaviri,
f) Daire Başkanı,
g) Döner Sermaye Merkez Müdürü,
h) İl Müdürü,
i) Şube Müdürü (Merkez),
j) İl Müdür Yardımcısı,
k) İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, Kuruluş Müdürü, Şube Müdürü (Taşra),
l) İşletme Müdürü,
m) Kuruluş Müdür Yardımcısı,
n) İşletme Müdür Yardımcısı,
o) Döner Sermaye Saymanı,
ö) Şef, Ayniyat Saymanı,
p) (Ek:31/07/2004-R.G.25539/1md.) Yurt Yönetim Memuru.
B - DENETİM HİZMETLERİ
a) Başmüfettiş,
b) Müfettiş,
c) Müfettiş Yardımcısı.
C- HUKUK, ARAŞTIRMA VE PLANLAMA HİZMETLERİ
a) Hukuk Müşaviri,
b) Avukat,
c) APK Uzmanı,
d) Araştırmacı, Eğitim Uzmanı. (Ek:23/10/2003-R.G.25268/1md.) "Ekonomist ve Mütercim"
D - MESLEKİ HİZMETLER
a) Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Daire Tabibi, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Fizyoterapist, Diyetisyen, Eczacı, Biyolog, Öğretmen, Hemşire (Lisans mezunu),
b) Sağlık Teknikeri,
c) Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Laborant. (Ek:23/10/2003-R.G.25268/1md.) "Çocuk Eğiticisi
E - TEKNİK HİZMETLER
a) Mühendis, Mimar, İstatistikci,
b) Tekniker,
c) Teknik Ressam, Teknisyen.
F - BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ
a) Çözümleyici,
b) Programcı.
G - İDARİ HİZMET
Memur, Santral Memuru, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, (Mülga Değişik:23/10/2003-R.G.25268/1md. Çocuk Eğiticisi) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Şoför, Din Görevlisi.
(Ek: 23/10/2003-R.G.25268/1md.)
H- YARDIMCI HİZMETLER
Bakıcı Anne, Terzi, Aşçı, Berber, Teknisyen Yardımcısı, Kaloriferci, Hizmetli."
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar
Öğrenim Düzeyi
Madde 6— Görevde yükselme için aranan öğretim düzeyleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l,m,n), (B-a,b,c), (C-a,b,c,d), (D-a), (E-a), (F-a) bentlerindeki kadrolara atanabilmek için, en az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak,
b) (Değişik: 31/07/2004-R.G.25539/2md.) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-o,ö,p), (D-b), (E-b), (F-b) bentlerinde sayılan kadrolara atanabilmek için en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak."
c)Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (D-c) bendinde belirtilen kadrolara atanabilmek için en az sağlık meslek lisesi ya da kadronun gerektirdiği dengi meslek lisesi mezunu, (E-c) bentlerinde belirtilen kadrolara atanabilmek için mesleki veya teknik lise mezunu, (G) bentlerinde belirtilen kadrolara atanabilmek için en az orta öğretim mezunu,olmak şarttır.
Hizmet Süresi
Madde 7— (Değişik: 31/07/2004-R.G.25539/3md.)  Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolara, görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır. Ayrıca görevde yükselme sınavına katılacak olanlarda kurumda en az iki yıl çalışma şartı aranır."
Sicil ve Disiplin
Madde 8— (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/2md.) Görevde yükselecek personelin, son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şarttır."
Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına Alınacaklar
Madde 9— Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-a,b,c,d,e,f,g,h,j), (B-a,b,c), (C-a) bendinde belirtilen kadrolar dışındaki kadrolara atanacaklar, görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabidirler.
Görevde Yükselme Eğitimi
Madde 10— Görevde yükselme sınavına girecek olan personel, sınavdan önce atanmak istedikleri kadrolara yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler.
Görevde Yükselme Eğitimine Alınma
Madde 11— (Değişik:31/01/2003-R.G.25010/1md.) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuru sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde eğitime alınacakların öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin durumları göz önünde tutularak düzenlenen EK-1’deki Değerlendirme Formunda gösterilen puanlamaya göre Personel Daire Başkanlığı ve Eğitim Merkezi Başkanlığınca oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutularak sayı iki katına indirilerek eğitime katılacakların listesi Eğitim Merkezi Başkanlığına bildirilir.
Eğitimler, Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığı yönetiminde, Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak yürütülür.
(Ek: 23/10/2003-R.G.25268/3md.) "Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak, görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir."
Eğitim Süresi
Madde 12— (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/4md.) "Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi personelin, ortak ders konularında en az 30, kurumsal konularda en az 56 saat olmak üzere toplam 86 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır."
Görevde yükselme sınavına katılacakların; düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Eğitime devamsızlık gösterenler başarısız sayılarak görevde yükselme sınavına alınmazlar. Eğitim sonunda, katılan personele bitirme belgesi verilir.
Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları
Madde 13— Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:
a) T.C. Anayasası;
1- Genel esaslar,
2- Temel hak ve ödevler,
3- Devletin temel organları,
b) Atatürk İlkeleri, İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
e) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,
f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,
g) İnsan hakları,
h) (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/5md.)
Kurumun hizmet alanına ilişkin konular:
1) 2828 sayılı SHÇEK Kanunu, ilgili yönetmelik, yönerge ve genelgeler,
2) Sosyal hizmet model ve uygulamaları,
3) Medeni Hukuk (Miras, aile, şahıs),
4) Kurumun görev alanlarıyla ilgili olarak Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve diğer yazılı metinler,
5) Aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı ve özürlüler ile ilgili konular,
6) Bütçe, Devlet Muhasebesi, Ayniyat, Satın alma, İhale mevzuatı ve uygulama,
7) Atama yapılacak görevin nitelikleri ile ilgili konular."
Duyuru
Madde 14— (Değişik:31/01/2003-R.G.25010/2 md.) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru; eğitimin başlangıç tarihinden en az bir ay önce ilgililere imza karşılığı yapılır.
Bu duyuruda;
a) Atama yapılacak boş kadroların sayısı, unvanı, ili ve birimi ile derecesi,
b) Eğitime katılacak personelde aranacak şartlar,
c) Son başvuru tarihine ilişkin bilgiler,
yer alır.
(Değişik:23/10/2003-R.G.25268/6md.) "Eğitimin tarihi, programı ve yeri ise eğitime katılacaklara eğitime başlama tarihinden en az 15 gün önceden bildirilir."
Başvuru
Madde 15- (Değişik:31/01/2003-R.G.25010/3 md.) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların, duyuruda belirtilen kadrolardan sadece birisinden görevde yükselme eğitimine katılmak istediklerini belirten dilekçeleri birimleri aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletilir.
Başvuruda bulunanların bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları ile Eğitim programına katılacakların tespiti çalışmaları, Personel Daire Başkanının başkanlığında Personel Dairesinde görev yapan ilgililerden ve Eğitim Merkezi Başkanlığınca bir yetkili personelden oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenir.
(Ek:23/10/2003-R.G.25268/7md.) "İtirazlar,eğitime katılacakların listesinin ilanından itibaren 7 gün içerisinde yapılır ve itiraz tarihinden sonraki 15 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır."
İlgili komisyon, Personel Daire Başkanının teklifi üzerine Genel Müdürlük makamınca onaylanır.
Görevde Yükselme Eğitimine Alınmayacaklar
Madde 16— Görevde yükselme eğitimi programına katılmaya hak kazananlardan,yasal zorunluluk dışında, yapılan eğitim programının tamamına ve sınavına katılmayanlar ile görevde yükselme sınavında başarılı olup da atandıkları göreve başlamayanlar, bir sonraki görevde yükselme eğitimine alınmazlar.
Görevde yükselme sınavında üç kez başarısız olanlar bir daha görevde yükselme eğitimine alınmazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Sınav Esasları
Sınav Şartı
Madde 17— Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların ilgili üst göreve atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.
Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.
Sınavın Şekli
Madde 18— Görevde yükselme sınavları yazılı olarak yapılır. Yazılı sınavlar Kurum tarafından ÖSYM veya ÖDYM’ye yaptırılır.
Sınav Kurulunun Teşekkülü
Madde 19— Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A,C,D,E) ve (F) bentlerinde belirtilen hizmet grupları için yapılacak görevde yükselme eğitimi ve sınavları için Görevde Yükselme Sınav Kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdür tarafından görevlendirilecek bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Daire Başkanı, Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanı ile iki ana hizmet birimi Daire Başkanından,
(Değişik:23/10/2003-R.G.25268/8md.) "Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (G) ve (H) bentlerinde belirtilen görevler için yapılacak görevde yükselme eğitimi ve sınavları için Görevde Yükselme Sınav Kurulu, Eğitim Merkezi Başkanın başkanlığında ve aynı Daireden bir Şube Müdürü ile Personel Daire Başkanlığında bir Şube Müdürü ve Ana Hizmet Birimlerinde görevli Şube Müdürleri arasından Genel Müdür tarafından seçilecek iki üyeden oluşturulur."
(Ek:23/10/2003-R.G.25268/8md.) "Sekreterya hizmetleri Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından yerine getirilir."
Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve bulundukları unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamaz.
Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye ve üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.
Madde 20— (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/9md.)
Sınav Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 20- Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen asgari süreler dikkate alınarak görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,
b) Sınav yapacak kurumlara teslim edilmek üzere yazılı sınav sorularının sorulacağı soru bankasını hazırlamak,
c) Sınav sonuçlarını ilan etmek,
d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak."
Sınav Sorularının Hazırlanması
Madde 21— Sınav soruları, adayların atanacağı unvan veya görevler için hizmetin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve yeteneklerini ölçecek şekilde hazırlanır.
Sınavların Geçersiz Sayılması
Madde 22— Sınavlarda kopya çekenler, verenler veya kopya teşebbüsünde bulunanlar hakkında tutanak düzenlenerek ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve haklarında kanuni işlem yapılır. Bu personel beş yıl süreyle hiçbir görevde yükselme sınavına alınmaz.
Yazılı Sınav Yaptırılması
Madde 23— Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin usul ve esaslar genel hükümler doğrultusunda hazırlanacak bir sözleşme ile belirlenir ve sınava ilişkin ödemeler Kurum tarafından karşılanır.
Değerlendirme ve Sınav Sonuçları
Madde 24— Sınavlar l00 tam puan üzerinden değerlendirilir. Görevde yükselme suretiyle atanacakların başarılı sayılabilmesi için yazılı sınavdan en az 70 puan almaları şarttır.
Sınav kurulları yapılan yazılı sınav sonuçlarına göre en yüksek nottan başlamak üzere belirlenen sayı kadar asil ve yedek başarı listesi hazırlanarak Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
Sınav sonuçları sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç l5 gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 25— Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığına yapılır.
Sınav Belgelerinin Saklanması
Madde 26— Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığında saklanır.
Sınavı Kazananların Atanması
Madde 27— (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/10md.) "Görevde yükselme sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili amir tarafından boş kadroya üç ay içerisinde atanırlar." Sınavda başarılı olanlardan ilk üçe girenlere tercih hakkı tanınır. Başarı notunun aynı olması halinde, sırayla öğrenim düzeyi, hizmet süresi ve son üç yılın sicil notu ortalaması fazla olana öncelik tanınır.
Boşalan kadrolara aynı görev için müteakip sınav açılıncaya kadar yedek listesinden başarı sırasına göre atama yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Şartlar
Sınıf ve Unvan Değişikliğinde Aranan Şartlar
Madde 28— Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-a,b,e) bentleri ile (D-a,b,c) bentlerindeki unvanlara yapılacak atamalarda özel şart aranmaz.
Diğer kadrolara yapılacak atamalarda, aşağıdaki özel şartlar aranır.
A- YÖNETİM HİZMETLERİ
a) (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) 1. Hukuk Müşavirliği kadrosuna atanabilmek için; Hukuk fakültesi mezunu olmak,
b) (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) Ana Hizmet Birimi Daire Başkanlıkları olan; Genel Sosyal Hizmetler, Ailenin Bütünlüğünün Korunması, Aile ve Çocuk Hizmetleri, Yetiştirme Yurtları, Özürlülerin ve Felçlilerin Rehabilitasyonu ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlıklarına atanabilmek için; sosyal hizmetler, psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, tıp, eğitim alanlarındaki fakülte veya dört yıllık yüksek okulların birinden mezun olmak ve Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,
c)(Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) Danışma ve Yardımcı Hizmet Birimi Daire Başkanlıklarından;
1) Araştırma Planlama ve Koordinasyon, Personel Dairesi ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıklarına atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birinden mezun olmak,
2) Yapı İşleri Daire Başkanı olarak atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksek okulların mimarlık veya mühendislik bölümlerinden birinden mezun olmak,
3) Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanı olarak atanabilmek için; sosyal hizmetler, psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi, eğitim alanlarındaki fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birinden mezun olmak ve Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,
d)(Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) Döner Sermaye Merkez Müdürü kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birinden mezun olmak,
e) (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) İl Müdürü olarak atanabilmek için; Kurumda en az bir yıl İl Müdür Yardımcısı, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, Şube Müdürü, Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olmak veya Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,
f)(Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) Merkez teşkilatındaki şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için; ilgili Daire Başkanlıkları ( Yapı İşleri Daire Başkanlığı hariç) için gerekli eğitim şartlarını taşımak kaydıyla Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,
Yapı İşleri Daire Başkanlığındaki Şube Müdürlüğü kadrolarının en az iki tanesinin fakülte veya yüksek okulların Mimarlık veya Mühendislik bölümlerinden birinden mezun olanlardan atanması esastır.
g) (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) İl Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; en az bir yıl İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, taşra teşkilatında Şube Müdürü, Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olmak veya Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,
h) (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü veya Şube Müdürü (taşra) kadrolarına atanabilmek için en az bir yıl Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olmak veya Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,1. Hukuk
i) Kuruluş Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
En az bir yıl Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olmak veya Kurumda en az beş yıl Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Tabip, Fizyoterapist, Hemşire (lisans), Diyetisyen veya Öğretmen kadrolarında görev yapmış olmak,
j) (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birinden mezun olmak,
şartları aranır."
k) Kuruluş Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
Kurumda Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Tabip, Öğretmen, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire (lisans), Şef ve Ayniyat Saymanı kadrolarında çalışıyor olmak,
l) İşletme Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
Fakülte veya yüksek okulların İşletme, İktisat, İş İdaresi veya Maliye bölümlerinden mezun olup, en az beş yıl Şef, Döner Sermaye Saymanı, Ayniyat Saymanı kadrolarında çalışmış olmak,
m) (Değişik:19/3/2002-R.G.24700/1md.) Döner Sermaye Saymanı kadrosuna atanabilmek için için,
30/6/2000 tarihli ve 24095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 33 üncü maddesindeki şartları taşımak,
n) (Değişik:19/3/2002-R.G.24700/1md.) Şef ve Ayniyat Saymanı kadrolarına atanabilmek için;
Memur, Satınalma Memuru, Santral Memuru, Ambar Memuru, Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Daktilograf olarak kurumda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla beş yıl hizmeti bulunmak,
o) (Ek:31/07/2004-R.G.25539/4md.) Yurt Yönetim Memurluğu kadrolarına atanabilmek için; Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak.
B - DENETİM HİZMETLERİ
Genel Müdürlük Teftiş Kurulunda görevli Kurul Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının görevde yükselmeleri 3/6/2001 tarihli ve 24421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine tabi olup, Genel Müdürlük müfettişlerinin idari kademelerde görevlendirilmeleri, ilgili yönetmeliğin 54 ve 55 inci maddeleri gereğince yazılı isteklerine bağlı olarak İdarenin uygun görmesi halinde atama işlemleri yapılır.
C - HUKUK-ARAŞTIRMA VE PLANLAMA HİZMETLERİ
(Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.)
a) Hukuk Müşavirliği kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukat olmak,"
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatını almış olmak,
c) APK Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
Fakülte veya yüksek okulların, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Eğitim ve Öğretim, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi ve Hukuk bölümlerinden mezun olup, Kurumda 5 yıl hizmeti bulunmak,
d) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
Dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olup, Kurumda en az beş yıl hizmeti bulunmak,
D - TEKNİK HİZMETLER
a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
Fakülte veya yüksek okulların İnşaat, Makine, Elektrik veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
b) Mimar kadrosuna atanabilmek için;
Fakülte veya yüksek okulların Mimarlık bölümlerinden mezun olmak,
c) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;
Fakülte veya yüksek okulların İstatistik bölümlerinden mezun olmak,
d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
Mesleki veya Teknik Hizmet alanında iki yıllık ön lisans mezunu olmak,
e) Teknik Ressam ve Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;
Orta öğrenim düzeyinde mesleki veya teknik okul mezunu olup, Kurumda beş yıl hizmeti bulunmak,
E - BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ
a) (Değişik: 31/07/2004-R.G.25539/4md.)  Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1- Bilgisayar dalında lisans diplomasına sahip olmak,
2- Kurumun Bilgi İşlem Merkezinde kullanılan en az iki işletim sistemini bilmek,
3- Kurumun Bilgi İşlem Merkezinde kullanılan en az iki programlama dilini bilmek.
b) (Değişik: 31/07/2004-R.G.25539/4md.) "b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1- Bilgisayar dalında lisans veya önlisans programlarından birini bitirmiş olmak veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 400 saat süreli bilgisayar programlama kurs belgesine sahip olmak,
2- Kurumun Bilgi İşlem Merkezinde kullanılan en az bir işletim sistemini bilmek,
3- Kurumun Bilgi İşlem Merkezinde kullanılan en az bir programlama dilini bilmek.
F- (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/11md.) "İDARİ VE MESLEKİ HİZMETLER
Yardımcı Hizmetler kadrosunda görev yapanlardan aşağıdaki kadrolara atanabilmek için;
a) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;
Kurumda en az beş yıl hizmeti bulunmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak,
b) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;
Kurumda en az beş yıl hizmeti bulunmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar veri girişi konusunda kurs belgesine sahip olmak,
c) Çocuk Eğiticisi kadrosuna atanabilmek için;
Kız meslek lisesinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunu olup, Kurumda en az beş yıl hizmeti bulunmak,
d) Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Memur, Santral Memuru kadrolarına atanabilmek için;
Kurumda en az beş yıl hizmeti bulunmak,
e) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;
Kurumda en az beş yıl hizmeti bulunmak, daktilo kullanım belgesine sahip olmak (Ticaret lisesi mezunlarında bu şart aranmaz.),
f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve en az beş yıl hizmeti bulunmak,
g) Din Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
Kurumda en az beş yıl hizmeti bulunup, imam hatip lisesi mezunu olmak,
şarttır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Hizmet Grupları Arasında Geçişler
Madde 29— Hizmet grupları arasındaki geçişler;
a) Aynı hizmet grubu içinde veya değişik hizmet gruplarında yer alan kadrolardan alt görevlere yapılacak atamalarda, personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri,
b) Alt hizmet grubunun kendi içinde yapılacak atamalarda, atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri,
taşımak koşuluyla sınava tabi olmaksızın yapılır.
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-g,h,i,j,k,l) bentlerinde belirtilen kadrolarda görev yapan personel, yazılı istekleri ve idarenin uygun görmesi halinde APK Uzmanı kadrosuna sınavsız atanır.
Naklen Geçişler
Madde 30— (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/12md.) 1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-a,b,c,e) bentlerinde yer alan kadrolara başka bir şarta gerek olmaksızın genel hükümler çerçevesinde,
2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-f,h,i,j,k,m) bentlerinde ve (C-a) bendinde sayılan unvanlara;
Diğer kurum ve kuruluşlarda asaleten bu görevlerde bulunmuş olmak,
Bu Yönetmelikte, ilgili unvanlar için belirlenmiş eğitim şartlarını taşımak,
kaydıyla, aynı veya istekleri halinde daha alt görevlere genel hükümler çerçevesinde,
3) (Değişik: 31/07/2004-R.G.25539/5md.) "3) Diğer kurum ve kuruluşlarda görevli personelden bu Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin (A-ö,p), (C-b), (D-a,b,c), (E-a,b,c), (F-a,b), (G) ve (H) bentlerinde sayılan ünvanları elde etmiş olanlardan aynı ünvanla veya istekleri halinde hiyerarşik kademe bakımından daha alt bir göreve genel hükümlere göre, kurumlar arası naklen atama yapılabilir
Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama
Madde 31— 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Kuruma ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Söz konusu Kanun gereğince Genel Müdürlüğe tahsis edilen Araştırmacı kadrolarına, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine özelleştirilen kuruluşlardan atama yapılır.
Kazanılmış Haklar
Madde 32— (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/13md.) - Bu Yönetmelikte belirtilen görev unvanlarına, Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunan personel hakkında unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt düzeyi uygulanır."
Özürlülerin Eğitim ve Sınavı
Madde 33— Kurum gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.
Tekrar Atama
Madde 34— (Değişik:23/10/2003-R.G.25268/14md.)  Kurum personeli olup, daha önceki görevleri sırasında bu Yönetmelikle belirlenmiş unvan ve görevlere atanmış olanlar; boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda merkez veya taşrada aynı unvan ve görevlere tekrar atanabilirler."
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 35— Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Ek Madde 1- (Değişik:31/01/2003-R.G.25010/4 md.) Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-1 ve EK-2 eklenmiştir.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 36— 27/10/2000 tarihli ve 24213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 37— Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 38— Bu Yönetmelik hükümlerini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.
EK-1
DEĞERLENDİRME FORMU
Adı Soyadı  
Sicil No  
Görev Yeri ve Ünvanı  
 
DEĞERLENDİRME KISTASLARI
Puan Değeri
Adayın Puanı
1. Başvuru tarihi itibarıyla öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)
 
 
a) Önlisans
4
 
b) 3 Yıllık Yüksek Okul
6
 
 
c) Lisans
8
 
d) Yüksek Lisans
10
 
e) Doktora
12
 
2. Müracaat bitim tarihi itibarıyla 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç)
 
 
a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için
1
 
b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için
0,15
 
3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10’u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10’u hesaplanacaktır)
 
 
4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)
 
 
a) Her Taktirname  için
2
 
b) Her Ödül için
4
 
5. "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmet içi  eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)
 
 
a) 05-15 gün süreli
0,5
 
b) 16-31gün süreli
1
 
c) 2-3 ay süreli
1,5
 
d) 4-6 ay süreli
2
 
e) 7-12 ay süreli
2,5
 
f) 12 aydan fazla süreli
3
 
 
6. Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye  Tespit Sınavından (375 sayılı KHK’ye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)
 
 
a) (D) alanlara
2
 
b) (C) alanlara
4
 
c) (B) alanlara
6
 
d) (A) alanlara
8
 
7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç)
 
 
a) Her uyarma,kınama için
-2
 
b) Her aylıktan kesme için
-4
 
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için
-6
 
8. Görevde yükselme eğitimine katılan  ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır.)
 
 
a) Başarısız olduğu her bir sınav için
-2
 
b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için
-3
 
Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam
 
 
EK-2
GÖREVDE YÜKSELME FORMU 
KURUM ADI :
                                     (A)                                                                     (B)                                                             (C)
Görevde Yükselme Eğitimine Alınan Personelin
Görevde Yükselme Sınavına Katılan Personel
Görevde Yükselme Sınavı Sonucunda Atama Yapılan Kadronun
Eğitimin Tarihi
Teşkilatı
Unvanı
Sınıfı
Adedi
Adedi
Başarılı Olanlar
(Adedi)
Unvanı
Sınıfı
Adedi
   
   
 
ONAYLAYANIN
 
Adı Soyadı :
Ünvanı :
İmzası :
Telefon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.