Sgk, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yaptı...

SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yaptı

Sgk, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yaptı...
29 Eylül 2012 Cumartesi 09:30

29 Eylül 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28426

TEBLİĞ
 
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 
MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.2. numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
a) 3.2.1. numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ………… 5 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
“(Bu tutarı vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında olan üniversitelerdeki öğretim üyesi muayenelerinde artırmaya ve farklılaştırarak uygulamaya Kurum yetkilidir.)”
 
b) 3.2.5. numaralı maddesinin onüç ve onbeşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki yirmi birinci fıkra eklenmiştir.
 
“(13) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT’ un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.”
 
“(15) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT’un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.”
 
“(21) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinde, bu kişilerden SUT’un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.”
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4.1.2.B- numaralı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine, “intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kapsül endoskopi,” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4.2.1.B.1- numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“4.2.1.B.1- Ayaktan tedavilerde ödeme uygulaması
 
(1) “Ayaktan tedavilerde ödeme” uygulaması kapsamında; sağlık kurumlarında ayaktan her bir başvuru için, SUT eki “Ayaktan Tedavilerde Sağlık Kurumları Sınıf ve Kodları Listesi” nde (EK-10/A) bulunduğu sınıfa göre belirlenmiş olan SUT eki “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi” nde (EK-10/B) yer alan tutarlar esas alınarak ödeme yapılır. Ancak;
 
a) SUT eki “Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi” nde (EK-10/C) yer alan işlemlerin,
 
b) SUT eki EK-8 Listesinde “9.5. Moleküler Mikrobiyoloji” başlığı altında yer alan işlemlerin,
 
c) SUT eki EK-8 Listesinde “10. Refik Saydam Hıfzıssıhha Paneli” başlığı altında yer alan işlemlerin,
 
ç) Genetik tetkiklerin,
 
bedelleri Kurumca ayrıca ödenir.
 
(2) Hastanın aynı sağlık kurumunda acil servislere müracaatları hariç olmak üzere aynı branşa, ayaktan ilk müracaatını takip eden 10 gün içinde ikinci defa ayaktan başvurması halinde; ikinci müracaatıyla ilgili sadece birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlem bedelleri faturalandırılabilecek olup SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutar faturalandırılamaz.
 
(3) Hastaya birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemlerin yapılmasının gerekli görülmesi, ancak söz konusu işlemlerin, ilk muayene başvurusundan sonra aynı sağlık kurumunda herhangi bir tarihte yapılması durumunda, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar ikinci bir defa girilmeksizin sadece yapılan işlem faturalandırılır.
 
(4) Ayaktan ilk başvuru sonrasında aynı sağlık kurumunda aynı gün yatarak tedavi kapsamında, SUT eki EK-9 Listesinde yer alan bir işlem yapılması halinde bu işlem ile birlikte, ayaktan yapılan işlemler bu maddenin birinci fıkrasındaki hükümlere göre faturalandırılır. Ancak yatarak tedavi kapsamında hizmet başına ödeme yöntemi ile bir işlem yapılması durumunda SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar faturalandırılmayacak olup ayaktan başvurular da hizmet başına ödeme yöntemine göre faturalandırılır.
 
(5) Hastanın, aynı gün içinde aynı sağlık kurumunda ilk muayenesini takip eden diğer branşlardaki ayaktan tedavi kapsamında başvuruları, “ayaktan tedavilerde ödeme” uygulaması kapsamında değerlendirilmez ve SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar fatura edilemez. Ancak SUT eki EK-8 Listesindeki “normal poliklinik muayenesi” bedeli ve yapılması halinde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlem bedelleri faturalandırılabilir.
 
(6) Hastanın aynı gün içinde aynı sağlık kurumundaki ilk başvurusunun ana branş, sonraki başvurusunun ilk başvurulan ana branşın yan dalı olması durumunda yan dala başvurusu "ayaktan tedavilerde ödeme” uygulaması kapsamında faturalandırılır. Ana branşa başvurusu ise, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar girilmeksizin, SUT eki EK-8 Listesindeki “normal poliklinik muayenesi” bedeli ve yapılması halinde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlem bedelleri faturalandırılabilir.
 
(7) Sağlık raporu ile yapılması gerekli görülen hiperbarik oksijen tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ESWL, ESWT tedavilerinde; ayaktan başvurularda tedavi için sağlık raporu düzenlendikten sonra tedavinin sonraki günlerde aynı veya başka bir sağlık hizmeti sunucusunda yapılması halinde, bu sağlık raporu ile yapılan tedavi başvuruları "ayaktan tedavide ödeme” uygulaması kapsamında SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar girilmeksizin SUT eki EK-9 Listesi üzerinden faturalandırılır.
 
(8) Özel tıp merkezleri ve dal merkezlerinin vermiş oldukları acil sağlık hizmetlerinin bedelleri uzmanlık dalı dikkate alınmaksızın SUT eki EK-10/B Listesinin “Acil” bölümünde yer alan ücret üzerinden faturalandırılır.
 
(9) Hastanın, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumundan başka bir sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde sevk eden sağlık kurumuna, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarın % 75’i ödenir.
 
(10) Ayaktan başvurularda, SUT eki EK-10/C Listesinde yer alan işlemlerin faturalandırılmasında aşağıdaki hususlara uyulur.
 
a) İşlemin SUT eki EK-9 Listesinde yer alması halinde bedelleri “Tanıya Dayalı İşlem Üzerinden Ödeme” yöntemi ile faturalandırılır. Bu işleme ilişkin "Tanıya Dayalı İşlem Bedeli"ne dahil olmayan tıbbi malzeme ve ilaç bedelleri ayrıca faturalandırılabilir.
 
b) İşlemin sadece SUT eki EK-8 Listesinde yer alması halinde, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlara ilave olarak; işlem bedeli ve bu işlemle ilgili ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri ayrıca faturalandırılabilir.
 
c) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumları tarafından SUT eki EK-10/C Listesinde yer alan işlemler, işlem puanlarına %10 oranında ilave edilerek faturalandırılır.
 
(11) Ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı acil branşından başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 (altı) ile çarpılması ile bulunur. Her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 60 (altmış)’ı geçemez. Özel sağlık hizmeti sunucuları her bir hekim için ayrı ayrı olmak üzere bu sınırlarda muayene fatura edebilir. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma fatura edilemez.”
 
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4.2.1.B.2- numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“ç) MEDULA’da tedavi tipi “onkolojik tedavi” olarak seçilmiş onkolojik ön tanı/ tanı konulmuş hastalıklar ile ilgili tüm işlemler,”
 
“ı) Enjeksiyon/pansuman (Sadece enjeksiyon/pansuman amacıyla gelen hasta için sadece enjeksiyon/pansuman bedeli ödenir),”
 
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4.2.2.A- numaralı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(6) Kurumla sözleşmeli üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca yapılan SUT eki EK-8 Listesi “8. Radyoloji Görüntüleme ve Tedavi” ile “9. Laboratuar İşlemleri” bölümlerinde yer alan işlemler, listede belirtilen puanlara %10 ilave edilerek faturalandırılır.”
 
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 4.2.2.B- numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
a) Üçüncü numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) Aynı seansta aynı kesi ile birden fazla işlem yapılması halinde; işlem puanı yüksek olan tanıya dayalı işlemin puanı tam olarak, diğer işlemler ise kendi tanıya dayalı işlem puanının %25’i olarak faturalandırılır
 
b) Aynı seansta ayrı kesi ile birden fazla işlem yapılması halinde; işlem puanı yüksek olan tanıya dayalı işlemin puanı tam olarak, diğer işlemler ise kendi tanıya dayalı işlem puanının %50’si olarak faturalandırılır.”
 
b) (5) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(5) Kurumla sözleşmeli üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca yapılan SUT eki EK-9 Listesinde yanında (*) işareti olan işlemler, listede belirtilen puanlara %10 ilave edilerek faturalandırılır.”
 
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 4.2.2.B-1- numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“4.2.2.B-1- Tanıya dayalı işlemlerin kapsamı
 
(1) Tanıya dayalı ödeme listesi işlem puanlarına;
 
1- Yatak bedeli,
 
2- Yatış dönemindeki muayeneler ve konsültasyonlar,
 
3- Operasyon ve girişimler,
 
4- Anestezi ilaçları,
 
5- İlaç (Kan ürünleri hariç),
 
6- Kan bileşenleri (Eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, ve benzeri),
 
7- Sarf malzemesi,
 
8- Anestezi bedeli,
 
9- Laboratuar, patoloji ve radyoloji tetkikleri,
 
10- Refakatçi bedeli (Tıbbi zorunluluk halinde)
 
gibi tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.
 
(2) Tanıya dayalı işlemlerde belirtilen istisnalar ayrıca faturalandırılabilir.
 
(3) Tanıya dayalı işlemin uygulandığı tarihten sonra aşağıda belirtilen süreler içerisinde bu işlemle ilgili olarak verilen sağlık hizmetleri tanıya dayalı işlem kapsamında değerlendirilir.
 
• A Grubu ameliyatlarda; 15 gün
 
• B Grubu ameliyatlarda; 10 gün
 
• C Grubu ameliyatlarda; 8 gün
 
• D Grubu ameliyatlarda; 5 gün
 
• E Grubu ameliyatlarda; 3 gün
 
(4) Bu sürelerin aşılması halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri, ayrıca fatura edilir.
 
(5) Tanıya dayalı işlem kapsamında olan, ilaç ve/veya tıbbi malzemelerin bedellerinin hasta tarafından ödendiğinin tespiti halinde ilaç ve/veya tıbbi malzemelerin fatura tutarları hastaya ödenir. Kurumca ödenen tutar ilgili sağlık kurumundan mahsup edilir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları için Bakanlığa yapılan global ödemeden mahsup edilir. Mahsup edilen tutar hiçbir surette sağlık hizmet sunucusuna iade edilmez.”
 
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 4.2.2.B-4- numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“4.2.2.B-4- Ameliyat sonrası kontroller ve testler
 
(1) Hastanın taburcu (Taburcu işleminin A, B, C, D, E grubunda belirtilen sürelerden önce gerçekleşmesi halinde belirtilen sürelerin bitimi taburcu tarihi olarak kabul edilir) olduktan sonraki, aynı sağlık kurumundaki aynı branşta; 10 gün içerisinde yapılan ilk kontrol amaçlı muayeneler ve bu muayene sonucunda gerekli görülen rutin biyokimyasal, bakteriyolojik, hematolojik, kardiyolojik (EKG, EKO, efor) ve radyolojik tetkikler tanıya dayalı ödeme işlem puanına dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.”
 
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 4.2.2.B-5- numaralı maddesinin 16 ncı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 18 inci bent eklenmiştir.
 
“16- Dual meshler (karın duvarının kapatılamadığı intraabdominal hernilerde, göğüs duvarının rezeksiyon ve rekonstrüksiyonunda, diyafragmatik hernilerde sağlık kurulu raporu ile)”
 
“18- İntraoperatif nöromonitarizasyonda kullanılan tıbbi malzemeler.”
 
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 4.5.1. numaralı maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
“Sınıf I, II, III ve ortognatik cerrahide uygulanan ortodontik tedaviler; SUT eki EK-7 listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” bölümünde yer alan işlem kodları üzerinden Kurumca karşılanır.”
 
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 4.5.1.A- numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
“Bu oran, SUT eki EK-7 listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” başlıklı bölümde yer alan ortodontik tedavi işlemlerinde % 20 olarak uygulanır.”
 
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 4.5.4.B- numaralı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(8) Ani işitme kaybı tedavisi için düzenlenen raporda; ani işitme kaybının son 30 gün içinde odyolojik test ile tespit edildiğine ilişkin bilginin yer alması gerekmektedir. 20 nci seans sonunda saf ses ortalamasında 20 dB’lik bir düzelme yoksa tedavi bedelleri daha sonraki seanslar için ödenmez.”
 
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 4.5.4.H- numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“4.5.4.H- Yoğun bakım tedavisi
 
(1) Resmi ve özel sağlık kurumları bünyesinde kurulu bulunan yoğun bakım ünitelerinin standartları, yoğun bakım ünitelerinin tanımı, hasta özellikleri, personel durumu, yatak sayısı, tıbbi cihaz ve donanım ile yoğun bakım ünitelerinin taşıması gereken diğer özellikleri v.b. hususlarda Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyulacaktır.
 
(2) Yoğun bakım tedavileri SUT eki EK-9 Listesinde yer alan puanlar üzerinden faturalandırılır. Yoğun bakım tedavisi uygulanmayan günlerde verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılabilir. Yoğun bakım tedavisi sürmekte iken; EK-9 listesinde yer alan A, B, C grubu işlemin uygulanması durumunda işlemin yapıldığı gün, tanıya dayalı yoğun bakım puanı faturalandırılabilir. Bu durumda yapılan işlemin SUT eki EK-8 Listesinde yer alan işlem puanı ile tanıya dayalı işlemlerde ayrıca faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedelleri faturalandırılabilir. D ve E grubu işlemler yoğun bakım bedellerine dâhil olup ayrıca faturalandırılamaz.
 
(3) Anestezi sonrası bakım hizmetleri (PACU) için yoğun bakım bedelleri faturalandırılamaz.
 
(4) Yoğun bakımdaki hastalara uygulanan hemofiltrasyon, hemodiyaliz, plazmaferez tedavileri, prematüre retinopatisinde lazer tedavisi SUT eki EK-8 Listesinde yer alan işlem puanı üzerinden ayrıca faturalandırılabilecektir.
 
(5) “Trombosit süspansiyonu” ve “aferez trombosit” bedelleri ayrıca faturalandırılabilecektir.
 
(6) “Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığından temin edilen Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B ve E), ATC kodu “B01AC, B01AD, R07AA” olan ilaçların parenteral formları ile immünsuprese veya immün yetmezliği olan hastalarda ATC kodu “J02AA, J02AC, J02AX” olan ilaçların parenteral formları, ayrıca faturalandırılabilecektir.
 
(7) Aynı sağlık kurumunda aynı gün birden fazla basamakta yoğun bakım tedavisi gören hasta için bir yoğun bakım bedeli faturalandırılabilir. Hastanın genel durumu itibariyle bulunduğu basamaktan farklı bir basamağa geçmesi durumunda, gelişmeler hizmet detay belgesinde yer alan epikriz notunda belirtilmelidir.
 
(8) Yoğun bakımda yatan hastanın, yattığı ilk gün ile vefat ettiği veya yoğun bakımdan çıkarıldığı gün verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır.”
 
MADDE 14 – Aynı Tebliğin 7.1. numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
a) Birinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(1) Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler sağlık kurumu tarafından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Ancak SUT’un ilgili maddeleri gereği Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin reçete edilerek dışardan temin ettirilmesi durumunda hastaya herhangi bir ödeme yapılmaz. Ayrıca bu tür malzemelerin Kurumca bedelinin karşılanmayacağına dair ilgili sağlık kurumlarınca hastanın yazılı olarak bilgilendirilmesi zorunludur. Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin kullanıldığı durumlarda ilgili sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastaya yazılı bilgilendirme yapılmaması durumunda fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilecektir.”
 
b) Onüçüncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(13) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin bedelleri herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanır. Ancak bu kapsamdaki kişilerin;
 
a) SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde fatura bedelleri SUT ve eki listelerde belirtilen fiyatları aşmamak üzere Kurumca karşılanır.
 
b) SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde bedelleri fatura tutarı üzerinden ödenir. Bu malzemelere ait sağlık kurulu raporları üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecektir.
 
c) İhtiyaç duydukları SUT ve eki listelerde yer almayan her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin muadilleri SUT eki listelerde yer alması durumunda bu tıbbi malzemeler için listelerdeki fiyatlar tavan fiyatları olarak uygulanır.
 
ç) Tıbbi malzemelere ilişkin bakım ve onarım masrafları garanti süresi içinde firma tarafından karşılanacağından Kuruma ayrıca faturalandırılamaz.
 
d) Tıbbi malzemeleri garanti süresi içindeki yenilenme talepleri Kurumca karşılanmaz.
 
e) Aynı işlevi gören birden fazla ürün çeşidi bulunan tıbbi malzemelerden birinin temini halinde diğerlerinin bedeli, temin edilen malzemenin garanti süresi dolana kadar Kurumca karşılanmaz.”
 
c) Yirminci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(20) Kurumca bedeli karşılanacak Omurga Cerrahisi alan grubu ile Ortopedi ve Travmatoloji branşı Artroplasti alan grubunda kullanılan tıbbi malzemeler; SUT eki “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzeme Listesi” (EK-5/E) ile “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzeme Listesi” nde (EK-5/F) belirtilmiş olup, söz konusu listelerde bulunmayan bu iki alan ile ilgili tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.”
 
ç) Yirmisekizinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
 
“7- Radyoloji ve girişimsel radyoloji branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/M listesinde fiyatlarıyla birlikte tanımlanmıştır.”
 
d) Yirmidokuzuncu fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(29) SUT’un 7.1 numaralı maddesinin yirmisekizinci fıkrasında yer alan göz, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, kulak burun boğaz, kadın doğum ve üroloji branşlarında kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.”
 
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 7.3.8.C- numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(1) Kontakt lens bedelleri sadece;
 
a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda,
 
b) Travma ve iatrojenik nedenlerle tek gözde veya iki gözde göz lens bağlarının kopması ve akabinde göz içine tekrar lens konulamaması sonucu gelişen afaki olgularda,
 
c) Keratokonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,
 
bu durumlarının üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıkları uzman hekimince reçetelendirilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK-6) yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.”
 
MADDE 16 – Aynı Tebliğe, 7.3.12.B- numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7.3.12.C- numaralı madde eklenmiştir.
 
“7.3.12.C- Ev Tipi Ventilatör (İnvaziv Mekanik Ventilasyon Cihazı)
 
(1) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazının uygulama endikasyonları;
 
a) Akut solunum yetmezliği sonrasında yoğun bakımdan çıkışına engel kalmayacak şekilde diğer sistem hastalıkları tedavi edildiği ve kronik tedavi uygulamaları düzenlendiği halde invaziv solunum desteğinden ayrılamayan veya ayrılma olasılığı olmayan trakeotomili hastalarda,
 
b) Kronik ve/veya ilerleyici solunum yetmezliği veya başka kronik organ disfonksiyonlarına sekonder solunum yetmezliği nedeni ile non-invaziv mekanik ventilasyon uygulamasının yetersiz kaldığı, yapılamadığı veya yapılmasının kontrendike olduğu ve sürekli olarak İnvaziv solunum desteği ihtiyacı olan hastalarda,
 
kullanılması halinde ev tipi mekanik ventilatör cihazı bedeli Kurumca karşılanır.
 
(2) Cihazın temini için hastayı takip eden uzman hekimin ve yoğun bakım sorumlusu uzman hekimin (iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, anestezi ve reanimasyon, nöroloji, hastanın çocuk olması halinde ise çocuk hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları, çocuk yoğun bakım uzmanları) yer aldığı, 2 nci ve 3 üncü basamak yoğun bakım ünitesi bulunan sağlık kuruluşlarınca ayrıntılı olarak düzenlenecek sağlık kurulu raporuna istinaden bedelleri Kurumca karşılanır.
 
(3) Raporda hastanın gereksinimine göre cihazın teknik özelliklerinin belirtilmesi gerekir. Bu teknik özellikler hastanın solunumsal stabilitesini sağlayan MV parametrelerini (Mod, Vt, frekans, tetikleme hassasiyeti, Pins, Psup, PEEP, FiO2, İnspiratuar akış hızı veya I:E oranı) kapsamalıdır.
 
(4) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazının yenilenme süresi 5 yıldır. Bu süreden önce yenilenen cihazların bedelleri Kurumca karşılanmaz.
 
(5) Aşağıda belirtilen invaziv mekanik ventilasyon cihazı ile birlikte kullanılması ve belli süreden önce değişmesi gereken aksesuarlar ve yardımcı sarf malzemelerinin bedelleri kurumca karşılanır;
 
1- Solunum devreleri (ayda 2)
 
2- Bağlantı üniteleri (ayda 1)
 
3- Trakeotomi kanülü (ayda 2)
 
4- Isı nem tutucu filtre (haftada 2)
 
5- Aspirasyon sondası (günde 4 adet)
 
(6) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazı için düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, ev tipi aspirasyon cihazı, nebulizatör, nemlendirici, ambu seti bedelleri Kurumca karşılanır.
 
(7) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazlarının kullanımı ve bakımı konusunda verilecek eğitim, hasta için izleme programı oluşturulması, hastayı taburcu eden ve raporlarını düzenleyen hekimin ve hastanenin sorumluluğundadır.”
 
MADDE 17 – Aynı Tebliğin 7.3.26.C- numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.
 
“g) Son dönem biventriküler kalp yetmezliği”
 
MADDE 18 – Aynı Tebliğe, 7.3.34. numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7.3.35. numaralı madde eklenmiştir.
 
“7.3.35. Hücre İçermeyen Kıkırdak İmplant ve Otolog Kondrosit İmplant
 
(1) Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında, Sağlık Bakanlığı Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulundan her bir hasta için kullanılmasına onay alınması şartıyla bedelleri Kurumca karşılanacaktır.”
 
MADDE 19 – Aynı Tebliğin 9.3.1.Ç- numaralı maddesinin birinci bendinde ve 9.3.2.D- numaralı maddesinin dördüncü bendinde yer alan “iş kazalarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “varsa” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 20 – Aynı Tebliğin 10.3. numaralı geçici maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
a) Aşağıdaki düzenleme beşinci fıkra olarak eklenmiştir.
 
“(5) 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 38 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan “1/7/2012” ibaresi, “1/9/2012” olarak değiştirilmiştir. SUT eki EK/5-G, EK/5-H, EK/5-I, EK/5-J, EK/5-K ve EK/5-L listelerinde yer alan tıbbi malzemeler ile yukarıda belirtilen Tebliğle SUT eki EK/5-E ve EK/5-F listelerine eklenen tıbbi malzemelerin SUT kodları ve tıbbi malzeme adları söz konusu Tebliğin yürürlük tarihi olan 22/6/2012 tarihinden, bu listelerde yer alan fiyatları ise 1/9/2012 tarihinden itibaren geçerlidir. Ancak belirtilen Tebliğ hükümleri doğrultusunda SUT eki Ek-5/A1 ve Ek-5/A2 Listeleri’ nden çıkartılan tıbbi malzemeler ile SUT eki Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K, Ek-5/L Listeleri’ nde yayımlanmış malzemelerin, benzer nitelikte ve aynı işlevsel özellikte olup çakışanları için sağlık hizmet sunucuları tarafından;
 
a) 22/6/2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte SUT eki Ek-5/A1 ve Ek-5/A2 listelerinden çıkartılan tıbbi malzemelerin, kodlarından faturalandırılması halinde Kurumumuzca bu listelerdeki bedeller üzerinden geri ödeme yapılacaktır.
 
b) SUT eki Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K, Ek-5/L listelerinde yer alan tıbbi malzemeler ile Ek-5/E ve Ek-5/F listelerine 22/6/2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile eklenen tıbbi malzemelerin, bu listelerdeki kodlarından faturalandırılması halinde (2012 Temmuz ve Ağustos dönemi faturaları) Kurumumuzca SUT’un 7.2.1. Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi başlıklı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda geri ödeme yapılacaktır.
 
c) SUT eki Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K, Ek-5/L listelerinde yer alan tıbbi malzemeler ile Ek-5/E ve Ek-5/F listelerine 22/6/2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile eklenen malzemelerin, sağlık hizmet sunucusu tarafından bu listelerde belirtilen kodlar ve fiyatlar üzerinden faturalandırma yapılması halinde ise Kurumumuzca geri ödeme işlemlerinde liste fiyatları esas alınacaktır.”
 
b) Aşağıdaki düzenleme altıncı fıkra olarak eklenmiştir.
 
“(6) SUT ve eki listelerde yayınlanmayan branşlardan Kuruma fatura edilen bir tıbbi malzemenin, SUT ve eki listelerde yer alması durumunda, ilgili listede belirtilen SUT kodu üzerinden faturalandırılması yapılacaktır.”
 
c) Aşağıdaki düzenleme yedinci fıkra olarak eklenmiştir.
 
“(7) Aşağıdaki branşlarda kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.
 
a) Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzeme Listesi (EK-5/M).”
 
MADDE 21 – Aynı Tebliğ eki Yurtdışı İlaç Fiyat Listesine (EK-2/G) eklenen ilaçlar bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilmiştir.
 
MADDE 22 – Aynı Tebliğ eki Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listelerinden [(EK-5/A-1) ve (EK-5/A-2)] çıkarılan tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtilmiştir.
 
MADDE 23 – Aynı Tebliğ eki Protez ve Ortez Listesinde (EK-5/C) aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.
 
a) “211.700”, “211.800”, “211.802”, “216.901”, “220.680” ve “220.690” SUT kodlu malzemelerin fiyatları bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
 
b) “Ev Tipi Mekanik Ventilatör (En az Basınç Destekli Ventilasyon (PSV) ile birlikte Volüm ve/veya Basınç Kontrollü Ventilasyon (VCV, PCV) Sağlayan Ventilatörler)” adlı malzeme “220.755” SUT kodu ile “Özel Grup” başlığı altında “220.750” SUT kodlu “Auto Cpap” adlı malzemeden sonra gelmek üzere, “Enürezis Alarm Cihazı” adlı malzeme “210.825” SUT kodu ile “210.820” SUT kodlu “Oksijen Tüpü ve Manometresi” adlı malzemeden sonra gelmek üzere bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtildiği şekilde eklenmiştir.
 
MADDE 24 – Aynı Tebliğ eki Beyin Cerrahisi Branşı Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzeme Listesinde (EK-5/E) aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.
 
a) Listenin başlığı “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzeme Listesi” şeklinde değiştirilmiştir.
 
b) “102.696”, “102.701”, “102.751” ve “102.756” SUT kodlu malzemelerin fiyatları, bu Tebliğ eki (4) numaralı listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
 
c) Listeye eklenen tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (4) numaralı listede belirtilmiştir.
 
MADDE 25 – Aynı Tebliğ eki Göz Branşına Ait Tıbbi Malzeme Listesinde (EK-5/G) yer alan “G10075” SUT kodlu malzemenin fiyatı 26 TL olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 26 – Aynı Tebliğ eki Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzeme Listesinde (EK-5/L) yer alan “U10050”, “U10055” ve “U10335” SUT kodlu malzemelerin fiyatları, bu Tebliğ eki (5) numaralı listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
 
MADDE 27 – Aynı Tebliğe, bu Tebliğ eki (6) numaralı listede yer alan “Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzeme Listesi” (EK-5/M) eklenmiştir.
 
MADDE 28 – Aynı Tebliğ eki Diş Tedavileri Puan Listesine (EK-7) eklenen işlemler bu Tebliğ eki (7) numaralı listede belirtilmiştir.
 
MADDE 29 – Aynı Tebliğ eki Sağlık Kurumları Puan Listesinde (EK-8) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
a) Listeye eklenen işlemler bu Tebliğ eki (8) numaralı listede belirtilmiştir.
 
b) Listede işlem adı ve açıklama bölümünde değişiklik yapılan işlemler bu Tebliğ eki (9) numaralı listede belirtilmiştir.
 
MADDE 30 – Aynı Tebliğ eki Sağlık Kurumları Puan Listesinde (EK-9) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
a) P552010, P552011, P552012, P552013, P552014, P552015, P552016, P552017, P552018, P552019, P552020, P552021 kodlu işlemler başlıklarıyla beraber çıkarılmıştır.
 
b) Listeye eklenen işlemler bu Tebliğ eki (10) numaralı listede belirtilmiştir.
 
c) Listede işlem adı ve açıklama bölümünde değişiklik yapılan işlemler ile işlem puanı değiştirilen işlemler bu Tebliğ eki (11) numaralı listede belirtilmiştir.
 
MADDE 31 – Bu Tebliğin;
 
a) 1 inci maddesinin (b) bendi 12/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
 
b) 2 ila 13 üncü maddeleri, 19 uncu maddesi ve 28 ila 30 uncu maddeleri yayımı tarihinden 10 iş günü sonra,
 
c) 14 üncü maddesinin (c) bendi, 20 nci maddesinin (a) bendi ve 24 üncü maddesinin (a) bendi 22/6/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
 
ç) 14 üncü maddesinin (b) bendi ve 21 inci maddesi 28/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
 
d) 17 nci maddesi 21/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
 
e) 20 nci maddesinin (c) bendi 1/5/2013 tarihinde,
 
f) 22 ve 27 nci maddesi 1/1/2013 tarihinde,
 
g) 24 üncü maddesinin (b) bendi, 25 inci maddesi ve 26 ncı maddesi 1/9/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
 
ğ) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinde,
 
yürürlüğe girer.
 
MADDE 32 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
  
          LİSTE-1
YURTDIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ (EK2/G)
BARKOD İLACIN ADI ETKEN MADDE EŞDEĞER GRUBU SATIŞ FİYATI YÜRÜRLÜK TARİHİ
1111111100879 ANANDRON 150 MG 30 TB Nilutamide 150 mg tb. I392A 120,00 € 28.07.2012
1111111100892 ANCOTIL 2,5 G 5X250 ML SOLUTION FOR INFUSION BOTTLE Flucytosine 2,5 g sol. I070B 273,30 € 28.07.2012
1111111100878 ARZERRA 100 MG 10X5 ML FLK Ofatumumab 100 mg flk. I391A 2.835,40 € 28.07.2012
1111111100877 ARZERRA 100 MG 3X5 ML FLK Ofatumumab 100 mg flk. I391A 874,70 € 28.07.2012
1111111100873 CEPROTIN 500 IU 1 AMP. Protein-C concentrate 500 IU amp. I381A 1.031,10 € 28.07.2012
1111111100898 CLIPPER 5 MG 30 TB Beclametasone dipropionate 5 mg tb. I403A 103,95 € 28.07.2012
1111111100897 COLCHICUM COMP. DROPS 1X100 ML(0,5 MG/ML) Colchicine 0,5 mg/ml sol. I045D 13,65 € 28.07.2012
1111111100871 CUVPOSA 1 MG/5 ML ORAL SOLUSYON 1X473 ML Glycopyrrolate 1 mg/5 ml sol. I079B 388,00 € 28.07.2012
1111111100882 FOLOTYN 20 MG/ML 1 VIAL Pralatrexate 20 mg/ml amp. I395A 2.319,04 € 28.07.2012
1111111100869 HUMULIN R U -500 IU 2,5 MG/ML 20 ML FLK Concentrated human regular insuline 2,5 mg/ml flk I374A 345,00 € 28.07.2012
1111111100142 INVIRASE 200 MG 270 CAP Saquinavir Mesylate 200 mg cap I148A 322,00 € 28.07.2012
1111111100886 INVIRASE 500 MG 120 TB Saquinavir Mesylate 500 mg tb. I148B 418,80 € 28.07.2012
1111111100150 IRESSA 250 MG 30 CAP Gefitinib 250 mg cap I075A 2.401,80 € 28.07.2012
1111111100867 KRYSTEXXA 8 MG/ML 1x1 AMP. Pegloticase 8 mg/ml amp. I386A 2.277,00 € 28.07.2012
1111111100772 KUVAN 100 MG 30 TB Sapropterin HCl 100 mg tb I328A 690,60 € 28.07.2012
1111111100894 MAGNESIO CLORURO 110 MG 230 CAP Magnesium chloride 110 mg cap. I401A 15,70 € 28.07.2012
1111111100880 MEPACT 4 MG POWDER FOR INFUSION 1 VIAL Mifamurtide 4 mg infüzyon için toz I393A 2.917,00 € 28.07.2012
1111111100874 NEULASTIM 6 MG/0,6 ML 1 VIAL Pegfilgrastim 6 mg/0,6 ml amp. I389A 445,00 € 28.07.2012
1111111100883 PHENYLADE PHEBLOC 750 MG 1X550 TB Large Neutral Aminoacids 750 mg tb. I235A 280,00 € 28.07.2012
1111111100893 REKAWAN 1000 MG 50 FILM TB Potassium chloride 1000 mg tb. I400A 5,30 € 28.07.2012
1111111100868 WICK HUSTEN SIRUP 20 MG 180 ML Dextromethorphan 20 mg şurup I055B 11,40 € 28.07.2012
1111111100887 XYREM 500 MG/ML ORAL SOLUTION 1X180 ML Sodium oxybate 500 mg/ml oral sol. I398A 894,59 € 28.07.2012
1111111100881 ZORAC GEL %0,1 60 G Tazarotene %0,1 60 g jel I263C 36,90 € 28.07.2012
1111111100842 DAUNOBLASTIN 20 MG POWDER FOR INF. 1 PC. Daunorubicine citrate (liposomal) 20 mg inf. I368A 23,30 € 28.07.2012
EK-5/A-1
SIRA NO SUT KODU FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ SARF MALZEMELERİ LİSTESİ BİRİM FİYAT (TL)
    SANTRAL VENÖZ TEK YA DA MULTİPLE LÜMEN KATETERLER  
103 302.130 KATETER SANTRAL VENÖZ TEK LÜMENLİ SELDİNGER METODU KULLANILMAYAN 20,00
105 302.160 KATETER, SANTRAL VENÖZ TEK LÜMENLİ 4-6 F 52,60
106 302.170 KATETER, SANTRAL VENÖZ TEK LÜMENLİ 6F YUKARISI 46,61
107 302.180 KATETER, SANTRAL VENÖZ ÇİFT LÜMENLİ 4-6 F 71,86
108 302.190 KATETER, SANTRAL VENÖZ ÇİFT LÜMENLİ 6F YUKARISI 67,80
109 302.200 KATETER, SANTRAL VENÖZ ÜÇ LÜMENLİ 44,35
    DİYALİZ SARF MALZEMELERİ  
130 302.550 KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDİATRİK 81,86
131 302.590 KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, ERİŞKİN 32,00
    RADYOLOJİ  
319 370.030 KATETER, TROMBEKTOMİ 55,00
320 370.040 KATETER, TROMBEKTOMİ, MEKANİK 72,00
321 370.050 KONNEKTÖR-Y (GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ İÇİN ) 60,00
322 370.060 KONNEKTÖR-Y (GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ İÇİN ) 12,00
EK-5/A-2
SIRA NO SUT KODU FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ SARF MALZEMELERİ LİSTESİ BİRİM FİYAT (TL)
    SANTRAL VENÖZ TEK YA DA MULTİPLE LÜMEN KATETERLER  
24 302.201 KATETER, SANTRAL VENÖZ KALICI 4-6 F 348,00
25 302.202 KATETER, SANTRAL VENÖZ KALICI 7- 11.5 F 240,00
26 302.203 KATETER, SANTRAL VENÖZ PERİFERAL YOLDAN YERLEŞTİRİLEN 277,20
Liste 3
EK-5/C
Sıra No KODU PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ         YENİLENME SÜRESİ ÖZEL KOŞULLAR AKTİVİTE SKORU FİYAT (TL)
                     
    TEKERLİKLİ SANDALYELER                
245 211.700 Özelliği Olmayan Motorsuz Tekerlekli Sandalye   B*     5 yıl     220,00
246 211.800 Özellikli Motorsuz Tekerlekli Sandalye B       5 yıl     250,00
247 211.802 Akülü tekerlekli sandalye B       5 yıl     1.900,00
248 216.901 Tekerlekli Sandalye Oturma Adaptasyonu   B*     3 yıl     50,00
    ÖZEL GRUP                
251 220.680 Standing table(ayakta dik konumlandırma cihazı)         5 yıl destekleri ve eklemleri postüre göre yukarı aşağı,öne arkaya ayarlanabilen metal/ahşap modüler tarzda .   500,00
252 220.690 Ayakta dik pozisyonlama cihazı (parapodium cihazı/Stand Up Wheelchair (manuel kalkış manuel sürüş))         5 yıl     2.600,00
  210.825 Enürezis Alarm Cihazı         1 Defa     35,00
  220.755 Ev Tipi Mekanik Ventilatör (En az Basınç Destekli Ventilasyon (PSV) ile birlikte Volüm ve/veya Basınç Kontrollü Ventilasyon (VCV, PCV) Sağlayan Ventilatörler)         5 yıl     9.000,00
Liste 4
EK-5/E
OMURGA CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEME LİSTESİ
SUT KODU DAL MALZEME ADI FİYAT TL
102.696 SPİNAL SERVİKAL İNTERBODY KAFESLER DİSTRACTABLE/EXPANDABLE TİTANYUM 854,00
102.701 SPİNAL SERVİKAL İNTERBODY KAFESLER DİSTRACTABLE/EXPANDABLE PEEK 1.122,00
102.751 SPİNAL LOMBER İNTERBODY KAFESLER DİSTRACTABLE/EXPANDABLE PEEK PLIF 1.765,00
102.756 SPİNAL LOMBER İNTERBODY KAFESLER DİSTRACTABLE/EXPANDABLE PEEK TLIF 2.167,00
103.065 SPİNAL LOMBER EPİDURAL DİSKEKTOMİ, GUİDE KATETER  
103.070 SPİNAL LOMBER EPİDURAL DİSKEKTOMİ GİRİŞİM İĞNESİ  
103.075 SPİNAL MİNİMAL İNVAZİV SAKROİLLİAK VİDASI  
103.080 SPİNAL PERKÜTAN SERVİKAL TRANSFASET VİDASI  
103.085 SPİNAL PERKUTAN LOMBER TRANSFASET VİDASI  
103.090 SPİNAL FACET MOTION LİMİTASYON VİDASI (KİLİTLEME APARATI DAHİL )  
103.095 SPİNAL SPİNAL NÖRAL INTEGRITY NÖROMONİTORİZASYON, EMG ELEKTRODU  
103.100 SPİNAL SPİNAL NÖRAL INTEGRITY NÖROMONİTORİZASYON, MEP ELEKTRODU  
Liste 5
  ÜROLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEME LİSTESİ EK-5/L
SUT KODU TIBBİ MALZEMENİN ADI BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ) (TL)
U10050 TRANS OBTURATOR TAPE 424
U10055 TRANS VAJİNAL (RETRO PUBIC) TAPE 450
U10335 İNTRAVEZİKAL MATERYALLER 1 FLAKON (İNTRAVEZİKAL PENTOSAN POLİSÜLFAT, KONDROİTİN SÜLFAT DİMETİLSÜLFOKSİT, HYALURONİK ASİT, HEPARİN VB.) 216
Liste 6
    RADYOLOJİ VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEME LİSTESİ EK-5/M
SIRA NO SUT KODU MALZEME ADI BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ) (TL)
    VASKÜLER KATETERLER VE SETLER  
    ANJİYOGRAFİ KATETERLERİ  
1 GR1000 Kateter, anjiyografi, örgüsüz  
2 GR1001 Kateter, anjiyografi, örgülü, yumuşak uçlu 35,00
3 GR1002 Kateter, anjiyografi, işaretli kalibrasyon kateteri 120,00
4 GR1003 Kateter, anjiyografi, pediyatrik 24,00
5 GR1004 Kateter, anjiyografi, hidrofilik 161,00
6 GR1005 Kateter, anjiyografi, örgülü, tamamı hidrofilik, yumuşak uçlu 150,00
7 GR1006 Kateter, anjiyografi, örgülü, hidrofilik, uzun (>105 cm.) 259,00
    BALONLU KATETERLER  
    KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ  
8 GR1007 Kateter, balon, anjiyoplasti, 035" otw 225,00
9 GR1008 Kateter, balon, anjiyoplasti, 035" otw, geniş çaplı (en az 14mm) 365,00
10 GR1009 Kateter, balon, anjiyoplasti, 035" otw, yüksek basınçlı (en az 16atm) 275,00
11 GR1010 Kateter, balon, anjiyoplasti, 014", monorail 301,00
12 GR1011 Kateter, balon, anjiyoplasti, 014", monorail, uzun balonlu (en az 12cm)  
13 GR1012 Kateter, balon, anjiyoplasti, 014", otw 403,00
14 GR1013 Kateter, balon, anjiyoplasti, 014", monorail, düşük profilli (≤2 mm.) 170,00
15 GR1014 Kateter, balon, anjiyoplasti, 018", monorail 395,00
16 GR1015 Kateter, balon, anjiyoplasti, 018", otw 300,00
17 GR1016 Kateter, balon, anjiyoplasti, 018", otw, uzun balonlu (en az 12cm) 300,00
    KATETER, BALON, OKLÜZYON  
18 GR1017 Kateter, balon, geçici oklüzyon, otw, çift lümenli 397,00
    KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, KESİCİ  
19 GR1018 Kateter, balon, anjiyoplasti, kesici, 014", monorail  
20 GR1019 Kateter, balon, anjiyoplasti, kesici, 018", otw 1.090,00
    KATETER, BALON, KRYOPLASTİ  
21 GR1020 Kateter, balon, kryoplasti  
    KILAVUZ KATETERLER  
    KATETER, KILAVUZ, PERİFERİK  
22 GR1021 Kateter, kılavuz, periferik, örgüsüz  
23 GR1022 Kateter, kılavuz, periferik, örgülü 132,00
24 GR1023 Kateter, kılavuz, periferik, örgülü, ekstra destekli  
25 GR1024 Kateter, kılavuz, periferik, balonlu  
    KATETER, KILAVUZ, PEDİATRİK  
26 GR1025 Kateter, kılavuz, pediatrik  
    KATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER  
27 GR1026 Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü 450,00
28 GR1027 Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü, ekstra destekli 255,00
29 GR1028 Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü, distal erişim için 750,00
30 GR1029 Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü, ekstra yumuşak uçlu 142,00
31 GR1030 Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü, diagnostik kateterli  
32 GR1031 Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü, balonlu 950,00
    MİKRO KATETERLER  
    KATETER, MİKRO, PERİFERİK  
33 GR1032 Kateter, mikro, periferik, örgülü, tek işaretli 630,00
34 GR1033 Kateter, mikro, periferik, örgülü, çift işaretli 1.100,00
35 GR1034 Kateter, mikro, periferik, örgülü (mikro kılavuz teli ile birlikte) 1.100,00
    KATETER, MİKRO, NÖROVASKÜLER  
36 GR1035 Kateter, mikro, nörovasküler, örgülü, tek işaretli 695,00
37 GR1036 Kateter, mikro, nörovasküler, örgülü, çift işaretli 812,00
38 GR1037 Kateter, mikro, nörovasküler, örgülü, çift işaretli, dmso uyumlu 1.000,00
39 GR1038 Kateter, mikro, nörovasküler, örgülü, çift işaretli, yönlendirilebilir uçlu 597,00
40 GR1039 Kateter, mikro, nörovasküler, akım yönlendirmeli 1.800,00
41 GR1040 Kateter, mikro, nörovasküler, akım yönlendirmeli, dmso uyumlu  
42 GR1041 Kateter, mikro, nörovasküler, akım yönlendirmeli, örgülü, dmso uyumlu 1.400,00
43 GR1042 Kateter, mikro, nörovasküler, dmso uyumlu, ayrılabilen uçlu 1.900,00
44 GR1043 Kateter, mikro, nörovasküler, vasküler rekonstrüksiyon cihaz kateteri 1.200,00
    KATETER, MİKRO, BALON, NÖROVASKÜLER  
45 GR1044 Kateter, mikro, balon, nörovasküler, modelleme, tek lümenli 2.650,00
46 GR1045 Kateter, mikro, balon, nörovasküler, modelleme, tek lümenli, dmso uyumlu  
47 GR1046 Kateter, mikro, balon, nörovasküler, modelleme, çift lümenli  
48 GR1047 Kateter, mikro, balon, nörovasküler, anjiyoplasti 972,00
49 GR1048 Kateter, mikro, basket, nörovasküler  
    OKLÜZYONDA TEKRAR LÜMENE GİRİM (REENTRY) KATETERLERİ  
50 GR1049 Kateter, oklüzyon, tekrar lümene girim, subintimal geçiş, iğneli  
51 GR1050 Kateter, oklüzyon, tekrar lümene girim, gerçek lümenden geçiş  
52 GR1051 Kateter, oklüzyon, tekrar lümene girim, gerçek lümenden geçiş, mikro kateter  
    ATEREKTOMİ KATETERLERİ  
53 GR1052 Kateter, aterektomi  
54 GR1053 Kateter, aterektomi, motoru  
    TROMBOLİZ KATETERLERİ  
    KATETER, TROMBOLİZ, NÖROVASKÜLER  
55 GR1054 Kateter, tromboliz, nörovasküler, infüzyon  
    KATETER, TROMBOLİZ, PERİFERİK  
56 GR1055 Kateter, tromboliz, periferik, infüzyon 395,00
    TROMBEKTOMİ-TROMBOASPİRASYON KATETERLERİ, PERİFERİK  
57 GR1056 Kateter, trombektomi, periferik, doğrudan ilerletilen  
58 GR1057 Kateter, trombektomi, periferik, tel üzerinden ilerletilen  
59 GR1058 Trombektomi kateteri motoru, periferik  
60 GR1059 Kateter, tromboaspirasyon, periferik, doğrudan ilerletilen  
61 GR1060 Kateter, tromboaspirasyon, periferik, tel üzerinden ilerletilen 430,00
    TROMBEKTOMİ-TROMBOASPİRASYON KATETERLERİ, NÖROVASKÜLER  
62 GR1061 Kateter, tromboaspirasyon, nörovasküler, tel üzerinden ilerletilen 340,00
    TROMBEKTOMİ-TROMBOASPİRASYON, NÖROVASKÜLER  
63 GR1062 Trombektomi, basket, nörovasküler  
64 GR1063 Motorlu aspirasyon kateteri, trombektomi, nörovasküler 2.250,00
65 GR1064 Nörovasküler, pıhtı çıkarma amaçlı, vasküler rekonstrüksiyon aygıtı  
    İNTRAVASKÜLER ULTRASON KATETERLERİ  
66 GR1065 Kateter, intravasküler ultrason  
    SETLER  
    SET, İLK GİRİM  
67 GR1066 Set, ilk girim, mikro, vasküler, standart 68,00
68 GR1067 Set, ilk girim, mikro, vasküler, pediatrik 69,00
69 GR1068 Set, ilk girim, mikro, vasküler, pedal  
70 GR1069 Set, ilk girim, mikro, biliyer 108,00
71 GR1070 Set, ilk girim, gastrostomi 200,00
    SET, TRANSJUGULER İNTRAHEPATİK PORTOSİSTEMİK ŞANT(TİPS)  
72 GR1071 Set, TİPS  
    SET, TİPS, TEK MALZEMELER  
73 GR1072 TİPS İğnesi  
74 GR1073 TİPS Klavuz Kateter  
75 GR1074 TİPS İntroduser  
76 GR1075 TİPS Klavuz Tel  
    SET, İNTRODUSER  
    SET, İNTRODUSER, PERİFERİK  
77 GR1076 Set, introduser, periferik, 15cm ve altı, örgüsüz 45,00
78 GR1077 Set, introduser, periferik, 15cm ve altı, örgüsüz, hidrofilik  
79 GR1078 Set, introduser, periferik, 16-44cm, metal kaplama 112,00
80 GR1079 Set, introduser, periferik, 16-44cm, örgülü, hidrofilik 95,00
81 GR1080 Set, introduser, periferik, 45-64cm, metal kaplama 256,00
82 GR1081 Set, introduser, periferik, 45-64cm, örgülü, hidrofilik 450,00
    SET, İNTRODUSER, NÖROVASKÜLER  
83 GR1082 Set, introduser, nörovasküler, 65cm ve üstü, metal kaplama 450,00
84 GR1083 Set, introduser, nörovasküler, 65cm ve üstü, örgülü, hidrofilik 680,00
85 GR1084 Set, introduser, nörovasküler, 65cm ve üstü, örgülü, hidrofilik, y konnektörlü 650,00
86 GR1085 Set, introduser, pediyatrik 34,00
87 GR1086 Set, introduser, radyal  
    SET, DOUBLE J  
88 GR1087 Set, double J, iki ucu açık, poliüretan 27,00
89 GR1088 Set, double J, iki ucu açık, poliüretan, hidrofilik 89,00
90 GR1089 Set, double J, iki ucu açık, poliüretan hidrofilik, sertleştiricili  
91 GR1090 Set, double J, iki ucu açık, silikon  
    KILAVUZ TELLER  
    KILAVUZ TEL, 035", STANDART  
92 GR1091 Kılavuz tel, 035", bentson 17,00
    KILAVUZ TEL, 035", AMPLATZ  
93 GR1092 Kılavuz tel, 035", amplatz, 70-100cm  
94 GR1093 Kılavuz tel, 035", amplatz, 140-190cm 54,00
95 GR1094 Kılavuz tel, 035", amplatz, 260-300cm 110,00
    KILAVUZ TEL, 035", HİDROFİLİK  
96 GR1095 Kılavuz tel, 035", hidrofilik 90,00
97 GR1096 Kılavuz tel, 035", hidrofilik, 260-300cm 170,00
98 GR1097 Kılavuz tel, 035", hidrofilik, distali incelen  
99 GR1098 Kılavuz tel, 035", hidrofilik, distali incelen, 260-300cm  
100 GR1099 Kılavuz tel, 035", hidrofilik, sert 129,00
101 GR1100 Kılavuz tel, 035", hidrofilik, sert, 260-300cm 170,00
102 GR1101 Kılavuz tel, 035", hidrofilik, sert, distali incelen  
103 GR1102 Kılavuz tel, 035", hidrofilik, sert, distali incelen, 260-300cm  
    KILAVUZ TEL, 035", SÜPER SERT  
104 GR1103 Kılavuz tel, 035", süper sert, teflon kaplı, 140-190cm 201,00
105 GR1104 Kılavuz tel, 035", süper sert, teflon kaplı, RO uçlu, 140-190cm 159,00
106 GR1105 Kılavuz tel, 035", süper sert, teflon kaplı, 260-300cm 115,00
107 GR1106 Kılavuz tel, 035", süper sert, teflon kaplı, RO uçlu, 260-300cm 176,00
108 GR1107 Kılavuz tel, 035", lunderquist  
    KILAVUZ TEL, ANJİYOPLASTİ  
109 GR1108 Kılavuz tel, anjioplasti, 0,014-0,018", distali hidrofilik 117,00
110 GR1109 Kılavuz tel, anjioplasti, 0,035", distali hidrofilik  
111 GR1110 Kılavuz tel, anjioplasti, 0,035", distali hidrofilik ve incelen 400,00
112 GR1111 Kılavuz tel, anjioplasti, 0,014-0,018", rekanalizasyon amaçlı 240,00
    KILAVUZ TEL, MİKRO  
    KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER  
113 GR1112 Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 010"den ince, distali hidrofilik 790,00
114 GR1113 Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 010"den ince, tümü hidrofilik  
115 GR1114 Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 010", distali hidrofilik 695,00
116 GR1115 Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 010", distali hidrofilik, 260cm ve üstü 950,00
117 GR1116 Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 014", distali hidrofilik 322,00
118 GR1117 Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 014", distali hidrofilik, 260cm ve üstü 350,00
119 GR1118 Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 014", distali hidrofilik, 260cm ve üstü, sert  
120 GR1119 Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 0,011-0,012", tümü hidrofilik 960,00
121 GR1120 Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 0,016-0,018", distali hidrofilik 550,00
122 GR1121 Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 0,016-0,018", tümü hidrofilik 850,00
    KILAVUZ TEL, MİKRO, PERİFERİK  
123 GR1122 Kılavuz tel, mikrogirişim seti için  
    EMBOLİZASYON  
    EMBOLİZAN, KOİL  
    EMBOLİZAN, KOİL, NÖROVASKÜLER  
124 GR1123 Embolizan, koil, nörovasküler, elektrolizle ayrılan 1.014,00
125 GR1124 Embolizan, koil, nörovasküler, elektrolizle ayrılan, biyoaktif madde kaplamalı  
126 GR1125 Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, mekanik yolla 1.650,00
127 GR1126 Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, mekanik yolla, biyoaktif madde yüklü  
128 GR1127 Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, mekanik yolla, fiberli  
129 GR1128 Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, ısıyla 1.550,00
130 GR1129 Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, ısıyla, biyoaktif madde yüklü 2.350,00
131 GR1130 Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, elektrikle 1.800,00
132 GR1131 Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, elektrikle, biyoaktif madde kaplamalı, şişebilen 3.200,00
133 GR1132 Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, hidrostatik basınçla  
    EMBOLİZAN, KOİL, PERİFERİK  
134 GR1133 Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 018"  
135 GR1134 Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 018", distal-proksimal çap farklı 194,00
136 GR1135 Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 035"  
137 GR1136 Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 035", distal-proksimal çap farklı  
138 GR1137 Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 018", fiberli 179,00
139 GR1138 Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 035", fiberli  
140 GR1139 Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, biyoaktif madde kaplamalı, şişebilen, 018" 720,00
141 GR1140 Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, biyoaktif madde kaplamalı, şişebilen, 035" 700,00
142 GR1141 Embolizan, koil, periferik, elektrolizle ayrılan, fiberli  
143 GR1142 Embolizan, koil, periferik, anında ayrılan, mekanik yolla 2.300,00
144 GR1143 Embolizan, koil, periferik, anında ayrılan, mekanik yolla, fiberli  
145 GR1144 Embolizan, koil, periferik, anında ayrılan, elektrikle, biyoaktif madde kaplamalı, şişebilen 2.300,00
    EMBOLİZAN, SIVI  
    EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, AKRİLAT  
146 GR1145 Embolizan, sıvı, adheziv, akrilat, nbca  
147 GR1146 Embolizan, sıvı, adheziv, akrilat, nbca, modifiye 300,00
    EMBOLİZAN, SIVI, NONADHEZİV, DMSO İÇEREN  
148 GR1147 Embolizan, sıvı, nonadheziv, dmso içeren, düşük yoğunluklu 1.750,00
149 GR1148 Embolizan, sıvı, nonadheziv, dmso içeren, yüksek yoğunluklu  
    EMBOLİZAN, SIVI, TROMBOJEN  
150 GR1149 Embolizan, sıvı, trombin kollajen kompleksi 505,00
    EMBOLİZAN, PARÇACIK  
    EMBOLİZAN, PARÇACIK, ŞEKİLSİZ  
151 GR1150 Embolizan, parçacık, şekilsiz, (gelfoam)  
152 GR1151 Embolizan, parçacık, şekilsiz (pva) 140,00
    EMBOLİZAN, PARÇACIK, MİKROKÜRECİK  
153 GR1152 Embolizan, parçacık, mikrokürecik, standart 750,00
154 GR1153 Embolizan, parçacık, mikrokürecik, ilaç yüklenebilir 2.650,00
155 GR1154 Embolizan, parçacık, mikrokürecik, ilaç yüklü  
156 GR1155 Embolizan, parçacık, mikrokürecik, radyoaktif madde yüklü  
    EMBOLİZAN, TIKAÇ  
157 GR1156 Embolizan, tıkaç, standart 1.200,00
158 GR1157 Embolizan, tıkaç, çok segmentli 1.750,00
159 GR1158 Embolizan, tıkaç, düşük profilli 1.750,00
    EMBOLİZAN, AYRILABİLİR BALON  
160 GR1159 Embolizan, ayrılabilir balon, silikon  
161 GR1160 Embolizan, ayrılabilir balon, lateks 255,00
    STENT  
    STENT, VASKÜLER  
    STENT, VASKÜLER, PERİFERİK  
162 GR1161 Stent, vasküler, periferik, balonla açılan, otw 930,00
163 GR1162 Stent, vasküler, periferik, balonla açılan, monorail 950,00
164 GR1163 Stent, vasküler, periferik, kendiliğinden açılan, çelik 829,00
165 GR1164 Stent, vasküler, periferik, kendiliğinden açılan, nitinol, otw 825,00
166 GR1165 Stent, vasküler, periferik, kendiliğinden açılan, nitinol, monorail 950,00
167 GR1166 Stent, vasküler, periferik, balona yüklenmemiş  
168 GR1167 Stent, vasküler, periferik, akım çevirici, çok katmanlı  
    STENT, VASKÜLER, KAROTİS  
169 GR1168 Stent, vasküler, karotis, kendiliğinden açılan, çelik, monorail 1.400,00
170 GR1169 Stent, vasküler, karotis, kendiliğinden açılan, nitinol, monorail 1.288,00
171 GR1170 Stent, vasküler, karotis, kendiliğinden açılan, nitinol, monorail, distali incelen 1.461,00
    STENT, VASKÜLER, VENÖZ  
172 GR1171 Stent, vasküler, venöz 1.120,00
173 GR1172 Stent, vasküler, venöz, vena kava  
174 GR1173 Stent, vasküler, venöz, TİPS, kısmi greft kaplı  
    STENT, VASKÜLER, İLAÇ SALINIMLI  
175 GR1174 Stent, vasküler, ilaç salınımlı, balonla açılan, monorail 920,00
176 GR1175 Stent, vasküler, ilaç salınımlı, kendiliğinden açılan, monorail  
    STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI  
    STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ  
177 GR1176 Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, balonla açılan, otw 3.750,00
178 GR1177 Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, balonla açılan, monorail 2.380,00
179 GR1178 Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, kendiliğinden açılan, çelik  
    STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL  
180 GR1179 Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, kendiliğinden açılan, nitinol, kısa (5cm ve altı) 3.600,00
181 GR1180 Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, kendiliğinden açılan, nitinol, orta (6-14cm) 3.885,00
182 GR1181 Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, kendiliğinden açılan, nitinol, uzun (15cm ve üstü) 3.598,00
    STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ, İLAÇ BAĞLI, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL  
183 GR1182 Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, ilaç bağlı, kendiliğinden açılan, nitinol, kısa (5cm ve altı)  
184 GR1183 Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, ilaç bağlı, kendiliğinden açılan, nitinol, orta (6-14cm)  
185 GR1184 Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, ilaç bağlı, kendiliğinden açılan, nitinol, uzun (15cm ve üstü)  
    STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, BİYOLOJİK MATERYALLİ  
186 GR1185 Stent, vasküler, greft kaplı, biyolojik materyalli, balonla açılan, monorail  
    STENT, NONVASKÜLER  
    STENT, NONVASKÜLER, BİLİYER  
187 GR1186 Stent, nonvasküler, biliyer, balonla açılan  
188 GR1187 Stent, nonvasküler, biliyer, kendiliğinden açılan, çelik 900,00
189 GR1188 Stent, nonvasküler, biliyer, kendiliğinden açılan, nitinol 708,00
190 GR1189 Stent, nonvasküler, biliyer, kendiliğinden açılan, nitinol, greft kaplı  
191 GR1190 Stent, nonvasküler, biliyer, kendiliğinden açılan, nitinol, T sistem  
    STENT, NONVASKÜLER, ÖZOFAGİAL  
192 GR1191 Stent, nonvasküler, özofagial, çıplak  
193 GR1192 Stent, nonvasküler, özofagial, greft kaplı 1.465,00
194 GR1193 Stent, nonvasküler, özofagial, kısmi greft kaplı 681,00
195 GR1194 Stent, nonvasküler, özofagial, greft kaplı, antireflü sistemli  
196 GR1195 Stent, nonvasküler, özofagial, plastik  
    STENT, NONVASKÜLER, GASTRODUODENAL  
197 GR1196 Stent, nonvasküler, gastroduodenal, çıplak  
198 GR1197 Stent, nonvasküler, gastroduodenal, greft kaplı  
    STENT, NONVASKÜLER, KOLONİK  
199 GR1198 Stent, nonvasküler, kolonik, çıplak 2.130,00
200 GR1199 Stent, nonvasküler, kolonik, greft kaplı  
    STENT, NONVASKÜLER, TRAKEAL  
201 GR1200 Stent, nonvasküler, trakeal, plastik  
202 GR1201 Stent, nonvasküler, trakeal, metalik, çıplak  
203 GR1202 Stent, nonvasküler, trakeal, metalik, greft kaplı  
204 GR1203 Stent, nonvasküler, trakeal, metalik, geri alınabilir  
    STENT, NONVASKÜLER, ÜRETERAL  
205 GR1204 Stent, nonvasküler, üreteral, metalik, çıplak  
206 GR1205 Stent, nonvasküler, üreteral, metalik, greft kaplı  
    STENT, BİYOLOJİK PARÇALANAN  
207 GR1206 Stent, biyolojik parçalanan, balonla açılan 4.480,00
    STENTGREFT, AORTİK  
    STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL  
208 GR1207 Stentgreft, aortik, abdominal, ana gövde ve ipsilateral bacak 9.880,00
209 GR1208 Stentgreft, aortik, abdominal, ana gövde ve ipsilateral bacak, ptfe'li 8.850,00
210 GR1209 Stentgreft, aortik, abdominal, ana gövde ve ipsilateral bacak, suprarenal kancalı  
211 GR1210 Stentgreft, aortik, abdominal, ana gövde ve ipsilateral bacak, suprarenal kancalı, hidrofilik 10.250,00
212 GR1211 Stentgreft, aortik, abdominal, ana gövde ve her iki bacak 18.475,00
213 GR1212 Stentgreft, aortik, abdominal, tek ana gövde ve mıknatıslı sistem  
214 GR1213 Stentgreft, aortik, abdominal, karşı bacak, ana gövde ile uyumlu 6.950,00
215 GR1214 Stentgreft, aortik, abdominal, iliak uzatma, ana gövde ile uyumlu 4.500,00
216 GR1215 Stentgreft, aortik, abdominal, aortik uzatma, ana gövde ile uyumlu 3.773,00
217 GR1216 Stentgreft, aortik, abdominal, uni-iliak  
218 GR1217 Stentgreft, aortik, abdominal, tübüler  
    STENTGREFT, AORTİK, TORASİK  
219 GR1218 Stentgreft, aortik, torasik, kısa (10cm ve altı)  
220 GR1219 Stentgreft, aortik, torasik, orta (11-19cm) 12.760,00
221 GR1220 Stentgreft, aortik, torasik, uzun (20cm ve üzeri) 12.760,00
222 GR1221 Stentgreft, aortik, torasik, kısa (10cm ve altı), arkus uyumlu  
223 GR1222 Stentgreft, aortik, torasik, orta (11-19cm), arkus uyumlu 13.500,00
224 GR1223 Stentgreft, aortik, torasik, uzun (20cm ve üzeri), arkus uyumlu 18.500,00
225 GR1224 Stentgreft, aortik, torasik, kısa (10cm ve altı), ptfe'li  
226 GR1225 Stentgreft, aortik, torasik, orta (11-19cm), ptfe'li  
227 GR1226 Stentgreft, aortik, torasik, uzun (20cm ve üzeri), ptfe'li  
228 GR1227 Stentgreft, aortik, torasik, kısa (10cm ve altı), ptfe'li, arkus uyumlu 13.700,00
229 GR1228 Stentgreft, aortik, torasik, orta (11-19cm), ptfe'li, arkus uyumlu 16.640,00
230 GR1229 Stentgreft, aortik, torasik, uzun (20cm ve üzeri), ptfe'li, arkus uyumlu 19.410,00
    STENTGREFT, HASTAYA ÖZEL  
231 GR1230 Stentgreft, hastaya özel, ana gövde, fenestre  
232 GR1231 Stentgreft, hastaya özel, ana gövde, yan dallı  
233 GR1232 Stentgreft, hastaya özel, iliak uzatma, yan dallı  
    AORTİK STENTGREFT AKSESUARLARI  
234 GR1233 İliak oklüder  
235 GR1234 Aortik balon, stentgreft için, standart 1.100,00
236 GR1235 Aortik balon, stentgreft için, triloblu 750,00
237 GR1236 İntroduser set, aortik stent greft için 500,00
    STENT, NÖROVASKÜLER  
238 GR1237 Stent, nörovasküler, balonla açılan  
239 GR1238 Stent, nörovasküler, kendiliğinden açılan, anjiyoplasti amaçlı 6.800,00
    İNTRAKRANİYAL ENDOVASKÜLER CİHAZLAR  
240 GR1239 İntrakraniyal vasküler rekonstrüksiyon cihazı, kendiliğinden açılan 9.500,00
241 GR1240 İntrakraniyal vasküler rekonstrüksiyon cihazı, kendiliğinden açılan, düşük profilli (1,7F uyumlu)  
242 GR1241 İntrakraniyal vasküler remodelleme cihazı, kendiliğinden açılan, elektrolizle ayrılan 9.500,00
243 GR1242 İntrakraniyal akım çevirme cihazı, kendiliğinden açılan 11.400,00
    EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ  
244 GR1243 Emboli koruyucu sistem, geçici, balonlu  
245 GR1244 Emboli koruyucu sistem, geçici, akım çeviricili  
    EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, FİLTRELİ  
246 GR1245 Emboli koruyucu sistem, geçici, filtreli  
247 GR1246 Emboli koruyucu sistem, geçici, filtreli, monorail 1.350,00
248 GR1247 Emboli koruyucu sistem, geçici, filtreli, monoraile çevrilebilen 1.630,00
    VENA KAVA FİLTRELERİ  
249 GR1248 Vena kava filtresi, kalıcı 1.380,00
250 GR1249 Vena kava filtresi, geçici 1.300,00
251 GR1250 Vena kava filtresi, geri alınabilir 1.675,00
252 GR1251 Vena kava filtresi, geri alma kateteri  
    BİYOPSİ  
    BİYOPSİ İĞNESİ  
    BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN  
253 GR1252 Biyopsi iğnesi, doku alan, manuel 13,00
254 GR1253 Biyopsi iğnesi, doku alan, yarı otomatik 12,00
255 GR1254 Biyopsi iğnesi, doku alan, yarı otomatik, koaksiyel sistemli  
256 GR1255 Biyopsi iğnesi, doku alan, otomatik, kendinden tabancalı 58,00
257 GR1256 Biyopsi iğnesi, doku alan, otomatik, kendinden tabancalı, silindirik parça alan 44,00
258 GR1257 Biyopsi iğnesi, doku alan, otomatik tabancaya uyumlu iğne 15,00
259 GR1258 Biyopsi iğnesi, doku alan, kemik 10,00
    BİYOPSİ İĞNESİ, ASPİRASYON  
260 GR1259 Biyopsi iğnesi, aspirasyon, manuel, chiba 6,00
261 GR1260 Biyopsi iğnesi, aspirasyon, manuel, frensen 5,50
262 GR1261 Biyopsi iğnesi, aspirasyon, manuel, wescot  
263 GR1262 Biyopsi iğnesi, aspirasyon, otomatik  
    BİYOPSİ İĞNESİ, MR UYUMLU  
264 GR1263 Biyopsi iğnesi, MR uyumlu 25,00
    BİYOPSİ SİSTEMİ, MEME  
265 GR1264 Biyopsi sistemi, meme, lokalizasyon iğneleri 18,00
266 GR1265 Biyopsi sistemi, meme, lokalizasyon iğneleri, geri alınabilen 22,00
267 GR1266 Galaktografi seti  
268 GR1267 Galaktografi seti, 3'ten fazla dilatörlü  
269 GR1268 Biyopsi seti, meme, doku çıkartan, vakum aspirasyonuyla 778,00
    BİYOPSİ, TRANSLÜMİNAL  
270 GR1269 Sitoloji fırçası  
271 GR1270 Biyopsi iğnesi, translüminal  
272 GR1271 Biyopsi, forseps 52,00
273 GR1272 Biyopsi seti, transjuguler  
    NONVASKÜLER KATETERLER VE SETLER  
    NONVASKÜLER DİYAGNOSTİK KATETERLER  
274 GR1273 Kateter, enteroklizis, balonsuz  
275 GR1274 Kateter, enteroklizis, balonlu  
276 GR1275 Enteroklizis teli  
277 GR1276 Kateter, siyalografi  
278 GR1277 Kateter, lenfanjiyografi  
    NONVASKÜLER SETLER  
279 GR1278 Set, lakrimal stent  
280 GR1279 Set, fallop tüp rekanalizasyonu  
281 GR1280 Set, pnömotoraks  
    DRENAJ KATETERLERİ VE SETLERİ  
    KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI (Nefrostomi, biliyer, abse, koleksiyon)  
282 GR1281 Kateter, drenaj, çok amaçlı, standart  
283 GR1282 Kateter, drenaj, çok amaçlı, standart, kilitli  
284 GR1283 Kateter, drenaj, çok amaçlı, tek aşamalı  
285 GR1284 Kateter, drenaj, çok amaçlı, tek aşamalı, kilitli  
286 GR1285 Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik  
287 GR1286 Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik, kilitli  
288 GR1287 Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik, tek aşamalı  
289 GR1288 Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik, tek aşamalı, kilitli  
    KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, SETLER (Nefrostomi, biliyer, abse, koleksiyon)  
290 GR1289 Kateter, drenaj, çok amaçlı, standart, set  
291 GR1290 Kateter, drenaj, çok amaçlı, standart, kilitli, set  
292 GR1291 Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik, set  
293 GR1292 Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik, kilitli, set  
    KATETER, DRENAJ, BİLİYER  
294 GR1293 Kateter, drenaj, bilier, standart  
295 GR1294 Kateter, drenaj, bilier, standart, kilitli  
296 GR1295 Kateter, drenaj, bilier, hidrofilik  
297 GR1296 Kateter, drenaj, bilier, hidrofilik, kilitli  
298 GR1297 Kateter, drenaj, biliyer, hidrofilik, kilitli, RO işaretli  
    KATETER, DRENAJ, BİLİYER, SETLER  
299 GR1298 Kateter, drenaj, bilier, standart, set  
300 GR1299 Kateter, drenaj, bilier, standart, kilitli, set  
301 GR1300 Kateter, drenaj, bilier, hidrofilik, set  
302 GR1301 Kateter, drenaj, bilier, hidrofilik, kilitli, set  
303 GR1302 Kateter, drenaj, biliyer, hidrofilik, kilitli, RO işaretli, set  
    KATETER, DRENAJ, NEFROÜRETERAL  
304 GR1303 Kateter, drenaj, nefroüreteral, hidrofilik, kilitli  
    GASTROSTOMİ VE GASTROJEJUNOSTOMİ KATETERLERİ VE SETLERİ  
    KATETER, GASTROSTOMİ  
305 GR1304 Kateter, gastrostomi, pigtail  
306 GR1305 Kateter, gastrostomi, balonlu 65,00
307 GR1306 Kateter, gastrostomi, düğme tarzında  
    KATETER, GASTROSTOMİ, SETLER  
308 GR1307 Kateter, gastrostomi, pigtail, set  
309 GR1308 Kateter, gastrostomi, balonlu, set  
310 GR1309 Kateter, gastrostomi, düğme tarzında, set 165,00
311 GR1310 Kateter, gastrostomi, mantar şekilli, set 140,00
    KATETER, GASTROJEJUNOSTOMİ  
312 GR1311 Kateter, gastrojejunostomi, pigtail  
313 GR1312 Kateter, gastrojejunostomi, balonlu  
314 GR1313 Kateter, gastrojejunostomi, düğme tarzında  
    KATETER, GASTROJEJUNOSTOMİ, SETLER  
315 GR1314 Kateter, gastrojejunostomi, pigtail, set  
316 GR1315 Kateter, gastrojejunostomi, balonlu, set  
317 GR1316 Kateter, gastrojejunostomi, düğme tarzında, set  
    PLEVRAL-PERİTONEAL KATATERLER  
318 GR1317 Katater, peritoneal, port 1.200,00
319 GR1318 Katater, peritoneal, tünelli 220,00
320 GR1319 Katater, peritoneal, ventriküloperitoneal  
321 GR1320 Katater, plevral, tünelli  
322 GR1321 Katater, torasentez-parasentez, tek aşamalı  
    AKSESUARLAR  
323 GR1322 Giriş iğnesi, seldinger, iki parçalı 3,70
324 GR1323 Giriş iğnesi, tek parça 8,00
325 GR1324 Giriş iğnesi, uzun 7,30
326 GR1325 İşaretleme iğnesi, cyberknife için  
327 GR1326 Dilatör 15,00
328 GR1327 İnflatör (balon şişirme amaçlı) 78,00
329 GR1328 Flowswitch  
330 GR1329 Y konnektor  
331 GR1330 Tek yollu musluk, basınca dayanıklı  
332 GR1331 Üç yollu musluk, basınca dayanıklı 5,60
333 GR1332 Otomatik pompa şırıngası, DSA için 11,00
334 GR1333 Bağlantı hortumu, opak madde için, standart  
335 GR1334 Bağlantı hortumu, opak madde için, basınca dayanıklı (1000PSI ve üstü)  
336 GR1335 Bağlantı seti, opak madde için, valfli, üç yollu musluklu  
337 GR1336 Bağlantı seti, opak madde için, valfli, çift hatlı, tek çıkışlı  
338 GR1337 Enjektör, kilitli, radyolojik kullanım  
339 GR1338 Enjektör, kilitli, kontrol vidalı, mikrobalonlar için 100,00
340 GR1339 Koil itici (018" koiller için)  
341 GR1340 Koil ayıracı 150,00
342 GR1341 Ayrılabilen introduser  
343 GR1342 Drenaj torbası, kemerli  
344 GR1343 Drenaj torbası ara bağlantısı 14,00
345 GR1344 Mide-barsak sabitleyici  
346 GR1345 Katater sabitleyici  
347 GR1346 Pnömotoraks önleyici tıkaç  
348 GR1347 Steril tantalum tozu  
349 GR1348 İntravasküler basınç ölçme transduseri  
    ABLASYON  
    ABLASYON, RADYOFREKANS (RF), TÜMOR  
350 GR1349 Ablasyon, RF, elektrod probu, lineer 3.163,00
351 GR1350 Ablasyon, RF, elektrod probu, lineer, çoklu 4.400,00
352 GR1351 Ablasyon, RF, elektrod probu, şemsiye açılımlı, 3cm  
353 GR1352 Ablasyon, RF, elektrod probu, şemsiye açılımlı, 5cm 4.300,00
354 GR1353 Ablasyon, RF, elektrod probu, şemsiye açılımlı, 7cm 4.905,00
355 GR1354 Ablasyon, RF, elektrod probu, şemsiye açılımlı, trokar 4cm 3.960,00
356 GR1355 Ablasyon, RF, elektrod probu, şemsiye açılımlı, trokar 4cm, bükülebilir 4.800,00
    ABLASYON, VENÖZ  
    ABLASYON, VENÖZ, LAZER  
357 GR1356 Ablasyon, venöz, lazer, set, standart 870,00
358 GR1357 Ablasyon, venöz, lazer, set, dairesel ışın veren 800,00
359 GR1358 Ablasyon, venöz, lazer, set, perforan ven için  
360 GR1359 Ablasyon, venöz, RF, set  
    ABLASYON, MİKRODALGA  
361 GR1360 Ablasyon, mikrodalga, elektrod probu, lineer 3.013,00
    ABLASYON, KRYO  
362 GR1361 Ablasyon, kriyo kateteri  
    SANTRAL VENÖZ KATETERLER  
    SANTRAL VENÖZ PORTLAR  
    PORT, TİTANYUM  
363 GR1362 Port, titanyum, pediatrik 275,00
364 GR1363 Port, titanyum, erişkin 265,00
365 GR1364 Port, titanyum, erişkin, kapaklı 270,00
    PORT, BASINCA DAYANIKLI  
366 GR1365 Port, basınca dayanıklı, pediatrik 270,00
367 GR1366 Port, basınca dayanıklı, erişkin 270,00
    PORT, PLASTİK  
368 GR1367 Port, Plastik, pediatrik 230,00
369 GR1368 Port, Plastik, erişkin 230,00
    SANTRAL VENÖZ İNFÜZYON KATETERLERİ  
370 GR1369 Kateter, infüzyon, santral venöz, tek lümenli, 3-6f 25,00
371 GR1370 Kateter, infüzyon, santral venöz, tek lümenli, 6f yukarısı  
372 GR1371 Kateter, infüzyon, santral venöz, tek lümenli, 6f yukarısı, heparin kaplı  
373 GR1372 Kateter, infüzyon, santral venöz, çift lümenli, 3-6f 74,00
374 GR1373 Kateter, infüzyon, santral venöz, çift lümenli, 6f yukarısı 54,00
375 GR1374 Kateter, infüzyon, santral venöz, çift lümenli, 6f yukarısı, heparin kaplı  
376 GR1375 Kateter, infüzyon, santral venöz, üç lümenli 34,00
377 GR1376 Kateter, infüzyon, santral venöz, tünelli, 4-6f  
378 GR1377 Kateter, infüzyon, santral venöz, tünelli, 6f yukarısı 218,00
379 GR1378 Kateter, infüzyon, santral venöz, periferal yoldan yerleştirilen  
    HEMODİYALİZ KATETERLERİ  
380 GR1379 Kateter, hemodiyaliz, geçici, pediatrik 63,00
381 GR1380 Kateter, hemodiyaliz, geçici, erişkin 35,00
382 GR1381 Kateter, hemodiyaliz, geçici, erişkin, heparin kaplı  
383 GR1382 Kateter, hemodiyaliz, tünelli, pediatrik 345,00
384 GR1383 Kateter, hemodiyaliz, tünelli, erişkin 215,00
385 GR1384 Kateter, hemodiyaliz, tünelli, erişkin, heparin kaplı  
386 GR1385 Kateter, hemodiyaliz, tünelli, ayrık uçlu, pediatrik 700,00
387 GR1386 Kateter, hemodiyaliz, tünelli, ayrık uçlu, erişkin 585,00
    VASKÜLER KAPATMA SİSTEMİ (TEDAVİ AMAÇLI İŞLEMLERDE)  
388 GR1387 Vasküler kapatma sistemi, 5-9f 300,00
389 GR1388 Vasküler kapatma sistemi, 5-9f, dikişli  
390 GR1389 Vasküler kapatma sistemi, 10f ve üzeri  
391 GR1390 Vasküler kapatma sistemi, 10f ve üzeri, dikişli 925,00
    YABANCI CİSİM YAKALAMA KATETERİ  
392 GR1391 Kateter, yabancı cisim yakalama, kement, periferik 800,00
393 GR1392 Kateter, yabancı cisim yakalama, kement, nörovasküler  
394 GR1393 Kateter, yabancı cisim yakalama, forseps  
395 GR1394 Kateter, yabancı cisim yakalama, basket  
Liste-7
EK-7
DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ
SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR İŞLEM PUANI
213   7. 1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri Bu başlık altındaki işlemler birbirleri ve bu listenin "7.Ortodonti" başlığı altında yer alan işlemler ile birlikte faturalandırılmaz.  
214 P407350 Sınıf I Ortodontik Tedavi Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri paket fiyatına dahildir . 1.433,39
215 P407351 Sınıf II Ortodontik Tedavi Tedavi paket fiyatı hem fonksiyonel hem de kamuflaj tedavilerini içerir. Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri paket fiyatına dahildir . 2.107,93
216 P407352 Sınıf III Ortodontik Tedavi Tedavi paket fiyatı hem ağız dışı aparey uygulamasını hemde kamuflaj tedavisini içerir. Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri paket fiyatına dahildir . 2.529,51
217 P407353 Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavi Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri fiyata dahildir . 2.951,10
Liste 8
EK-8
SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ
SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM PUANI
  603.751 Memeden kist-benign tümör çıkarılması   134,91
  603.791 İnguinal herni onarımı, laparoskopik (bilateral)   961,21
  603.861 Ventral herni onarımı (laparoskopik)   1.298,48
  606.091 Trombektomi, diğer Akut eksternal tromboze hemoroidde vb. 84,32
  607.971 Splenektomi, parsiyel (laparoskopik)   937,61
  607.981 Splenektomi, total (laparoskopik)   600,34
  608.161 Yüzeyel lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu   96,12
  609.071 Karaciğer Segmentektomi, segment başına (laparoskopik) Patoloji raporu ile segmentektominin teyidi gerekir. 3'ten fazlası olması halinde 609.111 üzerinden faturalandırılır. 1.185,73
  609.111 Lobektomi/hepatektomi, subtotal (laparoskopik)   2.000,84
  609.451 Pankreatektomi, total-duodenektomiyle birlikte (laparoskopik)   2.065,77
  609.491 Özefajektomi (laparoskopik)   1.726,81
  609.711 Duedonum perforasyonunda primer onarım, peptik ülsere bağlı (laparoskopik)   505,90
  609.781 Fundoplikasyon (laparoskopik) LES gevsekliğinde, krurafi posterior dahil . 1.000,51
  609.782 Hiatal herni operasyonu, fundoplikasyon dahil (laparoskopik)   1.534,57
  609.792 Gastrektomi, radikal, total (laparoskopik)   2.107,93
  609.801 Gastrektomi, subtotal (laparoskopik)   1.905,56
  609.851 Midede wedge rezeksiyonu (laparoskopik)   725,13
  609.871 Obezite, by-pass (laparoskopik) BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. (Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde faturalandırılabilir.) 2.529,51
  609.872 Obezite, sleeve (laparoskopik) BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. (Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde faturalandırılabilir.) 1.736,93
  609.873 Obezite, banding (laparoskopik) BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. (Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde faturalandırılabilir.) 1.264,76
  610.151 Hemikolektomi, sağ veya sol (laparoskopik) 610.290 ile faturalandırılamaz. 986,51
  610.181 Kolektomi, total + ileal poş yapılması (laparoskopik)   2.065,77
  610.191 Kolektomi, total + ileoanal anastomoz (laparoskopik)   1.770,66
  610.201 Kolektomi, total + terminal ileostomi (laparoskopik) 610.080 ile faturalandırılamaz. 1.593,59
  610.411 Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon (laparoskopik) 610.290 ile birlikte faturalandırılamaz. 1.475,38
  610.531 Hemoroidektomi, sfinkterotomi 610.490, 610.610 ile birlikte faturalanamaz. 286,68
  610.820 ESWT ekstrakorporal şok dalgası, toplam tedavi 67,45
  613.031 Yara evantrasyonunda yara revizyonu   139,97
  620.650 Sterilizasyon operasyonları   286,68
  621.045 İVF   691,40
  621.046 Freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi   337,27
  701.031 Kriyoablasyon, supraventriküler 701.010, 701.011 ile birlikte faturalandırılamaz. 1.150,08
  701.041 Kriyoablasyon, ventriküler 701.010, 701.011 ile birlikte faturalandırılamaz. 1.000,51
  701.062 Kriyobalon ile ablasyon, atriyal fibrilasyon, pulmoner ven izolasyonu 701.010, 701.011, 701.030, 701.040, 701.060, 701.061 ile birlikte faturalandırılamaz. 1.200,51
  701.063 Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan Kriyoablasyon 701.010, 701.011 ile birlikte faturalandırılamaz. 1.000,51
  704.231 Hemodiyaliz için kateter yerleştirilmesi   84,32
  704.232 Kalıcı tünelli katater yerleştirilmesi   168,63
  619.911 Müdahaleli doğum (ilk doğum) 619.910, 619.920, 619.921, 619.922, 619.925, 619.930 ile birlikte fatura edilemez. 231,87
  619.921 Normal doğum (ilk doğum) 619.910, 619.911, 619.920, 619.922, 619.925, 619.930 ile birlikte fatura edilemez. 231,87
  703.365 Intra-operatif nöromonitorizasyon   100,17
Liste 9      
Ek-8
KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM PUANI
608.890 Tüp ve katater torakostomi, günlük izlem Günde 1 kez faturalandırılabilir. Pansuman dahildir . 25,13
  6.7.KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ  
  Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur, tibia,  
  Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella, fibula  
618.840 Pyeloplasti 618.830 ve 619.070 ile birlikte faturalandırılamaz. 750,42
619.400 Mesane tümörü (TUR) (≥ 3 cm) 619.530 ile birlikte fatura edilemez. 1.176,69
619.910 Müdahaleli doğum 610.911, 619.920, 619.921, 619.922, 619.925, 619.930 ile birlikte fatura edilemez. 185,50
619.920 Normal doğum 619.910, 619.911, 619.921, 619.922, 619.925, 619.930 ile birlikte fatura edilemez. 185,50
619.922 Epidural anestezi ile doğum 619.910, 619.911, 619.920, 619.921, 619.925, 619.930 ile birlikte fatura edilemez. 185,50
619.925 Suda doğum 619.910, 619.911, 619.920, 619.921, 619.922, 619.930 ile birlikte fatura edilemez. 185,50
619.930 Sezaryen 619.910, 619.911, 619.920, 619.921,619.922, 619.925 ile birlikte fatura edilemez. 303,54
  1- KLİNİK ONKOLOJİK DEĞERLENDİRME Hastanın Radyasyon Onkoloğu tarafından ilk konsültasyonu , hastanın tedavi öncesi değerlendirilmesi, tedavi kararının verilmesi ve tedavi bitimine kadar olan bakım ve kontroller ile "9. Laboratuvar İşlemleri" başlığındaki işlemleri kapsar. Tüm tedavi boyunca bir kez ücretlendirilir.
800.110 e) IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında eksternal radyoterapi tasarımı Inverse planning ve farklı doz yoğunlukları ile yapılan çok alanlı tedavileri içerir. Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir. 900,34
800.160 e) IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında Radyoterapi planlama Rapid ark tedavi, streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir. 1.171,25
800.220 f) IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında eksternal radyoterapi doz hesapları Rapid ark tedavi, streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir. 700,34
800.440 Lineer akseleratör radyoterapi ile IMRT veya Tomoterapi uygulamaları (her bir seans) Rapid ark tedavi, stereotaktik radyoterapi uygulamaları bu grupta değerlendirilir 180,10
802.540 4 sistem selektif serebral anjio 802.530, 802.570, 802.590 ile birlikte faturalandırılamaz. 450,25
  H-Bilgisayarlı tomografiler Radyolog raporu ile faturalandırılır.Bu başlık altında yer alan herbir tetkik aynı sağlık hizmet sunucusunda acil haller hariç olmak üzere ayakta tedavide aynı hasta için bir ayda en fazla bir kez faturalandırılır. Aynı gün, bu başlık altında yer alan işlemlerden birden fazla yapılması halinde işlem puanı yüksek olanın tamamı, diğerlerinin her birinin % 50'si faturalandırılabilir.
  I-Manyetik Rezonans Görüntüleme Radyolog raporu ile faturalandırılır.Bu başlık altında yer alan herbir tetkik aynı sağlık hizmet sunucusunda acil haller hariç olmak üzere ayakta tedavide aynı hasta için bir ayda en fazla bir kez faturalandırılır. Aynı gün, bu başlık altında yer alan işlemlerden birden fazla yapılması halinde işlem puanı yüksek olanın tamamı, diğerlerinin her birinin % 50'si faturalandırılabilir.
Liste 10
EK-9
TANIYA DAYALI İŞLEM LİSTESİ
SIRA NO PAKET KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM GRUBU * İŞLEM PUANI
    ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ        
  P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası     * 337,27
  P552002 İkinci basamak yoğun bakım hastası     * 716,69
  P552003 Üçüncü basamak yoğun bakım hastası     * 1.313,66
    YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ        
  P552006 Yenidoğan birinci basamak yoğun bakım hastası     * 337,27
  P552007 Yenidoğan ikinci basamak yoğun bakım hastası     * 716,69
  P552008 Yenidoğan üçüncü basamak yoğun bakım hastası     * 1.313,66
  P619911 Müdahaleli doğum (ilk doğum) Servikal prostaglandinler hariç. P619910, P619920, P619921, P619922, P619925, P619930 ile birlikte fatura edilemez. D * 843,17
  P619921 Normal doğum (ilk doğum) Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil . P619910, P619911, P619920, P619922, P619925, P619930 ile birlikte fatura edilemez. E * 843,17
Liste 11
EK-9
TANIYA DAYALI İŞLEM LİSTESİ
PAKET KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM GRUBU * İŞLEM PUANI
  6.7.KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ        
  Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur, tibia,        
  Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella, fibula        
P618840 Pyeloplasti P618830 ve P619070 ile faturalandırılamaz B * 1.843,84
P619400 Mesane tümörü (TUR) (≥ 3 cm) P619530 ile birlikte faturalandırılamaz. A3 * 2.160,20
P619910 Müdahaleli doğum Servikal prostaglandinler hariç. P619911, P619920, P619921, P619922, P619925, P619930 ile birlikte fatura edilemez. D * 674,54
P619920 Normal doğum Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil . P619910, P619911, P619921, P619922, P619925, P619930 ile birlikte fatura edilemez. E * 674,54
P619922 Epidural anestezi ile doğum Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil . P619910, P619911, P619920, P619921, P619925, P619930 ile birlikte fatura edilemez. D * 716,69
P619925 Suda doğum Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil . P619910, P619911, P619920, P619921, P619922, P619930 ile birlikte fatura edilemez. E * 674,54
P619930 Sezaryen P619910, P619911, P619920, P619921, P619922, P619925, ile birlikte fatura edilemez. C * 758,85
P802540 4 sistem selektif serebral anjio P802530, P802570, P802590 ile birlikte faturalandırılamaz C   883,64
P614140 Vertebroplasti Tek seviye ( SUT 4.2.2.B-5 uygulanmaz. Tüm malzemeler dahil ) B * 3.709,95
P614150 Kifoplasti Her seviye için ( SUT 4.2.2.B-5 uygulanmaz. Tüm malzemeler dahil ) B * 7.335,58
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.