Sağlık’ta Saadet Zinciri...

Sağlık’ta saadet zinciri

Sağlık’ta Saadet Zinciri...
27 Kasım 2012 Salı 13:54

Hal­kın Ana­ya­sal hak­kı olan sağ­lık hiz­me­ti­ni, “sek­tö­r” ha­li­ne ge­ti­rip, “Sağ­lık­ta Dö­nü­şü­m” ola­rak ta­nım­la­yan ve bu­nu ulus­la­ra­ra­sı te­kel­le­re pa­zar­la­ma­ya ça­lı­şan AKP, yan­daş­la­rı­nı da hiç ih­mal et­mi­yor. Sağ­lık­ta kı­de­mi, li­ya­ka­tı ge­çi­n… Bir ta­ri­ka­tın men­su­bu ol­mak ya da öy­le gö­rün­mek önem­li gö­re­ve gel­me­niz­de da­ha et­ki­li. Ta­bi­i AK­P’­li ba­ka­nın kar­de­şi ol­mak da ay­lık ma­aşı­nı­zın 16 bin 250 li­ra ol­ma­sı­nın yo­lu­nu açı­yor.
Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de­ki ata­ma­lar baş­ta Trab­zon ol­mak üze­re Ya­vuz Se­lim Vak­fı­’nın ona­yın­dan ge­çi­yor. İl­le­rin ka­mu has­ta­ne­le­ri yö­ne­ti­ci­le­ri, şu­be mü­dür­le­ri, has­ta­ne mü­dür­le­ri va­kıf­ta ya­pı­lan top­lan­tı­lar­da be­lir­le­ni­yor. Vak­fın, Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­’n­de kur­du­ğu ya­pı­lan­ma­nın Trab­zo­n’­da­ki te­pe­sin­de Halk Sağ­lı­ğı Mü­dü­rü Kök­sal Ham­za­oğ­lu var. Ken­di­si vak­fın Mü­te­vel­li he­ye­tin­de. Bu bi­le olay­la­rın bo­yu­tu­nu gös­ter­me­ye yet­mez mi?
Has­ta­ne­de gö­rev­li 35 yıl­lık bir dok­to­run maa­şı 2 bin li­ra. Dö­ner ser­ma­ye­den al­dı­ğı pay­la bir­lik­te eli­ne 4 bin li­ra ge­çi­yor. Ba­zı branş­lar­da dö­ner ser­ma­ye­den al­dı­ğı mik­tar bi­raz da­ha ar­ta­bi­li­yor. Emek­li­ye ay­rıl­ma­sı du­ru­mun­da eli­ne an­cak 1.900 li­ra ge­çe­cek. So­nuç­ta, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı yan­daş­la­rın yü­zü­nü gül­dü­rür­ken ço­ğun­lu­ğu ise mut­suz ha­le ge­tir­di.

Ay­nı ki­şi­ye üç ay­rı gö­rev

Has­ta­ne baş­he­kim­li­ği, yar­dım­cı­lı­ğı, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­li­ği ma­aş yö­nün­den hay­li çe­ki­ci ha­le ge­ti­ril­di. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­da gö­rev­li müs­te­şar yar­dım­cı­la­rı, ge­nel mü­dür­ler, ku­rum baş­kan­la­rı, dai­re baş­kan­la­rı 4-5 bin li­ra olan maa­şı de­ğil, ka­ğıt üs­tün­de baş­he­kim­lik, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si gös­te­ri­le­rek 10-12 bin li­ra ma­aş al­ma­la­rı sağ­la­nı­yor.
Ör­nek ve­re­lim: Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Dr. Ya­sin Er­koç ay­nı za­man­da Sin­can N. Kö­rez Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi. Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Dr. İs­ma­il De­mir­taş Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi, Dr. Hak­kı Ye­şil­yurt Ulus Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi, Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Doç. Dr. Tu­ran Buz­gan Eti­mes­gut Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi. Bil­gi Sis­tem­le­ri Genel Müdürü Dr. Hak­kı Öz­türk, bu ge­nel mü­dür­lü­ğün ya­nı sı­ra Yö­ne­tim Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nü de yü­rü­tü­yor. Bun­lar yet­mi­yor Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi ola­rak da gö­zü­kü­yor. Hak­kı Bey yor­ma ken­di­ni o iş­le­ri ya­pa­bi­le­cek baş­ka­la­rı­nın bu­lun­du­ğu­nu da unut­ma­…

Hep­si ka­ğıt üs­tün­de baş­he­kim
Dr. İb­ra­him Şen­türk ise has­ta­ne yö­ne­ti­ci­li­ğin­den ma­aş alı­yor. Yük­sek ma­aş­lı­lar ara­sın­da ku­rum baş­kan­la­rın­dan Mus­ta­fa Ak­so­y’­u da ay­nı za­man­da baş­he­kim, Sa­im Ker­ma­n’­ı da has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si ola­rak gö­rü­yo­ruz.
Ku­rum baş­kan yar­dım­cı­la­rın­dan Er­can Şim­şek, Or­han Koç, Er­kan Çi­çek, Ah­met Ça­kır, Mu­ham­met Ör­nek, Or­kun Yıl­dı­rım, Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Do­ğan De­mi­re­l’­le de baş­he­kim­lik söz­leş­me­si ya­pıl­mış.
Dai­re baş­kan­la­rı Ab­dul­ka­dir Öz­bek, Hü­se­yin Fa­zıl İnan, Duy­gu Cen­giz, Mu­zaf­fer Ak­ko­ca, Bil­ge­han Ka­ra­da­yı, Tu­ran Ya­maç, Ya­vuz El­baş, Be­kir Kes­kin­kı­lıç, Ya­sin Akar, Se­ma Zer­ge­roğ­lu, Ber­rak Ba­şa­ra, Ba­nu Ayar, İk­bal Gül­te­kin, Ünal Hü­lür, M.Ma­hir Ül­gü, Ka­an Ka­ra­ka­ya, Os­man Ka­ra­kaş­lı, Erol Koç, Fer­za­ne Mer­can, Za­fer Ka­lay­cı, Hü­se­yin Öz­bay Ham­za Yu­va­cı, Ala­ad­din Dil­siz, Arif Ka­pu­ağa­sı, Er­tuğ­rul Eğin, Ha­san Gü­ler, Ab­dul­lah Öz­türk, İs­ma­il Ser­da­roğ­lu, Ha­san Ön­cül, Adem Ku­cur, Se­dat Gü­lay, Sü­mey­ye Mun­gan, Ka­nu­ni Kek­lik, Ah­met Öz­lü, Eb­ru Ay­dın, Se­her Mu­sa On­ba­şı­oğ­lu, Ya­vuz Uyar, Mu­rat Gül­te­kin, Ba­nu Ekin­ci, Ba­ha­dır Su­cak­lı, Na­zan Yar­dım, Hü­se­yin İl­ter, Yıl­dı­rım Ce­sa­ret­li, Ser­taç Po­lat, Em­re Yat­man, Mu­ham­met Bay­ram, Mu­rat Ye­şil­baş, Mu­rat Bil­bay, Ke­mal Ku­lan, Ha­san Baş­ka­ya, İs­ma­il Ka­ya, Ab­dul­lah Şe­ker, Ce­mil Akars­lan, Mer­ve Akın, Ke­mal Öz­gür De­mi­ralp, Aziz Al­per Bi­ten de yük­sek ma­aş al­sın­lar di­ye baş­he­kim­lik, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­li­ği gi­bi gö­rev­ler için söz­leş­me im­za­la­mış.
Ka­mu Has­ta­ne­le­ri Ku­ru­mu Baş­ka­nı Ha­san Çı­ğır, ya­nı­na Ha­san As­la­noğ­lu­’nu, Mus­ta­fa Ağ­ca­’yı, En­gin Uça­r’­ı, Ha­luk Yıl­ma­z’­ı, Ha­kan Tır­hı­ş’­ı, Ba­rış Uğur Oğ­ra­şan­gi­l’­i, Fa­tih Gök­se­l’­i, Mus­ta­fa Bol­ka­n’­ı, Gül­çin Sa­rı­yıl­dı­z’­ı, Oğuz Sa­rı­yıl­dı­z’­ı, Ali El­ma­cı­oğ­lu­’nu, Ser­kan Se­ve­n’­i, Al­tuğ Nar­lı­’yı, Na­mık Öz­be­k’­i al­mış. Ama on­lar da yük­sek ma­aş al­sın­lar di­ye her bi­ri An­ka­ra­’da­ki de­ği­şik has­ta­ne­ler­le baş­he­kim yar­dım­cı­sı söz­leş­me­si im­za­la­mış.O gö­re­vi yap­ma­dan ma­aş alı­yor­larÖy­le bir saa­det zin­ci­ri ku­rul­muş ki müs­te­şar yar­dım­cı­sı, ge­nel mü­dür, yar­dım­cı­la­rı, ku­rum baş­kan­la­rı, dai­re baş­kan­la­rı as­li gö­rev­le­ri­ni ya­pı­yor ama ma­aşı­nı da­ha yük­sek ol­du­ğu için söz­leş­me yap­tı­ğı has­ta­ne­den alı­yor. San­ki o gö­rev­le­ri ya­pa­cak kim­se yok­muş gi­bi ay­nı an­da iki kol­tu­ğu bir­den iş­gal edi­yor­lar.
Ka­ğıt üze­rin­de baş­he­kim, yar­dım­cı­sı, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si olan­la­rın asıl gö­re­vi ba­kan­lık­ta ol­du­ğu için bu kez baş­ka ki­şi has­ta­ne baş­he­kim­li­ği, yar­dım­cı­lı­ğı ve has­ta­ne yö­ne­ti­ci­li­ği gö­re­vi­ni fii­len yü­rü­tü­yor. On­lar da iki kol­tu­ğu bir­den iş­gal et­miş olu­yor­lar. Bu­na kad­ro­laş­ma, saa­det zin­ci­ri de­ğil de siz ne der­si­niz? 

Saygı Öztürk - http://sozcu.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.