Sağlıkçılar İçin Torba Yasa Teklifi...

Sağlıkçılar İçin Torba Yasa Teklifi

Sağlıkçılar İçin Torba Yasa Teklifi...
08 Ocak 2013 Salı 16:31

TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasını içeriyor.

Ak Parti milletvekili tarafından hazırlanan kanun teklifi aşağıdadır.

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde bazı sorunlarla karşılaşıldığı anlaşılmıştır. Bu cümleden olarak, döner sermaye ek ödemelerinin yapılabileceği gelir kalemleri, Sağlık Bakanlığının kadro ihtiyaçları, insani amaçlı olarak yurt dışında görevlendirilecek personele yapılacak ödemeler hususunda tereddütler yaşanmaktadır. Ayrıca Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları arasında yapılan naklen atamaların açıktan atama kotalarında dikkate alınması da personel istihdam ve ihtiyaç planlamaları bozmaktadır.

Kanun teklifi ile; Döner sermaye ek ödemelerinin yapılabileceği gelir kalemleri tasrih edilerek bu konuda yaşanan tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. Evvelce ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ve kira gelirleri dahil edilerek personele yapılan ek ödemeler hakkında borç çıkarılmayacağı, çıkarılmış olan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçileceği ve borç takibi işlemine son verileceği öngörülmektedir. Sağlık Bakanlığınca insani amaçlı olarak yurt dışında görevlendirilecek personele yapılacak ödemeler konusunda yaşanan tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları arasında yapılan naklen atamaların açıktan atama kotalarında dikkate alınmaması öngörülmektedir.

Kanun teklifi ile ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunun ihtiyacı olan kadrolar ihdas edilmektedir. 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun çerçevesinde yağılacak sözleşmeli personel istihdamında, şehir merkezlerinde kullanılacak pozisyon sayısı sınırlaması kaldırılmaktadır.

Yaşanan bu sorunların çözülmesi amacıyla bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır.

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 04/01/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ^birinci fıkrasındaki “Personelin katkısıyla elde edilen” ibaresi ile ikinci fıkrasındaki “ilgili, personelin katkısıyla elde edilen” ibaresi metinden çıkarılmış, üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin bağış, faiz ve kira ve gelirleri ek ödeme dağıtımında kullanılamaz ve bu birimlerde görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, ilgili birimin cari yıldaki hizmet bedelinden ayrı olarak faturalandırılan ilaç ve her türlü tıbbi sarf malzemesi gelirlerinin yüzde 45′ini, diğer döner sermaye gelirlerinin ise yüzde 50′sini aşamaz.

MADDE 2- 209 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 5 inci madde kapsamında ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ile kira gelirleri dâhil edilmek suretiyle personele yapılan ek ödemeler için borç çıkarılmaz, çıkarılmış olan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilerek borç takibi işlemine son verilir.”

MADDE 3- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “personelin katkısıyla elde edilen” ibaresi, “bağış, faiz ve kira gelirleri hariç olmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir.”

MADDE 4- 663 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 51 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu amaçla görevlendirilen personele yurtdışındaki görevleri süresince gündelik verilmez ve gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığını geçmemek üzere unvanları itibarıyla Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen tutarda aylık ödeme yapılır. Ayrıca, bu personel döner sermaye ek ödemesi dâhil her türlü malî ve sosyal haklardan faydalanmaya devam eder. Bu amaçla görevlendirilen personelden Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunanların yurt dışındaki görevlerde geçen süreleri Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır.”

MADDE 5- 663 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE-1 (1) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları; ön proje, ön fizibilite raporu, temel standartlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca yüklenici lehine bedelsiz olarak tesis edilecek bağımsız ve sürekli nitelikteki üst hakkı sözleşmesinde belirtilen şartlarla Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde, sözleşmede belirlenecek bedel karşılığında tesis yaptırabilir. Yapım işlerine ilişkin ön fizibilite raporu ve proje ile ilgili diğer belgeler Bakanın imzasıyla Yüksek Planlama Kuruluna gönderilir. Yapım işlerinin ihalesi, Yüksek Planlama Kurulundan yapım kararı alındıktan sonra gerçekleştirilir.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar doğrultusunda kullanımlarında bulunan tesislerin yenilenmesi işlerini, tesislerdeki belli hizmetlerin sunulması ve/veya hizmet alanlarının işletilmesi ve/veya bedelinin ödenmesi karşılığında yaptırabilir.”

MADDE 6- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına “asistan kadrolarına yapılacak atamalar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar,” ibaresi ve “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar” ibaresinden sonra gelmek üzere “merkezî yönetim bütçe kanunu kapsamında yer alan genel ve özel bütçeli kamu idarelerinden; ilgili bakanlık ile bağlı kuruluşlarının ve aynı bakanlığa bağlı kuruluşların döner sermaye kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere kendi aralarında yapacakları nakiller” ibaresi eklenmiş; aynı maddenin dördüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere “İhtiyaç duyulması halinde söz konusu Onayda atama sayısı ilgili bakanlık ile bağlı kuruluşları için toplam sayı olarak belirlenebilir.” cümlesi ilave edilmiştir.

MADDE 7- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 12- Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları hariç, diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından bağlı olunan bakanlığa veya aynı bakanlığa bağlı diğer kuruluşlara 2012 yılında nakil suretiyle giden personel sayısı, ilgili kamu idaresi için 2013 yılı merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sayısının hesabında dikkate alınır.”

MADDE 8- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ait bölümlerinde yer alan “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri (SH) Sınıff’na ait kadrolardan; Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Uzman (TUTG), Uzman Tabip, Başasistan ve Uzman Diş Tabibi unvanlı olanların dereceleri (1-7), Asistan, Tabip, Diş Tabibi, Veteriner Hekim, Eczacı, Psikolog, Biyolog, Fizyoterapist, Sağlık Fizikçisi, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Antropolog ve Sosyal Çalışmacı unvanlı olanların dereceleri (1-8), Tıbbi Teknolog unvanlı olanların dereceleri (1-9), Odyolog ve Sağlık Teknikeri unvanlı olanların dereceleri (1-10), Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru unvanlı olanların dereceleri (1-12), Sağlık Teknisyeni, Diş Protez Teknisyeni ve Laborant unvanlı olanların (3-12) ve Hemşire Yardımcısı unvanlı olanların dereceleri (5-12) olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Ekli 1 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumuna ait bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 10- 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

memurlar.net
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.