Sağlık Personelinin Ek Ödemesinde Yapılan Değişiklikler

Sağlık personelinin ek ödemesinde yapılan değişiklikler

Sağlık Personelinin Ek Ödemesinde Yapılan Değişiklikler
09 Ocak 2015 Cuma 15:41

T.C.
SAGLlK BAKANLlGI
Yönetim Hizmetleri Genel MüdürlüğüSayı : 76219013


GENELGE
2015/1
ilgi: 09/1112012 tarihli ve 125 sayılı 2012/40 No'lu Genelge
Bakanlığımız taşra teşkilatı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı ve Türkiye
Halk Sağlığı Kurumuna bağlı merkez laboratuvarıarında görev yapan personele, 4/1/1961
tarihli ve 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 5 inci maddesine
istinaden i 7/08/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair
Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar uyarınca döner sermaye ek ödemesi yapılmakta iken,
02.01.2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanun'un 38 inci maddesine binaen 209 sayılı Kanun'un 5
inci maddesinde bazı değişiklikler yapılmış ve Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun sağlık
ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarında bulunan ve Kurumun
analiz ve kontrol laboratuvarıarında fiilen görev yapan personele de döner sermaye
gelirlerinden ek ödeme yapılması imkanı tanınmıştır.

Bu yeni hukuki durum çerçevesinde, "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline
Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik" 28/1112014 tarih ve 29189 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmış olup, bu Yönetmeliğin Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol
Laboratuvarlarına ilişkin hükümleri i 8/1120 i4 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, diğer
hükümleri ise 1112/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden
"Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair
Yönetmelik"in bazı hükümlerine açıklık kazandırılması gerekmiştir.

Bu itibarla, mezkur Yönetmeliğin:

1) "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde "Bilimsel
çalışma destek puanı; ii Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde, Türkiye Halk Sağlığı
Kurumuna bağlı merkez laboratuvarları, Halk Sağlığı Müdürlükleri ile bağlı birimlerinde ve
Analiz ve Kontrol Laboratuvarında görev yapan personele Ek-5 sayılı tabloda yer alan bilimsel
çalışmaları belgelernesi ve ilgili kurumlar tarafından oluşturulan komisyon tarafından
onaylanması halinde onayı takip eden 2 ay süreyle verilen ve aynı listede yer alan bilimsel
çalışmalara karşılık gelen puanı ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır. Bu hükme göre İl Sağlık
Müdürlüğü bünyesinde en az üç kişiden oluşan bir komisyon kurulması ve bu kapsamda İl
Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personelin belgelenmiş bilimsel
çalışmalarının bu komisyonca onaylanmasını müteakiben Mezkur Yönetmeliğin Ek-5 sayılı
tablosunda yapılan bilimsel çalışmaya karşılık gelen puanın, komisyon onayını takip eden 2 ay
süre ile verilmesi gerekmektedir.

2) "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının "h" bendinde "Çalışılmayan
günler; Resmi tatil günleri, nöbet izinleri ve görevin yapılması esnasında meydana gelebilecek
yaralanma ve hastalık halinin sağlık raporuyla belgelendirilmesi sonucu kullanılan hastalık izin
süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri ifade eder." tanımı yer almaktadır. Tanımda
yer alan, görevin yapılması esnasında meydana gelebilecek yaralanma ve hastalık halinin sağlık
raporuyla belgelendirilmesi sonucu kullanılan hastalık izin süreleri hesaplanırken, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu'nun, "Hastalık ve Refakat İzni" başlıklı i05'inci maddesinin beşinci
fıkrasında yer alan "Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan
veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır." hükmü
çerçevesinde, görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya
bir meslek hastalığına tutulan personelin sağlık raporuyla belgelendirdiği hastalık izin süreleri
dikkate alınacaktır. Bunun dışındaki hastalık izinleri mezkur hükümdeki çalışılmayan günler
kapsamında değerlendirilecektir.

3) "İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları"
kısımlı üçüncü bölümünün "Temel Esaslar" başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının:
3- (c) bendinde, "Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı
kadrolarında bulunan personelden İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerine en az bir ay süreyle
geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı Müdürlüğün döner
sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz." hükmü yer almaktadır.
Mezkur hüküm kapsamında kadrosu Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında
bulunan personelden en az bir ay süreyle İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerine
görevlendirilen personele bu hüküm kapsamında görevlendirildiği İl Sağlık Müdürlüğü döner
sermayesinden 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında ek ödeme yapılacak olup, bu
ödemeler 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve
görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az
olmayacaktır. Bu itibarla kadrosunun bulunduğu Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez
teşkilatından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme
yapılmayacaktır.

Ayrıca Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı personelerinden 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-2 ve Ek-3 sayılı cetvelerinde yer alan kadrolarda bulunan
personelden İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerine görevlendirilenlere 209 sayılı Kanunun
5 inci maddesi uyarınca döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmayacaktır. (Örneğin;
Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Başdenetçi vb. kadrolarda bulunan personelden İl Sağlık
Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, İlçe Sağlık Müdürü veya diğer görevlere
görevlendirilenler. )

b- (e) bendinde "Kendi isteği ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlar dışındaki kurumlara geçici
görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında kadrosunun bulunduğu yerden yalnızca
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameııin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı
veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenıniş olan ek ödeme net tutarından az olmamak üzere ek
ödeme yapılır." hükmü yer almaktadır.Anılan hüküm doğrultusunda; kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından performansa dayalı ek ödeme yapılmayacaktır. Söz konusu personelden tabip olanlara 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesi uyarınca öngörülen Döner Sermaye Sabit Ödemesi yapılmayacak olup, tabip ve tab ip dışı tüm personele yalnızca 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon
unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme nettutarında ek ödeme yapılacaktır. (örneğin: 663
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesi çervesinde Bakanlık veya bağlı
kuruluşlarının kadrolarında bulunup tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılmak
üzere görevlendirilen personel)

c- (h) bendinde "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu
Sözleşme Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca
haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri ve aynı maddenin 5 inci fıkrasının üçüncü
cümlesi uyarınca haftada dört saat izinli sayılan ilçe temsilcileri, izinli sayıldığı bu sürelerde İl
Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması esas alınarak değerlendirilir." hükmü
kapsamında söz konusu yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcilerinin izin süreleri çalışılmış
kabul edilerek, bu süreler için İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması esas
alınarak ek ödeme yapılacaktır.

ç- (k) bendinde, "Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli
yapabilme, bağıınsız iş yapabilme ve inisiyatif kuııanabilme, verilen işi organize edebilme
becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları,
hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin
geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel
sayısının % 5'ini geçmemek kaydıyla, İl Sağlık Müdürünün teklifi üzerine döner sermaye
komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için İl Sağlık Müdürlüğü il
birim performans puan ortalamasının % 20'sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki
kriterler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5'ini geçmemek kaydıyla, İl Sağlık
Müdürünün gerekçeli teklifi üzerine, döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile
belirlenen personelin o dönem içindeki net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, net performans puanının
dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme
tutarından % 20 oranında kesinti yapılabilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele
verilecek ek puan ile yapılacak kesinti bir yıl içinde üç ayı geçmemek üzere uygulanır." hükmü
bulunmaktadır. Bu hükme göre verilecek ek puan ile yapılacak kesintinin bir yıl icinde en fazla
3 ay olarak uygulanması gerekmektedir.

d- (m) bendinde, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele İl Sağlık Müdürlüğü il
birim performans puan ortalamasının % 40'1 oranında ek puan verileceği öngörülmüş olup, bu
hüküm kapsamında 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele %40 oranında ek puan
verilmesi gerekmektedir, Ancak, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelden anlaşılması
gereken, İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği bünyesinde fiilen çalışan personel
olup, İl Sağlık Müdürlüğünün bir şubesi olarak hizmet veren Acil Sağlık Hizmetleri Şube
Müdürlüğünde görev yapan personelin anılan ek puandan yararlanması mümkün değildir.

c- (n) bendindc, "bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan
personele İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 20'si oranında ek
puan verileceği öngörülmüş olup, mezkur hükümde yer alan " ... fiilen ek ödeme
hesaplamalarını yapan personel" ibaresinden; ilgili ek ödeme döneminde gerekli hesaplamaları
yaparak ek ödeme bordrolarını hazırlayan personelin anlaşılması gerekmektedir. Fiilen ek
ödeme hesaplamalarını yapmayan ve ek ödeme bordrolarını hazırlamayan ancak ek
ödemelerden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü olarak görev yapan personel bu
kapsamda değerlendirilmeyecek ve mezkQr hükümdeki ek puandan faydalanamayacaktır.
Hesaplamaları bizzat yapan en fazla iki personel "fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan
personel" olarak değerlendirilecektir.

4) "İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde net performans puanının belirlenmesi"
başlıklı 17. Maddesinin (ç) bendinde" Net performans puanlarının hesaplanması aşağıdaki
şekilde yapılır;

1) Birim personeli net performans puanı: Net performans puanı = (birim performans
puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif
çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı)

2) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personelin net
performans puam: Net performans puanı = (İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan
ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x
aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı)" formülleri yer almakta olup,
formüilere bilimsel çalışma destek puanı eklenmiştir. Net performans puanlarının formüllerdeki
şekilde hesaplanması gerekmektedir.

5) "İl Sağlık Müdürlüğü Personelinin Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayıları"na ilişkin
Ek-3 sayılı tabloda "Şeller ve diğer taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel"
için "0,50" hizmet alanı kadro unvan katsayısı belirlenmiş olup, bu kapsamda, İl Sağlık
Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan şef unvanlı personele ek ödemenin birim (İl ve
İlçe Sağlık Müdürlüğü veya ii Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği gibi) ayrımı
yapılmaksızın "0,50" hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme hesaplanması
gerekmektedir.

6) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun'un 28 inci maddesine 20/02/2014 tarihli 6525 sayılı Kanunla eklenen beşinci fıkrada
"çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları, ek
ödemeleri ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumları tarafından karşılanır. Diğer
kurumlar tarafından görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduğu mali ve sosyal
hakları herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur." hükmüne yer verildiğinden i12 Acil
çağrı Merkezlerine görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu birim esas alınarak, kendi
hizmet alanı kadro unvan katsayısı ve kadrosunun bulunduğu birim için Yönetmelikte
belirlenen birim bazlı ek puandan da yararlandırılarak döner sermaye ek ödemesinin yapılması
gerekmektedir.

Ayrıca kadrosu İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği bünyesinde olup 112
Acil çağrı Merkezlerine görevlendirilen tabip dışı personelin "Kamu Görevlilerinin Geneline
ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarım Kapsayan
2. Dönem Toplu Sözleşme"de yer alan "209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının
ikinci cümlesi hükmü Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel
(sözleşmeli personel diihil) hakkında da uygulamr" hükmü kapsamında özellik arz eden
birimler için öngörülen tavan ek ödeme katsayısından da yararlandırılması gerekmektedir.
7) İlgi Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Döner sermaye ek ödemesine yönelik iş ve işlemlerin yukarıda yapılan açıklamalar
dikkate alınarak gerçekleştirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.