Sağlık Personeli Şokta!..

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında 2013 Yılı Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında personel yalnızca kadrolarının bulunduğu kurumların münhal yerlerini tercih edebileceklerdir.

Sağlık Personeli Şokta!..
02 Eylül 2013 Pazartesi 10:08


Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında 2013 Yılı Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında personel yalnızca kadrolarının bulunduğu kurumların münhal yerlerini tercih edebileceklerdir.

Sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki sağlık personeli kura da hastanelere başvuru yapamayacak.

Hastanelerde görev yapan personeller sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü ve bağlı kurum ve kuruluşlara başvuru yapamayacaklardır. Her personel yalnızca kadrolarının bulunduğu münhal kadrolara başvuru yapacaktır.

26.03.2013 tarih ve 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16.maddesi ile sağlık personelinin iller arası atamaları Ocak ayı ile Haziran-Eylül döneminde yapılır.

Bakanlık ve bağlı kuruluşları açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık ve bağlı kuruluşları tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları yapılır.

“MADDE 16 – (1) Stratejik personelin il içi atanması da dâhil olmak üzere personelin iller arası atamaları Ocak ayı ile Haziran-Eylül döneminde yapılır. Bakanlık ve bağlı kuruluşları açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık ve bağlı kuruluşları tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise meslekî kıdemi fazla olan personel öncelikli olarak atanır. Yer değiştirme suretiyle atama talebinde bulunan personelin görev yaptığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık veya bağlı kuruluşları sınırlama getirebilir. Stratejik personel dışında kalan personelin il içi atamaları ile ilgili esas ve usuller Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca belirlenir.”

2013 yılı Eylül dönemi yer değiştirme suretiyle atama kurası ilan metninin 8.maddesine göre sağlık personeli yalnızca kadrolarının bulunduğu kurumların münhal yerlerini tercih edebileceklerdir.

“Madde 8- Kuraya başvuran tüm personel kadrosunun bulunduğu ilde tercih yapamayacak olup diğer iller için yalnızca kadrolarının bulunduğu kurumların münhal yerlerini tercih edebileceklerdir.”

Görüldüğü üzere Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları arasında yer değiştirmelerde her hangi bir kısıtlama getirilmezken, 2013 yılı Eylül dönemi yer değiştirme suretiyle atama kurası ilan metninin 8.maddesine göre sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına geçişleri sınırlandırılmıştır.

Yönetmelik ile ilan metni arasında çelişkiler olduğunu düşünmekteyiz. Yönetmeliğe aykırı veya yönetmeliğin uygulanma kabiliyetini ortadan kaldıran düzenlemelere yer verilemeyeceği aşikârdır.

Bir hukuk düzeninde var olan normlar altlık – üstlük ilişkisi içinde yapılanırlar. Alt basamakta olan norm geçerliliğini üst basamakta olan normdan alır ve dolayısıyla ona uygun olmak zorundadır. Alttaki norm da üstteki normun işleyişini, hayata geçirilmesini sağlar. Hukuk düzenimizde normlar hiyerarşisi Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve adsız düzenleyici işlemler olarak sıralanmakta ve denetime esas hiyerarşi de bu şekilde kabul edilmektedir.

Yargı mercileri bir hukuk normunun üst hukuk normuna aykırılığı halinde söz konusu düzenlemeyi iptal etmektedirler. Bu haliyle 2013 yılı Eylül dönemi yer değiştirme suretiyle atama kurası yargıya götürüldüğünde yargıdan dönme ihtimali düşünüldüğünde, bu haliyle açılacak davaların kazanılması durumunda birçok yeni mağduriyetler doğacağı gibi yargı giderler ve vekâlet ücretleri ödenmesi durumunda kamu zararı oluşacağı, ayrıca sağlık personelinin bakanlığa karşı güveninin sarsılacağını düşünmekteyiz.

Açılan münhal boş yerlerin çoğunluğu kamu hastaneleri birliklerine bağlı hastanelere açılmıştır. Sağlık müdürlükleri, halk sağlığı müdürlükleri ve bağlı birimlerine yok denecek kadar az kadro açılmıştır. Haliyle sağlık müdürlükleri, halk sağlığı müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personellerin tayin haklarının sınırlandırılarak eşitlik anlayışına aykırılık teşkil ettiğini düşünmekteyiz. Sağlık çalışanları bakanlığın son uygulaması karşısında şaşkın durumdadır. Bu konuda sağlık bakanlığına karşı büyük tepkiler oluştuğu gibi sağlık çalışanları fazlasıyla üzülmüştür.

Daha önce sağlık bakanlığı tarafından sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü ve bağlı birimlerde görevli 7000 sağlık çalışanını Personel Dağılım Cetveli (PDC) fazlası gerekçesi ile isteklerinin dışında resen atamaya tabi tutarak atamaları hastanelere yapıldı. Çalışanlar fazlasıyla üzülmüştür.

Sağlık bakanlığının uygulamaları incelendiğinde hastanelerde sağlık çalışanlarına ihtiyaç olduğu, halk sağlığı müdürlüğü, sağlık müdürlüğü ve bağlı birimlerde Personel Dağılım Cetveli (PDC) fazlası personel olduğu gerekçesi ile 7000 sağlık çalışanını hastanelere resen atama yapıyor.

Bir yandan 2013 Eylül kurum içi atamaya bakıldığında PDC fazlası ilan ettiği sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü ve bağlı kuruluşlardaki personellerin hastanelere geçişini sınırlandırarak kendi yaptığı uygulamaları ile çelişmektedir. Açıkça söylemek gerekirse sağlık çalışanları bakanlığa karşı güvenini her geçen gün kaybetmektedir. Personel bu uygulamalar ile küstürülmektedir. Bu uygulamaların personeli mağdur etmeden profesyonelce yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

Sağlık Bakanlığının PDC uygulamasına bakıldığında tüm illerimizde ki sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü ve bağlı birimlerde sağlık çalışanlarını PDC fazlası haline getiriyor. Kurum içi atama ilanında hastanelere geçişini engelliyor. Daha sonra Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28.maddesine göre PDC fazlası ilan ettiği personeli kendi illerindeki hastanelere resen atamaya tabi tutarsa şaşırmamak gerekir.

MADDE 28 – (1) PDC’de belirlenen sayıyı aşan personelden il merkezinde bulunanların; öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması hâlinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre resen ataması yapılır. Personelin unvan ve branşında ilde boşluk bulunmaması hâlinde 16 ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başka illere ataması yapılabilir.”

Personel Dağılım Cetveli (PDC) Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında iller ve birimler itibarı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır. Sağlık Bakanlığı hazırlanan personel dağılım cetvelindeki sayılara göre açıklanan kadrolarda, bir sonraki alım sayılarını bu tabloya göre gerçekleştirir.

PDC tablosu hazırlanırken personelin İllere planlanmasında temel ilke ETF nüfusudur. Ülkemizde nüfus artarken PDC sayısı her dönemde düşürülerek personel PDC fazlası durumuna düştüğünden huzursuz olmaktadır. Temel ilke nüfus ise her geçen gün illerde nüfus artmakta fakat buna paralel PDC artması gerekirken devamlı PDC düşürülmektedir. İşin ilginç yanı 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) bendi doğrultusunda çalıştırılan sözleşmeli personel sayıları PDC ye dâhil edilmemiştir. Kurumlarda personeller PDC fazlası ilan edilirken bir yandan aynı unvandan 4/B li personel istihdam edilmesi ayrı bir garipliktir. Birçok kurumda personeller PDC fazlası durumundadır. PDC sayıları düştüğünden bir sonraki tayin döneminde atama yerleri de kısıtlı açıldığından personelin tayin olayı sıkıntıya girmektedir. Buna rağmen kurum içi atamada ihtiyaç duyulan hastanelere personellerin atama hakkının kısıtlanması sağlık personelini fazlasıyla üzmüştür.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı tüm kuruluşlardaki personelleri şaşkın durumdadır. Personeller şoka girmiştir. 2013 Yılı Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında personeller yalnızca kadrolarının bulunduğu kurumların münhal yerlerini tercih edebileceklerdir. Personellerin tepkisi büyüktür. Sayın Bakanımıza seslerini duyurmak için her türlü yolu denemektedirler.

Sağlık hizmetlerinin yurt genelinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin 2013 Yılı Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasındaki kısıtlama bir an önce kaldırmalıdır. Sağlık çalışanları bu konuda müjdeli bir açıklama beklemektedir.

2013 Yılı Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında tüm personel istediği münhal boş kadroyu tercih edebilmelidir. Son zamanlarda ki kura dönemlerinde çoğunluk hastanelerde münhal kadro açılmaktadır. Haliyle hastane dışında çalışanların kendi kurumlarında münhal kadro açılmadığından tayin isteme hakkı kısıtlandığından personelin moral ve motivasyonu bozulmuştur. Adeta bulunduğu yere zoraki sabitlendiklerini düşünmektedirler. Ayrıca tüm kurumların PDC hesapları yeniden gözden geçirilerek PDC sayıları artırılmalıdır.

Sağlık Bakanlığının personel lehine atacağı adımları tüm sağlık çalışanları yakinen takip etmektedir. Sağlık çalışanını mağdur eden bu uygulamadan Sayın Bakanın bilgisinin olup olmadığı merak konusudur. Saygılarımızla

Özkan AYDEMİR/memurlarnet
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.