Sağlık Personeli Atamalarında İstenen Belgeler...

Sağlık Personeli Atamalarında İstenen Belgeler

Sağlık Personeli Atamalarında İstenen Belgeler...
25 Ocak 2013 Cuma 08:49

Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19. Maddesine Göre

Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama Talebinde Bulunanlar;
1) Mazerete dayalı atama talep formu,
2) Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporunun aslı veya raporun verildiği hastane baştabipliği tarafından onaylanmış sureti (başvuru tarihi itibariyle son altı ay içerisinde alınmış)
3) Raporun eşine veya kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu anne, baba ve çocuklarından birine ait olması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği, anne ve babası için ise; ikametgah ilmühaberi.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 39 uncu Maddesine Göre Atama Talebinde Bulunanlar;
“Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.” hükmü gereği tayin talebinde bulunanlar;
1) Atama talep formu,
2) Eşi, çocukları ile kardeşlerinin, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü olduğuna dair sağlık kurulu raporu,
3) Eşi, çocukları ile kardeşlerinin, halen görev yaptığı memuriyet mahalli dışında resmi veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarından birinde eğitim ve öğretim yaptığına dair özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından düzenlenmiş onaylı belge,
4) Eşi, çocukları ile kardeşlerinin, yakınlığının belirtildiği vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 20. Maddesine Göre

Eş Durumu Mazereti Nedeniyle Atama Talebinde Bulunanlar;
1) Mazerete dayalı atama talep formu,
2) Eşi göreve başladıktan sonra, eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (eşi başka kurumda ise unvan, hizmet süresi, statüsü, emeklilik ve kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ve eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı tarih ve sayılı görev yeri belgesi veya bu bilgileri ihtiva eden onaylı hizmet cetveli,
3) Evli olduğunu gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği,
4) Eşi, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre başasistan veya asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan başasistanlık ve asistanlık süresinin 6 aydan fazla olduğunu gösterir onaylı (onaylayanın adı soyadı unvanının belirtildiği) belge.

Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesine Göre

Eşi Bir Kamu Kurum/Kuruluşunda Çalışmakla Birlikte Devlet Memuru Olmayanlar;
1) Atama talep formu,
2) Eşinin çalışmakta olduğu kurumundan alınacak unvan, hizmet süresi, istihdam şekline dair ilgili mevzuatın belirtildiği statüsü, emeklilik ve kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ve eğitim durumunu gösterir belge veya onaylı hizmet cetveli ile eşinin çalıştığı kurumun başka bir yerde teşkilatının bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu gösteren onaylı belge,
3) Evli olduğunu gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği,
4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre bu üniversitelerde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin eşlerinin, eşinin bulunduğu yerlere atanma talepleri bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, eşi uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin atanma talebinde bulunabilmesi için eşlerinin kalan eğitim sürelerinin 6 aydan fazla olduğunu gösterir onaylı (onaylayanın adı soyadı unvanının belirtildiği) belge.

Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesine Göre
Eşi Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Çalışanlar;
1) Atama talep formu,
2) Eşinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak başlıklı kağıda düzenlenmiş onaylayanın adı soyadı unvanının belirtildiği görev belgesi,
3) İşyerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesi veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak yeni tarihli faaliyet belgesi,
4)Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde en az dört yıl; müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini gösterir ayrıntılı döküm içeren kurumunca onaylanmış belge,
Ancak, bu maddeye göre yapılacak yer değiştirmelerde; işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle dört yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam 1 ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir.
Sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri dört yıllık süre kapsamında değerlendirilir.
6) Evli olduğunu gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesine Göre

Eşi Emekli Olanlar;
Bir defaya mahsus, ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin emekliye ayrılması, (eşin emekliye ayrıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır)

1) Atama talep formu,
2) Eşinin zorunlu yer değiştirmeye tabi olduğunu gösterir belge,
3) Eşinin Emeklilik onayı ve terhis belgesi,
4) Eşine ait ikametgâh belgesi,
5) Evli olduğunu gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesine Göre

Eşi Şehit ve Malül Gazi Olanlar;
1) Atama talep formu,
2) Eşinin şehit veya Malül Gazi olduğuna dair onaylı belge,
3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesine Göre

Olağanüstü Haller ve Doğal Afetlerde Atanacaklar;
Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.
Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.
1) Atama talep formu,
2) Maddi veya manevi zarar uğradığına ilişkin Mülki İdari Amirliklerinden veya yetkili makamlardan (kriz masası v.b.) alınacak onaylı belge.

Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesine Göre

Can Güvenliği Nedeniyle Atanacaklar;
Herhangi bir nedenle kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel;
1) Atama talep formu,
2) Can güvenliğinin tehlikede olduğunu gösteren adli ve mülki idare makamlarından alınacak onaylı belge,
3) Eşinin veya bakmakla yükümlü olduğuçocuklarının can güvenliği nedeniyle tayin talebinde bulunacaklar için vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesine Göre
Eşin Vefatı (Eşin vefatından sonraki bir yıl içerisinde yapılır)
1) Atama talep formu,
2) Defin, Otopsi v.b. belirtir onaylı belge,
3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesine Göre
Eşinden Boşananlar (C ve D Hizmet Grubu illerinden birine, boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılır)
1) Atama talep formu,
2) Boşanmaya dair mahkeme kararı,
3) Boşandığının işlenmiş olduğu vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesine Göre
Öğrenim Durumu;
1) Atama talep formu,
2) Sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans (varsa hazırlık sınıf ile birlikte öğrenim süresini gösteren) öğrenim gördüğüne dair öğrenci belgesi (onaylı, onaylayanın adı soyadı unvanının belirtildiği, başlıklı, tarih ve sayılı öğrenci belgesi)

AÇIKLAMALAR
1) Bakanlığımız İl Sağlık Müdürlüklerince gerekli inceleme yapıldıktan sonra müracaatları uygun olanların tayin talepleri ilgili belgelerin asıl nüshalarıyla birlikte İl Sağlık Müdürlükleri yazısı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilmesini takiben Bakanlık Personel Atama Şube Müdürlüklerince yapılacak incelemeye göre ataması uygun olanların atama işlemleri sonuçlandırılacaktır. Ataması uygun olmayanlarla ilgili gerekçeleri ile birlikte görev yaptıkları İl Sağlık Müdürlüklerine yazılı olarak bilgi verilecektir.
2) Usulüne uygun yapılmayan müracaatlara ilişkin tayin talepleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.