Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Fiyat Tarifesi...

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2013 yılı fiyat tarifesi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Fiyat Tarifesi...
31 Aralık 2012 Pazartesi 22:29

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.SIIG.0.73.00.00-

Konu : 2013 Yılı Fiyat Tarifeleri

VALİLİĞİNE

(Sağlık Müdürlüğü)

02 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca 2013 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün. üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz görev alanında yer alan belgelere ilişkin olanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 10.11.2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 419 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında(%7.80) artırılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüzce belirlenen fiyat tarifesi Bakanlık Makamının 26.12.2012 tarih ve 35558 sayılı onayıyla uygun görülmüştür.

Bakanlığımızca düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedellerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün "....21.12.2012 tarihli ve 13554 sayılı yazısı gereği genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarların Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan muhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı..." bildirildiğinden uygulamanın bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması açısından uygun görülmüştür.

01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait ücretlerin (yatıran şahıs/firma adı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ibaresi ve bedeli ödenmekte olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FİYAT TARİFESİ
BELGE ADI     2012 ÜCRET(TL)     2013 ÜCRET(TL)
l.ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI         
Özel Hastane Açılış Ruhsat Bedeli     2.626     2.831
Özel Hastane Ön İzin Belgesi     872     940
Özel Hastane ek bina ilavesi     477     514
Özel Tıp Merkezi Açılış Ruhsatı Bedeli*     1307     1.409
Özel Tıp Merkezi On izin Belgesi     595     641
Özel Tıp Merkezi Ek Bina İlavesi     476     513
2.ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ FAALİYET DAİRE BAŞKANLIĞI
Özel Hastane mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı yetki belgesi     804     867
Özel Hastane ruhsat yenileme bedeli     1.340     1.445
Özel Hastane branş ilavesi, branş iptali, yatak artırımı, yatak azaltılması, adres dğdeğişikliği,     477     514
Faaliyet izin belgesi 1. bölüm (Bakanlıkça düzenlenen kısım)     477     514
Faaliyet izin belgesi 2.bölüm (Müdürlükçe düzenlenen kısım)     240     259
Tıp Merkezi Uygunluk Belgesi     474     511
Özel Dal Merkezi Uygunluk Belgesi     317     342
Özel Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi*     476     513
Özel Tıp Merkezi Ruhsat Yenileme Bedeli*     714     770
Özel Tıp Merkezi Branşİlavesi,Branş iptali; Adres değişikliği isim değişikliği; Sahip     476     513
3. ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI         
3.1 ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ         
3153 Sayılı Kanun kapsamında bulunan laboratuar ruhsatı (radyoloji, nükleer tıp, fiziktedavi     90     97
992 Sayılı Kanun kapsamında bulunan laboratuar ruhsatı (biyokimya, patoloji,mikrobiyoloji)     90     97
Hiperbarik oksijen tedavi merkezi uygunluk belgesi     1.320     1.423
Hiperbarik oksijen tedavi merkezi mesul müdürlük belgesi     350     377
Basınç odası teknisyenliği sertifikası     185     199
Hiperbarik hemşireliği sertifikası     160     172
Poliklinik uygunluk belgesi     238     257
Eksimer laser cerrahisi uygulama birimi uygunluk belgesi     238     257
Ağız diş sağlığı merkezi uygunluk belgesi     317     342
Ağız diş sağlığı poliklinik uygunluk belgesi     238     257
Ağız diş sağlığı müşterek muayenehane uygunluk belgesi     238     257
Ağız diş sağlığı muayenehane uygunluk belgesi     159     171
Akupunktur merkezi uygunluk belgesi     238     257
Akupunktur ünitesi uygunluk belgesi     159     171
Akupunktur muayenehanesi uygunluk belgesi     159     171
Hekim Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası     220     237
Psiko-teknik değerlendirme merkezi uygunluk belgesi     176     190
Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu Onayı     4     4
Cerrahi müdahale uygulama izin belgesi     960     1.035
*Cerrahi Müdahale Birimi Sorumlu Belgesi     100     108
*Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesinde Değişiklik Yapılması     481     519
Bütün özel sağlık kuruluşları mesul müdürlük belgesi     100     108
Kaplıcalar uygunluk belgesi onayı     730     787
* Bakanlıkça düzenlenen belgeler için alınacak ücretlerdir.         
Bütün uygunluk belgesi değişikliklerinde ilk başvurudaki ücretin yarısı alınır. (Branş eklemesi.branş çıkarılması mesul müdür değişikliği vs. nedenlerle)         
Özel Tıp Merkezi Ön İzin Belgesi*     595     641
1 Faaliyet izin belgesi*     476     513
    
Özel Poliklinik Ruhsatnamesi*     552     595     
Özel Poliklinik Mesul Müdürlük Belgesi*     276     298     
Muayenehane Uygunluk Belgesi     276     298     
Müessese Kuruluş Ruhsatı*     276     298     
Laboratuvar Kuruluş Ruhsatı*     276     298     
Müessese ve Laboratuvar mesul müdürlük belgesi     100     108     
* Bakanlıkça düzenlenen belgeler için alınacak ücretlerdir.             
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Ruhsatı     449     484     
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Ruhsatı     449     484     
Tıbbi Patoloji Laboratuvarı Ruhsatı     449     484     
3.2 ÖZELLİKLİ TEDAVİ ÜNİTELERİ         0     
Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Ruhsatı     730     787     
Mesul Müdürlük Sertifikası (Genetik)     147     158     
Üremeye yardımcı Tedavi merkezi ruhsatı     730     787     
Üremeye yardımcı Tedavi merkezi ruhsatı değişikliği     365     393     
Mesul Müdürlük Belgesi(ÜYTEM)     147     158     
Klinik Eğitim Sertifikası     365     393     
Embriyoloji Laboratuar Sorumlusu Eğitimi Sertifikası     243     262     
ICSI Eğitimi Sertifikası     182     196     
Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi Ruhsatı     730     787     
Mesul Müdürlük Belgesi(Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi)     147     158     
Ruhsat Yenileme/Değişikliği (ruhsatlandırma fiyatının %50'si)             
3.3 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI RUHSATLANDIRMA VE YARDIMCI HİZMETLER             
Özel Diş Protez Laboratuar Açılış Ruhsatı Belgesi     191     206     
Ruhsatı Değiştirme/Yenileme     125     135     
Mesul Müdürlük Belge Bedeli     80     86     
Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Bedeli     150     162     
4.SAĞLIK HİZMET STANDARTLARI DAİRE BAŞKANLIĞI             
Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Sertifikası     185     199     
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikası     185     199     
5.0RGAN -DOKU NAKLİ VE DİYALİZ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI             
5.1 ORGAN VE DOKU HİZMETLERİ             
*Organ Nakli Merkez Ruhsatı     3.210     3.460     
*Organ Nakli Merkezi Ruhsat Yenileme Bedeli     1.605     1.730     
Doku Nakli Merkez Ruhsatı     3.210     3.460     
Kemik İliği Nakli Merkez Ruhsatı     3.210     3.460     
Doku Tipleme Laboratuarı Ruhsatı     2.409     2.597     
Göz Bankası Ruhsatı     1.606     1.731     
Kordon Kanı Bankası Ruhsatı     3.210     3.460     
Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50'si)             
Organ Nakli Koordinatörü Sertifikası     147     158     
Organ ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası     147     158     
* Faaliyet belgelerinde yer alan her faaliyet türü için ayrı ayrı ücret alınır.             
Faaliyet İzin Belgesi*     500     539     
Mesul Müdürlük Belgesi*     500     539     
5.2. DİYALİZ EGITIM VE SERTIFIKASYON             
Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası     326     351     
Hemodiyaliz Sorumlu Tabipliği Sertifikası     260     280     
Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası     185     199     
Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası     185     199     
5.3 DİYALİZ HİZMETLERİ DENETİM VE DEĞERLENDİRME             
Diyaliz Merkezi Yatırım izin Belgesi Bedeli     891,     960     
Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli     1.755     1.892     
Periton Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli     595     641     
Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi Yenileme/DeğiştirmeBedeli     773     833
Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi Yenileme/Değiştirme Bedeli     595     641
Diyaliz Merkezi Ruhsat Yenileme/Değiştirme Bedeli     595     641
6.HASTA HAKLARI VE TIBBI SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI           
Madde Bağımlılığı tedavi merkezi ön izin belgesi     729     786
Madde Bağımlılığı tedavi merkezi açılış ruhsatı     1.457     1.571
Evde bakım merkezi uygunluk belgesi     394     425
Evde bakım birimi uygunluk belgesi     238     257
7. EĞİTİM VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI           
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası     185     199
Acil Bakım Hemşireliği Sertifikası     185     199
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikası     185     199
Temel Stoma Bakım Hemşireliği Sertifikası     185     199
Kemoterapi Hemşireliği Sertifikası     185     199
Dezenfeksiyon Asepsi Sterilizasyon Akademi Sertifikası     185     199
Dezenfeksiyon Asepsi Sterilizasyon Okul Sertifikası     185     199
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Ücreti     185     199
8.KAN VE KAN HİZMETLERİ           
Bölge Kan Merkezi (BKM) Ruhsatı     2.428     2.617
Transfuzyon Merkezi( TM) Ruhsatı     912     983
Kan Bağış Merkezi (KBM) Ruhsatı (Mobil KBM Dahil)     608     655
Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50'si)           
Uzman Hekim Sertifikası     243     262
Hekim Sertifikası     182     196
Hekim Dışı Sağlık Personeli Sertifikası     122     132
Terapötik Aferez Merkezi (T.A.M.)Ruhsatı     1.511     1.629
(T.A.M.)Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50'si)           
Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Uzman Hekim Sertifikası     260     280
Terapötik Aferez Merkezi Hekim Sertifikası     195     210
Terapötik Aferez Merkezi Sağlık Personeli Sertifikası     182     196
9.LABORATUVAR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI           
Doku Tipleme Laboratuarı Ruhsatı     2.409     2.597
Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50'si)     1.205     1.298
* Faaliyet belgelerinde yer alan her faaliyet türü için ayrı ayrı ücret alınır.           
Laboratuvar Sorumlu/Koordinatör Belgesi*     500     539
10.DİĞER BELGE ONAYI           
İl Sağlık Müdürlüklerince Onaylanan Her Bir Defter için     5     5

Not 1: Kamu Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (SB+MSB+Devlet Üniversiteleri+Belediyeier+Kızılay) ücret alınmayacaktır.

Not 2: 10.11.2012 Tarih ve 28463 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 419 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre fiyatlar, yeniden değerleme oranı olan (%7,80) oranında artırılmıştır.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MGM.0.20/210.01.06

İVEDİ

SAĞLİK BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

îlgi: a) Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün 10/03/2010 tarihli ve B.07.0.MGM. 4.06.02.14/210.01.02/301 sayılı yazısı,

b) Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 02/04/2010 tarihli ve B.07.0.MGM.0.20/100.06/4537 sayılı yazısı,

c) Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün 19/10/2012 tarihli ve B.07.0MGM.4. 10.00.00.0.00.00/1150sayılı yazısı.

îlgi (a) yazıda, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci maddesine göre tahsil edilen ruhsat bedellerinin Sağlık Bakanlığına yakınlığı dikkate alınarak T.C. Ziraat Bankası Bulvar Şubesinde açılan tahsilat hesabı aracılığıyla tahsil edildiği, tahsil edilen bedellerin en geç 7 gün içerisinde Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki tahsilat hesabına aktarıldığı belirtilerek, uygulamanın devamı yönünde bir sakınca olup olmadığı hakkında Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmiş, ilgi (b) yazıyla. 22/08/2008 tarihli ve 26975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin 5 inci maddesi çerçevesinde uygulamanın devamında bir sakıncanın olmadığı belirtilmişti.

Bu defa ilgi (c) yazıyla anılan Tebliğdeki sürenin, 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2 işgünü olarak belirlendiği, bu kapsamda anılan Şube ile yapılan yazışmalarda, sürenin Şube açısından verimli ve sürdürülebilir bulunmadığı, ancak. Saymanlık Müdürlüğünün Şubenin saygın ve hatırlı müşterilerinden olması nedeniyle 31/12/2012 tarihine kadar protokol değişikliği talebinin kabul edileceğinin bildirildiği ifade edilerek, uygulamaya T.C. Ziraat Bankası ile devam edilip edilemeyeceği, devam edilecekse hangi sürenin esas alınacağı konularında Bakanlığımız görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı ö/.el Gelir ve özel ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik Ek 2 nci maddesine göre, Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar üzerinden belirli tarifelere göre alınacak ruhsatlandırma bedelleri Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmekteydi. Ancak, anılan Kanun Hükmünde Kararnameyi yürürlükten kaldıran 1 î/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Ruhsatlandırma ve lisans bedeli"

başlıklı 57 nci maddesinde ise söz konusu ruhsat bedelleri ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının planlamaları çerçevesinde, gerçek veya tüzel kişilere sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren lisans bedellerinin genel bütçeye veya özel bütçeli bağlı kuruluşların bütçelerine gelir kaydedileceği hüküm altına alınmış olup, tahsilatın hangi muhasebe birimi tarafından yapılacağına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu çerçevede, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarların Ankara, İstanbul ve İzmir tilerinde Defterdarlık Sağlık Kurumlan Saymanlık Müdürlükleri, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, ret ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan muhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı, bu nedenle tahsilat işlemleri için banka protokolüne de ihtiyaç olmayacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim. 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.