Sağlık Çalışanları Endişeli

Türk Sağlık-Sen, iş kazaları üzerine araştırma yaptı. Bin 152 sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada, sağlık çalışanlarının da risk altında olduğu tespit edildi. Çalışanların yüzde 62’si sağlık muayenelerinin düzenli yapılmadığını belirtti.

Sağlık Çalışanları Endişeli
07 Ekim 2014 Salı 10:43

Türk Sağ­lık-Sen ta­ra­fın­dan “İş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği­” ile il­gi­li yap­tı­ğı an­ket­te, il­ginç so­nuç­lar çık­tı. Bin 152 sağ­lık ça­lı­şa­nı üze­rin­de ya­pı­lan araştırma­da, iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ğiy­le il­gi­li ye­ter­li ön­lem­le­rin alın­ma­dı­ğı gö­rül­dü. Ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­de 73’ü ça­lış­tı­ğı ku­rum­da ken­di­ni gü­ven­de hissetme­di­ği­ni söy­le­di. 

İşye­rin­de ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­dı­ğı­nı be­lir­ten­le­r yüz­de 14’te kal­dı. Ka­tı­lım­cı­la­rın ya­rı­sı, iş ka­za­la­rı ve mes­lek has­ta­lık­la­rıy­la il­gi­li bil­gi­len­di­ril­me­di­klerini ifa­de et­ti.

YAN­GIN TAT­Bİ­KA­TI DA­Hİ YA­PIL­MA­DI

Sağ­lık ça­lı­şan­la­rın yüz­de 57’si iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da eği­tim al­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti. Yüz­de 81’i de ku­rum­lar­da iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği konu­sun­da per­so­nel gö­rü­şü­nün alın­ma­dı­ğı­nı ak­tar­dı. 

Ku­ru­mu­nun acil du­rum pla­nı ha­zır­la­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen­ler yüz­de 46 ol­du. Ça­lı­şan­la­rın yüz­de 54’ü ku­rum­la­rın­da risk de­ğer­len­di­ril­me­si yapılmadığı­nı be­lir­tir­ken, yüz­de 50’si de yan­gın tat­bi­ka­tı­nın bi­le ya­pıl­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ça­lı­şan­la­rın yüz­de 62’si sağ­lık mu­aye­ne­le­ri­nin dü­zen­li ya­pıl­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı.

İNSAN HAYATI YOK SAYILIYOR

Sağ­lık-Sen Ge­nel Baş­ka­nı Ön­der Kah­ve­ci, in­san ha­ya­tı­na kar­şı ge­re­ken has­sa­si­ye­tin gös­te­ril­me­di­ğin­den ya­kı­na­rak,  “İş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ğin­de, has­ta­ne­le­r çok teh­li­ke­li iş­ye­ri sı­nı­fın­da yer alır. Bu­nun da çok cid­di sı­kın­tı­la­rın ya­şa­na­ca­ğı ça­lı­şan­la­rın mağ­dur ola­ca­ğı aşi­kar­dır. Sağ­lık ça­lı­şan­la­rın­da gü­ven­li ve risk­siz bir or­tam­da ça­lış­mak hak­la­rı­dı­r” di­ye ko­nuş­tu.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI YOK

Sağ­lık ku­rum­la­rın­da iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ğiy­le il­gi­li is­tih­dam ve dü­zen­le­me­ler il­gi­li so­ru­ya ise ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­de 59’u iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ku­ru­lu ku­rul­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Ku­rul­du­ğu­nu söy­le­yen­le­rin ora­nı yüz­de 56’da kal­dı. Ku­rum­la­rın­da iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği uz­ma­nı ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden­le­rin ora­nı  yüz­de 70 ol­du.
BUGÜN GAZETESİ
  
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.