Sağlık Çalışanları Dertli!..

Sağlık çalışanları DERTLİ!..

Sağlık Çalışanları Dertli!..
23 Temmuz 2013 Salı 00:30


 
Sağlık Bakanlığı, kalkınmada öncelikli bölgeleri zorunlu çalışılması gereken bölgeler yerine istekli çalışılabilecek bölgeler haline getirmelidir.

26.03.2013 tarih ve 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içi atama” başlıklı 26. maddesi 1. fıkrasında Sağlık Personelinin yer değiştirmesinde hizmet bölgeleri arasındaki geçişler düzenlenmiştir.

“26/1-İlgililerin talebi hâlinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere PDC’nin uygun olması durumunda her zaman atama yapılabilir.”

Görüldüğü üzere üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine kuraya girmeden kolaylıkla personellerin atamaları istekleri dâhilinde rahatlıkla yapılabilmektedir.

Burada en önemli mağduriyeti alt hizmet bölgelerinde çalışan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri personelleri yaşamaktadır. Özellikle dördüncü, beşinci ve altıncı bölgelerde görev yapan sağlık çalışanları bu bölgelerde uzun süre çalışarak istedikleri illere tayin dönemlerinde yerler açılmayınca daha uzun süre kalkınmada öncelikli bölgelerde çalışmaya mecbur kalmaktadırlar.

Sağlık Bakanlığı “Alt hizmet bölgelerinden üst hizmet bölgelerine” atanabilmek için ilgili Yönetmeliği yeni eklemeler yapması gerektiği kanaatindeyiz.

Kalkınmada öncelikli bölgelerde (5 ve 6. bölge ) çalışıp en az 5 yılını doldurmuş personele ödül mahiyetinde bir düzenleme yapılmalıdır.

En az 5 yıl çalışmış personel 3 ve 4. bölgelere rahatlıkla kuraya tabi olmadan bir defaya mahsus gidebilmelidir.

Kalkınmada öncelikli bölgelerde en az 10 yılını dolduran personellerin tüm bölgelere hatta istedikleri kurumlara kuraya tabi olmadan nokta tayini olarak gidebilme şansı tanınmalıdır.

Kalkınmada öncelikli bölgelerde çalışan personellere ek ödemede farklı kat sayı, kira yardımı ve özel hizmet tazminatlarının artırılması vb. düzenlemelerle kalkınmada öncelikli bölgelerin zoraki hizmet yerine isteyerek gidilen cazip bölgeler haline getirilmelidir.

Bu konudaki düzenlemelerle kalkınmada öncelikli bölgelerdeki personellerin motivasyonlarını artıracağı gibi bu bölgelere daha tecrübeli sağlık çalışanlarının gelmesini sağlayacağı gibi bölgedeki sağlık hizmetlerinde kalitenin artacağı düşünülmektedir.

Teknik hizmetler sınıfı, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfı personellerinin yer değiştirme sorunları

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin

16. maddesi 1.fıkrasında ise Sağlık Personelinin il dışı yer değiştirmelerinin takvimi düzenlenmiştir.

“16/1-Stratejik personelin il içi atanması da dâhil olmak üzere personelin iller arası atamaları Ocak ayı ile Haziran-Eylül döneminde yapılır. Bakanlık ve bağlı kuruluşları açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık ve bağlı kuruluşları tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise meslekî kıdemi fazla olan personel öncelikli olarak atanır”

Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelleri yılda 3 kez (Ocak-Haziran-Eylül) açık olarak ilan edilen ve doldurulması gereken kadrolara internet ortamında puan üstünlüğü ile tercihini yaparak istediği yere atanabilmekte iken teknik hizmetler sınıfı, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfı personelleri için böyle bir şans bulunmamaktadır.

İlgili personeller istedikleri illere atanabilmek için muvafakat ve belirli makamların uygunluğu gerektiğinden ilgili personeller çoğu kez belirsizlikler içerisinde kalarak mağdur duruma düşmektedirler.

Teknik hizmetler, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personellerinde sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri personelleri gibi yılda 3 kez münhal boş kadrolara internet üzerinden tercih yaparak puan üstünlüğü ile atanabilme şansı tanınması mağduriyetleri giderecektir. Bu şekilde yapılan atamalar ilgili personellerin tayinlerinde objektif kıstaslarda dengeli dağılımı sağlanmış olacaktır.

Sağlık çalışanları Sağlık Bakanımızdan müjdeli haber beklemektedir.

Bakanlar Kurulunun 2006/10344 sayılı Kararının 1/ç ve 7. maddesinde Sağlık Personeline ödenecek ek tazminat ve ödenme esasları yer almaktadır.

“1/ç Teknik ve sağlık hizmetler sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personele, bazı yörelerde verilecek ek zam ve tazminatların belirlenmesinde esas alınacak yerleşim birimleri “Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Dereceleri” başlığı ile, bu Karara ekli IV sayılı Cetvelde,”

“7-Teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan ve ekli IV sayılı Cetvelde gösterilen yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara, bu yerlerde fiilen çalıştıkları sürece, ekli II sayılı Cetvelin (E) ve (F) bölümlerinde bölgeler itibarıyla belirlenen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak ödenir ve bu ek tazminatın ödenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.”

Özel hizmet tazminatlarına ilaveten ek ödeme yapılacak kalkınmada öncelikli bölgeler IV sayılı cetvelde ayrıntılı yer almaktadır. Sağlık ve Teknik Hizmetleri sınıfının özel hizmet tazminatı Ek 2 sayılı cetvelde ayrıntılı yer almaktadır. Kalkınmada öncelikli bölgelerdeki özel hizmet tazminatlarına ilaveten ek zam ve tazminat oranları artırılmalıdır.

Kalkınmada öncelikli bölgelerde teknik ve sağlık hizmetleri sınıfı dahil kadrolardaki personeller belirli oranlarda özel hizmet tazminatlarına ilaveten ek zam ve tazminat alırken aynı kurumda görev yapan genel idare hizmetleri sınıfı personelleri (VHKİ, memur, şef, ambar memuru, ayniyat saymanı vb.) ile yardımcı hizmetler sınıfı personelleri özel hizmet tazminatlarına ilaveten ek zam ve tazminatlardan faydalanamamaktadırlar.

Kalkınmada öncelikli bölgelerde genel idare hizmetleri sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı personellerine de özel hizmet tazminatlarına ilaveten ek zam ve tazminatlar ödenerek eşitsizliğin kısmen giderilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Ayrıca genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı personellerinin özel hizmet tazminatları hiç yok denecek kadar çok düşük olduğundan ilgili personeller mali anlamda mağdur durumdadırlar.

Aynı kurumda sağlık ve teknik hizmetler sınıfı personelleri özel hizmet tazminatlarına ilaveten ek zam ve tazminat alırken genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfı personellerine verilmemesi ilgili personelleri fazlasıyla üzmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından hemşire ve ebelerin dışında da laboratuar teknisyeni dâhil olmak üzere tüm sağlık personeline lisans tamamlama hakkının tanınacağını, sağlık çalışanlarının eğitim düzeyinin en az lisans seviyesine yükselmesine, lisans yapmak isteyen sağlık personeline imkân tanınacağı yönünde basında müjdeli haberler vermektedir.

Geçen haftaki yazımızda Sağlık Bakanlığında ek ödeme adaletsizliğinden bahsetmiştik.

Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce yapılan protokol kapsamında tıbbi teknologlar (3+1), hemşire, ebe, sağlık memurları (2+2) büyük emekler ve en az 3.600 TL vererek lisans tamamlamışlardır.

Hastanelerin dışında 1. Basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında lisans mezunu olan “Diyetisyen, çocuk gelişimcisi psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog ve benzeri” meslek grupları 0,75 ek ödeme kat sayısından ek ödeme alırken alanlarında lisans tamamlamış tıbbi teknolog, sağlık memuru, hemşire, ebelerimizin hala lise mezunu seviyesinde ek ödeme almaktadırlar.

Özellikle ek ödemede lisans tamamlayan tıbbi teknolog, hemşire, ebe, sağlık memurları hala lise mezunu seviyesinde ek ödeme alırken yeni lisans tamamlayacak diğer sağlık çalışanları acaba mezuniyet sonrası vermiş olduğu emek ve parasının karşılığını alabilecek midir?

Bırakın lisans tamamlamayı alanlarında yüksek lisans mezunu tıbbi teknologlar, hemşire, sağlık memuru ve ebeler hala lise mezunu seviyesinde 0,40 ek ödeme almaktadır. Sağlık Bakanlığımızca yüksek lisans mezunu sağlık çalışanlarına farklı bir kat sayı uygulaması hakkaniyet gereğidir.

Şimdiden lisans tamamlayacak diğer sağlık çalışanların ileride mağdur olmamaları için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Sağlık Bakanlığı olarak özellikle sağlık çalışanlarının lisans seviyesine çıkarılmasını takdirle karşılıyoruz.

Sağlık çalışanları Sağlık Bakanımızdan özellikle eğitim ve öğretim olarak emsal gruplar arasındaki ek ödeme adaletsizliğinin giderilmesi yönünde müjdeli haber beklemektedir.

Özkan AYDEMİR/memurlarnet
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.