Sağlık Bakanlığı'ndan İmza Yetkileri Yönergesi

Yeni görev dağılımına ve ihtiyaçlara istinaden, önceki Yönerge yürürlükten kaldırılmış olup, yürürlüğe yeni konulan " Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi " ve buna dair makam onayı yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan İmza Yetkileri Yönergesi
22 Nisan 2015 Çarşamba 18:58

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, imzaya yetkili makamları belirlemek, verilen yetkileri belli ilke ve usullere bağlamak, alt kademelere yetki tanıyarak sorumluluk duygusunu geliştirmek, üst makamlara düşünme, politika belirleme ve önemli konularda daha sağlıklı karar almak için zaman kazandırmak, bürokratik işlemleri kısaltarak hizmetlerde sürat ve verimliliği artırmaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının hizmet ve faaliyetlerinde Bakan, Müsteşar, müsteşar yardımcıları, merkez teşkilatı birimlerinin ve bağlı kuruluşların en üst amirleri ile daha alt kademedeki görevlilerinin imza yetkilerini ve bu yetkilerin tam ve etkili olarak kullanılmasına ilişkin ilke ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 ve 40 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları merkez ve taşra teşkilatını,

b) Bakanlık merkez teşkilatı: Sağlık Bakanlığının, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelde belirtilen teşkilatını,

c) Bağlı kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nü,

ç) Bakan: Sağlık Bakanını,

d) Birim amiri: Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin en üst amirini,

e) Kurum başkanı/Genel müdür: Bağlı kuruluş en üst amirini,

f) Bakanlık hukuk müşavirliği: Sağlık Bakanlığı hukuk müşavirliğini,

g) Kurum hukuk müşavirliği: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu hukuk müşavirliklerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Yetkililer

MADDE 5- (1) Bu Yönerge ile tespit edilen imzaya yetkili makamlar aşağıdadır:

a) Bakan,

b) Müsteşar,

c) Müsteşar Yardımcısı,

ç) Birim amiri,

d) Kurum başkanı/Genel müdür,

Birim amirleri ile Kurum Başkanı/Genel Mlidür'ün yetki devrettiği astları.

İlke ve usüller

MADDE 6- (1) Bu Yönerge ile devredilen imza yetkisinin kullanılmasında aşağıdaki hususlara riayet edilecektir.

h) İmza yetkilerinin sorumlulukla dengeli, tam ve doğru olarak kullanılması esastır.

i) Bakan tarafından kendilerine devredilen imza yetkileri kullanılırken yazışmalarda "Bakan adına" (Bakan a.) ibaresi kullanılacaktır.

j) Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşlar arasındaki yazışmalarda, "Bakan adına" ifadesi kullanılmayacaktır.

ç) İmza yetkisi verilenler, yetki alanlarına giren konularla ilgili prensip kararı niteliği taşıyan ve Bakanlık politikasını ilgilendiren hususlar ile önemli gördükleri konu ve işlerde imzadan önce veya işlem safhasında üst makamlara -varsa alternatif önerilerle birlikte- bilgi sunacak ve bu makamların talimatlarına göre hareket edeceklerdir.

k) Birden fazla birimi ilgilendiren veya diğer birimlerin görüşünün alınmasını gerektiren yazıların paraf bloğunda koordine edilen birim amirlerinin parafı da bulunacaktır.

l) Birim amirleri, bu Yönerge ile kendilerine verilen imza yetkilerinden devredilemez niteliği haiz olanlar hariç, uygun gördüklerini astlarına devıedebilecektir.

m) Yazıların ilgili birimince hazırlanması ve yayımlanması esastır. Ancak acele hallerde, Özel Kalem Müdürlüğünce hazırlanan yazıların bir örneği bilgi ve/veya gereği için ilgili birimine gönderilecektir.

n) Mevzuatın bizzat belli bir makam tarafından imzalanmasını emrettiği yazı ve onaylarda yetki devri yapılamaz.

ğ) Bakanlık dışı yazışmalarda karşılıklılık ilkesi esas olup, imza yetkisinin kullanımı sırasında makamların astlık-üstlük durumları gözetilecektir.

o) İmza yetkisinin verilmesine, kaldırılmasına veya başkaca bir yetkili makama devredilmesine dair teklifler, ilgili birimlerin talepleri dikkate alınarak Hukuk Müşavirliği tarafından yapılacaktır.

ı) Evrak ve belgelerde paraf ve imzası bulunan her kademedeki memur ve amirler attıkları paraf ve imzadan görev ve yetkileri çerçevesinde müştereken sorumludur.

p) Farklı makamların imzasını gerektiren birbirine bağlı ve birden çok işlemin tek imza ile tesisinde imza yetkisi üst makam tarafından kullanılacaktır.

j) Bir işlemin tesisinde hangi merciin yetkili olduğu hususunda tereddüt edilmesi halinde, Bakanlık Hukuk Müşavirliği ile istişare edilecek ve tereddüdün bu halde de giderilememesi durumunda Müsteşar'm talimatı veçhile işlem tesis edilecektir.

Sorumluluk

MADDE 7- (1) Bu Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasından ve uygulamanın Yönergeye uygunluğunun denetiminden ilgili amirler sorumludur.

İKİNCİ KISIM Yetki Devrine Esas İş ve İşlemler BİRİNCİ BÖLÜM Personele İlişkin İş ve İşlemler

Atama ve nakil işlemleri

MADDE 8- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlar merkez ve taşra teşkilatı kadrolarından;

e) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar ile ilgili atama teklifleri,

f) Sağlık Politikaları Kurulu üyeliklerine yapılacak görevlendirme onayları,

g) Daire başkanı, iç denetçi ve özel kalem müdürü kadrolarına yapılacak atama onayları,

ç) İl sağlık müdürü hariç olmak üzere, bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen görevlere yıllık izin, sağlık izni gibi geçici nedenlerle meydana gelen boşalmalar hariç vekaleten atama veya görevlendirme onayları,

Bakan tarafından imzalanacaktır.

q) Bakanlık ve bağlı kuruluşlar merkez ve taşra teşkilatı kadrolarından;

h) Hukuk müşaviri,

i) Sağlık başdenetçisi ve sağlık denetçisi,

j) Sağlık uzmanı, Avrupa Birliği uzmanı, mali hizmetler uzmanı,

ç) Halk Sağlığı Müdürü,

k) İ1 sağlık müdür yardımcısı ve halk sağlığı müdür yardımcısı,

l) Eğitim görevlisi,

Kadrolarına yapılacak asaleten atama onayları ile yıllık izin, sağlık izni gibi geçici nedenlerle meydana gelen boşalmalar hariç vekaleten atama veya görevlendirme onayları ve il sağlık müdürlüğüne vekaleten atama veya görevlendirme onayları ile kamu hastaneleri birlikleri genel sekreterleri, başkanları ve hastane yöneticileri ile yapılacak sözleşmeler,

Müsteşar tarafından imzalanacaktır.

r) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenler dışında kalan Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına yapılacak atama ve görevlendirme onayları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu müsteşar yardımcısı tarafından imzalanacaktır. Ancak bu kadrolara, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28 ve 29 uncu maddelerine istinaden yapılan atama işlemlerine dair onaylar ile İdari yargı meıcilerince verilen kararların uygulanması çerçevesinde yapılacak olan atama işlemlerine ilişkin onaylar Yönetim Hizmetleri Genel Müdürütarafından imzalanacaktır.

s) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilenler dışında kalan Bakanlık bağlı kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına yapılacak atama onayları Kurum Başkanı/Genel Müdürü tarafından imzalanacaktır.

t) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesi uyarınca istihdam edilecek olan uzmanların sözleşmeleri merkez teşkilatında birim amirleri, bağlı kuruluşlarda Kurum başkanı/Genel müdür tarafından imzalanır

u) Yıllık izin, mazeret izni, sağlık izni, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme gibi geçici sebeplerle alınacak vekalet onayları, bağlı kuruluşlarda Kurum Başkanı/Genel Müdür, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında ise ilgili personelin disiplin amiri tarafından imzalanacaktır.

Ödüllendirme, teı fi ve sair özlük işlemleri

MADDE 9- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluş merkez ve taşra teşkilatı personeline 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesi uyarınca başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesine yönelik onaylar Bakan tarafından imzalanacaktır.

(2) Her derece ve unvandaki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin derece terfi işlemleri ile sair özlük işlemleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü tarafından, bağlı kuruluş merkez ve taşra teşkilatı personelinin derece terfi işlemleri ile sair özlük işlemleri ise Kurum Başkanı/Genel Müdür tarafından imzalanacaktır.

Emeklilik işlemleri

MADDE 10- (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin yaş haddi, malülen ya da istekleri üzerine emekliye sevk işlemlerinden;

a) Bu Yönergenin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında sayılan personele ilişkin olanlar Müsteşar Yardımcısı tarafından,

b) Diğer personele ilişkin olanlar Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü tarafından,

İmzalanarak neticelendirilecektir.

(2) Bağlı kuruluş personelinin yaş haddi, malülen ya da istekleri üzerine emekliye sevk işlemleri Kurum Başkanı/Genel Müdür tarafından, Kurum Başkanı/Genel Müdür ile alakalı olanlar ise Müsteşar tarafından imzalanacaktır.

Bakanlık ve bağlı kuruluşlar merkez ve taşra teşkilatı personelinin ıe'sen emekliye sevk işlemleri bu Yönerge ile belirlenmiş bulunan atamaya yetkili amirler tarafından imzalanacaktır.

İstifanın kabulü ve görevden çekilmiş sayılma işlemleri

MADDE 11- (1) Personelin istifa yoluyla görevden ayrılma istekleri;

v) Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve birim amirleri ile bağlı kuruluş en üst amirleri bakımından Bakan, Bakanlık merkez teşkilatındaki diğer personel bakımından Yönetim Hizmetleri Genel Müdürünün, taşra teşkilatında ilgili Vali'nin;

w) Bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında Kurum Başkanı/Genel Müdürün,

(2) Her derece ve unvandaki personel ile alakalı görevden çekilmiş sayılmaya ilişkin iş ve işlemler ise, bu Yönergenin 8 inci maddesi ile belirlenmiş bulunan amirlerin,

onayı ile neticelendirilecektir.

Muvafakat işlemleri

MADDE 12- (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin başka kurumlara nakilleri için muvafakat verilmesine dair işlemlerden;

m) Bu Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan personele ilişkin olanlar Müsteşar tarafından,

n) İkinci fıkrasında sayılan personele ilişkin olanlar Müsteşar Yardımcısı tarafından,

o) Diğer personele ilişkin olanlar Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü tarafından,

İlgili birim amirinin uygun görüşü üzerine imzalanarak neticelendirilecektir.

(3) Bağlı kuruluşlar merkez ve taşra teşkilatı personelinin başka kurumlara nakilleri için muvafakat verilmesine dair işlemlerden;

c) Bakanın atama yetkisi dahilinde bulunan personele ilişkin olanlar Müsteşar tarafından,

d) Diğer personele ilişkin olanlar Kurum Başkanı/Genel Müdür tarafından,

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından kurumlar arası nakil yoluyla Bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına müşterek kararname ile atanacak personele ilişkin muvafakat isteme yazıları Müsteşar tarafından,

İmzalanarak neticelendirilecektir.

İzin işlemleri

MADDE 13- (1) Her derece ve unvandaki personelin yıllık izin, ücretli izin,

ücretsiz/aylıksız izin, yurtdışı izni ve mazeret izni işlemlerine ilişkin onaylar, ilgili personelin disiplin amiri tarafından imzalanacaktır.

Yurtdışı ve yurtiçi görevlendirme işlemleri

MADDE 14- (1) Personelin yurtdışı görevlendirilmesine ilişkin onaylarda

Başbakanlığın 26/06/2003 tarihli ve 2003/39 sayılı Genelgesi uyarınca işlem tesis edilecek ve bu Genelge'de yapılacak değişiklikler takip edilecektir.

(3) Her derece ve unvandaki personelin yurtiçi görevlendirme onayları, ilgili personelin disiplin amiri tarafından imzalanacaktır.

(4) 3289 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurt içi ve yurt dışı müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu ve diğer görevlilerin izin onaylarına ilişkin işlemler Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarında bulunanlar bakımından Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü, taşra teşkilatı kadrolarında bulunanlar bakımından ilgili Vali; bağlı kuruluş merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunanlar bakımından ise Kurum Başkanı/Genel Müdür tarafından imzalanacaktır.

Kadro işlemleri

MADDE 15- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının, ilgili kurumlara yazılacak yeni kadro ihdasına yönelik teklif yazıları müsteşar tarafından; genel kadro değişikliklerine yönelik teklif yazıları ise, ilgisine göre Kurum Başkanı/Genel Müdür veya Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü tarafından imzalanacaktır.

Adaylık işlemleri

MADDE 16- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluş merkez ve taşra teşkilatı aday memurları ile alakalı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ve 57 inci maddeleri uyarınca tesis edilecek işlemler bu Yönerge ile belirlenmiş atamaya yetkili makamlar tarafından imzalanacaktır.

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 58 inci maddesi uyarınca aday memurların asli memurluğa atama onayları;

x) Bakanlık merkez teşkilatında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü, taşra teşkilatında ilgili Vali,

y) Bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında Kurum Başkanı/Genel Müdür,

tarafından imzalanacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM Hukuk ve Denetim Hizmetlerine İlişkin İşlemler

Hukuki görüş istenilmesi

MADDE 17- (1) Merkez teşkilatı birimlerinin Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden görüş istemesi, doğrudan birim amiri tarafından imzalanacak yazı ile bu yönde talepte bulunulmasına bağlıdır.

(2) Bağlı kuruluşlar tarafından Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden görüş talep edilebilmesi için, mes* elenin öncelikle Kurum Hukuk Müşavirliğince değerlendirilmiş olması ve ilgili yazışmanın doğrudan Kurum başkanı/Genel müdür tarafından imzalanması gerekmektedir.

Adli ve idari davalara ilişkin işlemler

MADDE 18- (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı iş ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlık adına açılacak adli ve idaıi davalar ile aleyhe açılan davaların ve İcra ve İflas Kanunu uyarınca yürütülecek işlemlerin takibi Bakanlık Hukuk Müşavirliği ile Bakanlık taşra teşkilatı avukatlarınca yapılacaktır.

p) Bağlı kuruluş merkez ve taşra teşkilatı iş ve işlemleri ile alakalı olarak bağlı kuruluş adına açılacak adli ve idaıi davalar ile aleyhe açılan davaların ve İcra ve İflas Kanunu uyarınca yürütülecek işlemlerin takibi ilgili Kurum Hukuk Müşavirliği ile bağlı kuruluş taşra teşkilatı avukatlarınca yapılacaktır.

q) 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görev ve yetkilerin ifasında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile alakalı iş ve işlemler bakımından Bakanlık birinci hukuk müşaviri, bağlı kuruluşlar merkez ve taşra teşkilatı ile alakalı iş ve işlemler bakımından ise Kurum birinci hukuk müşaviri hukuk birimi amiri sıfatıyla yetkili ve görevli olacaktır.

r) Bağlı kuruluşlardan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hukuk birim amirliği görevini hukuk müşaviri, hukuk müşavirinin birden fazla olması halinde ise Genel Müdür tarafından görevlendirilecek olan hukuk müşaviri yürütecektir.

s) Adli ve İdari davalara karşı sunulacak savunmaların dayandığı maddi olayları ve hukuki mevzuatı açıklayan savunma taslakları, işlemi tesis eden birim tarafından hazırlanarak hukuk müşavirliğine intikal ettirilecektir.

t) Mahkemeler ve savcılıklar ile icra dairelerinden tebliğ olunan ara kararı ve müzekkere gibi yazıların cevapları ve istenilen bilgi ve belgeler, işlemi tesis eden merkez veya taşra teşkilatının ilgili birimi tarafından adli merciye doğrudan gönderilecektir.

Denetim hizmetlerine ilişkin işlemler

MADDE 19- (1) Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından, Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında yapılacak soruşturmalar ve denetimle ilgili denetçi görevlendirme onayları ile tüm raporların muameleye konulma onaylan ve yıllık düzenlilik ve performans denetimi programları Bakan tarafından imzalanacaktır.

Bağlı kuruluşlar Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, kendi kuruluşlarında yapılacak denetim, inceleme ve soruşturmalara ilişkin talimatlar ile yıllık düzenlilik ve performans denetimi programları Kurum Başkanı/Genel Müdür tarafından imzalanacaktır.

z) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Hakkında Kanun uyarınca yapılacak ön inceleme işlemlerinde bu Kanun hükümleri çerçevesinde hareket edilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İhale Mevzuatına İlişkin İşlemler

Sözleşmelerin imzalanması ve feslıi işlemleri

MADDE 20- (1) Her türlü ihale iş ve işlemlerinin tesisi ile sözleşmelerin imzalanması, sözleşmelerde değişikliğe gidilmesi veya mevcut sözleşmelerin feshedilmesi işlemlerinde ilgili kanunlar ile Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ hükümlerine uygun hareket edilecektir.

İhalelerden yasaklama

MADDE 21- (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından yürütülen ihale iş ve işlemleri ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca verilecek Kamu ihalelerinden yasaklama kararı ilgili Müsteşar Yardımcısı tarafından onaylanacaktır.

(2) Bağlı kuruluş merkez ve taşra teşkilatı tarafından yürütülen ihale iş ve işlemeleri ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca verilecek Kamu ihalelerinden yasaklama kararma ilişkin onay evrakı ilgili bağlı kuruluşça hazırlanacak ve Müsteşar tarafından onaylanacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalar ile Düzenleyici İşlemler

Bakanın yetkili olduğu işlemler

MADDE 22- (1) Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlar tarafından tesis edilecek iş ve işlemlerden;

u) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ile yapılacak yazışmalar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden Genel Sekreter imzası ile gelen yazılara verilecek cevabi yazılar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine yazılan Bakanlık görüş ve tekliflerini içeren önemli yazılar ile bu mahiyetteki yazılara verilen cevabi yazılar,

v) Cumhurbaşkanlığının bir yazısına cevap olmaksızın, doğrudan bakanlık tarafından başlatılan bir işlem gereği Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine gönderilen diğer yazılar,

w) İçtüzük uygulamasıyla ilgili olarak T.B.M.M. Başkanlığına ve T.B.M.M. Komisyon Başkanlıklarına yazılan yazılar,

ç) TBMM üyelerine, eş düzeyde veya daha üst düzeyde görevlerde bulunmuş olanlara ve önemli zevata yazılan yazılar,

x) Başbakan, Genel Kurmay Başkanı ve Bakan imzasıyla gelen yazılara verilecek cevaplar,

y) Başbakanın onayını gerektiren işlemlere dair teklif yazıları,

z) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine yazılan, Bakanlığın görüş ve tekliflerini içeren yazılar,

aa) Bağlı kuruluşlar dahil yeni kadro talepleriyle ilgili olarak Başbakanlığa yazılan

yazılar,

ğ) Merkez birimlerinin taşıt edinmeleri amacıyla Başbakanlık ve Maliye Bakanlığına yazılan yazılar,

Bakanlar Kurulu Kararı alınmasını ve müşterek kararname hazırlanmasını gerektiren teklifler, mevzuat tasarıları hakkında Başbakanlığa yazılacak yazılar ile kanun ve kanun hükmünde kararname ile tüzük taslakları hakkında ilgili kurumlara yazılacak görüş talebi yazıları,

ı) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca hazırlanan ve TBMM ile Bakanlar Kurulu yetkisi haricindeki mevzuat tasarıları,

aa) Devletlerarası antlaşmalar,

j) Disiplin amiri sıfatı ile savunma istem ve ceza yazıları,

k) Mevzuat gereği bizzat bakan tarafından imzalanması öngörülen diğer yazılar,

1) Bakanlık tarafından oluşturulmuş olan ve başkanlığı Müsteşar tarafından yürütülen kurulların, Bakan tarafından onayını gerektiren kararları,

m) Kurum ve birim amirleri ile ilgili soruşturmalar için kurul teşkiline ait onaylar, n) Başbakanlık Genelgeleri uyarınca Bakan onayını gerektiren iş ve işlemler,

bb) Tıpta Uzmanlık Tüzüğü gereğince düzenlenen uzmanlık belgeleri, ö) Müsteşarın personel kimlik belgesi,

p) Bakanın bizzat imzalamayı uygun gördüğü yazılar,

Bakan tarafından imzalanacak veya onaylanacaktır.

Müsteşarın yetkili olduğu işlemler

MADDE 23- (1) Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlar tarafından tesis edilecek iş ve işlemlerden;

bb) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine gönderilen ve 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri haricindeki diğer cevabi yazılar,

cc) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ile yapılacak yazışmalar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinden Genel Sekreter imzası ile gelen yazılara verilecek cevaplara ilişkin yazılar,

dd) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi dışında kalan diğer mevzuat taslakları hakkında ilgili kuramlara yazılacak görüş talebi yazıları,

ç) Başbakanlık veya Bakanlıklardan Müsteşar imzasıyla gelen yazılara verilen cevaplar ile bağlı kuruluşlarca Başbakanlığa sunulan ancak teklif ve görüş içermeyen, sadece bilgi vermek amacıyla yazılan rutin nitelikli yazılar,

ee) Başbakanlığa sunulan ve Bakanlığın teklif ve görüşlerini içeren önemli yazılar,

ff) Yüksek Disiplin Kurulu savunma istem yazıları,

gg) Prensip, yetki ve uygulanagelen usuller ile sorumlulukları değiştiren veya yenilerini ihdas eden nitelikteki önemli direktif ve genelgeler,

hh) Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile bağlı kuruluşların Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları ile olan bağlantılarına ilişkin düzenlemeler,

ğ) Çeşitli konularda yapılacak toplantılara Bakanlığı temsilen katılacak Müsteşar Yardımcıları ile Birim Amirlerini belirleyen onaylar,

ii) Diğer kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişiler ile yapılan ve mükellefiyet öngören protokoller,

ı) Başkanlığı Müsteşar Yardımcısı tarafından ifa edilen komisyonların, kurulların ve jürilerin teşkiline ait onaylar,

(5) Merkez teşkilatı birimlerine yer tahsisi veya tahsis değişikliği onayları, j) Sağlık hizmeti ücret tarifelerine ait onaylar,

k) Bağlı kuruluşlar hariç yan ödeme ve özel hizmet tazminatları ile ilgili listelerin

onayı,

1) Merkez teşkilatı için yapılacak gayrimenkul satın alınması ve kiralanması onayları, m) Bakanlık Merkez teşkilatı birimlerinin yatırım ödeneklerinin aktarma onayları, n) Müsteşar Yardımcısı ile Birim ve Kurum Amirlerinin personel kimlikleri,

o) Bağlı kuruluşların Yayın Kumlu Kararlarının onayı,

ö) Önemi sebebiyle Müsteşar tarafından imzalanması alt makamlarca önerilip kabul gören yazılar,

Müsteşar tarafından imzalanacaktır.

Müsteşar Yardımcısının yetkili olduğu işlemler

MADDE 24- (1) Bakanlık merkez teşkilatı tarafından tesis edilecek iş ve işlemlerden;

cc) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bilgi vermek amacıyla yazılan yazılar,

dd) Başbakanlığa sunulan Bakanlık teklif ve görüşlerini içermeyen, sadece bilgi vermek amacıyla yazılan rutin nitelikli yazılar,

ee) Bakanlıklardan "Müsteşar Yardımcısı" imzasıyla gelen yazılara verilen cevaplar,

ç) Bakanlık taşra birimlerinin taşıt edinmeleri amacıyla Başbakanlık ve Maliye Bakanlığına yazılan yazılar,

ff) Bakanlık merkez teşkilatına ayrılmış lojmanların tahsisi kararları,

gg) Resmi Mühür ve Soğuk Damga basılmasına dair onaylar

hh) Bakanlık Yayın Kumlu Kararlarının onayı,

ii) Yıllık eğitim programı ve değişikliklerine ilişkin onaylar

ğ) Bakanlığa mali mükellefiyet öngörmeyen protokollerden, diğer kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile yapılacak protokoller,

jj) Başkanlığı Birim amirleri tarafından ifa edilmekle birlikte Bakanlık harici kurum ve kuruluşlar ile diğer birim temsilcilerinin de iştiraki zorunlu bulunan komisyonların, kurulların ve jürilerin teşkiline ait onaylar,

ı) Müsteşarın yardımcıları tarafından imzalanmasını uygun gördüğü diğer yazılar,

İlgili birimin bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı tarafından imzalanacak veya onaylanacaktır.

Kurum Başkanı/Genel Müdürün yetkili olduğu işlemler

MADDE 25- (1) Aşağıda belirtilen işlemler ilgili Kurum Başkanı/Genel Müdür tarafından imzalanarak neticelendirilecektir:

jj) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26, 27, 28 ve 29 uncu maddelerindeki bağlı kuruluşların görev ve yetkilerine ilişkin iş ve işlemler ile aynı Kararnamenin 57 nci maddesi uyarınca yapılacak ruhsatlandırma ve lisans bedellerinin belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerden, işbu Yönerge ile Bakan ve Müsteşarın imza yetkisine bırakılmış olanlar dışındaki tüm işlemler.

kk) Bağlı kuruluşlarca diğer kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile yapılacak mali mükellefiyet öngörmeyen protokoller.

ll) Bağlı kuruluşların kendi iç işleyişi ve merkezi ile taşra teşkilatı arasındaki iş ve işlemlere yönelik olan ve uygulanagelen usuller ile yetki ve sorumlulukları değiştirmeyen veya yenilerini ihdas etmeyen talimat ve genelgeler.

ç) Bağlı kuruluş kadrolarındaki personelin yan ödeme ve özel hizmet tazminatları ile ilgili listeler.

mm) Bağlı kuruluş personelinin askere celp ve şevklerinin ertelenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığına yapılacak teklif yazıları.

Birim amirinin yetkili olduğu işlemler

MADDE 26- (1) Aşağıda belirtilen işlemler birim amirleri tarafından imzalanacaktır.

(6) Şehirlerarası seyahatler için araç görevlendirilmesi (Merkez Teşkilatı için Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü tarafından),

(7) Üst Makamlar tarafından imzalanarak yahut da onaylanarak neticelendirilmiş bulunan işlemlerin ilgililerine tebliği işlemleri (ilgili birim amiri tarafından),

(8) İlgili mevzuatı uyarınca tesis edilmeleri hukuken mümkün bulunmayan işlemler ile alakalı olarak vaki taleplere verilecek menfi cevap yazıları (ilgili birim amiri tarafından),

ç) Her türlü ithalat, ihracat üretim ve tesis ile işletme izni, ürün izin/ıuhsat belgeleri ve onayları (ilgili birim amiri tarafından),

(9) Sağlık personelinin diploma tescil işlemleri (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından),

(10) Yurt dışı tedavi onayları (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından),

Bir aydan fazla süreli olanlarda Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirilmek suretiyle, hizmet içi eğitim, kurs ve benzeri yerlere katılacak diğer personelin tespit, görevlendirme ve mali haklarının ödenmesine ilişkin onaylar (İlgili birim amiri tarafından),

kk) Ödenek aktarma ve ek ödenek teklifleri,

ğ) Bakanlık personelinin askere celp ve şevklerinin ertelenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığına yapılacak teklif yazıları (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü),

ll) İşçi alımı ve işten çıkarma onayları (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü),

ı) Bağlı kuruluşların 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılan kadrolarına yapılacak atama ve görevlendirme onaylarına ilişkin sekretarya iş ve işlemleri, (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü),

mm) Bağlı kuruluşlar ve valiliklerin yetkisinde olanlar dışındaki sağlık kuruluşlarının açılış, izin ve ruhsat onayları (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından),

j) Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarının imza ve onay yetkisi kapsamında bulunduğu açıkça belirtilmiş bulunan işlemler haricindeki diğer tüm iş ve işlemler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Geçici ve Son Hükümler

Yazışma usülü

MADDE 27- (1) Yazışmalar, Başbakanlık tarafından yürürlüğe konulan "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yapılacaktır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 28- (1) 20/03/2012 tarihli ve 10090 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29- (1) Bu Yönerge Bakan Onayını müteakiben yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.