Sağlık Bakanlığı'ndan Hakem Kurulu Kararları Hakkında Genelge...

Sağlık Bakanlığı'ndan hakem kurulu kararları hakkında genelge

Sağlık Bakanlığı'ndan Hakem Kurulu Kararları Hakkında Genelge...
07 Haziran 2012 Perşembe 16:27

Tabip Dışı Personel Sabit Ödemesi ve Kamu Görevlileri Hakem Heyeti Kararları ile ilgili Genelgeye

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık

Sayı : B.10.MUS.0.00.00.00/819/71 06/06/2012

Konu: Ek Ödeme ve Mali Haklar

GENELGE 2012/24

İlgi: 15/04/2011 tarihli ve 17408 sayılı ve 2011/32 Nolu Genelge.

Bilindiği gibi 25/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen hükmün uygulamasına ilişkin Bakanlığımızca ilgide kayıtlı Genelge yayımlanmış ve personele yapılacak performansa dayalı ek ödemenin 375 sayılı KHK uyarınca belirlenmiş olan ek ödeme tutarından az olamayacağı hususunda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Diğer taraftan 20/05/2012 tarihli ve 28298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/06/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesine "209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu kapsamda yapılacak ödemeler, tabip dışı personele her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir." hükmü eklenmiş olup bu hüküm uyarınca tabip dışı personele, her ay aylıklarla birlikte 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarında ek ödeme (tabip dışı personel sabit ödemesi) yapılacaktır.

Buna göre 01/06/2012 tarihinden itibaren Bakanlık, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra birimlerinin kadro veya pozisyonlarında görev yapan tabip dışı personele sabit ödeme aşağıdaki açıklamalara göre yapılacaktır:

1- Sabit ödeme, işletmelerin döner sermaye bütçesinden ve herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın maaş ödemesi ile birlikte ödenecektir.

2- Sabit ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanacaktır. Personele maaş ödemesinin yapılmadığı (ücretsiz izin ve askerlik gibi) süreler için sabit ödeme yapılmayacaktır.

3- Öncelikle personele yapılacak net sabit ödeme tutarına göre brüt tutar belirlenecek ve gelir vergisi ile damga vergisi kesintisi yapılarak 375 sayılı KHK' nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen net ek ödeme tutarında sabit ödeme yapılacaktır.

4- Yapılan sabit ödemenin brüt tutarı, aynı aya ilişkin tahakkuk edecek performansa dayalı brüt ek ödeme tutarından mahsup edilecektir. Tahakkuk edecek performansa dayalı brüt ek ödeme tutarı, yapılan sabit ödemenin brüt tutarından fazla ise aradaki brüt fark tutarı esas alınarak ilgiliye ödeme yapılacaktır. Şayet yapılan sabit ödemenin brüt tutarı, tahakkuk eden performansa dayalı ek ödeme brüt tutarından fazla ise aradaki fark geri alınmayacaktır.

5- Personele performansa dayalı ek ödeme tahakkuk ettirilmese bile (senelik izin, rapor gibi sebeplerle), aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle ilgili dönemlerde söz konusu personele sabit ödeme yapılacaktır.

6- Sabit ödemenin dağıtılabilecek tutar hesabında dikkate alınması hususunda ise;

a) Sabit ödemenin brüt tutarı, performansa dayalı ek ödemenin brüt tutarından fazla ise fazla olan kısmı "Dağıtılabilecek Tutar" hesabında dikkate alınmayacaktır.

b) İlgili ayın tamamında izinli/raporlu (fiilen çalışmamakta) olan personele ödenen sabit ödeme tutarı "Dağıtılabilecek Tutar" hesabında dikkate alınmayacaktır.

c) Personele ödenecek, performansa dayalı ek ödeme brüt tutarının tamamı Ek Ödeme Yönetmeliğinde öngörülen "Dağıtılabilecek Tutar" hesabında dikkate alınacaktır. Personelin performansa dayalı brüt ek ödeme tutarının, sabit ödeme brüt tutarı kadar olan kısmı mahsup edilerek kurumun döner sermaye bütçesinde bırakılacaktır.

7- 2012 yılı Mayıs ayına ilişkin ek ödeme, yönetmelik değişikliği öncesinde olduğu gibi hesaplanarak ödenecektir.

8- 01 - 14 Haziran 2012 tarihleri arasındaki 14 günlük kıst sabit ödeme, Haziran ayı maaş ödemesinden önce tahakkuk ettirilerek muhasebe birimlerine gönderilecektir.

9- 15 Haziran-14 Temmuz 2012 (Haziran dönemi) sabit ödemesi, Haziran ayı

maaşıyla birlikte tahakkuk ettirilerek ödenecektir.

10- 01 - 14 Haziran 2012 tarihleri arasına ait 14 günlük kıst sabit ödemesi ile

15 - 30 Haziran 2012 tarihleri arasına ait 16 günlük sabit ödemesi (bir aylık), 2012 yılı

Temmuz ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan 2012 yılı Haziran ayına ilişkin

performansa dayalı ek ödeme tutarından mahsup edilecektir.

Ayrıca 1 Haziran 2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin 29 Mayıs 2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararında yer alan ek ödemeye ilişkin hususlarda 31 Aralık 2013 tarihine kadar aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

A) 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 112 acil sağlık hizmetlerinde sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevinin yanında süreklilik arz edecek şekilde aynı zamanda ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personele il performans puan ortalamasının %10 u oranında ek puan verilecektir.

B) 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personele (sözleşmeli personel dahil ) ek ödeme yönetmeliğinde özellik arz eden birimler için öngörülen hizmet alanı kadro unvan ve tavan ek ödeme katsayıları esas alınarak performansa dayalı ek ödeme hesaplanacaktır.

C) 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca her ay yapılacak döner sermaye sabit ödemesinin (DSSÖ) net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarının altında kalanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen net tutar kadar ödeme yapılacaktır.

Örneğin 1'inci derece pratisyen hekim ve diş hekimine ait Temmuz ayı ödeme tablosu,Örnekte gelir vergisi %20 olarak alınmıştır.

Hakem Kurulu kararı uyarınca döner sermaye sabit ödemesi (DSSÖ), 375 sayılı KHK Ek 9'uncu maddesi gereğince ödenmesi gereken ek ödeme net tutarının altında

2 olamayacağından 209 sayılı Kanunun ek-3'üncü maddesine göre döner sermaye sabit ödemesinin net tutarı hesaplanacaktır. DSSÖ net tutarı 375 sayılı KHK Ek 9'uncu maddesi gereğince ödenmesi gereken ek ödeme net tutarı ile kıyaslanarak aradaki net fark tutarı bulunacaktır. Bulunan net fark tutarının brüt ek ödeme tutarı belirlenecek ve bu brüt tutardan gelir vergisi ile damga vergisi kesintisi yapılarak ilgiliye ödeme yapılacaktır.

Unvanı 209 Ek-3. Maddeye Göre DSSÖ Brüt Ek Ödeme Tutarı Ödenmesi Gereken Fark Tutarı (Brüt) Performansa Dayalı Ek Ödemeden Mahsup Edilecek Brüt Tutar
Pratisyen Hekim 1.224,17 640,61 1.864,78
Diş Hekimi 1.224,17 598,04 1.822,21Performansa dayalı ek ödeme yapılırken mahsup edilecek tutarın belirlenmesinde 209 sayılı Kanunun ek-3'üncü maddesine göre hesap edilen tutar ile 375 sayılı KHK Ek 9'uncu maddesine göre fark olarak ödenen brüt ödeme tutarının toplamı dikkate alınacaktır.


D) 15 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, şartlara uygun olarak her hangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak vekalet edilen kadroya ilişkin ek ödeme matrahı esas alınacaktır.

E) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı (maaş + ek ödeme), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, mali yılın sonunda döner sermaye bütçesinden ödenecektir.

F) 2012/1 sayılı Hakem Kurulu Kararının 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen katsayılara göre, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde öngörülen döner sermaye sabit ödeme tutarı ile tabip dışı personele 375 sayılı KHK'nın Ek 9 uncu maddesinde öngörülen sabit ödeme tutarı yeniden hesaplanacak ve personele 01/01/2012 ile 01/06/2012 tarihleri arasında yapılan performansa dayalı ek ödemeler de dahil olmak üzere yapılan ek ödemeler her ay bazında tetkik edilerek belirlenen yeni tutarların altında ödeme yapılmış ay var ise bu aya ilişkin aradaki fark ödenecek ve söz konusu döneme ilişkin toplam fark ödemesinin %2,25'i oranında geç ödeme farkı ayrıca ödenecektir.

2012 yılı ocak ayına ilişkin Sabit ek ödeme fark hesaplama örneği

  Ödenen net Yeni Ödenen Ödenmesi Geç Ödenmesi
  Sabit katsayıya göre performansa Gereken Ödeme Gereken
  Ödeme Ödenmesi dayalı net ek fark Farkı Toplam
  tutarı(TL) gereken net ödeme Tutarı(TL) (TL) Tutar
  (A) Sabit Ödeme tutarı(TL)   (E) (TL)
    tutarı(TL) (C) (D) = (B-   (F) = (D
    (B)   C)   + E)
Örnek-1 718 747 725 22 0,50 22,50
Örnek-2 718 747 820 0 0 0


Örneğin 1.derecede görev yapan iki hemşire için aşağıdaki tablodaki şekilde fark

ödemesi tespit edilecektir._____________________________________________________________

G) 2012/1 sayılı Hakem Kurulu Kararının 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen katsayılara göre, personelin tavan ek ödeme tutarları yeniden hesaplanacak ve personele 01/01/2012 ile 01/06/2012 tarihleri arasında yapılan performansa dayalı ek ödemeler her ay bazında tetkik edilerek ilgili ayda belirlenen yeni tavan tutarların altında ödeme yapılmış ay var ise bu aya ilişkin olarak tavana takılma sebebiyle ödenmeyen miktar yeni tavan tutarını aşmamak kaydıyla ödenecek ve söz konusu döneme ilişkin toplam fark ödemesinin %2,25'i oranında geç ödeme farkı ayrıca ödenecektir.

Örneğin 4.derecede görev yapan iki sağlık memuru için aşağıdaki tablodaki şekilde fark ödemesi tespit edilecektir.

  Eski matraha göre net tavan ek Ödeme tutarı(TL) (A) Yeni katsayıya göre belirlenen matraha göre net tavan ek Ödeme tutarı(TL) (B) Tahakkuk eden performansa dayalı net ek Ödeme tutarı(TL) (C) Ödenen performansa dayalı net ek Ödeme tutarı(TL) (D) Ödenmesi Gereken fark Tutarı(TL) (E) = (C-D) Geç Ödeme Farkı (TL) (F) Ödenmesi Gereken Toplam Tutar (TL) (G) = (E + F)
Örnek-1 1020 1065 1050 1020 30 0,68 30,68
Örnek- 2 1020 1065 980 980 0 0 0

 

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dahilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulmasını önemle rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a. Müsteşar 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.