Sağlık Bakanlığı Shçek’te Yetişen Sağlık Personeli Ve Memur Alacak...

Sağlık Bakanlığı SHÇEK’te Yetişen Sağlık Personeli ve Memur Alacak

Sağlık Bakanlığı Shçek’te Yetişen Sağlık Personeli Ve Memur Alacak...
12 Aralık 2012 Çarşamba 08:38

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarından Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatlarında münhal bulunan çeşitli unvanlarda belirlenen 477 kadroya açıktan atama yoluyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında memur statüsünde çalıştırılmak üzere 2828 sayılı Kanuna göre SHÇEK Genel Müdürlüğünce yetiştirilenlerden aşağıda belirtilen şartlara haiz olanlar için, Bakanlık Makamının 30.10.2012 tarih ve 25508 Sayılı Onayı gereğince 08.12.2012 tarihinde (Cumartesi günü) sınav yapılacaktır.
Sınava, 2828 sayılı Kanuna istinaden 02.03.1995 tarih ve 22218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzüğün 3 üncü maddesine göre korunma kararı alınmış olup; reşit oluncaya kadar sosyal hizmet kuruluşlarında kalmış, bir koruyucu aile yanına yerleştirilmiş veya ayni nakdi yardım
yapılarak ailesinin yanına gönderilmiş korunmaya muhtaç olanlar başvurabileceklerdir.

Sınav Başvurusu İçin TIKLAYINIZ
A- ATAMA YAPILACAK KADROLARA BAŞVURU ŞARTLARI;
I- Genel şartlar;
1- Türk Vatandaşı olmak.
2- Sınav tarihi itibariyle en az 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla atanabilirler. Kazai rüşt kararının 08/12/2012 tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.).
3- Aynı Kanunun değişik 41inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II- Özel şartlar;
A- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı:
1- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadroları için;
a) Matematik Öğretmenliği Lisans, Yüksek Okulların Bilgisayar Programcılığı bölümü, Muhasebe Bölümü ve Muhasebe Vergi Uygulamaları bölümü, Ortaöğretim Kurumlarının, Ticaret Lisesinin Bilgi İşlem Bölümü, Meslek Lisesinin Bilgisayar Bölümü, Çok Programlı Lise, Ticaret Lisesi ve Meslek Liselerinin Muhasebe ve Bilgisayarlı Muhasebe Alanlarından, Ort.Eng.Ml.Lis. Muhasebe bölümü, Ticaret Lisesinin Bilgisayar Programcılığı Bölümü, Çok Programlı Lise, Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve Ticaret Liselerinin Bilişim Teknolojileri Alanlarından mezun olmak,
b) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek.

2- Memur Kadroları için; 

Hukuk Fakültesi, Kamu Yönetimi Lisans, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Uluslar arası İlişkiler Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Lisans, Tarih Öğretmenliği Lisans Bölümleri ile Yüksek Okulların Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, İşletme Yönetimi, Büro YönetimiYönetim Asistanlığı, Yönetim ve Organizasyon, Büro Yönetim ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olmak.

B- Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı:
a) Sağlık Memuru (Acil Tıp Teknisyeni) Kadroları için;
Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği alanından mezun olmak,
b) Sağlık Teknikeri (Acil Tıp Teknikeri) Kadroları için;
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Ambulans ve Acil Bakım , Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,
c) Hemşire Kadroları için; Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak,
d) Ebe Kadroları için;
Ebelik önlisans programı ile Ortaöğretim kurumlarının Ebelik bölümünden mezun olmak,
e) Biyolog Kadroları için;
Biyoloji lisans programından mezun olmak,
f) Sağlık Teknikeri (Laboratuar Teknikeri ) Kadroları Ġçin;
Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
g) Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı Teknisyeni) Kadroları Ġçin;
Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı veya Çevre Sağlığı Teknisyenliği alanından mezun olmak.
h) Sağlık Teknikeri (Röntgen) Kadroları için;
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri önlisans programlarının birinden mezun olmak,
ı) Sağlık Memuru (Anestezi Teknisyeni) Kadroları için;
Ortaöğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknisyenliği alanından mezun olmak,
i) Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter ) Kadroları Ġçin;
Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Sekreterlik bölümünden mezun olmak,
d) Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) Kadroları için;
Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak,
C- Teknik Hizmetler Sınıfı:
a) Mühendis (inşaat) Kadroları için;
İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
b) Mühendis (Elektronik) Kadroları Ġçin;
Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
c) Mühendis (Kimya) Kadroları Ġçin;
Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
d) Mühendis (Bilgisayar) Kadroları Ġçin;
Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
e) Tekniker (Biyomedikal) Kadroları Ġçin;
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
f) Tekniker (Elektrik) Kadroları Ġçin;
Elektrik-Elektronik, Elektrik önlisans programlarının birinden mezun olmak.g) Tekniker (Elektronik) Kadroları Ġçin;
Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik
Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,
h) Teknisyen (Elektronik) Kadroları Ġçin;
Ortaöğretim kurumlarının Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik,
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik) alanlarının birinden mezun olmak,
ı) Teknisyen (Elektrik-Elektronik) Kadroları Ġçin;
Meslek Lisesinin ve Çok Programlı Lisenin Elektrik-Elektronik bölümlerinden
mezun olmak,
i) Teknisyen (Ağaç ĠĢleri) Kadroları Ġçin;
Ortaöğretim kurumlarının Ağaç İşleri veya Mobilya ve Dekorasyon alanından mezun olmak.
D- Yardımcı Hizmetler Sınıfı:
Gassal Kadroları Ġçin;
İmam Hatip Lisesi Mezunu olmak.

B- BAŞVURU USUL VE ESASLARI;
1- Sınava başvuran adayların sınav müracaat tarihi itibariyle atama yapılacak kadrolar için aranan genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.
2- Sınav başvuru işlemleri için İl Sağlık Müdürlüklerinde Yönetim Hizmetleri Şube Müdürünün sorumluluğunda Sınav Başvuru Merkezi oluşturulacaktır.
Adayların sınava başvuru işlemleri sınav başvuru merkezlerine gidilerek (il Sağlık Müdürlüğü) internet adresi üzerinde bulunan “sınav baĢvuru ekranından” TC Kimlik Numarası ile yapılacaktır. Dilekçe veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Adayların, sınav başvuruları; Bakanlığımız internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru ve Giriş Belgesi’ doldurularak kontrolü yapıldıktan sonra elektronik olarak onaylanacaktır. Elektronik onaylama işlemi yapıldığı anda adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır. (Adaylar öğrenim ve unvan durumlarına göre belirlenen münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.)
4-Elektronik onaydan sonra Sınav BaĢvuru ve GiriĢ Belgesinin bilgisayar çıktısı alınıp, İl Sağlık Müdürlüklerince adayın vesikalık fotoğrafı yapıştırıldıktan sonra Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü tarafından imzalanıp mühürlemek suretiyle (onaylayanın adı soyadı, unvanı ve onay tarihi belirtilecek şekilde) onaylanacaktır.
5- Onaylanan “Sınav BaĢvuru ve GiriĢ Belgesi” aday tarafından sınava giriş esnasındaki kontrolde görevlilere gösterileceğinden adaylarca muhafaza edilecektir.
6- Eksik ve yanlış doldurulan veya onaylanmayan Sınav Başvuru ve Giriş Belgesi ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7- Sınava başvurularda adayların beyanı esastır. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve bu duyuruda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur. Adaylar onaylama işleminden önce, başvuru bilgilerini bizzat kontrol etmeleri gerekmektedir.

C- SINAV USUL VE ESASLARI;
1- Sınav; sınava başvuran ve başvurusu uygun olan aday sayısının Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar veya bu sayıdan az olması halinde Yeterlilik Sınavı Şeklinde, fazla olması halinde ise Yarışma ve Yeterlilik Sınavı şeklinde yapılacaktır. Yeterlilik Sınavı; Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri
Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfındaki kadro unvanları için “mülakat ve uygulamalı sınav”
şeklinde, diğer kadro unvanları için ise “mülakat sınavı” şeklinde yapılacaktır.

2- Sınav, sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte; Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi) Prof Dr. Nusret Fişek Cd. No: 41 Kurtuluş Parkı Vedat Dalokay Nikah Salonu Karşısı Sıhhıye/ANKARA adresinde yapılacaktır.
3- Adaylar sınava, Sınav Başvuru ve Giriş Belgesi ve özel kimlik (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı, sürücü belgesi veya pasaport) belgelerinden birisi ile gireceklerdir. Sınav Başvuru ve Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
4- Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) ve daha yüksek puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
5- Gerektiğinde sınavla ilgili olabilecek değişiklikler ve adaylara duyurulması gerekli görülen bilgiler bilahare http://yonetim.sb.gov.tr/ internet adresinde yayımlanacaktır.

D- SINAV SONUÇLARI VE YERLEİTİRME   iŞLEMLERİ;
1- Sınav sonuçları 14.12.2012 tarihinde http://yonetim.sb.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.
2- İlgili kadrolara yapılacak atamalar Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının mevzuatı hükümlerine göre atama yapılacak yerler belirlenecek ve 07.01.2013 tarihinde http://yonetim.sb.gov.tr/ internet adresinde yayımlanacak olup adaylar yayımlanan yerlerden atanmak istedikleri yerlere 07.01.2013-11.01.2013 tarihlerinde en fazla 5 (beĢ)
tercih , 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.
3- Tercih işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
4- Adaylar, tercihlerini İl Sağlık Müdürlüklerinde oluşturulan Sınav Başvuru Merkezlerinde www.yenipbs.saglik.gov.tr/ Personel Bilgi Sistemi (PBS) internet adresi üzerinden yaptıktan sonra elektronik ortamda onaylayacaklardır.
5- Elektronik onaylama işlemi yapıldığı anda adayın tercihleri gerçekleşmiş olacaktır ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.
6- Eksik veya yanlış doldurulan tercih formları ile yapılan başvurular ve yukarıda belirtilen tarihten sonra yapılan tercih başvuruları kabul edilmeyecektir.
7-Adaylar tercih formlarını imzaladıktan sonra Yönetim Hizmetleri Şube Müdürüne onaylatıp teslim edeceklerdir. *Ġl Sağlık Müdürlükleri tarafından teslim alınan tercih formları 14.01.2013-18.01.2013 tarihleri arasında “T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak ġubesi Mithat PaĢa Cad. No:3 06434 Sıhhıye/ANKARA” adresine Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne hitaben elden veya kargoyla ulaĢtıracaklardır. *Tercih formunda başvuru sahibinin ve kurum yetkilisinin imzası olmayanlar kuraya dahil edilmeyeceklerdir.
Açılama: * Sorumluk il Sağlık Müdürlüklerine aittir.
8- Yerleştirme işlemi; adayların puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacaktır. Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylar boş kalan münhal yerlere genel kura işlemi ile yerleştirilecektirler.
Kura tarihi, yeri ve saati http://yonetim.sb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek ve noter huzurunda çekilecektir. Kura sonuçları aynı gün http://yonetim.sb.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
9- Adaylar Bakanlığımız internet adresinden yerleştirme sonuçları ile birlikte duyurulacak olan atamaya esas belgelerini 04.02.2013-18.02.2013 tarihleri arasında yerleştiği kuruma elden teslim edeceklerdir. Kargo veya posta ile evrak teslimi kabul edilmeyecektir.

E- ATAMA;
1- Atama işlemleri noter tarafından yapılan yerleştirme kurası sonucuna göre adayların atamaya esas belgelerinin Bakanlığımızca incelenmesi neticesinde yapılacaktır.
2- Atama yapılacak kadro için genel ve özel şartları taşımayan adayların, (sınavda başarılı olsalar dahi) atamaları yapılmayacak, sehven ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir.
İlgililere duyurulur. 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.